Р Е Ш Е Н И Е   № …

       Гр. С., 23.09. 2010 год.

 

В   И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

С.СКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито заседание, проведено на двадесет и  трети септември, през две хиляди и десета година в състав:

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГИНА ДРАГАНОВА

 

                                                                                       ЧЛЕНОВЕ:      МАРИЯ БЛЕЦОВА

     СВЕТОСЛАВА КОСТОВА  

 

при секретаря …… и с участието на прокурора ..………..  разгледа докладваното от …… Гинка Драганова  гражданско дело №  415 по описа за 2010 година и констатира:

 

Производството е по реда на чл. 435 ал. 3  и сл. от ГПК.

Образувано е по жалба на Г.П.Т. с ЕГН **********, депозирана чрез адв. Г. *** с адрес на кантората: гр. Б., пл. „Б.Г.” № *ет. *, против постановление за възлагане на недвижим имот по изп.д. № 20108370400217 по описа на ЧСИ П.Г.с Рег. № 837 при КЧСИ  и район на действие – Окръжен съд С..

Предмет на жалбата е постановление от 29.06.2010 г. по посоченото изпълнително дело с № 20108370400217  на ЧСИ, с което е обявен за купувач на поземлен имот с идентификатор № 29283.501.285 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Ж., общ.К., обл.С., одобрен със Заповед № РД – 18 – 11/30.03.2005г. на изпълнителния директор на АК, изменена със Заповед № КД – 14 -20 – 12/21.02.2006г. на Служба по кадастъра – С., с адрес на имота с.Ж., общ.К., обл.С., ул.”Н.” с площ 610 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:ниско застрояване до 10 метра, при посочени граници, взискателя „БТС” ООД с ЕИК 147096706 със седалище гр. Б., к-с „С.” бл. * вх. * ап. *, с управител Б.С.Т. с ЕГН **********, за сумата 22 501 лв.

В жалбата се твърди, че обжалваното постановление е постановено при съществени нарушения на материалния и процесуалния закон. Наведени са доводи, че действията на взискателя, на чието основание е започнало изпълнителното производство, противоречат на морала и добрите нрави и по същество представляват  злоупотреба с право.  Посочено е, че след проведено производство по реда на чл. 415 ал. 1 от ГПК взискателят, като кредитор, е предявил иск против  длъжник - единствено  „Ниско и комплексно строителство„ ЕООД, но не и срещу жалбоподателя и М.Ж.Д., които са били вписани също като длъжници в представения пред ЧСИ изпълнителен лист /издаден в заповедното производство по чл. 417 от ГПК/. Посочено е, че на основание чл. 417 от ГПК, РС- гр. Е. е издал Заповед № 718 за изпълнение на парично задължение и е издал изпълнителен лист въз основа само на документ. Длъжниците по същия: „Ниско и комплексно строителство” ЕООД, Г.П.Т. и М.Ж.Д. са депозирали Възражение на осн.чл. 414 от ГПК. В месечен срок след указания на съда, което е получено на 16.12.2009 г. от  кредитора, последният е предявил иск за установяване на вземането си, но е посочил по своя воля длъжник само „Ниско и комплексно строителство” ЕООД. Кредиторът не е поискал обезсилване на издадения преди дата  изпълнителен  лист, а го е депозирал пред ЧСИ и е образувано изпълнително производство, пред ЧСИ Д.Н., с рег. № 804, с район на действие – ОС Бургас, който е образувал изпълнително дело № 353/2009г. на 02.10.2009г. По това дело са извършени изпълнителни действия от същия ЧСИ, който го изпраща на ЧСИ П. Георгиев на 22.02.2010г./ арг. писмо изх. №.3100/19.02.2010г. на ЧСИ Д.Н., лист 1 от изп.д. №217/2010г. на ЧСИ П. Георгиев./.

След Възражението  на  двете физически лица, посочени като длъжници, Г. П.Т. и М.Ж.Д., по реда на чл.414 от ГПК, заявителят е предяви иск за установяване на вземаните си пред РС град Е.. Искът е с посочен длъжник само „Ниско и комплексно застрояване” ЕООД”. По тази причина, че двете физически лица не са посочени като длъжници за сумата 21 122,51лв—неустойка,  РС – Е.  е обезсилил изпълнителния лист спрямо тях и за посочената сума. Това определение е потвърдено от ОС – Ямбол. Заедно с това посочва, че има решение  на РС – Е. по гр. д. 447/2009 г., с което е отхвърлен като неоснователен иска на взискателя за 21 122.51 лв. По тази причина счита, че взискателят е депозирал един изпълнителен лист, по който  да се образува изпълнително производство, с което е злоупотребил с това си право, като е целял неправомерно, незаконосъобразно разместване на имуществени блага.

Счита, че при извършване на публичната продан на посочения имот са допуснати съществени нарушения, тъй като жалбоподателят не е призован на съдебния му адрес, който изрично е бил посочен във възражението, с което  е била осуетена  в значителна степен възможността за участието и защитата му в изпълнителното производство. Счита, че  имотът е продаден без да се спазят изискванията на чл. 486 от ГПК. В издадения протокол за постъпили наддавателни предложения жалбоподателят също не бил уведомен и разпоредбата на чл. 496 ал. 1 от ГПК не била приложима в случая, защото възлагането е извършено на взискател. Моли да се отмени обжалваното постановление на ЧСИ като нищожно, незаконосъобразно и постановено в противоречие с уреждащите института на публичната продан императивни процесуални норми.

Жалбата е администрирана надлежно от ЧСИ. В законоустановения срок отговор по същата не е постъпил.

ЧСИ е изложил мотиви като е посочил извършените от него действия. Счита, че е спазил реда за продажба на процесния имот. Изрично посочва, че при образуване на делото и провеждане на всички изпълнителни действия, до получаване на жалбата, не е имал информация, че изпълнителният лист относно длъжника Г.П.Т. е обезсилен, поради което счита, че правилно е  извършил публичната продажба на процесния имот и жалбата е неоснователна.

Жалбата е допустима като подадена в законоустановения преклузивен срок от лице, имащо правен интерес да обжалва посоченото постановление на ЧСИ. Съобщението за обжалване на  посоченото постановление жалбоподателят Г.Т. е получил на 13.07.2010 г. чрез сестра си Т.П.Т., жалбата е депозирана на 20.07.2010 г. /арг. л. 38 от изп. д. № 20108370400217 на ЧСИ П.Г..

Като съобрази съображенията на жалбоподателя, становището на ЧСИ и представените по делото доказателства, съдът констатира следното от фактическа страна:

ЧСИ П.Г.е образувал изпълнителното дело на 24.02.2010 г. , съгласно протокол от 19.02.2010 г. на ЧСИ Д.Н. с Рег. № 804 и район на действие ОС – Бургас /цитираният протокол л. 1 от процесното изп. д./ .

Взискателят е подал молба пред посочения ЧСИ с район на действие ОС – Бургас на 02.10.2009г., към която е бил приложен изпълнителен лист и Заповед за изпълнение от 28.09.2009г.срещу длъжниците: „Анабела Билд” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Е., ул. „К.” № * ап.*, представлявано от управител И.Ж.Д. ЕТГН **********, Г.П.Т. ***4 и М.Ж.Д. с ЕГН ********** ***, са били солидарно задължени да заплатят на кредитора „БТС”ЕООД гр. Б. сумите: 17006.91 лв., заедно със законна лихва от подаване на заявлението, сумата 21121.51 лв. – неустойка, съгласно сключено споразумение и разноски по делото – 2630.95 лв. Копието на този изпълнителен лист не е надлежно заверено от съда и представилата го на ЧСИ  страна. Върху този изпълнителен лист очевадно не е в писано от съда, че е влязъл в законна сила и не е заверен от представилия го на ЧСИ Д.Н. взискател./арг. л.3 от изп. д. №352/09г. на ЧСИ  Д. Н., с рег. №  804 при КЧСИ и район – ОС Бургас/.

По този изпълнителен лист, след като жалбоподателят е получил съобщение за издаването му, е депозирал Възражение по реда на чл. 414 от ГПК. В същото е посочено, че сумата от 17006.91 лв. е платена и сумата за неустойка 21121.51 лв. не се дължи.

 С определение от 28.05.2010 г. постановено по ч.гр. д. № 334/2009 г. на РС – Е., образувано на основание чл. 417 и сл. от ГПК по искане на заявителя „БТС”ЕООД ЕИК 140796706 със седалище и адрес на управление гр. Б., по реда на чл. 418 от ГПК, след издадената Заповед за изпълнение  и изпълнителния лист, на чието основание е образувано изпълнително дело при ЧСИ гр. Б., е заявил, че поддържа искането си „само по отношение на посочения в издадената заповед за изпълнение размер на дължима неустойка 21121.51 лв.”, но „само срещу длъжника „Ниско и комплексно застрояване” ЕООД”. РС Е. е констатирал, че  до издаване на това определение няма данни заявителят да е предявил иск за установяване на вземането си за неустойка спрямо физическите лица, едното от които е жалбоподателя. По тези съображения  РС Е. е обезсилил частично издадената заповед на „БТС”ЕООД „само против солидарните длъжници Г.П.Т. и М.Ж.Д., представлявани от адв. Г. Кличанов за сумата 21121.51 лв. и е обезсилил „частично издадения по същото ч.гр.д. № 334/2009 г. по описа на РС Е., на основание чл. 418 от ГПК изпълнителен лист от 28.09.2009 г. само в частта против Г. Т. ***Д. и само за сумата 21121.51 лв. – неустойка”. Това определение на РС Е. е потвърдено с определение № 196/14.07.2010 г. на ОС – гр.Ямбол, което е влязло в сила. /арг. цитираните определения приложени към жалбата/.

Взискателят не е уведомил ЧСИ, че депозирания изпълнителен лист е частично обезсилен, спрямо физическите лица –длъжници и за сумата 21121,51лв.

По тази фактическа обстановка не се спори. Тя е установена по категоричен начин от всички, представени и събрани по делото доказателства, прецени поотделно и в тяхната съвкупност.

ЧСИ П. Г.,  е посочил в мотивите си, че факта, относно изменението от страна на взискателя на длъжниците, спрямо които претендира посочената неустойка, не му е бил известен до получаване на жалбата.

Така установеното от фактическа страна мотивира следните правни изводи: Приема се, че   жалбата е основателна и следва да бъде уважена. Съображенията за този извод са   следните:

Категорично е установено по делото в конкретния случай, че взискателят е злоупотребил с право, като е представил на ЧСИ не надлежно заверен  изпълнителен лист, който към депозирането му не е бил в сила и който частично е бил обезсилен, след производство по реда на чл.415 от ГПК.За този факт взискателят не е уведомил  ЧСИ, с  район на действие ОС – Бургас и ОС С.. Претендирал е издаване на изп. лист и Заповед за изпълнение против юридическо лице и две физически лица, като след получаване на изпълнителния лист е депозирано против него Възражение от жалбоподателя. В проведеното производство,   не е поддържал в пълен обем заявеното за изпълнение право, нито към всички длъжници, посочени в заповедта и изп. лист, нито за всички суми по същото заявление. Затова, по отношение на жалбоподателя, липсва изпълнително основание за издаване на изпълнителен лист за сумата „21121.51 лв. – неустойка. Нов изпълнителен лист, издаден на основание влязло в сила съдебно решение, което да е задължително за страните и съда, взискателят не е представил на ЧСИ.

В трайната си практика ВКС приема, че никой не може да черпи права от виновното си поведение. Само на това основание настоящият състав на ОС – С. приема, че жалбата на Г. Т. е основателна и следва да бъде уважена..

Законодателят е приел, че обжалване действия на ЧСИ може да се извършват от длъжника поради това,   че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена /арг. чл. 435 ал. 3 пр. последно от ГПК/.

В конкретния случай е било депозирано едно наддавателно предложение за процесния имот и то от взискателя, който и към този момент,  не е уведомил надлежно и своевременно ЧСИ, че фактически лицето Г.Т. не е длъжник по изпълнението, поне при образуване на изпълнителното дело пред ЧСИ П. Георгиев /24.10.2010г./, с район на действие Окръжен съд – С..

 Взискателят „БТС” ЕООД, представляван от Б.С.Т. и чрез пълномощник адв.П.К. *** със съдебен адрес гр.Б., ул.”Л. К.” бл.* вх.* ет.* ап.- ляв, е бил известен от ЧСИ П.Г., че на 13.04.2010г. ще пристъпи към извършване опис на недвижим имот. Съобщението е получено на 13.04.2010г. Въпреки това,  взискателят и неговият процесуален представител, отново не са уведомили ЧСИ, че има промяна в предявен иск по реда на чл.415 ал.2 от ГПК, че са поддържали иска си   и постановено определение от РС – Е., с което спрямо длъжниците Г.П.Т. и М.Ж.Д. ***, заповедта за изпълнение и издадения изпълнителен лист в заповедното производство са  били частично обезсилен за тези две физически лица, вписани като длъжници както и за факта, че същия изпълнителен лист е обезсилен частично и за сумата 21 122,51 лева, представляваща неустойка в частта, с която вземането за тази сума е предявено против същите две физически лица. /арг.цитираните определения и уведомление на лист 4 от изпълнително дело № 217/2010г. на ЧСИ П.Г./.

Продажбата на процесния имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 29283.501.285 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Ж., общ.К., обл.С., одобрен със Заповед № РД – 18 – 11/30.03.2005г. на изпълнителния директор на АК, изменена със Заповед № КД – 14 -20 – 12/21.02.2006г. на Служба по кадастъра – С., с адрес на имота с.Ж., общ.К., обл.С., ул.”Н.” с площ 610 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване до 10 метра, при посочени съседи: № 29283.501.553, № 29283.501.287, № 29283.501.286, № 29283.501.284, ведно с построената в имота сграда с идентификатор № 29283.501.285.1 на един етаж със застроена площ от 36 кв.м. с предназначение жилищна еднофамилна сграда, е извършена на основание  обезсилен  изпълнителен лист.

 Този факт е категорично установен по делото. Самият взискател, е упражнил  по своя воля,  правото си  да посочи длъжник, при предявяване на иска си по чл.415 ал.1 от ГПК и е посочил длъжник само юридическото лице, но не и физическите лица, едно от които е жалбоподателя.

Обстоятелството, че продажбата на процесния имот е извършена в съответствие с разпоредбите на ГПК, в конкретния случай, по никакъв начин не може да мотивира извод, че тази продажба е извършена в съответствие с действащото в Република България законодателство.

Взискателят е осъществил, при злоупотреба с право, чрез частните съдебни изпълнители, с район на действия окръжните съдилища гр.Бургас и гр.С., представяйки им издаден изпълнителен лист, който не е бил влязъл в сила и след провеждане на производството по чл.415 от ГПК не е взел нов изпълнителен лист, по който да осъществи вземането си спрямо юридическото лице, против което е предявил иска си. Той не може да черпи права от виновното си поведение. Извършената продажба от ЧСИ на процесния

имот и възлагането му на взискателя е незаконосъобразно. Тези действия са

извършени без да има изпълнителен титул спрямо собственика на процесния имот - жалбоподателя.

При това положение съдът не намира необходимост да проследява и коментира има ли и други нарушения от страна на ЧСИ при извършване на продажбата, която е възложена действително по значително занижена цена от тази, посочена в оценката на експерта, на злоупотребилия с право взискател.

По тази причина Обжалваното постановление на ЧСИ П. Г. е постановено по изпълнителен лист, който е обезсилен, спрямо жалбоподателя Г.П.Т. ***.

 Това  мотивира извода, че това постановление следва да бъде отменено. Изпълнителните действия са извършени без наличието на изпълнителен титул, за което ЧСИ не е бил уведомен надлежно от взискателя по изпълнителното производство, който неправомерно, незаконосъобразно и в противоречие с морала и добрите нрави, е използвал,   изпълнителен лист, който  не е влязъл в сила, издаден по реда на заповедното производство, който в последствие е бил обезсилен от съда,  в частта спрямо жалбоподателя и за претендираната сума от 21 122,51 лева и следва да бъде отменено, като незаконосъобразно.

Мотивиран от гореизложеното съдът

 

 

      Р    Е    Ш    И:

 

 

ОТМЕНЯВА постановление за възлагане на недвижим имот по изпълнително дело № 20108370400217по описа на ЧСИ – П.Г.с рег.№ 837 при КЧСИ, от 05.07.2010г., с което поземлен имот с идентификатор № 29283.501.285 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Ж., общ.К., обл.С., одобрен със Заповед № РД – 18 – 11/30.03.2005г. на изпълнителния директор на АК, изменена със Заповед № КД – 14 -20 – 12/21.02.2006г. на Служба по кадастъра – С., с адрес на имота с.Ж., общ.К., обл.С., ул.”Н.” с площ 610 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване до 10 метра, при посочени съседи: № 29283.501.553, № 29283.501.287, № 29283.501.286, № 29283.501.284, ведно с построената в имота сграда с идентификатор № 29283.501.285.1 на един етаж със застроена площ от 36 кв.м., с предназначение- жилищна еднофамилна сграда, е възложен на взискателя „БТС” ООД с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление гр.Б., ж.к. „С.” бл.* вх.* ет.*, представлявано от управител Б.С.Т. с ЕГН ********** ***, за сумата 22 501 лева.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: