Р Е Ш Е Н И Е 

 

гр. С., 18.10.2010 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито

 заседание на…осемнадесети октомври ………………..…………………………

през две хиляди и десета година в състав:

                                                                  Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                            Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

ПЕТЯ СВЕТИЕВА

при секретаря…………............... …..……………………………………и с участието на прокурора………………..…………………………..като разгледа докладваното от ………….…съдията Сн. Бакалова………ч. гр. дело № 418 по описа за 2010 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е по обжалване на действията на съдебния изпълнител и намира правното си основание в чл. 435 и сл. от ГПК.

Образувано е по жалбата на  В.Д.  Ф. и Е.Д.  Ф. против действията на ЧСИ - П.Г.с рег.№ 837 и район на действие - СлОС по изп.д. № 20108370400746, изразяващи се в налагане на възбрана на недвижим имот. В нея твърдят, че на 24.08.2010 г. им били връчени от връчител на ЧСИ - П.Г.с рег.№ 837 и район на действие - СлОС разпореждания за конституиране като длъжници по горепосоченото изпълнително дело, покани за доброволно изпълнение, призовки за принудително изпълнение и уведомления за наложена възбрана на притежаваните от тях недвижими имоти, както следва: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.508.14.2.6,по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. С., одобрени със заповед РД - 18 - 31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на имота: гр. С., ул. "А." бл.*,вх.*,ет.*,ап.*,разположен в сграда № 2,разположена в поземлен имот с идентификатор № 67338.508.14,с предназначение - ЖИЛИЩЕ, апартамент, брой нива на обекта - 1,с площ по документ - 74,50 кв.м.,ведно с прилежащите части: избено помещение № 16, таванско помещение № 17 и 4,81 % ид.ч. от общите части на сградата, както и отстъпено право на строеж върху държавна земя, при слените съседни самостоятелни обекти: на същия етаж - № 67338 . 508 .14 . 2 . 5, под обекта - № 67338.508.14.2.3,над обекта - № 67338.508.14.2.9, и САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.508.14.2.20,по     кадастралната     карта  и кадастралните регистри на гр. С.,  одобрени със заповед РД - 18 - 31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на имота:  гр. С.,  ул. "А."  бл. *, вх.*, ет.0,гараж  20, разположен  в сграда      2,разположена   в   поземлен   имот   с идентификатор № 67338.508.14,с предназначение - ГАРАЖ в сграда, брой нива на обекта - 1,с площ по документ - 19,00 кв.м.,ведно с прилежащите части: 1,14 % ид.ч. от общите части на сградата, както и отстъпено право на строеж върху държавна земя, при  слените  съседни  самостоятелни  обекти: на същия етаж - № 67338.508.14.2.19, № 67338. 508. 14. 2.22,№  67338.508.14.2.21,под  обекта        няма, над обекта - № 67338.508.14.2.1. Считат че наложената възбрана върху посочените обекти е незаконосъобразна, тъй като описания в точка едно от жалбата недвижим имот -АПАРТАМЕНТ,находящ се на адрес: гр. С., ул. "А." бл.*,вх.*,ет.*,ап.* е единствено жилище за тях двамата. В него живеели заедно с баща си от годината на построяването му и до днес.След като баща им починал, те продължили да живеят в това жилище. Твърдятн че не притежават друго жилище, за което представят удостоверения от Службата по вписванията гр. С.,от които е видно това.

Считат че жилищната площ на апартамента не надвишава жилищните им нужди по смисъла на Наредбата за  жилищните  нужди  на  длъжника  и  членовете  на неговото семейство, а и не са налице основанията на чл.39,ал.2 от ЗС, поради което в случая важи забраната на чл. 444, т. 7 ГПК за насочване на принудителното изпълнение по отношение на същия.

Молят съда да постанови решение, с което да отмени като незаконосъобразни действията на ЧСИ П.Г.с рег.№ 837 и район на действие СлОС по изп.д. № 20108370400746, изразяващи се в налагане на възбрана на недвижим имот на длъжниците по изпълнителното дело

Съдия-изпълнителят в съответствие с разпоредбата на чл.436 ал.3 предложение последно от ГПК е изложил мотиви по обжалваните действия.

От събраните по делото доказателства, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

            Производството по изп. дело изп.д. № 20108370400746 на ЧСИ - П.Г.с рег.№ 837 и район на действие - СлОС е образувано въз основа на молбата на кредитора В.В.Д. по изпълнителен титул – издадения от СлРС изпълнителен лист въз основа на съдебна спогодба, одобрена с протоколно определение от 17.06.2009г., сключена по гр.д.№ 3932/2008г. по описа на съда. По силата на тази спогодба Д.В.Ф. се е задължил да заплати на В.В.Д. сумата от 33 500лв, както и договорена неустойка от 5 000 лв. Предмет на гр.д.№ 3932/2008г. по описа на СлРС е бил допускането да делба на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.508.14.2.6,по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. С., с адрес на имота: гр. С., ул. "А." бл.*,вх.*,ет.*,ап.*, разположен в сграда № 2,разположена в поземлен имот с идентификатор № 67338.508.14,с предназначение - ЖИЛИЩЕ, апартамент, брой нива на обекта - 1,с площ по документ - 74,50 кв.м.,ведно с прилежащите части: избено помещение № 16, таванско помещение № 17 и 4,81 % ид.ч. от общите части на сградата, както и отстъпено право на строеж върху държавна земя, и САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.508.14.2.20,по     кадастралната     карта  и кадастралните регистри на гр. С.,  с адрес на имота:  гр. С.,  ул. "А."  бл. *, вх.*, ет.0,гараж  20, разположен  в сграда      2, разположена   в   поземлен   имот   с идентификатор № 67338.508.14,с предназначение - ГАРАЖ в сграда, брой нива на обекта - 1,с площ по документ - 19,00 кв.м.,ведно с прилежащите части: 1,14 % ид.ч. от общите части на сградата, както и отстъпено право на строеж върху държавна земя.  Страните по делото са се споразумели имотите да бъдат поставени в дял на Д.В.Ф., а за уравнение на дела си същия се е задължил да заплати на В.В.Д. сумата 33 500лв. в едногодишен срок, като при неплащане на сумата в уговорения срок се е задължил да заплати неустойка в  размер на 5 000лв.

Длъжниците по изпълнителното дело са наследници на Д.В.Ф. – негови синове.

На 24.08.2010 г. им били връчени от връчител на ЧСИ - П.Г.с рег.№ 837 и район на действие – СлОС, разпореждания за конституиране като длъжници по горепосоченото изпълнително дело, покани за доброволно изпълнение, призовки за принудително изпълнение и уведомления за наложена възбрана на притежаваните от тях недвижими имоти – апартамент и гараж, подробно описани по-горе, които са били предмет на делбата.

Видно от представените удостоверения от СлВп – гр. С. , за двамата длъжници няма други вписвания в службата, освен наложените възбрани върху процесните имоти към 27.08.2010г.

С молба вх.№ 3797/16.08.2010г. до СлВп – гр. С., В.В.Д. е поискала вписването на законна ипотека върху процесните имоти на основание чл. 168 от ЗЗД и чл. 16 от Правилника за вписванията. Видно от отбелязването върху молбата законната ипотека е вписана под № 56, том І, дв. Вх. Регистър № 3750 от 16.08.2010г. на СлВп при СлРС.  

На базата на приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Подадената жалба е допустима, тъй като жалбоподателите, в качеството си на длъжници в изпълнителното производство на основание чл. 435 ал.2 пр. второ от ГПК могат да обжалват всяко действие представляващо насочване на принудителното изпълнение срещу имущества, които считат за несеквестируеми.

Разгледана по съществото си жалбата е неоснователна.

Жалбоподателите твърдят че извършените от съдения изпълнител действия са незаконосъобразни, тъй като е започнато принудително изпълнение срещу недвижими имоти, получени от тях по наследство, които попадат в приложното поле на чл. 444 т.7 от ГПК, а именно единственото жилище на длъжника, което не надхвърля жилищните му нужди.

Принудителното изпълнение е насочено срещу два самостоятелни обекта на правото на собственост – апартамент и гараж. Вторият от тези обекти – гараж, по естеството си не попада в кръга на несеквестируемите имущества, тъй като  същия не е жилище по см. на чл. 444 т.7 от ГПК ( не служи за задоволяване на жилищни нужди съобразно легалното определение на § 5, т. 30 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията ) т.е. принудителното изпълнение по отношение на него е допустимо.

За притежаваното от длъжниците жилище, представляващо САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.508.14.2.6,по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. С., с адрес на имота: гр. С., ул. "А." бл.*,вх.*,ет.*,ап.*, разположен в в поземлен имот с идентификатор № 67338.508.14,с предназначение - ЖИЛИЩЕ, апартамент, ,с площ по документ - 74,50 кв.м., ведно с прилежащите части: избено помещение № 16, таванско помещение № 17 и 4,81 % ид.ч. от общите части на сградата, както и отстъпено право на строеж върху държавна земя, забраната за насочване на принудително изпълнение не може да ползва длъжниците, тъй като върху имота е учредена законна ипотека в полза на взискателя по изпълнителното производство. Между наследодателя на длъжниците и взискателя е бил сключен договор за доброволна делба, по силата на който Д.В.Ф. е получил в дял процесните имоти, а за уравнение на дела си В.В.Д. сумата 33 500лв. в едногодишен срок, като при неплащане на сумата в уговорения срок се е задължил да заплати неустойка в  размер на 5 000 лв. На основание чл. 168 ал.1 т.2 от ЗЗД в този случай в полза на съделителя с парично уравнение на дела се учредява законна ипотека. Законната ипотека поражда действие с нейното вписване. То е елемент от фактическия състав на законната ипотека, който поражда ипотечното право. В конкретния случай вписването е извършено на 16.08.2010г. Към момента на постановяване на настоящото решение, съдът е длъжен да съобрази всички факти от значение за спора – с вписването на законната ипотека от взискателя отпада правото на несеквестируемост на процесното жилище на длъжниците на основание чл. 445 ал.1 от ГПК, макар и вписването да е извършено след поканата за доброволно изпълнение и уведомления за наложена възбрана на притежаваните от длъжниците имоти. В този смисъл, към момента на преценка на действията на съдебния изпълнител целящи извършването на публична продан на процесните имоти, същите следва да бъдат преценени като законосъобразни.

            С оглед изложените съображения, следва да бъде оставена без уважение жалбата против действията на съдебния изпълнител като неоснователна.

            В случая искането за спиране на изпълнителното производство се явява пряко обусловено от основателността на жалбата, поради което неоснователността на последната предпоставя неоснователност и на това искане.

По гореизложените съображения и на основание чл. 438 и чл. 437, ал. 4 от ГПК, съдът

Р   Е   Ш   И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на В.Д.  Ф. ЕГН ********** и Е.Д.  Ф. ЕГН ********** *** за спиране изпълнението по изпълнително дело изп.д. № 20108370400746 на ЧСИ - П.Г.с рег.№ 837 и район на действие – СлОС.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на  В.Д.  Ф. ЕГН ********** и Е.Д.  Ф. ЕГН ********** *** против действията на ЧСИ - П.Г.с рег.№ 837 и район на действие - СлОС по изп.д. № 20108370400746, изразяващи се в насрочване провеждането на публична продан върху САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.508.14.2.6,по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. С., с адрес на имота: гр. С., ул. "А." бл.*,вх.*,ет.*,ап.*, с площ - 74,50 кв.м.,ведно с прилежащите части: избено помещение № 16, таванско помещение № 17 и 4,81 % ид.ч. от общите части на сградата, както и отстъпено право на строеж върху държавна земя и САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.508.14.2.20,по     кадастралната     карта  и кадастралните регистри на гр. С.,  с адрес на имота:  гр. С.,  ул. "А."  бл. *, вх.*, ет.0,гараж  20, ГАРАЖ в сграда, с площ 19,00 кв.м., ведно с прилежащите части: 1,14 % ид.ч. от общите части на сградата, както и отстъпено право на строеж върху държавна земя, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

ЧЛЕНОВЕ :