Р Е Ш Е Н И Е № 5

 

гр. С., 09.02.2011 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, граждански състав в публичното

 

 заседание на……двадесети януари……....………………………………

през две хиляди и единадесета година в състав:

                                                               Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                                                                                                       

при секретаря………П.С.……………………………………и с участието на прокурора…………………..…………………….………..като разгледа докладваното от ………Снежана Бакалова…гр. дело № 450 по описа за 2010 година, за да се произнесе съобрази:

Предявеният иск намира правното си основание в чл.422 от ГПК.

Ищецът твърди в исковата си молба, че предоставил на ответниците П.В.С. и И.Х.С., в качеството им на кредитополучатели по договор за кредит от 15.05.2007г., сумата 40 000лв. Третият ответник А.С.А. се е задължил да отговаря за изпълнението на договора между ищеца и първите двама ответници. Твърди че ответниците не изпълнявали задълженията си по договора за заплащане на месечните вноски по него, поради което на 19.01.2010г. подал пред НзРС, заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение за дължимите суми от главница, лихви и разноски. Било образувано производство по ч. гр.д.№ 41/2010 по описа на НзРС и било постановено издаването на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист срещу всички ответници за 38 474,99 лв. главница; 3 120,31 лв. просрочена лихва до 19.01.2010г.; 1 968,14лв. наказателна лихва и 256,57лв. годишна такса в размер на 0,5%, съгласно чл. 12 б. „в” от Договора. След получаването на поканата за доброволно изпълнение, ответниците възразили в срок пред НзРС, че не дължат сумите по издадения изпълнителен лист. Моли съда да признае за установено по отношение на ответниците, че към 19.01.2010г. дължат на „Банка Пиреос” АД общо сумата 43 820,01лв., от които 38 474,99 лв. главница; 3 120,31 лв. просрочена лихва до 19.01.2010г.; 1 968,14лв. наказателна лихва и 256,57лв. годишна такса в размер на 0,5%, съгласно чл. 12 б. „в” от Договора, както и законната лихва върху главницата, считано от 19.01.2010г. до окончателното изплащане на задължението, както и направените разноски по всички съдебни производство за събиране на вземането.

Ответниците, чрез представителя си по пълномощие са депозирали в срок писмен отговор, в който твърдят че не оспорват че между тях и „Банка Пиреос” АД е бил сключен договор за заем за сумата 40 000лв., но оспорват твърдението на ищеца, че сумата е станала предсрочно изискуема, поради неплащане в срок на дължимите месечни вноски по заема. Считат че изпадането в забава за плащане на вноските е по вина на обслужващите ги служители в клона на банката в гр. С.. Твърдят че погасяват задълженията си по договора.

В с.з. ищецът не изпраща представител.

Ответниците, редовно призовани не се явяват в с.з., но чрез писмено становище поддържат изложеното в писмения отговор на исковата молба.

От събраните по делото доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

Между ищеца „Банка Пиреос” АД, клон Сливен и ответниците  П.В.С. и И.Х.С., солидарно с А.С.А., като солидарен длъжник, е сключен в писмена форма Договор за предоставяне на многоцелеви кредит с ипотека № 1700/R/2007 на 15.05.2007. Договорът е подписан от ответниците и от представител на клон Сливен – С.Д.С.. По силата на уговореното в договора, ищецът е предоставил на кредитополучателите сумата 40 000лв. Крайният срок за издължаване на кредита е 192 месеца от датата на усвояването, като погасяването се извършва на 192 равни месечни вноски в размер на 398,56лв. В чл. 21б. „в”  от същия Договор е уговорено, че кредитът може да бъде обявен за предсрочно изискуем едностранно от Банката, преди края на уговорения срок, без да е необходимо уведомление или покана от страна на Банката до кредитополучателя от датата на която кредитополучателя не е погасил в срок коя да е от дължимите вноски по Договора. За обезпечение на точното изпълнение на договора кредотополучателя/ ипотекарния длъжник се е задължил да учреди в полза на Банката ипотека върху притежавания от него недвижим имот – апартамент в гр. С., ул. „Т.” № *, вх.*, ет.*, ап.*.

По делото е депозирано и изслушано заключение на съдебно-икономическа експертиза, от което се установява че кредитът е отпуснат на два транша – на 22.05.2007г. – 14 500лв. и на 29.05.2007г. – 25 500лв. За погасяване на задължението си по кредита ответниците са извършили следните плащания – на 20.06.2007г. – 400лв.; на 20.07.2007г. – 400лв.; на 20.08.2007г. – 400лв.; на 19.01.2009г. – 8 238,10лв. и на 18.02.2009г. – 510лв. или общо е заплатена сумата 9 948,10лв. или последното плащане е извършено на 18.02.2009г.

На ответниците са изпратени покани за изпълнение на задълженията по договора на  28.10.2009г., в които същите се уведомяват че са просрочили с повече то 90 дни изпълнението на задълженията си по договора и са поканени в срок от 7 дни да заплатят задълженията си , като в противен случай сумата по договора ще бъде обявена за предсрочно изискуема. Видно от представените към ч. гр.д.№ 41/2010 на НзРС, известия за доставяне, поканата е изпратена до И.Х.С. ***, а адреса посочен в договора е в с. Оморчево, поради което писмото е върнато на подателя. Поканата до П.В.С. е изпратена на адреса й посочен в договора – с- Омарчево, но писмото не е получено, с отбелязване, че пратката не е потърсена от получателя. Поканата до солидарния длъжник А.С.А. *** и също не е получено, с отбелязване, че пратката не е потърсена от получателя.

На 19.01.2010г., ищецът „Банка Пиреос” АД е подала заявление до РС – Нова Загора за издаване на заповед за незабавно изпълнение, с която е поискала издаването на изпълнителен лист срещу ответниците за солидарното им осъждане да заплатят общо сумата 43 820,01лв., от които 38 474,99 лв. главница; 3 120,31 лв. просрочена лихва до 19.01.2010г.; 1 968,14лв. наказателна лихва и 256,57лв. годишна такса в размер на 0,5%, съгласно чл. 12 б. „в” от Договора., като е представила извлечение от сметка. Издадена е заповед №52 за изпълнение на парично задължение  по чл. 417 от ГПК и изпълнителен лист срещу ответниците солидарно за поисканите суми, както и разноски по делото в размер на 876,40лв.

Ответниците са депозирали в срок възражение, че не дължат цялата сума по кредита и са поискали спиране на незабавното изпълнение, тъй като  са погасили задължението си. С Определение от 01.11.2010г. НзРС е отхвърлил искането за спиране на принудителното изпълнение  по образуваното изпълнително дело № 293/2010 на ЧСИ Павел Георгиев, рег. № 837 с район на действие СлОС. От представените писмени доказателства и заключението на експертизата се установява че на 22.02.2010г. сумата 2 000лв. е внесена по спестовен влог на името на Владимира Тодорова – дъщеря на първите двама ответници и същата е изтеглена на 16.03.2010г. от вносителя.

Горните фактически констатации съдът прие за доказани въз основа на събраните по делото писмени доказателства, неоспорени от страните. Съдът кредитира изцяло заключението на назначената съдебно-икономическа експертиза, изготвена от в.л. А., в чиято безпристрастност и компетентност няма основание да се съмнява.

На базата на приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

Предявеният иск намира правното си основание в чл. 422 от ГПК във вр. чл. 124 ал. 1 от ГПК във вр. чл. 79 от ЗЗД.  Същият е основателен и доказан и като такъв следва да бъде уважен.  

Установи се от събраните доказателства че между ищеца и ответниците, като солидарни длъжници е сключен в писмена форма договор за банков кредит. Ищецът е изпълнил задължението си по договора, като е предоставил на първите двама ответници в заем сумата от 40 000 лева. Ответниците не са изпълнявали в срок, ежемесечно задължението си да заплащат дължимата по договора месечна вноска в размер на 398,56лв. След сключването на договора те са изпълнявали точно задължението си за срок от три месеца. След това не са внасяли шестнадесет месечни вноски и на 19.01.2009г. са внесли наведнъж сумата от 8 238,10 лв. и на 18.02.2009г. са внесли последно месечна вноска в размер на 510 лв. След тази датата плащане по кредита не е имало от страна на ответниците. Към момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 19.01.2010г. ответниците са били в забава за 11 месечни вноски.

Налице са условията на чл. 21 от сключения между страните договор, за обвяване на целия дължим остатък по договора за кредит за предсрочно изискуем, в случай че длъжника не погаси която и да е от дължимите вноски по договора в срок. Тази разпоредба от договора кореспондира с чл. 60 ал.2 от ЗКИ. Според чл. 21 от Договора обявяването на креди за предсрочно изискуем става едностранно от Банката, без да е необходимо уведомяването на длъжника. При наличието на тези условия е без значение обстоятелството че писменото уведомление да длъжника И.Х.С. е изпратено на грешен адрес. Уведомленията до другия длъжник и поръчителя са изпратени на актуалните им адреси, но не са получени от тях.

По изложените съображения следва да бъде признато за установено че ответниците дължат солидарно на  „Банка Пиреос” АД общо сумата 43 820,01лв., от които 38 474,99 лв. главница; 3 120,31 лв. просрочена лихва за периода от 23.03.2009г. до 19.01.2010г.; 1 968,14лв. наказателна лихва и 256,57лв. годишна такса в размер на 0,5%, съгласно чл. 12 б. „в” от Договора за предоставяне на многоцелеви кредит с ипотека от 15.05.2007г.

Ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят е направените пред настоящата инстанция разноски в размер на 1 026,40лв., а  направените разноски по ч.гр.д.№ 41/2010г. са присъдени по същото.

Ръководен от изложените съображения, съдът

           

Р      Е      Ш      И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО  по отношение на П.В.С. ЕГН **********, И.Х.С. ЕГН ********** *** Загора и А.С.А.  ЕГН ********** ***, че дължат солидарно на  “БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 831633691 със седалище и адрес на управление гр. С., бул. ”В.” № *, следните суми:  38 474,99 лв.( тридесет и осем хиляди четиристотин седемдесет и четири лева и 99 стотинки) неплатена главница; 3 120,31 лв. (три хиляди сто и двадесет лева и 31 стотинки) просрочена лихва за периода от 23.03.2009г. до 19.01.2010г.; 1 968,14лв.( хиляда деветстотин шестдесет и осем лева и 14 стотинки)  наказателна лихва и 256,57лв.(двеста петдесет и шест лева и 57 стотинки) годишна такса по Договора за предоставяне на многоцелеви кредит с ипотека от 15.05.2007г.

ОСЪДЖА  П.В.С. ЕГН **********, И.Х.С. ЕГН ********** *** Загора и А.С.А.  ЕГН ********** ***, да заплатят на “БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 831633691 със седалище и адрес на управление гр. С., бул. ”В.” № *, направените разноски в размер на 1 026,40лв.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

                                      

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: