Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. С., 11.03.2011 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, граждански състав в закрито

 

 заседание на……единадесети март……....………………………………

през две хиляди и единадесета година в състав:

                                                               Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                                                                                                       

при секретаря………………………………………………………и с участието на прокурора…………………..…………………….………..като разгледа докладваното от ………Снежана Бакалова…гр. дело № 450 по описа за 2010 година, за да се произнесе съобрази:

Постъпила е молба от ищеца „Банка Пиреос” АД за допълване на постановеното решение по настоящата дело като се произнесе с допълнително решение, с което приеме за установено по отношение на ответниците че към 19.01.2010г. дължат на „Банка Пиреос” АД и законната лихва върху главницата, считано от 19.01.2010г. до окончателното изплащане на задължението и моли съда да присъди в полза на ищеца сумата 876040лв., представляваща платена д.т. за издаване на заповед за изпълнение по ч. гр.д.№ 41/2010г. на СлРС.

На ответната страна е изпратен препис от молбата за становище, но такова не е постъпила. Съдът намира че за изясняване на делото и произнасяне по искането не е необходимо насрочване в открито с.з. с призоваване на страните.

Искането намира правното си основание в чл. 250 от ГПК за допълване на постановеното решение. Същото е основателно и следва да бъде уважено. Действително ищецът е поискал признаването за установено че към 19.01.2010г. ответниците дължат на „Банка Пиреос” АД и законната лихва върху главницата, считано от 19.01.2010г. до окончателното изплащане на задължението и направените за събирането на вземането разноски, а съдът е пропуснал да се произнесе в диспозитивната част на решението по това искане.

Следва молбата да бъде уважена, като решението бъде допълнено в посочения смисъл. Направените разноски по ч. гр.д.№ 41/10 на СлРС не следва да се присъждат, тъй като вече са присъдени, а сома да бъде призната за установена тяхната дължимост, както това е направено и за главното вземане.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл. 250 от ГПК, съдът

           

Р      Е      Ш      И :

 

ДОПЪЛВА Решение № 5 от 9.02.2011г. по гр.д№ 450/2010г. по описа на Окръжен съд Сливен в следния смисъл:

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО  по отношение на П.В.С. ЕГН **********, И.Х.С. ЕГН ********** *** Загора и А.С.А.  ЕГН ********** ***, че дължат солидарно на  “БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 831633691 със седалище и адрес на управление гр. С., бул. ”В.” № *, и законната лихва върху главницата от 38 474,99 лв., считано от 19.01.2010г. до окончателното изплащане на задължението и сумата 876,40 лв. разноски по ч гр.д.№ 41/10 по описа на Районен съд – Сливен.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

                                     

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: