Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 187

        гр.Сливен, 19.10.2010 г.

 

                                  В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в публично съдебно заседание на дванадесети октомври през две хиляди и десета година в състав:

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: АТАНАС СЛАВОВ

                                                                                           ПЕТЯ СВЕТИЕВА

при секретаря Р.Г., като разгледа докладваното от съдия СВЕТИЕВА въззивно гражданско дело № 457 по описа за 2010 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

Обжалвано е изцяло първоинстанционно решение № 537/21.07.2010 година, по гражданско дело № 4631/2010 година на Сливенски районен съд, с което са отхвърлени като неоснователни и недоказани предявените от въззивника по настоящото дело и ищец по първоинстанционното дело, при условията на обективно кумулативно съединяване, положителни установителни искове, за установяване съществуването на вземания, за които кредиторът е поискал издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, срещу която от длъжника е подадено възражение в срок, намиращи правното си основание в чл. 124, ал. 1 от ГПК, във вр. с чл. 415, ал. 1 от ГПК и в полза на ответника са присъдени разноски.

Въззивникът – ищец в първоинстанционното производство, обжалва решението изцяло, като го намира за незаконосъобразно, необосновано и неправилно. Счита, че решаващия състав на РС Сливен е допуснал процесуални нарушения, свързани с непълен и некоректен анализ на събраните по делото доказателства, довел до неправилност на фактическите констатации, а от там и до незаконосъобразност на правните изводи, изложени в атакуваният съдебен акт. В подкрепа на очертаните в жалбата оплаквания, въззивникът е посочил, че от първоинстанционния съд неправилно се приема, че Д.И. не дължи сумата, представляваща ползвана, но незаплатена топлинни енергии, тъй като нямал качеството на потребител. Позовал се е на събрани по делото доказателства, от които било видно, че Д.И. е подавал лично молби за изключване на отоплението. Като аргумент на заеманата позиция е подчертал факта, че в хода на развилото се първоинстанционно производство, ответникът не е отрекъл, че е собственик на обекта, до който е доставяна топлинна енергия, респективно потребител на такава. В подкрепа на оплакването си сочи, че по делото е представен списък на съсобствениците в етажната собственост и желаещи да ползват отопление, където ответникът фигурирал като желаещ.

От въззивният съд се иска да постанови решение, с което да отмени изцяло решението на РС – Сливен, като незаконосъобразно и неправилно и вместо него да бъде постановено друго, признаващо за установено, че Д.И. дължи сумите по издадената заповед за изпълнение.

С въззивната жалба не са направени доказателствени или процесуални искания.

В срока по чл. 263 ал. 1 от ГПК, от пълномощника на въззиваемата страна, е депозиран писмен отговор, съгласно който въззивната жалба се оспорва изцяло, като се твърди, че е неоснователна, а атакуваното решение не страда от посочените в нея пороци и като такова е правилно и законосъобразно.

От СлОС се иска постановяване на решение, потвърждаващо атакувания първоинстанционен съдебен акт. Претендира се присъждане на разноските, направени пред настоящата инстанция.

Няма направени с отговора доказателствени и процесуални искания.

В съдебно заседание, редовно призован въззивникът, не се представлява. Чрез представителя си по пълномощие по чл. 32, т. 1 от ГПК, подал писмено становище, заявява, че поддържа въззивната жалба и моли съда да я уважи. Претендира присъждане на разноските за двете инстанции /писмено становище/.

В съдебно заседание въззиваемата страна, редовно призована, се представлява от процесуален представител по пълномощие по чл. 32, т. 1 от ГПК, който оспорва въззивната жалба като неоснователна, поддържайки изложените в отговора си съображения. Моли въззивния съд да потвърди атакуваното решение, което счита за правилно и законосъобразно.

След докладване на жалбата и отговора, страните не са направили възражения.

Въззивният съд намира въззивната жалба за редовна и допустима, отговаряща на изискванията на чл. 260 и чл. 261 от ГПК, тъй като същата е подадена в срок, от процесуално легитимиран субект, имащ правен интерес от обжалването, чрез постановилия атакувания акт съд.

При извършване на служебна проверка по реда на чл. 269 от ГПК, настоящата инстанция констатира, че обжалваното съдебно решение е валидно, и с оглед пълния обхват на обжалването – и допустимо.

При извършване на въззиваният контрол за законосъобразност и правилност върху първоинстанционното решение, в рамките, поставени от въззивната жалба, настоящия съдебен състав, след преценка на събраните от първоинстанционния съд доказателства, намира, че обжалваното решение е законосъобразно и като такава следва да бъде потвърдено.

Настоящия съдебен състав на СлОС счита, че формираната и изложена в мотивите на решението от първоинстанционния съд фактическа обстановка е пълна, правилна и кореспондираща с доказателствения материал, поради което и на основание чл. 272 от ГПК, препраща своята към нея. Споделя й правни изводи на решаващия състав на РС Сливен, които са обосновани и намират опора в материалноправните норми, приложими към настоящия спор.

Първоинстанционния съд, въз основа на изложените в обстоятелствената част на исковата молба като твърдения факти и обстоятелства, на които се основават ищцовите претенции, правилно е дефинирал параметрите на спора и е дал съответстващата на твърдяното от ищеца накърнено право, правна квалификация на исковите претенции, а именно такива по чл. 124, ал. 1 от ГПК, във вр. с чл. 415, ал. 1 от ГПК.

Въззивната инстанция констатира законосъобразно процесуално процедиране, извършено от първоинстанционния съд, който е квалифицирал правилно предмета на спора, определил е подлежащите на доказване относими факти, разпределил е правилно доказателствената тежест за тях и е дал възможност на страните да ангажират доказателства. Направил е надлежен доклад на делото, по който от страните не са направени възражения. В развилото се производство е осигурил на страните пълна и равна възможност за участие и защита.

Изтъкнатите във въззивната жалба оплаквания за допуснати от решаващия състав на СлРС процесуални нарушения, свързани с непълен и некоректен анализ на събраните по делото доказателства /молба - декларация за пълно изключване на отоплението в процесния имот от 12.09.1997 година и списък на живущите в ЕС/, довел до неправилност на фактическите констатации, а от там и до незаконосъобразност на правните изводи са неоснователни. От анализа на събраните по делото доказателства, не би могло да се обоснове извод за основателността им. Въпреки носената от ищеца доказателствена тежест и дадените в тази насока от СлРС указания, същия не е представил достатъчно и годни доказателства, чрез които да установи по отношение на ответника качеството му на потребител на топлинна енергия, а е следвало, както правилно от СлРС е посочено в мотивите на обжалваното съдебно решение с пълно доказване да установи по безспорен начин дължимостта на съществуващо вземане от лицето, посочено в заповедта като длъжник, т.е. дължимостта му от ответника в качеството му на потребител на топлинна енергия. Това качество на ответника /легално дефинирано в разпоредбата на чл. 153, ал. 1 от Закона за енергетиката/, сочен от ищеца като длъжник на вземанията му по издадената заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, следва да са установени по категоричен и недвусмислен начин, с допустими и годни доказателства. Тъй като по делото няма ангажирани доказателства, с които по безспорен начин, посредством пълно и пряко доказване да се установи, че ответникът е собственик или титуляр на вещно право на ползване на обекта, за който е начислена топлинната енергия през процесния период, то неминуемо се налага извода, до който първоинстанционния съд е достигнал. Представените от ищцовото дружество молба - декларация за пълно изключване на отоплението в процесния имот от 12.09.1997 г. и списък на живущите, както правилно е преценил първоинстанционния съд, не са нито годни, нито достатъчни доказателства, за да доведат до установяване и доказване по несъмнен начин на факта, че ответникът е потребител на топлинна енергия по смисъла на ЗЕ, по изложените в мотивите на първоинстанционното решение съображения, които е безпредметно да бъдат повтаряни, предвид ползваната от настоящата инстанция правна възможност по чл. 272 от ГПК.

          С оглед изложеното и при констатираното съвпадение на правните изводи на двете инстанции, въззивният съд счита, че липсват отменителни основания и въззивната жалба следва да бъде оставена без уважение. Атакуваното решение следва да бъде потвърдено.

Районният съд е провел надлежно и пълно събиране на допустими и относими доказателства, въз основа на които е формирал обективни фактически констатации, които е привел правилно към съответните правни норми, като по този начин е достигнал до законосъобразни правни изводи.

Въззиваемата страна е претендирала и доказала направени пред настоящата инстанция разноски в размер на 100 лева, които следва да й се присъдят.

С оглед изхода на делото и по правилата на процеса, въззивникът следва да понесе своите разноски така както са направени.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

                                            Р     Е     Ш     И  :

                                                             

ПОТВЪРЖДАВА първоинстанционно решение № 537 от 21.07.2010 година по гражданско дело № 4631/2009 година на Сливенски районен съд.

 

ОСЪЖДА „ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН” - ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. С., бул.”С. К.” № * ДА ЗАПЛАТИ на Д.Д.И., с ЕГН ********** *** *-*-* направените разноски по делото за тази инстанция в размер на 100 лева /сто лева/.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му.

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                      2.