Р Е Ш Е Н И Е  41

 

гр. С., 01.07.2013  год.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

  СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение  в публичното

заседание на…шестнадесети май ...........…през две хиляди и тринадесета година

                                                             Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

При секретаря………Е.Х...........................…и с участието на прокурора…Красимир Маринов............................. .като разгледа при докладваното от …съдията Снежана Бакалова……гр. дело № 462 по описа за 2010 год., за да се произнесе, съобрази:

          Предявеният иск намира правното си основание в чл. 28 от ЗОПДИППД (отм.).

Ищецът КУИППД, с настоящо наименование КОНПИ - твърди в мотивираното искане, че ответника И.Т.Т. е признат за виновен по НОХД № 509/2008 г. на Сливенския окръжен съд, за това, че на 29.02.2008 г. на пътя между Лясковец – Е. с лек автомобил БМВ  с ДК № СН 35-07 СА без надлежно разрешително е държал наркотични вещества, с цел разпространение – около 6 кг. Хероин, престъпление по чл. 354 А ал.2 , предложение 1 от НК, което попада в приложното поле на чл.3 ал.1 т.25 от ЗОПДИППД. Присъдата е влязла в законна сила на 2.08.2010 г. Твърди, че ответницата Т.Д.Т. е съпруга на ответника И.Т.. Последният е регистриран като ЕТ „И.Т.” с ЕИК 119579007; притежава 49 900 бр. поименни акции с номинал 1 лев или 99,98 % от акциите на „Рафтис” АД с ЕИК 829091319; притежава еднолично капитала на „Рафтис” ЕООД с ЕИК 838132207 на стойност 410 150 лв. като на 17.01.2003 г. е отчуждил всичките си притежавани дялове, като ги е продал на Т.Б.В. за сумата 60 150 лв.  получена в брой и сумата 350 000 лв., която следва да бъде изплатена при условията на разсрочено плащане за срок от 10 години; притежава 100 % от дяловете на „ЕУРОАУТО – С” ЕООД с ЕИК 20042204 на стойност 5 000 лв.

          Твърди, че ответника Т. и съпругата му са придобили в режим на СИО през периода от 01.01.1984 г. до 31.12.2008 г. следното недвижимо имущество:

- магазин „бивш за плодове и зеленчуци”  застроен върху 44 кв.м., две складови помещения и една хладилна камера, застроени върху 69 кв.м., с нотариален акт № *89 том І, дело № *34/2004 г. от 08.03.2004 г. за сумата от 27 000 лв., вписана по нотариален акт, а пазарната стойност на имота към момента на придобиването е била в размер на 66 300 лв.

- апартамент № * находящ се в гр.Сливен, ЖК „Д.” бл.* вх.* застроен върху 59,25 кв.м. с прилежащо избено помещение № * и 2,06 % ид.части от общите части на сградата, с нотариален акт № *93 том ІІ, дело № *1/2006 г. от 02.03.2006 г. за сумата от 13 500 лв. вписана по нотариален акт, а пазарната стойност на имота към момента на придобиването е била в размер на 42 530 лв.  Същият недвижим имот са продали с нотариален акт № *32 том І, дело 41/2006 г. от 22.03.2006 г. за сумата 24 000 лв. Пазарната стойност към момента на отчуждаването е била в размер на 42 530лв.

          - УПИ V-431 в кв.88 по плана на гр.Твърдица, с площ от 32,360 кв.м.ведно с построените в него склад-навес, котелно помещение, метален навес, тоалетни, трафопост, амбалажен цех, помпено отделение, сграда пласмент, и портал, придобит с постановление за възлагане от 18.08.2006 г. на ДСИ при Сливенски районен съд, вписано в Служба по вписванията под № *87 том ІІІ, дело № *276 от 23.04.2007 г. За този имот са заплатили сумата 94 519 лв. Същият недвижим имот ответниците Т. са продали с нотариален акт № 24 том VІ дело № 751/2007 г. от 27.06.2007 г. за сумата 250 000 лв. Пазарната стойност на имота към момента на отчуждаването е в размер на 237 600лв.

          - жилищна сграда – еднофамилна, със застроена площ 158 кв.м. на три етажа, представляваща поземлен имот с идентификатор 67338.528.2 по кадастралната карта на гр.Сливен, с административен адрес ул.”П.Х.” № 2 и 158 кв.м. терен, закупен с нотариален акт № *10 том ІV, дело № *72/2007 г. от 2.11.2007 г. за сумата 195 000 лв. вписана по нотариален акт, а пазарната стойност на имота към момента на придобиването е била в размер на 270 560 лв.  Същата сграда е продадена с нотариален акт № *5 том І, дело № 49/2008 г. от 12.03.2008 г. на ответницата М. П.М. за сумата 183 000 лв.;

С нотариален акт № *27, т. І, дело № *5 от 16.02.2007г., ответникът Т. закупува следните имоти:

          - празно дворно място с площ 650 кв.м. съставляващо УПИ 8081 кв.22 по плана на гр.Я.;

          - поземлен имот с идентификатор 87374.550.109 с площ 650 кв.м. по кадастралната карта на гр.Я.;

          - празно дворно място с площ 1340 кв.м., представляващо УПИ 8080 в кв.22 по плана на гр.Я.;

          - 1340/1526 ид.части от поземлен имот с идентификатор 87374.550.108, целия с площ 1526 кв.м. по кадастралната карта на гр.Я., като описаните имоти са придобити едновременно с нотариален акт № *27, дело 85 от 16.02.2007 г. за сумата 28 191,50 лв. Описаните имоти са продадени от ответниците Т. с нотариален акт № *74 том І, дело № *47/2008 г. от 11.03.2008 г. на „Маргарита” ЕООД, представлявано от Д.М. С. за сумата 27 000 лв. вписана по нотариален акт, а пазарната стойност на имотите към момента на придобиването е била в размер на 119 400 лв. Същите недвижими имоти са продадени от И.Т. и Т.Т. с Нотариален акт № *74, т. І, дело 147/2008 г. от 11.03.2008 г. за покупко- продажба на недвижим имот на “МАРГАРИТА” ЕООД, с Булстат 128562672 представлявано от Д.М. С., с, за сумата от 27 000 лева или 122,73 минимални работни заплати.  Пазарната стойност към настоящия момент е  119 400 лева.

С Нотариален акт № *67, т. ІII, рег. № 2754, дело № *64 от 07.03.2007 год. за покупко- продажба на недвижим имот И.Т. купува следния недвижим имот: -

          - апартамент № * с идентификатор 87374.543.532.1.120 находящ се в гр.Я., с административен адрес, ул.”Т.” № * вх.*, етаж *, със застроена площ 132,82 кв.м. с принадлежащо избено помещение № *8, таванско помещение № *6, и 1,266 ид.части от общите части на сградата, придобит с нотариален акт № *67 том ІІІ, дело № *64/07.03.2007 г. за сумата 39 179,60 лв. вписана в нотариалния акт. Към момента на придобиването пазарната стойност на имота е била 63 800 лв.Същият имот е продаден от ответниците Т. с нотариален акт № *41 том V, дело № *34/2007 г. от 19.04.2007 г. за сумата 24 683,10 лв. Пазарната стойност към момента на продажбата е в размер на 63 800лв.

          С Постановление за възлагане на недвижим имот от 08.02.2008 г. на държавен съдебен изпълнител при РС- Ямбол, вписано в СВ- Ямбол на 06.03.2008 г. под №*1, том ІІІ, вх. рег. №1964, върху И. Т. е възложен следния недвижим имот:- сграда с предназначение за обществено обслужване „Снекбар”, находяща се в гр.Я., кв.”Г.Б.” с идентификатор 87374.521.26.7 с РЗП 216 кв.м. на два етажа, придобита с постановление за възлагане на недвижим имот от 08.02.2008 г. на ДСИ  при Районен съд – Ямбол за сумата 81 377,70 лв.;

          - жилище – апартамент № *, тип „мезонет” с идентификатор 87374.531.321.1.4, с административен адрес гр.Я., ул.”Ч.М.” № *, със застроена площ 89,20 кв.м., придобито с постановление за възлагане от 8.02.2008 г. на ДСИ при Районен съд – Ямбол на цена 62 337,70 лв.;

          - жилище – апартамент № *, находящо се в гр.Я., ЖК „З.” бл.* вх.*, ет.* с идентификатор 87374.544.20.9.9, със застроена площ на жилището от 86 кв.м., придобито с постановление за възлагане на недвижим имот от 8.02.2008 г. на ДСИ при Районен съд – Ямбол, на цена 44 677,70 лв. Описаните три имота са продадени от ответниците Т. с нотариален акт № *68 том І, дело № *41/2008 г. от 07.03.2008 г. на ответника К. Я. К. за сумата от общо 50 000 лв., вписана  в нотариалния акт. Ответникът К. е продал описаните имоти с нотариален акт № *0 том ІІ, дело № 248/2008 г. от 03.04.2008 г. на ответника Р. С Нотариален акт № *, т. LXLVI, рег. № 2754, дело № *9156 от 26.08.1994 год. за покупко- продажба на недвижим имот И.Т. купува следния недвижим имот Д.Р. за сумата от 50 000 лв.

          С Нотариален акт № *, т. LXLVI, рег. № 2754, дело № *9156 от 26.08.1994 год. за покупко- продажба на недвижим имот И.Т. купува следния недвижим имот - апартамент находящ се в гр.С., ул.”К.” № *, кв. 325, парцел VІ, в м.”Центъра” на 1-ви етаж,застроен върху 105,42 кв.м. с прилежащо мазе и таван, с нотариален акт № *, том LXLVІ, рег. № 2754, дело № *9156/26.08.1994 г. за сумата 200 000 лв. Същият имот е продаден от ответниците Т. с нотариален акт № *60 том 28, дело № *675/1996 г. от 05.03.1996 г. за сумата 220 000 лв.;

          С Нотариален акт № *3, т. VІІ, рег. № 5554, дело № *046 от 14.09.2006 год. за покупко- продажба на недвижим имот И.Т. купува следния недвижим имот, находящ се в гр. Е., община Е., област Ямбол, на ул. “Т.” 3 А, а именно: - - масивен магазин № *, находящ се на ул.”Т.” № * а, в гр.Е., Област Ямбол, застроен върху 95,40 кв.м., за сумата 18 007,50 лв. Същият имот е продаден на 13.12.2006 г. с нотариален акт № 27, том ХІ, дело № *95/2006 г. на Ц.Д.Д. за сумата 13 100 лв.

През същия  период ответниците са придобили в режим на СИО и отчуждили следните МПС:

Товарен автомобил марка „Волво” F 12, модел Седлови влекач, с ДК№ СЛ 0396 ТК, на 12.06.1996г. за сумата 50 000лв. продаден на 06.06.2007г. , пазарната му оценка към датата на придобиване е в  размер на 40 000 000, а към момента на отчуждаването е 10 648лв.

Товарен автомобил марка „Волво” F 12, модел Седлови влекач, с ДК№ СЛ 0397 ТК, на 24.06.1996г. за сумата 50 000лв. продаден на 23.09.1996г. , пазарната му оценка към момента на придобиването е в размер на отчуждаването е 40 000 000 неденоминирани лева, Същият  товарен автомобил е продаден на ЕТ “ДИК- Христо Кючумбов”. Пазарната оценка към момента на отчуждаването е в размер на 40 000 000 / неденоминирани/ лева.

Товарен автомобил марка „Волво” F 12, модел влекач, с ДК№ СЛ 0399 ТК, на 24.06.1996г. за сумата 50 000лв. продаден на 23.09.1996г. , пазарната му оценка към момента на придобиването и отчуждаването е 40 000 000 неденом. лв.

Товарно полуремарке, рег. № СЛ 5178 ЕВ, придобито на 24.06.1996г. за сумата 20 000лв. и отчуждено на 12.09.1996г. Пазарната му стойност към момента на придобиването и  продажбата е 9 000 000 неденоминарани лева.

Товарно полуремарке, бордово, рег. № СЛ 5176 ЕВ, придобито на 24.06.1996г. за сумата 20 000лв. и отчуждено на 01.08.1996г. Пазарната му стойност към момента на придобиването и продажбата е 9 000 000 неденоминарани лева.

Товарно полуремарке, рег. № СЛ 5179 ЕВ, придобито на 24.06.1996г. за сумата 20 000лв. и отчуждено на 01.09.2001г. Пазарната му стойност към момента на придобиването е в размер на 90 000 000 недонм. Лева, а към момента на продажбата е 5 315 лева.

Товарен автомобил марка „Волво” F 12, модел влекач, с ДК№ СЛ 0398 ТК, на 24.06.1996г. за сумата 50 000лв. продаден на 14.08.1996г. , пазарната му оценка към момента на придобиването и отчуждаването е 40 000 000 неденоминирани лв.

Лек автомобил , марка „Фолксваген”  модел „Голф” с ДК№ СН 9025 НС, придобит на 10.04.2006г. за сумата 200лв. и продаден на 01.03.2007г., като пазарната му оценка към момента на придобиването е в размер на 3 000лв, а към момента на отчуждаването е в размер на 2 700лв.

Лек автомобил , марка и  модел „Мерцедес Ц 220 ЦДИ” с ДК№ Е 8282 АН, придобит на 20.11.2003г. за сумата 1 500 лв. и продаден на 12.07.2004г. за сумата 700 лв., като пазарната му оценка към момента на придобиването е в размер на 12 000 лв., а към момента на  отчуждаването е в размер на 10 800лв.

Лек автомобил , марка и  модел „Мерцедес Ц 220 ЦДИ” с ДК№  СН 0909 НН, придобит на 22.01.2007г. за сумата 2 000лв. и продаден на 21.03.2008г. за сумата 700лв., като пазарната му оценка към момента на придобиването е в размер на 18 900 лв., а към момента на отчуждаването е в размер на 14 200лв.

През проверявания период ответниците Т. са придобили в режим на СИО, следните МПС, които притежават и в момента:

Товарно полуремарке, рег. № СЛ 5177 ЕВ, придобито на 24.06.1996г. за сумата 20 000лв.. Пазарната му стойност към дата на придобиване е 25 000 000 недонм. Лева, а към настоящия момент е 5 000 лв..

Лек автомобил марка „ВАЗ” 21013 рег. № С 3959 АГ, придобит на 24.11.1998г. за сумата 200 000 недоном. лв. . Пазарната му стойност към момента на придобиване е в размер на 2  500 000 недонм. Лева, а към настоящия момент е 500 лв..

Пътнически автомобил марка „Мерцедес 190” рег. № СН 11 33 НН, придобит на 15.05.2006г. за сумата 3 500лв. . Пазарната му стойност към момента на придобиване е 4 500 лв., а към настоящия момент е 3 000 лв.

Лек автомобил , марка и  модел „Мерцедес Ц 320 ЦДИ” с ДК№  С 6556 НС, придобит на 07.03.2006г. за сумата 50 000лв., като пазарната му оценка към настоящия момент е в размер на 14 200лв.

Лек автомобил , марка и  модел „Мерцедес С 320 ЦДИ” с ДК№  С 6556 НС придобит на 07.03.2006г.г. за сумата 50 000 лв., като пазарната му оценка към датата на придобиване е в размер на 20 790лв., а към настоящия момент е в размер на 14 200 лв.

 

Лек автомобил , марка и  модел „Мерцедес Е 230 ЦДИ” с ДК№  С 0456 ВВ, придобит на 23.04.1999г. за сумата 1 000 000 неденоминирани лв., като пазарната му оценка към момента на придобиване е в размер на 18 400 лв., а към настоящия момент е в размер на 3 700 лв.

През проверявания период ТД „Рафтис „ АД, контролирано от ответника Т. е придобило:

Товарен автомобил , марка и  модел „Мерцедес Атего” 1017, придобит на 19.10.2006г. за сумата 27 100 лв., като пазарната му оценка към момента на придобиване е 26 650 лв., а към настоящия момент е в размер на 18 200 лв.

Товарен автомобил , марка и  модел „Мерцедес 212”, придобит на 12.05.2006г. за сумата 13 768 лв., като пазарната му оценка към момента на придобиване е в размер на 8 000лв., към настоящия момент е в размер на 4 500 лв.

След извършена проверка, ищецът твърди, че установил, че за периода 01.01.1984 г. до 31.12.2008 г. стойността на издръжката на ответниците Т. е в размер на 1 548,12 минимални работни заплати. Твърди, че от извършения икономически анализ се установява, че И.Т. през проверявания период е реализирал общо приходи в размер на 47 807,50 минимални работни заплати, а извършил разходи в размер на 73 695,14 минимални работни заплати.

С оглед изложеното моли съда да постанови решение, с което постанови отнемането от ответниците И. и Т. Т. на  притежаваните от тях автомобили;

сумите получени от отчуждаването по пазарни цени на описаните МПС общо в размер на 181 663 лв.;

сумата от общо 357 250лв. от продажбата по пазарни цени на продадените от ответниците недвижими имоти ( без тези по оспорените договори);

наличните суми ведно с лихвите по банковите сметки с титуляр И.Т.Т. в „ОББ” АД – два броя, в „Алианц-България” АД – два броя и в „Юробанк и евджи България” АД, подробно индивидуализирани в мотивираното искане;

- 49.900 поименни акции с номинал 1 лв. от капитала на „Рафтис” АД;

- 100 дружествени дяла на стойност 50 лв. всеки от капитала на „ЕУРОАУТО – С”ЕООД;

- сумата от продажбата на 41 015 дружествени дяла на стойност 10 лв. от капитала на „Рафтис” ЕООД в размер на 410 150 лв.;

- недвижим имот в гр.Сливен, кв.”Кольо Фичето” бл.5 – магазин /бивш за плодове и зеленчуци/ от Т.Д.Т..

Моли съда да постанови решение, с което обяви за относително недействителни по отношение на държавата  следните сделки:

- сделката за покупко-продажба на недвижим имот от ответниците Т. на ответницата М. П.М. на сграда с идентификатор 67338.528.2.1 по кадастралната карта на гр.Сливен, представляваща еднофамилна жилищна сграда, като твърди, че същата е извършена, за да бъдат прикрити действителните права свързани с този имот или за да бъде укрит. Твърди, че сделката е извършена в момент, в който ответника Т. се е намирал в следствения арест, т.е. ответницата М. е знаела, че срещу същия се води наказателно производство и е придобила имота с цел да го укрие. Моли съда в случай, че този иск не бъде уважен, сделката да бъде обявена за недействителна по отношение на държавата, на основание чл.7 т.2, предложение 1 от ЗОПДИППД, тъй като ответницата е знаела, че имуществото е придобито от престъпна дейност, а в случай, че този иск не бъде уважен, на основание чл.7 т.2 предложение 2  от ЗОПДИППД, в случай, че съда не уважи посочените искове, предявява иск срещу И.Т. за присъждане равностойността на сумите, внесени съгласно погасителния план по ипотечен кредит сключен на 20.11.2007 г. от него и съпругата му, считано от момента на сключване на договора за кредит до приключване на делото, като размерът на месечната вноска е 4 963,20 лв. В случай, че исковете не бъдат уважени, предявява иск за присъждане в полза на държавата на паричната равностойност от продажбата на гореописания недвижим имот по пазарната му стойност към момента на отчуждаването му от И. и Т. Т..

Моли съда да бъде призната за относително недействителна по отношение на държавата сделката, с която ответниците Т. са продали на „Маргарита” ЕООД 4 броя имоти подробно описани в исковата молба на 11.03.2008 г., тъй като имотите са придобити за укриване на имуществото или за прикриване на незаконния му произход. В случай, че този иск не бъде уважен предявяват иск за обявяване на сделката за относително недействителна на основание чл.7 т.2, предложение 1, от ЗОПДИППД, в случай, че този иск не бъде уважен на основание чл.7 т.2, предложение 2 от ЗОПДИППД, а в случай че и този иск не бъде уважен моли да бъде присъдена в полза на държавата паричната равностойност от продажбата на описаните недвижими имоти по пазарната им стойност към момента на отчуждаването му.

Моли да бъде обявен за относително недействителна по отношение на държавата сделката, с която ответниците Т. са отчуждили в полза на ответника К. Я. К. сграда в гр.Я. – „Снекбар”; жилище – апартамент № *, тип „Мезонет” с идентификатор 87374.531.321.1.4 и жилище апартамент № *, с идентификатор 87374.544.20.9.9 като твърдят, че същите са отчуждени за прикриване на незаконния произход на имуществото или за укриването му, в случай, че иска не бъде уважен на това основание, да бъде уважен на основание чл.7 т.2 предложение 1 от ЗОПДИППД, или на основание чл.7 т.2 предложение 2 от ЗОПДИППД, а  в случай, че никой от исковете не бъде уважен да бъде отнето в полза на държавата паричната равностойност от продажбата на описаните имоти по пазарната им стойност към момента на отчуждаването им.

Моли да бъде обявена за относително недействителна по отношение на държавата сделката, с която К. Я. К. продава на ответника Р.Д.Р. последните три описани имота, тъй като са налице условията на чл.7 т.2 предложение 4 от ЗОПДИППД или  на чл.7 т.2 предложение 1 от ЗОПДИППД или чл.7 т.2 предложение 2 от ЗОПДИППД или в случай, че никой от исковете не бъде уважен моли да бъде присъдена в полза на държавата паричната равностойност от продажбата на гореописаните недвижими имоти по пазарната им стойност към момента на отчуждаването им от К. Я. К..

Ответниците Т., в подадените писмени отговори твърдят че са притежавали законни източници на средства, които са достатъчни за закупуването на притежаваните от тях имоти по време на проверявания период. По отношение на имот с идентификатор 67338.528.2.1, представляващ еднофамилна жилищна сграда, находяща се гр. С., ул. „П. Х.” №*, твърди че същата не е заплатена със собствени средства към момента на закупуването й, а са представени доказателства, че е заплатена със средства от договор за кредит, сключен с „Юробан И Еф Джи България” АД за сумата 660 000лв. За имоти в  гр. Я. с идентификатор 87347.521.26.7, представляващ сграда с обществено предназначение – „Снек бар”; имот с идентификатор 87347.531.321.1.4 – жилище, находящо се в гр. Я., ул. „Ч.М.” №*; имот с идентификатор 87347.544.20.9.9 – жилище, находящо се в гр. Я.,ж.к. „З.” 4-А-5 , твърди че са придобити със заемни средства в размер на 28 452,56лв. от Л. Йорданова И.; 16 100,20 лв.от Юлия Колева Янкова; общо 128 718,39 лв. от Ясен Йорданов Янков, което се установява от извършените парични преводи по банковата сметка на ответника Т. на 12.12.2007г. За придобиването на тези имоти и заплащането на цената им, ответникът Т. е разполагал и с остатъка от тегления кредит в размер на 465 000лв. Твърди че останалите източници на доходи са получените доходи от продажбата на вещи и имоти, макар и тези средства да не са декларирани като доход пред НАП. Твърди че другите му законни източници на средства са: Договори за банков кредит с ТБ „Биохим” в размер на 39 000лв. от 12.03.2004г.; Договор за банков кредит от „Прокердит банк” ; печалби от игри на „Еврофутбол” в размер на 20 031лв. за 2005г. и 22 789 лв. за 2006г.; договор за паричен заем в размер на 115 000лв. с И.П.И. от 18.02.2006г.; договор за паричен заем със същото лице от 26.01.2007г. в размер но 22 000лв.; договор за паричен заем с М.М. от м. декември 2007г. Оспорва исковете за обявяване на относително недействителни на сделките, с които притежавани от него имоти са прехвърлени не трети лица.

Всички останали ответници са подали в срок писмени отговори, които оспорват изцяло предявените искове срещу тях, като твърдят, че не са налице предпоставките за уважаването на същите.

В с.з.ищецът, чрез представителите си по пълномощие поддържа предявените искове. Претендира присъждането на разноски.

В с.з.ответниците, чрез своите процесуални представители поддържат изложеното в отговорите и молят исковете по отношение на тях да бъдат отхвърлени като неоснователни и недоказани. Претендират разноски.

Представителят на ОП-Сливен, моли съда да уважи мотивираното искане.

По въпроса за допустимостта на производството по направените възражения и отвода за местна неподсъдност, съдът се е произнесъл с определение в открито с.з., което не е обжалвано от страните.

От събраните по делото доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

И.Т.Т. е признат за виновен по НОХД № 509/2008 г. на Сливенския окръжен съд, за това, че на 29.02.2008 г. на пътя между Лясковец – Е. с лек автомобил БМВ  с ДК № СН 35-07 СА и в с. Б., цех за опаковане на ядки на ул. „Ч.” №*, без надлежно разрешително е държал наркотични вещества, в особено голямо количество с цел разпространение – с обща маса 68 килограма и 464 грама., престъпление по чл. 354 А ал.2 , предложение 1 от НК и съдът го е осъдил на девет години лишаване от свобода и глоба в  размер на 50 000лв. На основание чл. 356а ал.6 от НК е отнел в полза на държавата предмета на престъплението.  Присъдата е влязла в законна сила на 02.08.2010 г.

Ответницата Т.Д.Т. е съпруга на ответника И.Т..

Последният е регистриран като ЕТ „И.Т.” с ЕИК 119579007. Притежава 49 900 бр. поименни акции с номинал 1 лев или 99,98 % от акциите на „Рафтис” АД с ЕИК 829091319. Притежавал е еднолично капитала на „Рафтис” ЕООД с ЕИК 838132207 на стойност 410 150 лв., като на 17.01.2003 г. е отчуждил всичките си притежавани дялове, като ги е продал на Т.Б.В. с договор от 17.01.2003г. за сумата 60 150 лв.  получена в брой и сумата 350 000 лв., която следва да бъде изплатена при условията на разсрочено плащане за срок от 10 години. Не са представени доказателства за заплащането на сумата 350 000лв. или част от нея от купувача на дяловете.

Ответникът Т. притежава 100 % от дяловете на „ЕУРОАУТО – С” ЕООД с ЕИК 20042204 и седалище гр. Я. на стойност 5 000 лв.

С Решение № 56/26.03.2008г. на КУИППД е образувано производство за установяване на имущество придобито от престъпна дейност от ответника И.Т., въз основа на постъпило уведомление от ОДП – Велико Търново, като е определен проверяван период от 1983т. до 2008г. включително.

В хода на производството от ответниците не е изисквана декларация по чл. 17 от ЗОПДИППД.

Мотивираното искане за отнемане по чл. 28 от Закона е внесено в СлОС на 28.09.2010г.

Видно от представените писмени доказателства по време на проверявания период от 01.01.1983г. до 31.12.2008г., ответниците Т. са придобили имущества за първи път през 1994г.

През 1994г. : от представения Акт за констатации № Ф513-149/05.12.1995г.на ТДУ –Сливен се установява че ответникът Т. е получил облагаем доход за календарната 1994г. в размер на 361 611 недоном. лв., които не е декларирал . Липсват доказателства за доходи на ответницата Т. за този период . През същата година средствата необходими за издръжката на семейството на ответниците с две непълнолетни деца са били в размер на 123 232 лв. През същата година ответникът е закупил недвижим имот  с Нотариален акт № *, т. LXLVI, рег. № 2754, дело № *9156 от 26.08.1994 год. за покупко- продажба на недвижим имот И.Т. купува следния недвижим имот - апартамент находящ се в гр.С., ул.”К.” № *, кв. 325, парцел VІ, в м.”Центъра” на 1-ви етаж,застроен върху 105,42 кв.м. с прилежащо мазе и таван, с нотариален акт № *, том LXLVІ, рег. № 2754, дело № *9156/26.08.1994 г. за сумата 200 000 недоном. лв. От заключението на назначената по делото съдебно-техническа експертиза се установява че пазарната стойност на този имот към момента на неговото закупуване 2 023 000 неденом. лева. През същата година ответникът е внесъл и дялова вноска в ТД „Рафтис” АД, видно от Решение № *72/29.07.1994г. по ф.д.№ *316/94 на СлОС в размер на 2 475 000 недоном. лв. ( 25% от капитала записан на Т. – 9 900 акции). Или общия размер  на извършените разходи от ответниците е бил в размер на 4 621 232 лв. т.е. е надвишавал приходите им.

През 1995г. : от представения Акт за констатации № Ф613-312/30.09.1995г.на ТДУ –Сливен се установява че ответникът Т. е получил облагаем доход за календарната 1995г. в размер на 44 743 недоном. лв., които не е декларирал. Ответницата Т. е реализирала доходи от трудови правоотношения в общ размер на 60 000 неденом. лева. или общо двамата ответници – 104 743 недоном. лева. Разходите на домакинството на ответниците с две деца са били в размер на 183 797 недонм. лева или направените разходи са надвишавали получените приходи.

През 1996г. е реализирал печалба, видно от ГДД в размер на 1 614 неденом. лв. Ответницата Т. е получила доход от трудови правоотношения в размер на общо 70 000 неденом. лева.

Продаден е придобития през 1994г. година недвижим имот в гр. София за сумата 220 000 неденом. лева, вписана в нотариалния акт, като според заключението на вещото лице пазарната стойност на имота към този момент е била в размер на 8 837 000 неденом. лева.

Издръжката на семейството на ответниците е била в размер на 318 074 неденом. лева

През същата година ответниците са закупили следните МПС:

Товарен автомобил марка „Волво” F 12, модел Седлови влекач, с ДК№ СЛ 0396 ТК, на 12.06.1996г. за сумата 50 000лв., вписана в договора. Според заключението на в.л. пазарната стойност на това МПС към момента на придобиването му е била в размер на 5 042 455 неденом. лева.

Товарен автомобил марка „Волво” F 12, модел Седлови влекач, с ДК№ СЛ 0397 ТК, на 24.06.1996г. за сумата 50 000лв. Според заключението на в.л. пазарната стойност на това МПС към момента на придобиването му е била в размер на 5 292 141 неденом. лева.

Товарен автомобил марка „Волво” F 12, модел влекач, с ДК№ СЛ 0399 К, на 24.06.1996г. за сумата 50 000лв. Според заключението на в.л. пазарната стойност на това МПС към момента на придобиването му е била в размер на 5 292 141 неденом. лева.

Товарно полуремарке, рег. № СЛ 5178 ЕВ, придобито на 24.06.1996г. за сумата 20 000лв. Според заключението на в.л. пазарната стойност на това МПС към момента на придобиването му е била в размер на 1 415 997 неденом. лева.

Товарно полуремарке, бордово, рег. № СЛ 5176 ЕВ, придобито на 24.06.1996г. за сумата 20 000лв. по договор. Според заключението на в.л. пазарната стойност на това МПС към момента на придобиването му е била в размер на 1 415 997 неденом. лева.

Товарно полуремарке, рег. № СЛ 5179 ЕВ, придобито на 24.06.1996г. за сумата 20 000лв. по договор. Според заключението на в.л. пазарната стойност на това МПС към момента на придобиването му е била в размер на 1 415 997 неденом. лева.

Товарен автомобил марка „Волво” F 12, модел влекач, с ДК№ СЛ 0398 ТК, на 24.06.1996г. за сумата 50 000лв. по договор. Според заключението на в.л. пазарната стойност на това МПС към момента на придобиването му е била в размер на 5 292 141 неденом. лева.

През същата година са отчуждени придобитите МПС: Товарен автомобил марка „Волво” F 12, модел Седлови влекач, с ДК№ СЛ 0397 ТК, на 23.09.1996г., като според заключението на авто-техническата експертиза пазарната стойност на този автомобил към момента на отчуждаването е била в размер на 7 815 037 неденом. лева.;

Товарен автомобил марка „Волво” F 12, модел влекач, с ДК№ СЛ 0399 К, на 23.09.1996г., като според заключението на авто-техническата експертиза пазарната стойност на този автомобил към момента на отчуждаването е била в размер на 8 309 727 неденом. лева.;

Товарно полуремарке, рег. № СЛ 5178 ЕВ, на 12.09.1996г., като според заключението на авто-техническата експертиза пазарната стойност на този автомобил към момента на отчуждаването е била в размер на 2 151 787 неденом. лева.;

Товарно полуремарке, бордово, рег. № СЛ 5176 ЕВ на 01.08.1996г., като според заключението на авто-техническата експертиза пазарната стойност на този автомобил към момента на отчуждаването е била в размер на 1 827 456 неденом. лева.;

Товарен автомобил марка „Волво” F 12, модел влекач, с ДК№ СЛ 0398 ТК, на 14.08.1996г., като според заключението на авто-техническата експертиза пазарната стойност на този автомобил към момента на отчуждаването е била в размер на 6 500 569 неденом. лева.

Общо приходите на ответниците през тази година са били в размер на 26 676 190 неденом. лева, формирани от трудови доходи и продажбата на МПС. Към приходите на ответниците не се включва пазарната стойност на продадения недвижим имот в гр. София, тъй като сумата от продажбата му не може да бъде приета за законен доход, след като към момента на неговото придобиване ответниците не са разполагали със законни доходи за неговото придобиване. Общо разходете на ответниците през тази година са били в размер на 25 484 943 неденом. лева т.е. направените разходи не са надвишавали приходите.

През 1997г. ответницата Т. е реализирала доходи от трудови правоотношения в размер на общо 684 000 неденом. лева. Необходимите разходи за издръжка на семейството на ответниците към този момент са били в размер на 2 890 297 неденом. лева, т.е. разходите са надвишавали приходите, но имущества през тази година не са придобивани.

През 1998г. ответницата Т. е реализирала доходи от трудови правоотношения в размер на общо 1 130 220 неденом. лева. Необходимите разходи за издръжка на домакинството на ответниците към този момент са били в размер на 4 559 911 неденом. лева. През същата година ответниците са закупили Лек автомобил марка „ВАЗ” 21013 рег. № С 3959 АГ, придобит на 24.11.1998г. за сумата 200 000 недоном. лв., вписана в договора. Видно от заключението на съдебно-автотехническа експертиза пазарната стойност на този автомобил към момента на неговото придобиване е била в размер на 2 394 000 неденом. лева. т.е. разходите са надвишавали приходите.

През 1999 г. ответницата Т. е получила доходи от трудови правоотношения в размер на 1 153,08 лв. Издръжката на семейството на ответниците към този момент с едно пълнолетно дете е била в размер на 4 401 лв. През същата година ответниците са придобили Лек автомобил , марка и  модел „Мерцедес Е 230 ЦДИ” с ДК№  С 0456 ВВ, придобит с договор от 23.04.1999г. за сумата 1 000  лв. Видно от заключението на назначената автотехническа експертиза пазарната му стойност към момента на придобиване е била в размер на 42 021,94 лв. Към този момент доходите на ответниците са били по-малко от извършените от тях разходи.

През 2000г. ответницата е получила общо доходи от трудови правоотношения в размер на 1 345лв. Необходимите средства за издръжка на домакинството на ответниците са били в размер на 4 692 лв. т.е. по-малко от приходите, но през тази година не са придобивани имущества.

През 2001г. няма данни за получени доходи от ответниците от трудови и правоотношения или друга дейност. Единствения доход е от продажбата на Товарно полуремарке, рег. № СЛ 5179 ЕВ, като пазарната му стойност към този момент, според заключението на авто-техническата експертиза е в размер на 7 004лв. Необходимите средства за издръжка на домакинството са в размер на 4 440 лв. През периода не се придобивани имущества.

През 2002г.  няма данни за получени доходи от ответниците от трудови и правоотношения или друга дейност.  Средната издръжка на домакинството им е била в размер на 3 728 лв. Не са придобивани имущества.

През 2003г. ответниците са получили приход от продажбата на дружествените дялове притежавани от ответника Т. от капитала на „Рафтис” ЕООД с договор от 17.01.2003г. , като стойността на дяловете е общо 410 150лв. От нея, обаче е заплатена веднага, видно от представения договор само сумата 60 150лв. Остатъка от сумата е следвало да бъде заплатен при условия на разсрочено плащане за срок от десет години, но не са представени доказателства този остатък да е заплатен от купувача. Разходите за тази година са за издръжка на домакинството в размер на 4 031лв.; покупка на Лек автомобил , марка и  модел „Мерцедес Ц 220 ЦДИ” с ДК№ Е 8282 АН, придобит на 20.11.2003г. за сумата 1 500 лв., вписана в договора за продажба, като пазарната му стойност към този момент според вещото лице е била в размер на 26 676 лв.т.е. към момента ответниците са притежавали необходимите средства за закупуването на лекия автомобил. Общо доходите са били в размер на 60 150лв., а направените разходи общо  в размер на 30 707лв.

През 2004 г.Закупения през предходната година лек автомобил марка и  модел „Мерцедес Ц 220 ЦДИ” с ДК№ Е 8282 АН е бил продаден от ответниците. Пазарната му стойност към момента на продажбата е била в размер на 22 545лв.

През същата година на 12.03.2004 г. с Нотариален акт № *28, т. І, дело 114/2004 г. от 12.03.2004 г. за учредяване на договорна ипотека Т. и И. Т. сключват договор за ипотечен кредит за строително- ремонтна дейност в размер на 39 000 лева с ТБ “Биохим” АД, като за обезпечение на вземането по договора за кредит учредяват в полза на Банката ипотека върху гореописания недвижим имот  -магазин- бивш за плодове и зеленчуци.

На 12.03.2004 г. с Нотариален акт №129, т. І, дело 115/2004 г. от 12.03.2004 г. за учредяване на договорна ипотека Т. и И. Т. получават кредит в размер на 11 000 лева за текущи нужди от ТБ “Биохим” АД, като за обезпечение на вземането по договора за кредит учредяват в полза на Банката ипотека върху същия недвижим имот или общо средства от договори за кредит с банкова институция в размер на 50 000лв.

С Нотариален акт №189, т. І, дело 134/2004 г. от 08.03.2004 г. за продажба на недвижим имот, ответницата Т.Т. купува от Ж.Д.Ж. и М. И. Ж. недвижим имот, находящ се в гр. С., обл. С., кв. “К.Ф.”, бл. *, а именно: - МАГАЗИН /бивш за плодове и зеленчуци/, състоящ се от основно помещение с квадратура 44 кв. м., две складови помещения и една хладилна камера с обща застроена площ 69 кв. м., при граници на магазина: изток – магазин-сервиз, запад – външен зид, север – външен зид, стълбище и котелно, юг – външен зид, ведно със съответстващите му идеални части от общите части на сградата и всички подобрения в имота за сумата от 27 000 лева посочена в нотариалния акт. Видно от заключението  на назначената съдебно строително-техническа експертиза пазарната стойност на този имот към момента на неговото придобиване е била в размер на 43 420 лева. Видно от показанията на свид. Ж. при сключването на договора тя не е получила продажната цена по договора, а това е станало след като ответниците са сключили договорите за кредит, за да им бъде отпуснат такъв, с оглед ипотекирането на същия имот.

Размерът на разходите за издръжка на домакинството през периода е бил 4 336лв. или общо приходите на ответниците за 2004г. са били в размер на 72 545лв., а общо разходите в размер на 47 756 лв. т.е. достатъчни за придобиването на имота.

С допълнителна молба (л. 1099) на пълномощника си ответниците Т. са навели довод, че през 2004г. Т. е получила дарение от майка си и сестра си в размер на 62 000лв. В подкрепа на това твърдение е разпитана ответницата Д. Т.. Представен е и нотариален акт № 70, т. V, дело № 526/2004г. , от който е видно че на 30.07.2004г. че лицата Д. Т., М.С. и Г.С. продава притежаван от тях недвижим имот, представляващ ½ идеална част от УПИ № І-554, находящ се гр. С., кв. „Р.” , ул. „К. В.” №* за сумата 80 000лв., от която 10 000лв. са платени към момента на сключването на договора, а остатъка в срок до 10.08.2004г. Според показанията на разпитаната свидетелка , изслушана в с.з. на 12.07.2012г., сумата от продажбата на къщата била дарена на ответницата Т., като майка й дарила сумата 40 000лв., а свид. сумата 22 000лв. получена от нея, като парите дала на майка си да ги даде на сестра й. Показанията на свид са противоречиви и с оглед това, както и с оглед евентуалната й заинтересованост от изхода на производството съдът не следва да ги кредитира.  На първо място не става ясно какви са били правата на продавачите по сделката – кой  от тях каква част от правото на собственост е притежавал, следователно не е ясно кой каква част от сумата от продажбата е получил. С оглед твърденията на свидетелката че през този  период е работила в чужбина, за да издържа семейството си и болния си съпруг, без доходи, твърдението че е дарила голяма сума пари на ответницата съдът намира за неправдобоподобно. С оглед изложените съображения не следва да се приеме за доказано твърдението на ответницата за извършено дарение в нейна полза от посечените лица а сумата 62 000 лв. през 2004г.

През 2005г. не са представени доказателства ответниците да са получили доходи от трудови правоотношения или от друга дейност. Представени са с отговора „форма за изплащане” на печалба от игри на „Еврофутбол”  издадени за периода от 2005г. и 2006г. От третото неучастващо лице „Еврофутбол” ООД, изплатило тези печалби са изискани „задължителни игрални условия и правила за провеждане на игри организирани от „Еврофутбол „ ЕООД със залагания върху резултати от спортни състезания” за този период. От представените общи условия чл. 25 ал.2 се установява че всяка печалба се регистрира в централизирана компютърна система. Липсват доказателства че печалбите по представените форми за плащане в посочени размери са заплатени именно на ответника. В същото време липсват доказателства, за размера на средствата, с които са направени залози, за да бъде установен действителния размер на печалба. Тъй като тежестта на доказване на това обстоятелство се носи от ищеца и той не е направил това, съдът приема за недоказано твърдението на ответника за доход в посочения размер. В писмената си защита, пълномощника на ответниците Т. твърди, че ищеца не е оспорил представените с отговора „форма за изплащане” на печалба от игри на „Еврофутбол”  издадени за периода от 2005г. и 2006г. Това твърдение е невярно тъй като ищеца е оспорил с писменото си становище от 22.11.2012г.(л. 1036) всички посочени като законни източници на доходи. На практика той не оспорва истинността на представените форми, а факта че сумите посочени в тях представляват доход от законен източник на ответника.

През тази година са извършени разходи за издръжка на домакинството на ответниците в размер на 4 501лв. и не са придобивани имущества.

През 2006г. не са представени доказателства ответниците да са получили доходи от трудови правоотношения или от друга дейност.

Получените доходи от законен източник са тези от продажбата на Товарен автомобил марка „Волво” F 12, модел Седлови влекач, с ДК№ СЛ 0396 ТК, чиято пазарна стойност към този момент е била в размер на 11 280 лв., видно от заключението на вещото лице.

- С Нотариален акт №193, т. ІІ, дело 91/2006 г. от 02.03.2006 г. за покупко- продажба на недвижим имот, И.Т. купува следния недвижим имот: - АПАРТАМЕНТ №15 на 5 етаж, находящ се в гр. С., ж.к. “Д.”, бл.*, вх. *, застроен върху 59,25 кв. м., състоящ се от дневна, спалня, кухня и сервизни помещения при граници: изток – жил. №14, запад – разделителен зид с вх. В, север – външен зид, юг – външен зид; ведно с прилежащото избено помещение №15 с полезна площ 3,34 при граници: изток – коридор, запад – коридор, юг – външен зид, север – избено помещение № *4 ведно с 2,06 % идеални части от общите части на сградата и съответното отстъпено право на строеж върху общинска земя за сумата от 13 500 лева, посечена в нотариалния акт. Пазарната стойност на този имот към момента на придобиване е 24 710лв. Същия имот е продаден от ответниците само двадесет дни след това с Нотариален акт №132, т. І, дело 41/2006 г. от 22.03.2006 г. за покупко- продажба на недвижим имот, за сумата от 24 000 лева, посочена в нотариалния акт. Пазарната му стойност към момента на отчуждаването е 24 710лв.

С Нотариален акт № *3, т. VІІ, рег. № 5554, дело № *046 от 14.09.2006 год. за покупко- продажба на недвижим имот И.Т. купува следния недвижим имот, находящ се в гр. Е., община Е., област Ямбол, на ул. “Т.” 3 А, а именно: - МАСИВЕН МАГАЗИН №1- ЗАПАД със застроена площ 95,40 кв. м, находящ се на партерния етаж от жилищна сграда- блок “Тунджа”, който магазин е обособен в реален обект съгласно одобрен архитектурен проект от 19.06.2001 г., при граници на магазина: на югоизток- ул. “Т.”, на югозапад- двор, на североизток- магазин №*, и стълбище на жилищен блок , и на северозапад- двор и стълбище на жилищен блок, със съответните на магазина идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, в което сградата е построена, съставляващо по документа за собственост УПИ ІV- за жилищно строителство, магазини и трафопост, в квартал 118 по плана на гр. Е., за сумата от 18 007,50 лева. Пазарната му стойност към  този момент е в размер на 26 240 лв.

На 13.12.2006 г. с Нотариален акт № 27, т. ХІ, дело 1595/2006 г. от 13.12.2006 г. за учредяване на договорна ипотека върху гореописания недвижим имот е учредена ипотека в полза на “ОББ” АД за предоставен кредит на лицето Ц.Д.Д.. Същият недвижим имот е продаден от И.Т. и Т.Т. с Нотариален акт № 67 т. ХІ, дело 1627/2006 г. от 15.12.2006 г. за покупко- продажба на недвижим имот на Ц.Д.Д. за сумата от 13 100 лева, като пазарната му стойност в този момент е била 26 240 лв.

С Постановление от 18.08.2006 г. държавен съдебен изпълнител при РС – Сливен, вписано в СВ- Сливен под № *87, т.3, дело 3276/23.04.2007 г. възлага върху Т. недвижим имот – УПИ V-431 в кв.88, по плана на гр. Твърдица с площ от 32 360 кв.м. при граници: изток, север и юг – улици, запад “Петрол” ведно с построените в него склад навес със застроена площ от 235 кв. м., котелно помещение със застроена площ 353 кв.м., метален навес със застроена площ от 59 кв.м., тоалетни със застроена площ 30 кв.м., трафопост със застроена площ от 90 кв.м., амбалажен цех със застроена площ от 2 705 кв.м., помпено отделение със застроена площ от 202 кв.м. и сграда пласмент и портал със застроена площ от 64 кв.м. за сумата от 94 519 лева. Не се спори че цента е заплатена от ответника.

Придобил  също така, лек автомобил, марка и модел “МЕРЦЕДЕС С 320 ЦДИ” с рег. № С 6556 НС, рама № WDB2200261A215373, двигател №61396030049506, цвят- тъмно син, придобит с Договор за покупко- продажба на МПС от  07.03.2006 г. за сумата от 50 000 лева, като пазарната му стойност е в размер на 24 710 лв.

Придобил и лек автомобил, марка “Фолксваген”, модел “Голф” с ДК № СН 9025 НС, двигател № ABD290058, рама № WVWZZZ1HZRP171999, придобит с Договор за покупко- продажба на МПС от  10.04.2006 г., за сумата от 200 лева, чиято пазарна стойност е била към този момент 4 274 лв.

Придобил и пътнически автомобил, марка “Мерцедес” 190, рег.№ СН 1133 НН, рама № WDB2010241A6825522, двигател №10296212173203, придобит с Договор за покупко- продажба на МПС от 15.05.2006 г. за сумата от 3 500 лева с пазарна стойност 6 636 лв.

По отношение на твърдените приходи от печалби от залагания в игри на Еврофутбол съдът вече е изложил мотиви защо не приема същите.

Ответникът Т. твърди че през същата година получил в заем от лицето И.П.И. сумата 115 000лв., с договор от 18.02.2006г. Представен е писмен договор и разписка към него за получената сума. Договорът е оспорен от ищеца досежно дата на неговото сключване. В тежест на ответника е да докаже кога е сключен договора, но той не е представил доказателства за това. С оглед изложеното, съдът приема за недоказано твърдението на ответника че е получил доходи от законен източник – договор за заем през 2006г.  

Размерът на средствата необходими за издръжката на домакинството на ответниците е била в размер на 5 215лв.

Или за календарната 2006г. общо приходите на ответниците от законни доходи са били в размер на 62 230 лв., а направените разходи в размер на 181 089лв. т.е не е разполагал със средства от законен източник за закупуване на имуществата.

През 2007г. липсват доказателства ответниците Т. да са получили доходи от трудово правоотношение или други дейности.

През този период те са направили разходи за издръжка на домакинството си в размер на 6 298лв., както и за придобиването на недвижими имоти и МПС.

С Нотариален акт № *27, т.І, дело № *5 от 16.02.2007 год. за покупко- продажба на недвижим имот, И.Т.  купува следните недвижими имоти:

- ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО с площ от 650 кв. м, съставляващо УПИ 8081, в квартал 22 по плана на гр. Я., при граници: улица, улица “Битоля”, имот 8080, по нот. акт №123, том ІV, дело 408 от 24.10.2007 г. на Нотариус с рег. №*43- Т. Д., а по Скица №*31/ 05.02.2007 г. на Агенция по Кадастъра, Служба по Кадастъра- Ямбол,

- поземлен имот с идентификатор 87374.550.109 с площ 650 кв.м. по кадастралната карта на гр.Я.;

- ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО с площ от 1 340 кв.м, съставляващо УПИ 8080, в квартал 22 по плана на гр. Я.,

-1 340 /1 526 идеални части от поземлен имот 87374.550.108, целият с площ от 1 526 кв.м. Пазарната стойност на тези имоти към момента на тяхното придобиване е била в размер на  общо 118 206 лв.

С Нотариален акт № *10, т. ІV, дело 372/2007 г. от 20.11.2007 г. за продажба на недвижим имот, И.Т. и Т.Т. купуват следния недвижим имот: - СГРАДА с идентификационен № 67338.528.2.1 по кадастралната карта на гр. С. с административен адрес ул. “П.Х.” №*, предназначение: ЖИЛИЩНА СГРАДА – еднофамилна, със застроена площ 158 кв. м., на 3 етажа, състояща се от: западна част, включваща – подземен етаж – 2 складови помещения с площ 44,60 кв.м. и 4,47 кв.м.; първи етаж – помещение за хоби от 35 кв.м., баня, тоалетна, коридор; трети етаж – застроен върху 146 кв.м., състоящ се от 4 стаи, коридор, кухненски бокс и сервизни помещения; таван – 2 стаи, баня, тоалетна и склад, обособени като самостоятелен жилищен обект; източна част, включваща подземен етаж – едно складово помещение от 38 кв. м.; първи етаж – помещение за хоби от 33,80 кв.м., баня, тоалетна от 3.6 кв.м.; втори етаж – застроен върху 146 кв.м., състоящ се от 4 стаи, кухненски бокс и сервизни помещения; таван – 2 стаи, баня, тоалетна, обособени като самостоятелен жилищен обект, ведно с отстъпеното право на строеж върху имота, в който попада сградата, представляващ: поземлен имот идентификационен № 67338.528.2 по кадастралната карта на гр. С. с административен адрес ул. “П.Х.” №* с площ на поземления имот 158 кв.м. за сумата от 195 000 лева. Пазарната стойност на имота към този момент е била, според заключението на вещото лице, 309 640лв.

На 20.11.2007 г. с Нотариален акт №111, т. ІV, дело 373/2007 г. от 20.11.2007 г. за учредяване на договорна ипотека ответниците получават кредит в размер на 660 000 лева на основание договор за кредит от “Юробанк И Еф Джи България” АД, като е записано че сумата от 195 000 лева ще послужи за закупуване на недвижимия имот, подробно описан по-горе, като върху същия  се учредява ипотека за обезпечение на всички вземания по договора за кредит, а останалата сума в размер на 465 000 лева ще се използва за други разплащания във връзка с придобиването на имота.  Срокът на договора за кредит е 257 месеца, а размерът на дължимата месечна вноска е 4 963,20лв. Видно от заключението на вещото лице разходите за такси по обслужването на банковата сметка са били в размер на 11 027,60лв.

С Нотариален акт № *67, т. ІII, рег. № 2754, дело № *64 от 07.03.2007 год. за покупко- продажба на недвижим имот И.Т. купува следния недвижим имот: - ЖИЛИЩЕ- АПАРТАМЕНТ №*, с идентификатор №*7374.543.532.1.120, находящ се в гр. Я., който като самостоятелен обект попада в сграда с идентификатор №*7374.543.532.1, построена в поземлен имот с идентификатор №*7374.543.532, по стария план- парцел І, кв. 19 по плана на гр. Я., като жилището е с административен адрес: ул. “Т.” №*, вх. *, етаж *, а по документ за собственост- етаж 7, състоящ се от четири стаи, кухня, коридор, сервизни помещения и три тераси, със застроена площ от 132,82 кв. м, заедно с прилежащо избено помещение №18 със застроена площ от 25,71 кв. м, и таванско помещение №*, със застроена площ от 54,16 кв.м, както и 1,266 идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху терена, за сумата от 39 179,60 лева. Пазарната стойност на имота към момента на закупуването му е била в размер на 63 420 лв.

С Договор за покупко- продажба на МПС от 22.01.2007 г., за сумата от  2 000 лева, ответникът придобил Лек автомобил, марка и модел “МЕРЦЕДЕС Ц 320 ЦДИ” с рег. № СН 0909 НН, рама № WDВ2200251A335720, двигател №64896030006991. Пазарната му стойност към момента на придобиването му е била 56 465 лв., видно от заключението на вещото лице.

Общия размер на извършените разходи за годината е в размер на 565 056,60лв.

През същата година приходите на ответниците са били както следва: от продажбата на лек автомобил марка “Фолксваген”, модел “Голф” с ДК № СН 9025 НС – 3 193 лв.

С Нотариален акт № *41, т. V, дело 334/2007 г. от 19.04.2007 г. за покупко- продажба на недвижим имот, за сумата от 24 683, 10 лева. е продаден недвижимия имот, представляваща апартамент № *, с идентификатор №*7374.543.532.1.120, находящ се в гр. Я., като видно ат заключението на експертизата пазарната му цена към този момент е била 63 420лв.

С Нотариален акт №*4, т. VІ, дело 751/2007 г. от 27.06.2007 г. за покупко- продажба на недвижим имот за сумата от 250 000 лева е продаден от ответника, недвижим имот – УПИ V-431 в кв.88, по плана на гр. Твърдица с площ от 32 360 кв.м. и построените в него сгради. Пазарната цена на имота към този момент е била 258 850лв.

Както бе посочено по-горе, през 2007г. ответникът е сключил договор за заем с „Юробонк И Еф Джи” , която му е предоставила в заем сумата 660 000лв.

Ответникът твърди че през същата година отново е сключил договор за заем с лицето И.П.И. за сумата 22 000 на 26.01.2007г. Договорът е оспорен от ищеца досежно дата на неговото сключване. В тежест на ответника е да докаже кога е сключен договора, но той не е представил доказателства за това. С оглед изложеното, съдът приема за недоказано твърдението на ответника че е получил доходи от законен източник – договор за заем през 2007г. 

Като друг източник на доходи  през този период, ответникът посочва получени по банков път суми от различни лица на 12.12.2007г., като твърди същите са по договор за заем между него и тези лица. Действително са налице писмени доказателства, установяващи че на 12.12.2007г. по банковата сметка на ответника са преведени: сумата 50 000лв. от Я.Я.; сумата 43 269,29лв. от Ю.Я.; сумата 28 452,56 лв. от Л. И. и сумата 51 602,30лв. от „Inter Clear. susp. AC”. Не е посочено, обаче основанието за превеждане на сумите и ответника не е ангажирал други доказателства установяващи сключени между него и тези лица договори за заем, поради което не може да се приеме че е получил доходи в този размер.

Общия размер на получените доходи през 2007г. възлиза на 982 270лв. Същите са повече от направените разходи за годината, но те са основно от получения банков заем от ответниците на 20.11.2007г. До този момент доходите им  не са били достатъчни за придобиването на закупените до 20.11.2007г. имущества. Получените от договора за банков заем суми са били достатъчни и безспорно са послужили за придобиването на недвижимия имот СГРАДА с идентификационен № 67338.528.2.1 по кадастралната карта на гр. С. с административен адрес ул. “П.Х.” №*.

През 2008г. до датата на Решение № 56/26.03.2008г. на КУИППД с което е образувано производство за установяване на имущество придобито от престъпна дейност от ответника И.Т. и е определен проверявания период, ответникът не реализирал доходи. Той е започнал да получава едва от 01.09.2008г. месечно възнаграждение от „Рафтис” ЕООД в размер на 561,26лв.

До датата на проверката с Постановление за възлагане на недвижим имот от 08.02.2008 г. на държавен съдебен изпълнител при РС- Ямбол, вписано в СВ- Ямбол на 06.03.2008 г. под №*1, том ІІІ, вх. рег. №1964, върху И. Т. е възложен следния недвижим имот: - СГРАДА С ОБЩЕСТВЕНО- ОБСЛУЖВАЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ “СНЕК БАР”, находяща се в гр. Я., кв. “Г. Б.”, с идентификатор на сградата 87374.521.26.7, разположена на сутерен и два надземни етажа с идентификатори 87374.521.26.7.1 за първи етаж и 87374.521.26.7.2 за втория етаж, със ЗП на сградата от 72 кв.м и с РЗП на сградата от 216 кв.м, изградена на основание, придобито чрез покупко- продажба и реализирано право но строеж, отстъпено върху строително петно №*6 в УПИ- общинска собственост, съставляващ УПИ- І, предназначен за жилищно строителство и КОО в кв.74 Е по действащия регулационен план на гр. Я., утвърден със Заповед №І-А-1050/03.06.1991 г., която сграда е построена съобразно действащите строителни норми и книжа на основание Разрешение за строеж№*52/07.11.1995 г., а в последствие преустроена на основание Разрешение за строеж №*58/10.12.2003 г. и в съответствие с архитектурни проекти, одобрени на 05.11.2003 г.от Гл. архитект на община Ямбол, състояща се както следва: на сутерен, разположен на кота -2,50 м, от вътрешно стълбище и стълбищна площадка, две санитарни помещения с общо преддверие, два склада; на първи етаж, разположен на кота +0,00 м и кота +0,85 м, състояща се от стълбище, две помещения за сладкарница, склад, санитарен възел; на втори етаж, разположен на кота +3,20 м и кота +4,05 м, състояща се: от вътрешно стълбище, фоайе, помещение за сладкарница, помещение за персонал, санитарен възел, две тераси, за която има издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация №100/17.12.2003 г., изд. от община Ямбол, заедно с припадащите се за застроената площ на сградата идеални части от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, описан по- горе, на цена 81 377, 70 лева.

С Постановление за възлагане на недвижим имот от 08.02.2008 г. на държавен съдебен изпълнител при РС- Ямбол, вписано в СВ- Ямбол на 06.03.2008 г. под №*2, том ІІІ, вх. рег. №1965, върху И. Т. е възложен следния недвижим имот: - ЖИЛИЩЕ- АПАРТАМЕНТ №1- тип “Мезонет”, с идентификатор 87374.531.321.1.4, означено съгласно документ за собственост като “Таван- хоби”, находящо се в гр. Я., ул. “Ч.М.” №*, разположено на две нива на трети и четвърти жилищни етажи в изградената на горепосочения административен адрес жилищна сграда със ЗП на жилището от 89, 20 кв.м, състоящо се от: на първо ниво- кабинет с бокс и санитарен възел, на второ ниво- две стаи със складово помещение, при граници на жилището съгласно документ за собственост: от север- стълбище и таван- хоби №*, от изток- имот с пл. №*145, от юг- ул. “Съединение” и от запад- ул. “Ч.М.”, заедно с припадащите се за жилището 13,37 % ид. части, равняващи се на 7,46 кв.м от общите части на горепосочената жилищна сграда и заедно с припадащите се за жилището съответни идеални части от правото на строеж върху 96,66 кв. м  от терена, върху който е построена сградата, съставляващ съгласно документ за собственост поземлен имот с планоснимачен номер 2141 в кв. 113 по регулационния план на гр. Я., попадащ в УПИ VІІ- 2141, 2145 по РП на гр. Я. на цена 62 337, 70 лева.

С Постановление за възлагане на недвижим имот от 08.02.2008 г. на държавен съдебен изпълнител при РС- Ямбол, вписано в СВ- Ямбол на 06.03.2008 г. под №*3, том ІІІ, вх. рег. №1966, върху И. Т. е възложен следния недвижим имот: - ЖИЛИЩЕ- АПАРТАМЕНТ №9, находящо се в гр. Я., ж.к. “З.”, бл.*, вх. *, ет. *, с идентификатор 87374.544.20.9.9, със застроена площ от на жилището от 76 кв. м, без посочени съставни помещения, при граници на жилището: ап. № *01, коридор, стълбище, заедно с прилежащото на жилището избено помещение №* без посочена квадратура, при граници на избеното помещение: мазе №3, мазе №1 и коридор, заедно с припадащите се за жилището съответни идеални части от общите части на жилищната сграда и от правото на строеж върху терена , върху който е изградена жилищната сграда, на цена от 44 677, 70 лева. Или общо направените разходи са в размер на 188 393,31лв.

На 29.02.2008г. по отношение на ответника И.Т. е била взета мярка за неотклонение „задържане под стража”.

На 04.03.2008г. ответникът И.Т. е упълномощил сина си Т.И.Т. с право да сключва договори за покупко-продажба на недвижими имоти и МПС  от негово име и за негова сметка, като приема плащания по тях. Подписът на ответника под пълномощното е заверен от зам. нотариус при нотариус Т.Б., с район на действие ВтОС, като заверката е станала извън кантората на нотариуса – в ареста гр. В.Търново.

С Нотариален акт № *68, т. І, дело 141/2008 г. от 07.03.2008 г. за продажба на недвижим имот, И.Т. и Т.Т. продават на К. Я. К. за сумата от 50 000 лева СГРАДА С ОБЩЕСТВЕНО- ОБСЛУЖВАЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ “СНЕК БАР” с идентификатор на сградата 87374.521.26.7, ЖИЛИЩЕ- АПАРТАМЕНТ №1- тип “Мезонет”, с идентификатор 87374.531.321.1.4 и ЖИЛИЩЕ - АПАРТАМЕНТ №9 с идентификатор 87374.544.20.9.9 .

Същите недвижими имоти описани по-горе са препродадени от К. Я. К. с Нотариален акт № *0, т. ІІ, дело 248/2008 г. от 03.04.2008 г. за продажба на недвижим имот на Р.Д.Р. общо за сумата от 50 000 лева.

  Ответникът К.К. е приятел на сина на ответниците Т.Т.. Разпитан по реда на чл. 176 от ГПК, същият обяснява че закупил посочените имоти за сумата 50 000лв., като цената заплатил със сумата 10 000лв., която притежавал в този момент; сумата 10 000 евро, която заел от работодателя си в Гърция и за остатъка от сумата дал на сина на ответниците лекия си автомобил марка и модел „БМВ” 320 И, производство 1999г. След препродаването на имота на ответника Р., върнал заема на работодателя си . В подкрепа на твърдението си представя с писмения отговор разписка от Т. Вангелов, без дата, с която посоченото лице се задължава да предаде сумата 10 000 евро на П.Й. в гр. Солен, Гърция до 05.04.2008г. Доказателството не е оспорено от ищеца.

С Нотариален акт № *74, т. І, дело 147/2008 г. от 11.03.2008 г. за покупко- продажба на недвижим имот, ответниците Т., като ответника И.Т. е представляван от пълномощника си Т.Т., продават на “МАРГАРИТА” ЕООД, с Булстат 128562672 представлявано от Д.М. С., за сумата от 27 000 лева, следните недвижими имоти:

- ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО с площ от 650 кв. м, съставляващо УПИ 8081, в квартал 22 по плана на гр. Я.,

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 87374.550.109, с площ от 650 кв.м., при съседи: ПИ 87374.550.86

- ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО с площ от 1 340 кв.м, съставляващо УПИ 8080, в квартал 22 по плана на гр. Я.,

-1 340 /1 526 идеални части от поземлен имот 87374.550.108, целият с площ от 1 526 кв.м, по плана гр. Я..

На 09.01.2008г. между „Маргарита” ЕООД и ответниците Т. е сключен предварителен договор за покупко-продажба на описаните по-горе имоти – дворни места в гр. Я., като до 15.02.2008г. е следвало да бъде сключен окончателен договор между тях. Цената по договора е 30 000лв., която следва да бъде изплатена в деня на сключването на предварителния договор. На 06.03.2008г. , ответникът „Маргарита” ЕООД е подал до ЯРС искова молба с правно основание чл. 19 ал.3 от ЗЗД, с която е поискал обвяването на предварителния договор за окончателен.  Тъй като такъв е сключен с Нотариален акт № *74, т. І, дело 147/2008 г. от 11.03.2008, с молба до ЯРС от 18.03.2008г. исковата молба е оттеглена и производството по делото е прекратено. Представен е препис от главната книга на дружеството, от която е видно че на 09.01.2008г. е заплатена сумата от 30 000лв. по предварителния договор, с РКО от същата дата.  Представени са доказателства, че имотите са включени като активи в баланса на дружеството за 2008г. и същите са посочени като места, където търговеца може да извършва търговия с отпадъци от черни и цветни метали в издадените му лицензии от МИ.

С Нотариален акт № *5, т. І, дело 49/2008 г. от 12.03.2008 г. за покупко- продажба на недвижим имот, ответниците Т., като ответника И.Т. е представляван от пълномощника си Т.Т., продават на М.П.М. (по време на брака й с ответника С.С.М.), за сумата от 183 000 лева, СГРАДА с идентификационен № 67338.528.2.1 по кадастралната карта на гр. С. с административен адрес ул. “П.Х.” №*, предназначение: ЖИЛИЩНА СГРАДА – еднофамилна, със застроена площ 158 кв. м., на 3 етажа, с отстъпено право на строеж.

Между ответницата Т. и ответницата М. М. съществували търговски взаимоотношения по повод доставката на стоки от склад на едро на СД „М. и сие”  на „Петтито” ЕООД, представлявано от ответницата Т., която търгувала с тях. При получаването на тези стоки тяхната стойност не била заплащана от Т. и била издавана стокова разписка. В последствие сумите са се плащали периодично, като при плащането на сумите е била издавана фактура. Видно от показанията на разпитаните свидетели Х., М. и Митова към всеки един момент е имало неразплатени задължения между двамата търговци с неустановен размер.

На 16.05.2005г. ответницата М. и „ПИБ” АД бил сключен договор за банков кредит (овърдрафт) в  размер на 147 000лв. Ответницата М. дала в заем на ответницата Т. сумата 135 000лв. на 03.12.2007г., които били необходими на ответницата Т. за участие в публична продан по изп.д.№ 234/2007г. от името на „Евротрейд-С” гр. Я., в което ответницата Т. била съдружник.  Сумата по договора била представена както следва 89 000 лв. в брой (от полечените суми по договора за кредит),  а останалата част от 46 000 лв. била от стоков кредит, който бил даден на Т. и вписан в договора за заем. Никаква част от заетата сума била върната от ответницата Т.. Тъй като тя била финансово затруднена предложила на М. да й продаде притежавания от нея имот гр. С., ул. „П. Х.” №*. М. се консултирала със свид. Г., който водел счетоводството на нейното дружество, който я посъветвал да получи някаква вещ за вземането си. Свидетелят си спомня разговор, в който се е обсъждало дали процесният имот да се продаде или да се ипотекира. Между двете ответници било постигнато споразумение да бъде продадена къщата, като в нотариалния акт се впише цена близка до задължението по договора за заем, а в последствие М. да продължи да заплаща вноските по договора за заем, сключен между Т. и „Юробанк И Еф джи”. Видно от представените с отговора извлечение и банкови бордера вноските по този договор за периода от 09.09.2008г. до 08.07.2010г. са плащани от М. П.М.. Общия размер на платените вноски по договора за кредит от тази ответница възлиза на сумата 212 158,92лв.

Горните фактически констатации съдът прие за установени от събраните по делото доказателства, ценени в тяхната съвкупност. Съдът кредитира заключенията на назначените техническа експертизи относно посочените в тях стойности на вещите към момента на придобиването и към момента на отчуждаването им  и към момента на изготвяне на експертизите. Съдът кредитира заключението на съдебно-икономическата експертиза в частите й в които вещото лице е направило констатации относно размера на необходимите разходи  за издръжката на ответниците; получаваните от тях доходи от трудови правоотношения и по ГДД. Съдът извърши самостоятелни изчисления на размера на приходите и разходите на ответниците по години , с оглед обстоятелството дали признава или не съответни приходи за законен източник. Съдът намира че като приход на ответниците не следва да бъдат включени суми въз основа на платените от тях осигурителни вноски, тъй като липсват доказателства за реализирани доходи в такъв размер. Плащането на осигурителни вноски не доказва получаването приход върху който те да са начислени. В годишните разходи на ответниците съдът не включва конкретния размер на платените от тях данъци, описани от вещото лице, тъй като в статистическите данни на НСИ за размера на издръжката на домакинство се включва такава статистическа величина, която е осреднена. Съдът намира че след като се възприема подход за определяне на размера на разходите по данни на НСИ не следва да се включват конкретни разходи, които са включени в това осреднено понятие. Съдът не основава изводите си на представените от ищеца доказателства – протоколи от разпити на ответниците като свидетели по воденото досъдебно производство ЗМ № 62/2008г. на ОДП –Велико Търново, тъй като такива доказателства (разпит пред други органи) са недопустими по ГПК. В настоящото производство, разпитаните като свидетели лица имат процесуалното качество на страни, поради което и по искане на ищеца същите са дали обяснения по чл. 176 ал.1 от ГПК, които съдът преценя с оглед останалите събрани доказателства.

Ищецът е оспорил фактите че придобитите от ответниците движими и недвижими имущества са придобити на цената посочена съответно в нотариалните актове и  договорите за продажба на МПС. Същия е поискал назначаването и са изслушани съдебно-технически експертизи, от които се установява че пазарната стойност на тези вещи е коренно различна от посочената в договорите. Съобразно трайната практика на ВКС, съдът приема за доказано твърдението че имуществата си придобити на цени равни на средните пазарни, а не на посочените в договорите. Такова разминаване не е налице единствено по отношение на имотите придобити от публична продан, а при тях е видно че са придобити на цени близки до пазарните, поради което следва да се приеме че стойността е тази посочена в постановленията за възлагане на СИ. По отношение на сумите получени от продажбата на имуществата на ответниците съдът също приема че получената за тях цена е пазарната такава, а не тази посочена в договорите, за да бъде установено действителното икономическо състояние на ответниците. 

          На базата на приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

          Предявените искове са допустими. Ответниците са направили възражение, че същите са недопустими тъй като производството пред КУИППД по ЗОПДИППД (отм.) не е приключило в законовия срок по чл. 15 ал.2, който е преклузивен. Налице е задължителна практика на ВКС по чл. 290 от ГПК, Решение № *7 от 29.01.2010 г. на ВКС по гр. д. № *69/2009 г., III г. о., ГК, в която е прието че срока по чл. 15 ал.2 от ЗОПДИППД (отм.) не е преклузивен по отношение на искането за отнемане, поради което предявеният иск е допустим.

          Разгледани по съществото си предявените искове са частично основателни и доказани.

По отношение на ответницата Т.Д.Т.,  предявеният иск намира правното си основание в чл. 10 от ЗОПДИППД (отм.). 

По отношение на ответника И.Т.Т., искът намира правното си основание в чл.4 ал.1 и ал.2 от ЗОПДИППД (отм.). 

Съгласно разпоредбата на чл.4 ал.1 от ЗОПДИППД (отм.) по реда на този закон се отнема имущество придобито през проверявания период от лица, за които е установено, че са налице основанията по чл.3 и в конкретния случай може да се направи основателно предположение, че придобитото и свързано с престъпната дейност на лицата, доколкото не е установен законен източник. Налице е първата от предпоставките на посочената норма, а именно – ответникът И.Т. е осъден за престъпление попадащо в приложното поле на нормата на чл.3 ал. т. 25 от ЗОПДИППД(отм.).  

Налице е и втората предпоставка, а именно имуществото на проверяваното лице да е на “значителна стойност”. Легално определение на понятието е дадено в §1 т.2 от допълнителните разпоредби на ЗОПДИППД (отм.), а именно значителна е тази стойност, която надвишава сумата 60 000 лв. Не е уточнен момента, към който следва да бъде определена стойността на имуществата, но съобразно практиката на ВКС, за да е налице значителна стойност на имуществото, то трябва да надвишава сумата 60 000 лв., определена като пазарната стойност на имуществата, притежавани от ответниците към момента на тяхното придобиване.  Видно от представените като доказателства от ищеца експертизи и назначените такива по делото, стойността на притежаваните от ответниците имущества надхвърля сумата 60 000 лв. към момента на тяхното придобиване т.е е налице и втората предпоставка визирана в чл. 4 ал.1 от ЗОПДИППД. 

          Последното от изискванията формулирани в чл.4 ал.1 от ЗОПДИППД касае основателното предположение, че придобитото имущество е свързано с престъпната дейност на проверяваното лице, доколкото не е установен законен източник. Касае се за законова оборима презумпция. Според нея се предполага, че едно имущество на значителна стойност е свързано с престъпната дейност на лице, спрямо което е предприето наказателно преследване щом като не е установен законен източник на това имущество.

Практиката на съдилищата по този вид дела търпи развитие – първоначално възприемаше разрешението, че според ЗОПДИППД (отм.) не е необходимо наличие на причинно-следствена връзка между престъплението, за което е осъден ответника и придобиването на процесното имущество. Разпоредбите на чл.3 ал.1, чл.4 ал.1 и чл.27 от ЗОПДИППД (отм.), тълкувани в тяхната систематична връзка, налагат извода, че при констатации за липса на законен източник на средства следва да се предположи, че имуществото е придобито от престъпна дейност, а не в резултат на конкретното престъпление, за което е осъдено проверяваното лице. По-новата практика на ВКС ( в Решение № 607/29.10.2010г. по гр.д.№ *116/2009г. на ВКС; Решение № 750/13.12.2010г. по гр.д.№ *52/2009г. на ВКС и № 671//09.11.2010г. по гр.д. № *75/2010 на ВКС) приема че е необходима връзка между придобиването на имуществото и конкретно установената престъпна дейност, макар и да не е необходимо същата да е пряка и да е достатъчно тя да се предполага. В конкретния случай може да се направи предположение, че е налице имущество придобито косвено от престъпна дейност доколкото от събраните доказателства се установи , че към момента на придобиването на тези имущества, ответникът не е разполагал с налични парични средства, придобити от законен източник за тяхното придобиване.  От приетото за установено от фактическа страна се установи че ответниците Т. не са разполагали със средства от законен източник към момента на придобиването на всички закупени от тях недвижими имоти през проверявания период. Изключение прави само закупуването през 2004г. на МАГАЗИН /бивш за плодове и зеленчуци/, състоящ се от основно помещение с квадратура 44 кв. м., две складови помещения и една хладилна камера с обща застроена площ 69 кв. м. Към този момент ответниците са разполагали със средства от законен източник за неговото придобиване получени останали от продажбата на акциите на ответника Т. от предходната година – 29 443 лв., продажбата на л.а. придобит със тези средства от предходната година – 22 545лв. или общо 51 988лв. (без да се отчитат взетите кредити през 2004г.).

През 2007г.и 2008 (при прехвърляне на положителния финансов резултат) макар и формално ответниците да са притежавали необходимите средства за закупуване на имотите придобити през тези години, съдът намира че доходите им не са получени от законен източник. Средствата за придобиването на тези имоти са осигурени от получен банков заем от „Юробанк И Еф Джи” АД в края на 2007г. Съобразно задължителната практика на ВКС в Решение № 231 от 11.07.2012 г. на ВКС по гр. д. № *48/2011 г., IV г. о., само по себе си придобиването на имущество с банков кредит не изключва възможността да се направи основателно предположение по чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД. В случая не са установени каквито и да било за законни източници на доходи за изплащането на банковия кредит. Преценяването дали имущество закупено със средства от отпуснат банков кредит има законен източник на средства за придобиването му преминава през преценката дали към момента на получаването на кредита лицето разполага  с достатъчно средства от законен източник за погасяването на вноските по кредита. В конкретния случай, от събраните доказателства се установява че ответниците не разполагат с достатъчно  средства от законен източник за погасяването на месечните вноски по договора з кредит в размер на около 6 000лв., поради което не може да се обоснове извод че имуществата придобити със средствата от кредита имат законен източник.

Основателно е и искането за отнемане на движимите вещи (МПС) придобити през проверявания период от ответниците и налични в момента , тъй като същите не са придобити със средства от законен източник. От фактическите констатации е видно, че единствено за Лек автомобил , марка и  модел „Мерцедес Ц 220 ЦДИ” с ДК№ Е 8282 АН, придобит на 20.11.2003г. са налице средства от законен източник за придобиването му. За отчуждените движими вещи следва да се приложи разпоредбата на чл. 4 ал.2 от ЗОПДИППД (отм.), като бъде отнета тяхната равностойност.

Основателно и доказано е искането за отнемане  на наличните суми, ведно с лихвите по банковите сметки с титуляр И.Т.Т. в „ОББ” АД – два броя, в „Алианц-България” АД – два броя и в „Юробанк и еф джи България” АД, подробно индивидуализирани в мотивираното искане;

- 49 900 поименни акции с номинал 1 лв. от капитала на „Рафтис” АД;

- 100 дружествени дяла на стойност 50 лв. всеки от капитала на „ЕУРОАУТО – С”ЕООД;

- сумата от продажбата на 41 015 дружествени дяла на стойност 10 лв. от капитала на „Рафтис” ЕООД в размер на 60 150 лв. По отношение на това искане следва да се съобрази обстоятелството че само за тази сума от уговорената общо 410 150 лв. има доказателства че е заплатена и получена от ответника.

Ищецът е предявил искове за обявяването за относително недействителни по отношение Държавата  и отнемане на сделки, с които ответниците Т. са продали на К. Я. К. за сумата от 50 000 лева СГРАДА С ОБЩЕСТВЕНО- ОБСЛУЖВАЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ “СНЕК БАР” с идентификатор на сградата 87374.521.26.7, ЖИЛИЩЕ- АПАРТАМЕНТ №1- тип “Мезонет”, с идентификатор 87374.531.321.1.4 и ЖИЛИЩЕ - АПАРТАМЕНТ № * с идентификатор 87374.544.20.9.9 ., както и сделката с която ответника К. е продал на ответника Р.Д.Р. същия имот; сделката с която ответниците са продали на на М.П.М. (по време на брака й с ответника С.С.М.), за сумата от 183 000 лева, СГРАДА с идентификационен № 67338.528.2.1 по кадастралната карта на гр. С. с административен адрес ул. “П.Х.” №*, предназначение: ЖИЛИЩНА СГРАДА – еднофамилна, със застроена площ 158 кв. м., на 3 етажа, с отстъпено право на строеж и сделката с която са продали на „Маргарита” ЕООД ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО с площ от 650 кв. м, съставляващо УПИ 8081, в квартал 22 по плана на гр. Я.,

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 87374.550.109, с площ от 650 кв.м., при съседи: ПИ 87374.550.86

- ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО с площ от 1 340 кв.м, съставляващо УПИ 8080, в квартал 22 по плана на гр. Я.,

-1 340 /1 526 идеални части от поземлен имот 87374.550.108, целият с площ от 1 526 кв.м, по плана гр. Я..

За четирите изброени възмездни сделки се твърди че същите са недействителни, тъй като купувачите са знаели че имуществото е придобито от престъпна дейност, че са придобили имуществото за неговото укриване или за прикриване на незаконния му произход или на действителните права свързани с това имущество.  Независимо какво е посоченото основание за недействителност на разпоредителните сделки, ищецът е този който носи тежестта на доказване за факта на действителните намерения на страните по сделката и следва да извърши пълно доказване с относими доказателства. Единствените доказателства, които ищецът е посочил във връзка с доказване на претенцията си е факта че прехвърлянето на имотите е станало докато ответника Т. е бил в следствения арест, с пълномощно заверено извън кантората на нотариуса и че ответниците са знаели че продавача в този момент се намира в ареста. Тези доказателства не са достатъчни за да обосноват извод че ответниците са знаели че придобиваното от тях имущество е било придобито от престъпна дейност. Нито един от изброените ответници не е бил в толкова близки отношения с ответника Т., че да е знаел в детайли имущественото му състояние, още по малко за извършвана от него престъпна дейност.

Не се доказа също така и недействителност на другото посочено основание, а именно че имуществата са придобити с цел тяхното укриване или за укриване на незаконния му произход или за прикриване на действителните права. Във връзка с това си твърдение ищецът не е посочил никакви доказателства. Същият навежда съждения, които не почиват на събрани по делото доказателства. Ответниците, напротив, въпреки че не носят тежест на доказване, са представи доказателства установяващи липсата на недобросъвестност и привидност при сключването на сделките.

По отношение на ответника „Маргарита” ЕООД, следва да се отбележи че предварителния договор между него и Т. е бил сключен преди неговото задържане и цената по договора е била платена също преди  тази дата, за което се представени писмени доказателства от счетоводството му. Имотите придобити от този ответник се ползват за Т.та му дейност, което е видно от издадените лицензии. Фактът че окончателния договор между тях  е бил сключен след задържането на ответника не води до извод за недействителност на сделката. Не са представени доказателства управителя на това дружество и ответника Т. да са се познавали.

По отношение на ответниците М., същите са представили доказателства за търговски взаимоотношения между дружества представлявани от тях, като във връзка с тези взаимоотношения са възникнали парични задължения на ответницата Т. към ответницата М.. Във връзка с уреждането им се е стигнало до атакуваната сделка. Не са доказани твърдените от Комисията изключително близки приятелски отношения между двете.

По отношение на сделката с ответника К.К. се доказа обстоятелството че той бил приятел на сина на ответниците Т.. Същия  е дал обяснения че е заплатил на части уговорената цена, а в последствие е препродал един от имотите.

По отношения на ответника Р., искът е неоснователен и тъй като сделката между него и ответника К. изобщо не попада в приложното поле на чл. 7 ал.2 от ЗОПДИППД (отм.) тъй като не са касае за сделка в която страна да е проверявано лице, а той трето добросъвестно лице.

Следва да се отбележи че ищецът е концентрирал усилията в производството по тези искове, да оборва и разколебава доказателствата представени от ответниците, които не носят доказателствена тежест, а не да събира доказателства в подкрепа на твърденията си за наличие на предпоставките за обявяване на сделките за относително недействителни, които подлежат на пълно и главно доказване от страната която се позовава на тях.

Не се доказа и твърдяната цел да се укрие имуществото. Доказателства в тази насока не са представени. Факта,че купувачите не са декларирали имотите по ЗМДТ не може да обоснове твърдяната цел ( в този смисъл и Решение № *4/17.02.2013г. по в. гр.д. № *386/12 на ПАС).

Основателни са предявените евентуални искове с правно основание чл. 4 ал.2 от ЗОПДИППД (отм.). Тъй като всички недвижими имоти, придобити със средства за които не е установен законен източник за придобиването им са отчуждени от ответниците на основание чл. 4 ал.2 от ЗОПДИППД (отм.) следва от ответниците Т. да бъде отнета тяхната равностойност по действителната стойност на имуществото (Решение № 276 от 20.112012 г. на ВКС по гр. д. № *393/2011 г., III г. о., ГК).

Следва също така от ответниците да бъде отнета и равностойността на отчуждените от тях през проверявания период недвижими имоти и МПС, за които е установено че не са придобити със средства от законен източник.

Искът за отнемане следва да бъде отхвърлен по отношение на вещите за които бе установено че са придобити със средства от законен източник.

Ответниците Т. дължат държавна такса в размер на 33 372,47 лв. (върху пазарната стойност на всички отнети имущества и суми – общо 834 311,73лв.) и на ищците направените разноски съразмерно на уважената част от иска в размер на 2 752лв.

Ищецът дължи на ответниците по отношение на които предявените искове са отхвърлени изцяло направените разноски за адвокатска защита в пълен размер – на ответниците М. – сумата 1000лв.; на ответника К. – сумата 1 500лв.; на ответника „Маргарита” ЕООД – сумата 2 500лв. и на ответниците Радеви – сумата 1 000лв.

На ответниците Т. се дължат направени  разноски, съразмерно на отхвърлената част от исковете. Представени са доказателства за заплатени 200лв. за вещо лице и 50 лв. за призоваване на свид. В представения договор за правна помощ с адв. М. е записано че представителството се осъществява безплатно на основание чл. 38 ал.1 и 2 от ЗА. По принцип при предоставяне на безплатна адвокатска помощ следва да основание чл. 38 ал.2 от ЗА, страната която е осъден за разноски да заплати и дължимото адвокатско възнаграждение в размер от определения в Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Следва, обаче и действително да са налице предпоставките за оказване на безплатна адвокатска помощ на лицата, което в конкретния случай не е доказано(Определение № *2 от 23.10.2009 г. на ВКС по т. д. № 745/2008 г., II т. о., ТК). На ответниците следва да се присъдят съразмерно само разноските за събраните доказателства в размер на 115,50лв.

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

 

Р    Е    Ш    И:

 

 

ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА от И.Т.Т. ЕГН ********** и Т.Д.Т. ЕГН ********** с адрес за призоваване гр. К., ул. „Г.И.” № *А, ет.*, ап.* на основание чл. 4 ал.1 във вр. чл. 10 от ЗОПДИППД (отм.) следните имущества:

- Товарно полуремарке, рег. № СЛ 5177 ЕВ, цвят сив, рама № OLТ556646, на стойност 5 000лв.;

- Лек автомобил, марка ВАЗ 21013, с номер на рама 4930726, № на двигател 9944053, с ДК С 3959 АГ на стойност 1 034,89лв.;

- Пътнически автомобил, марка “Мерцедес” 190, рег.№ СН 1133 НН, рама № WDB2010241A6825522, двигател №10296212173203 на стойност 3 431,27лв.;

- Лек автомобил, марка и модел “МЕРЦЕДЕС С 320 ЦДИ” с рег. № С 6556 НС, рама № WDB2200261A215373, двигател №61396030049506, цвят- тъмно син на стойност 19 741,27лв.;

- Лек автомобил, марка и модел “МЕРЦЕДЕС Е 230” с рег. № С 0456 ВВ,  рама № WDB2100371A189594, двигател №11197000012815, на стойност 4 776,30лв.;

- Наличната сума по банкова сметка *** “ОББ” АД с титуляр И.Т.Т. с ЕГН **********;

Наличната сума, ведно с лихвите по банкова сметка ***, открита в “ОББ” АД с титуляр И.Т.Т. с ЕГН **********;

- Наличната сума, ведно с лихвите по банкова сметка ***-4085310508, открита в “Алианц България” АД с титуляр  И.Т.Т. с ЕГН **********;

- Наличната сума, ведно с лихвите по банкова сметка ***-4485310502, открита в “Алианц България” АД с титуляр  И.Т.Т. с ЕГН **********;

- Наличната сума, ведно с лихвите по банкова сметка ***, открита в “ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД с титуляр  И.Т.Т. с ЕГН **********;

- ** 900 / четиридесет и девет хиляди  и деветстотин/ броя поименни акции с поминал на 1 акция 1 лев от капитала на “РАФТИС” АД с ЕИК 829091319, рег. по ф.д. № *316/1994 г. по описа на ОС - Сливен, със седалище и адрес на управление гр. С., област Сливен, община Сливен, ул. “П.Х.” №*,;

- 100 /сто/ дружествени дяла по 50 лева всеки дял, от капитала на “ЕУРОАУТО-С” ЕООД с ЕИК 200042204, вписано в Търговския регистър, със седалище и адрес на управление гр. Я., област Ямбол, община Ямбол, ул. “Т.” №*, ет.*, ап.*.

- на основание чл. 4 ал.2 от ЗОПДИППД (отм.):

- Сумата от продажбата на недвижим имот с Нотариален акт № *32, т. І, дело 41/2006 г. от 22.03.2006 г. за покупко- продажба на недвижим имот, в размер на 24 710 лева.;

- Сумата от продажбата на недвижим имот с Нотариален акт №*4, т. VІ, дело 751/2007 г. от 27.06.2007 г. за покупко- продажба на недвижим имот, в размер на 258 850 лева.;

- Сумата от продажбата на недвижим имот с Нотариален акт № *41, т. V, дело 334/2007 г. от 19.04.2007 г. за покупко- продажба на недвижим имот, в размер на 63 420 лева.;

- Сумата от продажбата на недвижим имот с Нотариален акт № *60, т. ХVІІІ, дело 3675/1996 г. от 05.03.1996 г. за покупко- продажба на недвижим имот, в размер на  8 837 лева.;

- Сумата от продажбата на недвижим имот с Нотариален акт № 67 т.ХІ, дело 1627/2006 г. от 15.12.2006 г. за покупко- продажба на недвижим имот, в размер на  26 240 лева;

- Сумата от продажбата на Товарен автомобил, марка “Волво” F12, модел седлови влекач, рег. № СЛ 0396 ТК, двигател № TD122FX100X136931, цвят син, рама № V2H2B5A9JB425089, в размер на 11 280 лева.

- Сумата от продажбата на Товарен автомобил, марка “Волво” F12, модел влекач, рег. № СЛ 0397 ТК, двигател № TD121FX328X128097, цвят червен, рама № YV2H2A3A1JB062445, в размер на 7 815 лева.

- Сумата от продажбата на Товарен автомобил, марка “Волво” F12, модел влекач, рег. № СЛ 0399 ТК, двигател № TD122FX100X136226, цвят червен - сив, рама № YV2H2B5A5JB423937, в размер на 8 309 лева.

- Сумата от продажбата на Товарно полуремарке, рег. № СЛ 5178 ЕВ, цвят сив, рама № OLV5566102, в размер на 2 151 лева.

- Сумата от продажбата на Товарно полуремарке, вид бордово, рег. № СЛ 5176 ЕВ, цвят сив, рама № OLV5566114, в размер на 1 827 лева.

- Сумата от продажбата на Товарно полуремарке, рег. № СЛ 5179 ЕВ, цвят сив, рама № OLV5566125, в размер на 7 004 лева.

- Сумата от продажбата на Товарен автомобил, марка “Волво” F12, модел влекач, вид товарен, рег. № СЛ 0398 ТК, двигател № TD122FX100X138268, цвят червен - сив, рама № YV2H2B5A6JB426605, в размер на 5 292 лева.

- Сумата от продажбата на Лек автомобил, марка “Фолксваген”, модел “Голф” с ДК № СН 9025 НС, двигател № ABD290058, рама № WVWZZZ1HZRP171999, в размер на 3 193 лева.

- Сумата от продажбата на Лек автомобил, марка и модел “МЕРЦЕДЕС Ц 320 ЦДИ” с рег. № СН 0909 НН, рама № WDВ2200251A335720, двигател №64896030006991, в размер на 52 750 лева.;

Сумата от продажбата на недвижим имот с Нотариален акт № *68, т. І, дело 141/2008 г. от 07.03.2008 г. за покупко- продажба на недвижим имот, в размер на 208 450 лева.;

Сумата от продажбата на недвижим имот с Нотариален акт № *74, т. І, дело 147/2008 г. от 11.03.2008 г. за покупко- продажба на недвижим имот, в размер на 50 050 лева.;

Сумата от продажбата на недвижим имот с Нотариален акт № *5, т. І, дело 49/2008 г. от 12.03.2008 г. за покупко- продажба на недвижим имот, в размер на 309 640 лева.;

Сумата 60 150 лв. от продажбата на 41 015 дружествени дяла с номинална стойност от 10 лева всеки един от тях, представляващи 100% от капитала на „РАФТИС” ЕООД с ЕИК 838134207.

ОТХВЪРЛЯ предявеният от Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, , с адрес за призоваване: гр. С., бул. „Ал.Д.” № *, ЕТ.* , иск за отнемане в полза на Държавата на МАГАЗИН /бивш за плодове и зеленчуци/, състоящ се от основно помещение с квадратура 44 кв. м., две складови помещения и една хладилна камера с обща застроена площ 69 кв. м. и сумата 349 000 лв., представляваща сума от продажбата на 41 015 дружествени дяла с номинална стойност от 10 лева всеки един от тях, представляващи 100% от капитала на „РАФТИС” ЕООД с ЕИК 838134207 и сумата от продажбата на лек автомобил марка и  модел „Мерцедес Ц 220 ЦДИ” с ДК№ Е 8282 АН в размер на 22 545лв., като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.

ОТХВЪРЛЯ предявеният от Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, , с адрес за призоваване: гр. С., бул. „Ал.Д.” № *, ЕТ.* срещу М.П.М. ЕГН ********** и С.С.М. ЕГН **********, със съд. адрес ***, офис 1, иск за обявяване на относително недействителен по отношение на Държавата договор за покупко-продажба на недвижим имот по Нотариален акт № *5, т. І, дело 49/2008 г. от 12.03.2008 г., като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.

ОТХВЪРЛЯ предявеният от Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, , с адрес за призоваване: гр. С., бул. „Ал.Д.” № *, ЕТ.* срещу К. Я. К. ЕГН **********, със съд. адрес ***, офис 10, иск за обявяване на относително недействителен по отношение на Държавата договор за покупко-продажба на недвижим имот по Нотариален акт № *68, т. І, дело 141/2008 г. от 07.03.2008 г., като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.

ОТХВЪРЛЯ предявеният от Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, , с адрес за призоваване: гр. С., бул. „Ал.Д.” № *, ЕТ.* срещу „Маргарита” ЕООД, ЕИК 128562672, гр. Я., ул. „П.” №*6, иск за обявяване на относително недействителен по отношение на Държавата договор за покупко-продажба на недвижим имот по Нотариален акт № *74, т. І, дело 147/2008 г. от 11.03.2008 г., като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.

ОТХВЪРЛЯ предявеният от Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, , с адрес за призоваване: гр. С., бул. „Ал.Д.” № *, ЕТ.* срещу Р.Д.Р. ЕГН **********и В.В.Р. ЕГН ********** *** *-*, иск за обявяване на относително недействителен по отношение на Държавата договор за покупко-продажба на недвижим имот по Нотариален акт № *0, т. ІІ, дело 248/2008 г. от 03.04.2008 г., като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.

ОСЪЖДА И.Т.Т. ЕГН ********** и Т.Д.Т. ЕГН ********** с адрес за призоваване гр. К., ул. „Г.И.” № *А, ет.1, ап.8 , да заплатят държавна такса по сметка на Окръжен съд – Сливен в размер на 33 372,47 лв. и на Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, , с адрес за призоваване: гр. С., бул. „Ал.Д.” № *, ЕТ.*, направените разноски в размер на 2 752лв.

ОСЪЖДА Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, с адрес за призоваване: гр. С., бул. „Ал.Д.” № *, ЕТ.* да заплати на И.Т.Т. ЕГН ********** и Т.Д.Т. ЕГН ********** с адрес за призоваване гр. К., ул. „Г.И.” № *А, ет.1, ап.8 направените разноски в размер на 115 ,50лв.

ОСЪЖДА Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, с адрес за призоваване: гр. С., бул. „Ал.Д.” № *, ЕТ.* да заплати на М.П.М. ЕГН ********** и С.С.М. ЕГН **********, със съд. адрес ***, офис 1, направените разноски в размер на 1000лв.

ОСЪЖДА Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, с адрес за призоваване: гр. С., бул. „Ал.Д.” № *, ЕТ.* да заплати на К. Я. К. ЕГН **********, със съд. адрес ***, офис 10 направените разноски в размер на 1 500лв.

ОСЪЖДА Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, с адрес за призоваване: гр. С., бул. „Ал.Д.” № *, ЕТ.* да заплати на „Маргарита” ЕООД, ЕИК 128562672, гр. Я., ул. „П.” №*6 направените разноски в размер на 2 500лв.

ОСЪЖДА Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, с адрес за призоваване: гр. С., бул. „Ал.Д.” № *, ЕТ.* да заплати на Р.Д.Р. ЕГН **********и В.В.Р. ЕГН ********** *** *-* направените разноски в размер на 1 000лв.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас.

                                                    

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: