Р Е Ш Е Н И Е  93

 

гр. С., 16.01.2012  год.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

  С.СКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение  в публичното

заседание на…седемнадесети ноември ...........…през две хиляди и единадесета година

                                                             Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

При секретаря………Р.Г...........................…и с участието на прокурора…Т. Цончева............................, като разгледа докладваното от …съдията Снежана Бакалова…………….гр. дело № 470 по описа за 2010 год., за да се произнесе, съобрази:

          Предявеният иск намира правното си основание в чл. 28 от ЗОПДИППД.

            Ищецът Комисия за установяване на имущество придобито от престъпна дейност /КУИППД/ твърди в исковата си молба, че Производството за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност е образувано въз основа на постъпило в ТД на КУИППД гр. П. уведомление по чл.21, ал.1 от ЗОПДИППД, от Районна прокуратура гр. Смолян с вх. № 294/17.03.2009г. за образувано досъдебно производство и изпратено по компетентност с вх. № *450/03.06.2009г. от ТД-гр.П. на ТД на КУИППД гр. Б., за повдигнато обвинение за престъпление по чл. 210, ал.1, т.1 във вр. с чл.209, ал.1 от НК и Решение № 390 от 07.10.2009г. на   КУИППД, срещу лицето  С.  В.  К.,  ЕГН:   ********** ***.

От събраните в хода на производството доказателства се установило, че С.В.К. е признат за виновен по НОХД № *26/2009г. на Районен съд Ч. за извършено престъпление по чл.209, ал.1, във вр. с чл.26, ал.1 от НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б. „б" от НК и е осъден, за това, че при условията на продължавано престъпление на 11.03.2009г., за времето от около 11,30 часа - 12,30 часа в гр. Ч. на ул."А.М." и ул. „Проф. М. М." №* с цел да набави за себе си имотна облага е възбудили поддържал заблуждение у В.К. от гр.Ч., като се е представил за адвокат Г. и взел от нея сумата 2920 лева и от С.К. сумата от 1500 лева,  което престъпление попада в приложното поле на чл.3,ал.1,т.8 от ЗОПДИППД. Присъдата е влязла в законна сила на 04.06.2009 г.

Лицето С.В.К., ЕГН: ********** ***.Семейното му положение - женен, с акт за сключен брак №0586 от 14.08.1989г.Членове на семейството, роднини по права и съребрена линия: съпруга: С.С.К., ЕГН: **********,***.; баща: В. Г. К., ЕГН: **********, починал на 16.08.1991 г. И майка:С.С. К., ЕГН: **********, починала на 06.06.2007г. Брат:   Г.  В.  К.,  ЕГН:   **********,***. За периода от - 03.06.1984г. до 03.06.2009г. било установено следното  С.В.К. е управител и собственик на: ЕТ „ТОНИ-С.К.", БУЛСТАТ: 119077143, ф.д. 1969/1994г, със седалище и адрес: гр. С., общ.С., ул."Б.", №*.

От събраните в  производството доказателства е видно, че за проверявания период от 03.06.1984г. до 03.06.2009г. С.В.К. и съпругата му са  придобили по възмезден начин в режим на СИО и в тяхна собственост към настоящия момент е следното недвижимо имущество за придобиването, на което не са установени законни доходи:

-        С Нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № *57, том. XXVIII, вход. рег. № 8640, дело № 6701/2007г. С.В.К. купува поземлен имот, а,именно: - 1/2 ид.ч. /една втора идеална част/ от НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр.С.,поземлен имот с идентификатор № 67338.511.183(шестдесет и седем хиляди триста тридесет иосем точка петстотин и единадесет точка сто осемдесет и три) по кадастралната карта на гр.С., с площ на имота 202.00 кв.м. (двеста и две цяло и нула стотни квадратни метра) с трайно предназначение-урбанизирана територия, с начин на трайно ползване-ниско застрояване до десет метра, със стар идентификатор № 404, с адрес ул."Б.", № *, ВЕДНО с построените в имота сгради, представляващи: сграда с идентификатор № 67338.511.183.1 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и единадесет точка сто осемдесет и три точка едно) със застроена площ 74.00 кв.м. (седемдесет и четири цяло и нула стотни квадратни метра), на един етаж, с предназначение-жилищна сграда-еднофамилна; сграда с идентификатор№67338.511.183.2(шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и единадесет точка сто осемдесет и три точка две), със застроена площ 23.00 кв.м. (двадесет и три цяло и нула стотни квадратни метра), на един етаж, с предназначение-жилищна сграда-еднофамилна; сграда с идентификатор № 67338.511.183.3(шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и единадесет точка сто осемдесет и три точка три) със застроена площ 34.00 кв.м. (тридесет и четири цяло и нула стотни квадратни метра), на един етаж, с предназначение- жилищна сграда-еднофамилна и сграда с идентификатор № 67338.511.183.4 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и единадесет точка сто осемдесет и три точка четири), със застроена площ 20.00 кв.м.(двадесет цяло и нула стотни квадратни метра), на един етаж , с предназначение - друг вид сграда за обитаване, които сгради представляват търпим строеж по смисъла на параграф 16 от Преходните и заключителни разпоредби на Закон за устройство на територията съгласно Удостоверение изх.№ 9400-21048 от 23.10.2007г. на Главния архитект на Община С. , ведно с всички останали подобрения в имота, като имота се индивидуализира съгласно скица № 7777 от 18.09.2007г. на Служба по Кадастъра-С., а съгласно документ за собственост -Нотариален акт 181, том II, дело № 687/1994г. по описа на Служба по вписвания при Агенция по вписвания-С., имотът представлява: ДВОРНО МЯСТО, съставляващо пл.№  3403 (три хиляди четиристотин и три) в кв. 146 (сто четиридесет и шест) по плана на гр.С., кв."К.", от които 150.00 (сто и петдесет) кв.м. застроени, при граници: Д.И.В., Н. и А.К.Б. и улица от двете страни, ведно с намиращата се в мястото сграда, състояща се от 7 (седем) стаи, кухня, антре, мазе, и др.постройки и подобрения с площ 150.00 кв.м. за сумата от 14 700 лева или 81,67 минимални работни заплати. Данъчна оценка към настоящия момент- 47 531.20 лева. Пазарната оценка към момента на придобиване на 1/2 ид.ч. от горепосочения имот е 77 650 лева или 431.3 минимални работни заплати. Пазарната оценка на  1/2 ид.ч. от имота към 29.07.2010г. е 106 070 лева.

- С Нотариален акт за покупко-продажба № *, том XXII, вх. рег.№6483, дело № *046/2007г. С.В.К. купува недвижим имот, а именно: - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификационен № 67338.516.12.1.3 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и шестнадесет точка дванадесет точка едно точка три), представляващ апартамент, жилище по кадастралната карта на гр.С., одобрена със заповед № РД-18-31 /19.04.2006г. на Агенцията по Кадастъра, изменена със Заповед № КД-14-20-322/23.07.2007г, с административен адрес: гр.С., ул."О." № *, етаж 0, находящ се в сграда с № 67338.516.12.1 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и шестнадесет точка дванадесет точка едно), построена в имот с идентификационен № 67338.516.12(шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и шестнадесет точка дванадесет), по документ със застроена площ 62.00 кв.м.(шестдесет и два) квадратни метра, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, за сумата от 17 785 лева или 98,80 минимални работни заплати. Данъчна оценка към настоящия момент- 30 865 лева. Пазарната оценка към момента на придобиване на имота 71 500 лева или 397 минимални работни заплати. Пазарната оценка на имота към 29.07.2010г. е 49 800 лева.

С.К. придобива по наследство следните имоти:

½ (една втора) ид.ч. от недвижим имот, апартамент № *, находящ се на втори етаж в жилищен блок № *-С4, жилищен комплекс "П." в гр.П., с административен адрес: гр.П., ул."С.Б.", № * със застроена площ от 94.25 кв.м., ведно с избено помещение с площ 5.44 кв.м. Имотът е продаден с н.акт № *4, том V, рег.№ 7413, дело № 734 от 2007г.

- 1/30 ид.ч. от следните недвижими имоти:

А/ земеделски имот-обработваема земя с № *14008/сто и четиринадесет хиляди и осем/, находяща се в местността „Горна Бялча" по плана на град П., ЕКАТТЕ 56277, начин на трайно ползване - овощна градина, категория на земята при неполивни условия-пета, с площ на имота 2,100 дка/два декара и сто квадратни метра/, при граници и съседи: имот с № *14003-овощна градина на наследниците на на С. Т.В., имот с № *14018-полски път на Община П., имот с № *14002-овощна градина на наследниците на Е.Н.А. и имот с № 042025-полски път на Община П.; Цена по нотариален акт 10/десет/ лева

Б/ земеделски имот-обработваема земя с № *24014/сто двадесет и четири хиляди и четиринадесет/, находяща се в местността „Широките ливади" по плана на град П., ЕКАТТЕ 56277, , начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия-пета, с площ на имота от 1,697 дка/ един декар шестотин деветдесет и седем квадратни метра/, при граници и съседи: имот с № *24017, нива на наследниците на В. Д.Ч., имот с № *24012, нива на наследниците на А.Т.К., имот с № *24013-нива на наследниците на Н. П.К., имот с № 000303, напоителен канал на Община П. и имот с № *24015-нива на наследниците на В. и Ж.Г.. Цена по нотариален акт е 5/пет/ лева Имотът е продаден с н.акт № *83, том I, рег № *710, дело № *54 от 29.04.2002г.

С.В.К. и съпругата му са придобили през проверявания период в режим на СИО и тяхна собственост към настоящия момент е движимо имущество, както следва:

-        Лек автомобил „Москвич 408" с ДК № СН 0596 А, дата на първоначална регистрация
29.06.1969г., регистрация в Сектор „Пътна полиция" при ОД на МВР-С. 02.09.1998г. Пазарна оценка към момент на придобиване е 102 000 лева или 1.9 минимални работни заплати. Пазарна оценка към 29.07.2010г. е 200 лева.

-        Лек автомобил "ЗАЗ 968 А" с ДК № СН 1163 В, дата на първоначална регистрация: 29.01.1975г., регистрация в Сектор „Пътна полиция" при ОД на МВР-С.: 02.12.1996г. Пазарна оценка към момент на придобиване е 12 500 лв. или 2.3 минимални работни заплати. Пазарна оценка към 29.07.20 Юг. е 150 лева.

-        Товарен автомобил „ДАФ 400" с ДК № СН 4106 СА, с дата на първоначална
регистрация: 01.01.1990г., регистрация в Сектор „Пътна полиция" при ОД на МВР-С.: 03.08.2007г. Пазарна оценка към момент на придобиване е 12 500 лева или 70 минимални работни заплати. Пазарна оценка към 29.07.20Юг. е 8 800 лева.

-        Лек автомобил „Пежо 806" с ДК № СН 2475 ВВ, рама № УР3221РА212200271,регистрация в Сектор „Пътна полиция" при ОД на МВР-С.: 08.05.2008г. с дата напървоначална регистрация 23.12.1996г„ регистрация в Сектор „Пътна полиция" при ОД наМВР-С.: 08.05.2008г., собственост на С.В.К.. Пазарна оценка към момент на придобиване е 7200 лева или - 32.7 минимални работни заплати. Пазарна оценка към 29.07.2010г. е 3 900 лева.

Придобити и отчуждени през проверявания период и в режим на СИО следните МПС:

-        Лек автомобил „Ауди А 6" с рег.№ СН 3560 СА, придобит от С.В.К. на17.07.2007г. Пазарна оценка към момент на придобиване е 12 400 лева или 68,89 минимални работни заплати. Същият лек автомобил е продаден на 17.06.2008г. от проверяваното лице и съпругата му. Пазарна оценка към 17.06.2008 г. е 8 500 лева.

-        Лек автомобил „Ауди 80" с ДК № СН 8691 СА, с дата на първоначална регистрация 01.01.1990г., придобит от С.К. на 02.01.2008г., отчислен на 05.04.2008г. Пазарна оценка към момент на придобиване е 3 600 лева или 16,36 минимални работни заплати. Същият лек автомобил е продаден на 05.04.2008г. от проверяваното лице и съпругата му. Пазарна оценка към 05.04.2008 г. е 3 500 лева.

От писмо на ТД на НАП - С. изх. № 20-18-2711/07.07.09 год. е получена следната информация за подадените данъчни декларации на С.В.К., ЕГН: **********,* като физическо лице и в качеството му на едноличен търговец и С.С.К., ЕГН: **********: Декларирани доходи пред НАП - 1987-2009г. от С.В.К., ЕГН **********: няма подавани декларации по чл. 41 и чл. 50 от ЗДДФЛ.

Има регистрирани трудови договори в НАП- С., както следва:

-        Сключен трудов договор от 01.11.2002г до 01.04.2003г.на длъжност „водач на леки и лекотоварни автомобили" в „Д.В.-СОДА ООД", основно възнаграждение в размер на 110 лева или 5,2 минимални работни заплати.

Сключен трудов договор от 14.04.2005г. до 18.01.2006г. на длъжност „помощен персонал по осигуряване на снабдяването" във „ВЕЛА ХАРТ ООД", основно възнаграждение в размер на 150 лева или 9 минимални работни заплати. Сключен трудов договор от 06.06.2006г. до 01.06.2007г. на длъжност „шофьор" в „МАКРОКОМ ООД", основно възнаграждение в размер на 160 лева или 11.4 минимални работни заплати. Сключен трудов договор от 01.06.2007г. до 29.06.2007г. на длъжност „пласьор" в „МАКРОКОМ ООД", основно възнаграждение в размер на 180 лева или 1 минимална работна заплата. Сключен трудов договор от 15.06.2007г. до 16.07.2007г. на длъжност „шофьор на товарен автомобил" в „РУЖА ООД", основно възнаграждение в размер на 305 лева или 1.7 минимални работни заплати. Сключен трудов договор от 21.08.2008г. до 26.08.2008г. на длъжност водачи на „леки и лекотоварни автомобили" в „ТОПЛИВО - ИНВЕСТ ООД", основно възнаграждение в размер на 220 лева или 0.16 минимални работни заплати.

ЕТ "Тони - С.К." собственост на С.В.К. има подадени ГДД :

за финансовата 1994г. е подадена ГДД по чл.41 от ЗОДФЛ с вх.№ *188/07.04.95г. с деклариран доход от 5 045 лева и след обложени данъци е в размер на 2 минимални работни заплати.

за финансовата 1995г. е подадена ГДД по чл.41 от ЗОДФЛ с вх.№ 2749/10.04.96г. с деклариран доход от 6 530 лева и след обложени данъци е в размер на 1 минимална работна заплата.

за финансовата 1997г. са подадени две ГДД по чл.43 от ЗОДФЛ с вх.№ 2080/28.05.98г. и свх.№ *60/13.07.98г.

за финансовата 1998г. е подадена ГДД по чл.41 от ЗОДФЛ с вх.№ 6751/14.04.99г с деклариран доход от 82 460 лева (неденоминирани лева) при нормативно установен патентен данък от 120 000 лева (неденоминирани лева).

за финансовата 1999г. е подадена ГДД по чл.43 от ЗОДФЛ с вх.№ 4885/04.12.2000г.

-        за финансовата 2001г. е подадена ГДД по чл.41 от ЗОДФЛ с вх.№ 2003ПГ327/15.04.2002г. с деклариран доход от 96 лева при нормативно установен патентен данък от 375 лева.

-        за финансовата 2001г. е подадена ГДД по чл.43 от ЗОДФЛ с вх.№ *173/08.01.2001 г.

-        за финансовата 2001 г. е подадена ГДД по чл.43 от ЗОДФЛ с вх.№ 2003-4997/28.06.2001 г.

Декларирани доходи пред НАП - 1987-2009г. от С.С.К., ЕГН **********:

-няма регистрирани трудови договори в НАП-С.. Има подадени ГДД по чл. 41 от ЗОДФЛ както следва:

за финансовата 1999г. е подадена ГДД по чл.43 от ЗОДФЛ с вх.№ 4368/12.04.2000, с деклариран доход от 162 лева и след обложени данъци е в размер на 2 минимални работни заплати.

за финансовата 2000г. е подадена ГДД по чл. 41 от ЗОДФЛ с вх.№ 7880/12.04.2001, с деклариран доход от 82.36 лева и след обложени данъци е в размер на 1 минимална работна заплата.

Съгласно писмо изх. № *424/29.06.2009 г., на НОИ - Отдел РУ "СО" -гр. С. е видно, че за проверяваното лице С.В.К., е подадена следната информация за осигурителни периоди, както следва:

- за периода 01.01.1997г.-30.04.1997г.- с осигурителен доход в размер на 2 941.28/неденоминирани/ лева или 0.17 минимални работни заплати.

-за периода 1998г. лицето е получавало доходи от Бюро по труда- С..

- за периода от 1999г до 2001 г. липсват данни.

-за периода 01.11.2002-31.12.2002г. с осигурителен доход в размер на 196.81 лева или 2 минимални работни заплати.

-за периода 01.01.2003-28.02.2003г с осигурителен доход в размер на 180.51 лева или 1.6 минимални работни заплати.

за периода 2004г. - липсват данни

за периода 18.04.2005-31.12.2005г с осигурителен доход в размер на 1 271 лева или 8.4 минимални работни заплати.

за периода 01.01.2006г-18.01.2006г. с осигурителен доход в размер на 87.27 лева или 0.6 минимални работни заплати.

за периода 06.06.2006г.-31.12.2006 с осигурителен доход в размер на 1 510 лева или 9.4 минимални работни заплати.

за периода 01.01.2007г-01.06.2007г с осигурителен доход в размер на 758.64 лева или 4.2 минимални работни заплати.

за периода 18.06.2007-15.07.2007г с осигурителен доход в размер на 277 лева или 1.5 минимални работни заплати.

за периода 22.08.2008г-25.08.2008г с осигурителен доход в размер на или 29.05 лева или 0.1 минимална работна заплата.

за периода 2009г. липсват данни

Общият осигурителен доход за периода 1997 - 2008г. на С.В.К. е 28 минимални работни заплати.

За С.С.К., в базата данни на Персонален регистър на НОИ липсват данни за осигурителен доход.

Общият размер на отчуждените недвижими имоти по пазарни цени възлиза на 3 405 лева или 189 минимални работни заплати.

През проверяваният период С.В.К. и С.С.К. са отчуждили МПС чиято стойност по пазарни оценки възлиза общо на 56.8 минимални работни заплати.

Общият размер на доходите на проверяваното лице и съпругата му за проверявания период от трудови правоотношения и продажба на имущество по пазарни цени възлиза на 276.8 минимални работни заплати.

Видно от писма с изх.№300-2105/13.07.2009год. на "Обединена българска банка" АД -гр.София  има разкрити банкови сметки:

На С.В.К., ЕГН ********** в "Обединена българска банка" АД, както следва:

банкова сметка *** №ВG 57 UBBS 80021036677517, с титуляр С.В.К., ЕГН **********;

банкова сметка *** №ВG 67 UBBS 80022421450210, с титуляр С.В.К., ЕГН **********;

банкова сметка *** №ВG 90 UBBS 80024065573412, с титуляр С.В.К., ЕГН **********.

На С.С.К., в "Обединена българска банка" АД, както следва:

банкова сметка *** №ВG 12 UBBS 83811011615035, с титуляр С.С.К., ЕГН **********;

банкова сметка *** №ВG 26 UBBS 80022026988420, с титуляр С.С.К., ЕГН **********;

банкова сметка *** №ВG 02 UBBS 80022421450410, с титуляр С.С.К., ЕГН **********.

Минималната издръжка по данни на НСИ е както следва:

За домакинство, състоящо се от едно лице за периода от 03.06.1984г. до 14.08.1989г. за две лица за периода от 14.08.1989г.до 03.06.2009г.:

Проверяваното лице и съпругата му имат разходи за издръжка на семейство както следва:

За 1984г.- 800 лева или 7,75 минимални работни заплати; за 1985г.-1 599 лева или 13,3 минимални работни заплати; за 1986г.-1599 лева или 13,3 минимални работни заплати; 1987г.-1 814 лева или 15,1 минимални работни заплати; за 1988г.-1 814 лева или 15,1 минимални работни заплати; за 1989г.-2 608 лева или 21,7 минимални работни заплати; за 1990г.-5 372 лева или 29,4 минимални работни заплати; за 1991г.-13 616 лева или 25,6 минимални работни заплати; за 1992г.-13 634 лева или 32,2 минимални работни заплати; за 1993г.-23 846 лева или 28 минимални работни заплати; за 1994г.-35 888 лева или 31,4 минимални работни заплати; за 1995г. г.-82 160 лева или 32,6 минимални работни заплати; за 1996г.- 145 106 лева или 37,4 минимални работни заплати; за 1997г.- 1 234 994 лева или 37,6 минимални работни заплати; за 1998г.-2 102 853 лева или 40,8 минимални работни заплати; за 1999г.- 2 310 лева или 36 минимални работни заплати; за 2000г.- 2482 лева или 32.6 минимални работни заплати; за 2001г.-2822 лева или 29.2 минимални работни заплати; за 2002г.- 2940 лева или 29.4 минимални работни заплати; за 2003г.-3188 лева или 28.9 минимални работни заплати; за 2004г.-3610 лева или 30 минимални работни заплати; за 2005г.-3920 лева или 26 минимални работни заплати; за 2006г.-4472 лева или 28 минимални работни заплати; за 2007г.-5616 лева или 32.20 минимални работни заплати; за 2008г.-6358.8 лева или 28.8 минимални работни заплати; за 2009г. - 3495.4 лева или 27 минимални работни заплати.

Общо за проверяваният период разходите за издръжка са в размер на 708.35 минимални работни заплати.

С.В.К., е направил разход съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 40 на Министерски съвет от 02.07.1987г. /отменена с § 1, т. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Постановление № *15 от 3 юни 2004 г. за приемане на Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина - ДВ, бр. 50 от 11 юни 2004 г., в сила от 1 юли 2004 г./ и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № *15 на Министерски съвет от 03.06.2004г. е в размер на 28.5 минимални работни заплати.

Извършеният въз основа на събраните от териториалните инспектори на КУИППД - ТД Б. данни, икономически анализ показва, че през проверявания период ответника е реализирал общо приходи от трудови правоотношения и продажба на имущество по пазарни цени в размер на 276.8 минимални работни заплати за страната, а е извършил разходи в т.ч. за придобиване на движимо и недвижимо имущество, издръжка на членове на домакинство, пътувания в чужбина и др. в размер на 1742.2 минимални работни заплати. т.е. явява се отрицателна разлика от 1442.1 минимални работни заплати.

Според събраните при извършената от ТД - гр.Б. проверка доказателства, няма данни за законни доходи на лицето С.В.К., които да му позволяват придобиването на процесното имущество.

Моли съда да постанови решение, с което на основание чл.10, във вр. чл. 4, ал.1 от ЗОПДИППД от С.В.К., и С.С.К., да бъде отнета-      ½ ид.ч. /една втора идеална част/ от НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр.С.,,поземлен имот с идентификатор № 67338.511.183 по кадастралната карта на гр.С., с площ на имота 202.00 кв.м. със стар идентификатор №404 с адрес ул."Б.", № * , ВЕДНО с построените в имота сгради, , ведно с всички останали подобрения в имота,

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификационен № 67338.516.12.1.3, представляващ апартамент, жилище по кадастралната карта на гр.С., с административен адрес: гр.С., ул."О." № *, етаж 0, находящ се в сграда с № 67338.516.12.1 със застроена площ 62.00 кв.м квадратни метра, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж.

Лек автомобил „Москвич 408" с ДК № СН 0596 А,

Лек автомобил "ЗАЗ 968 А" с ДК № СН 1163 В,

Товарен автомобил „ДАФ 400" с ДК № СН 4106 СА,

Лек автомобил „Пежо 806" с ДК № СН 2475 ВВ, рама № УР3221РА212200271,

 На основание чл.10 във вр. чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД от С.В.К. и С.С.К., 

Сумата от продажбата на лек автомобил „Ауди А 6" с рег.№ СН 3560 СА, в размер на 8 500 лева.

Сумата от продажбата на лек автомобил „Ауди 80" с ДК № СН 8691 СА, размер на 3 500 лева.

На основание чл, 4, ал.1 от С.В.К.,

 наличната сума,  ведно  с лихвите по банкова сметка *** №ВG 57  UBBS 80021036677517, с титуляр С.В.К.,

Наличната сума,  ведно  с лихвите  по банкова сметка *** №ВG 67  UBBS 80022421450210,;

Наличната сума,  ведно  с лихвите  по  банкова сметка *** №ВG 90  UBBS 80024065573412,

На основание чл.  9  във  вр.  чл.  4,  ал.1   от С.С.  К.,

 Наличната сума, ведно с лихвите по банкова сметка *** №ВG 12 UBBS 83811011615035;

Наличната сума,  ведно с лихвите по банкова сметка *** №ВG 26 UBBS 80022026988420,;

Наличната сума,  ведно с лихвите  по банкова сметка *** №ВG UBBS 80022421450410.

Претендира направените разноски, включително и юрисконсултско възнаграждение.

В срока за отговор са постъпили отговори от всички ответници, в които се оспорва изцяло по основание и размер мотивираното искане на КУИППД, като се твърди че за ответниците са налице законни доходи, с които е придобито притежаваното от тях имущество. Представени са писмени доказателства и е поискано събирането на гласни такива, както и изискване на писмени доказателства, находящи се у трети лица.

В съдебно заседание, ищецът чрез представителите си по пълномощие поддържа предявения иск и моли да му бъдат присъдени направените разноски, включително и за юрисконсултско възнаграждение.

Ответниците лично и чрез представителя си по пълномощие оспорват предявения иск, като молят да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан. Претендират разноски.

Представителят на ОП-С., изразява становище, че мотивираното искане е основателно и следва да бъде уважено.

Страните са представили писмени защити, които са взети предвид при постановяване на настоящото решение.

От събраните по делото доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

С.В.К. със споразумение ,е признат за виновен по НОХД № *26/2009г. на Районен съд Ч. за извършено престъпление по чл.209, ал.1, във вр. с чл.26, ал.1 от НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б. „б" от НК и е осъден, за това, че при условията на продължавано престъпление на 11.03.2009г., за времето от около 11,30 часа - 12,30 часа в гр. Ч. на ул."А.М." и ул. „Проф. М. М." №* с цел да набави за себе си имотна облага е възбудили поддържал заблуждение у В.К. от гр.Ч., като се е представил за адвокат Г. и взел от нея сумата 2920 лева и от С.К. сумата от 1500 лева.

С Протокола № 411/26.06.2009г. е започнало извършване на проверка за събиране на доказателства за установяване на наличието на имущество, придобито от престъпна дейност от ответника.

С решение № 390/07.10.2009 г. на КУИППД е образувано производство против ответника за установяване на имущество и доходите на ответника за период на проверката 03.06.1984-03.06.2009 г.

Ответницата С.С.К. е съпруга на С.К., като гражданският им брак е сключен на 14.08.1989г.

На 15.10.2010г. на ответника С.К. е връчена декларация по чл. 17. от ЗОПДИППД.

Същият е представил декларация по чл. 17 от ЗОПДИППД с вх.№ *31/20.10.2010г. (л.329).

На 23.09.2010г. на ответницата С.К. е връчена декларация по чл. 17. от ЗОПДИППД.

Същата е представила декларация по чл. 17 от ЗОПДИППД с вх.№ 2040/05.10.2010г. (л.284).

От събраните гласни доказателства се установява, че за периода от 1984г. до 1989г. когато ответниците са сключили граждански брак ответникът С.К. е живял в едно домакинство със своите родители и са се издържали общо. След като сключил граждански брак същият със съпругата си заживял в гр.С. в дома, в който живеели нейната майка и баба, като всички заедно живеели в общо домакинство. Представени са доказателства за доходите на Т. и Г.Н. съответно майка и баба на ответницата С.К. от трудови правоотношения като същите са послужили за осигуряване на издръжката на общото домакинство. Ответницата С.К. не е работила, тъй като е страдала от тежка невроза за периода, ответника К. е получавал доходи от трудови правоотношения.

До 1996г. ответниците не са придобивали имущества. През 1996г. ответникът е получил общо 192 177,64 лева от трудово правоотношение; Т. Н. сумата 304 832,00 лева и Г. Н. сумата 57 567,00 лева или общо получените приходи са били в размер на 554 576,64 лева. За същата година разходите за издръжка на членовете на домакинството са били общо в размер на 315 886,00 лева. През същата година ответникът е закупил лек автомобил марка „ЗАЗ 968 А” с ДК№ СН 1163 В, чиято пазарна стойност съобразно заключението на вещото лице е възлизала на сумата 60 000 лева или общо направените разходи са били в размер на 375 886,00 лева.

През 1997г. общият размер на приходите на домакинството е бил в размер на 4 005812,50 лева /неденоминирани лв./, от които 717 739,50 лева от трудови доходи на ответника, 2 814 954,00 лева от трудови доходи на Т. Н. и 473 119,00 лева от трудови доходи на Г. Н.. Общият размер на дължимата издръжка и дължимите местни данъци е бил в размер на 2 812 015,00 лева.

През 1998г. приходите на домакинството са били общо в размер на 5 921 023,00 неденоминирани лева от трудовите доходи на Т. и Г.Н. и приход, реализиран от ответника по представената от него годишна данъчна декларация, в качеството му на ЕТ „Тони – С.К.”. Общият размер на разходите за тази година е бил 4 957 362,00 лева, като в тях са включени издръжката на домакинството 4 636 192,00 лева, патентен данък за ЕТ в размер на 120 000 лева, местни данъци в размер на 1170,00 лева и разход от 200 000 лева за придобиването на л.а. марка „Москвич 408” с ДК № СН 0596 А, съобразно опредЕ.та от вещото лице пазарна стойност на придобиването му.

През 1999г. общият размер на приходите на домакинството е бил 6 570,54 лева, а разходите за издръжка и местни данъци 5 109,00 лева, като не са придобивани имущества.

През 2000г. общият размер на приходите е бил 6 113,60 лева, а на разходите за издръжка 5 656,00 лева.

През 2001г. общият размер на приходите на домакинството е бил 3 237,99 лева, а на разходите за издръжка и патентен данък 6 081,00 лева.

През 2002г. размерът на приходите е формиран от трудовите доходи на ответника, тези на Т. и Г.Н. и от продажбата на притежаваната от ответника 1/30 ид.ч. от наследствен недвижим имот, представляващ земеделска земя в м.”Широките ливади” по плана на гр.П. за сумата 15,78 лева или общо приходи 3 963,22 лева. Разходите за издръжка за същата година на домакинството са били в размер на 6 245,00 лева.

През 2003г. общият размер на приходите от трудови доходи е бил 4 247,75 лева, а на разходите за издръжка и местни данъци – 6862,00 лева.

През 2004г. приходите са били от доходите на Т. и Г.Н. в размер на 4 572,12 лева, а разходите за издръжка в размер на 7 508,00 лева.

През 2005г. общият размер на приходите е бил 6 130,00 лева, а на разходите – 8 581,31 лева.

През 2006г. размерът на приходите е бил 6 942,41 лева, а на разходите – 9 965,24 лева.

През 2007г:

Родителите на ответника С.С. К. (поч. на 06.06.2007г.) и В. Г. К. (поч. на 16.08.1991г.)  са притежавали недвижим имот в гр.П., който е бил отчужден и като обезщетение за същия са получили недвижим имот, представляващ апартамент №*, находящ се на 2 етаж в жилищен блок № *-С4 в жилищен комплекс „П.” в гр.П., с административен адрес: гр.П., ул.”С.Б.” № 24А със застроена площ от 94,25 кв.м. ведно с избено помещение № *. Сградата в която се намира апартамента е въведена в експлоатация съгласно разрешение за ползване № ДК – 07-115/10.07.2007г. на РДНСК - П. и недвижим имот, представляващ апартамент № * на втори етаж, с административен адрес: гр.П., ул.”П.” № * със застроена площ от 100,13 кв.м., състоящ се от три стаи, трапезария, и готварна. Сградата в която се намира апартамента е въведена в експлоатация съгласно разрешение за ползване № ДК – 07-115/10.07.2007г. на РДНСК – П., чийто собственик е Г. К.– брат на ответника..

С нотариален акт № *4 т.V рег.№ 7413 д.№ 734 от 2007г. на Нотариус С. З. с район на действие П.ски районен съд, на 11.07.2007г. ответникът С.В.К. и брат му Г. В.К. са продали притежавания от тях недвижим имот представляващ апартамент № *, находящ се на втори етаж, секция С4 в жилищен блок № * ж.к.”П.” в гр.П., състоящ се от три стаи, трапезария, готварна и баня – тоалетна със застроена площ от 94,25 кв.м. с принадлежащото избено помещение № * с площ от 5,44 кв.м. като в представения нот.акт е записано, че имотът се продава за сумата 68 100 лева. От заключението на вещото лице Р.Х. се установява, че справедливата пазарна стойност на този имот към момента на отчуждаването му е в размер на 84 542 лева общо за целия имот.

Ответникът е представил писмени доказателства – препис от договор за срочен депозит, сключен между него и банка ДСК – клон С. на 19.07.2007г., като същият е депозирал сумата в размер на 35 000 евро.

С нотариален акт № *05 т.ІІІ рег.№ *238 н.д. № *05/2007г. на Нотариус Н.Б. с район на действие П.ски районен съд на 15.08.2007г. братът на ответника Г. В.К., представляван като пълномощник от ответника С.В.К. е продал на И.Н.Д. притежавания от Г. К. недвижим имот, представляващ апартамент № *, находящ се в жилищен блок № * на втори етаж с административен адрес: гр.П., ул.”П.” № * със застроена площ 100,13 кв.м. състоящ се от три стаи, трапезария, готварна, перално помещение, баня – тоалетна и прилежащото избено помещение № *, със застроена площ 4,41 кв.м. В нотариалния акт е посочено, че имотът се продава за сумата 67 900 лева. Видно от заключението на назначената съдебно-техническа експертиза справедливата пазарна стойност на този имот към момента на неговото отчуждаване е бил в размер на 89 817 лева.

По делото са представени извлечения от банковите сметки на двамата ответници С. и С. К. от ОББ АД /стр.350 до стр.359/, от които е видно, че на 16.08.2007г. ответникът К. е внесъл в ОББ АД сумата от 25 000 евро, а ответницата С.К. е внесла на 16.08.2007г. по две сметки сумата от 5000 евро и 2 000лв.

Видно от показанията на свид.Е. Н. двамата ответници са живеели в недвижим имот на административен адрес: гр.С., ул.”Б.” № *, като ответницата С.К. е притежавала 1/2 ид.ч. от този недвижим имот. Другата 1/2 ид.ч. е била притежание на нейния чичо и свидетелката. С нот.акт № *1 т.ІІІ рег.№ 4750 д.№ 391/2007г. на Нотариус Н.й К. с район на действие С.ски районен съд на 25.10.2007г. А. и Е. Н. продали на С.В.К. собствената си 1/2 ид.ч. от недвижим имот, находящ се в гр.С., поземлен имот с идентификатор № 67338.511.183(шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и единадесет точка сто осемдесет и три) по кадастралната карта на гр.С., с площ на имота 202.00 кв.м. (двеста и две цяло и нула стотни квадратни метра) с трайно предназначение-урбанизирана територия, с начин на трайно ползване-ниско застрояване до десет метра, със стар идентификатор № 404, с адрес ул."Б." № *, ВЕДНО с построените в имота сгради, представляващи: сграда с идентификатор № 67338.511.183.1 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и единадесет точка сто осемдесет и три точка едно) със застроена площ 74.00 кв.м. (седемдесет и четири цяло и нула стотни квадратни метра), на един етаж, с предназначение-жилищна сграда-еднофамилна; сграда с идентификатор№67338.511.183.2(шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и единадесет точка сто осемдесет и три точка две), със застроена площ 23.00 кв.м. (двадесет и три цяло и нула стотни квадратни метра), на един етаж, с предназначение-жилищна сграда-еднофамилна; сграда с идентификатор № 67338.511.183.3(шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и единадесет точка сто осемдесет и три точка три) със застроена площ 34.00 кв.м. (тридесет и четири цяло и нула стотни квадратни метра), на един етаж, с предназначение- жилищна сграда-еднофамилна и сграда с идентификатор № 67338.511.183.4 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и единадесет точка сто осемдесет и три точка четири), със застроена площ 20.00 кв.м.(двадесет цяло и нула стотни квадратни метра), на един етаж, с предназначение - друг вид сграда за обитаване, които сгради представляват търпим строеж по смисъла на параграф 16 от Преходните и заключителни разпоредби на Закон за устройство на територията съгласно Удостоверение изх.№ 9400-21048 от 23.10.2007г. на Главния архитект на Община С., ведно с всички останали подобрения в имота. В нот.акт е записано, че имотът е продаден за сумата 14 700 лева. Видно от коригираното заключение на вещото лице Р.Х., изслушано в съдебно заседание на 20.10.2011г. справедливата пазарна стойност на 1/2 ид.ч. от същия описан имот към момента на продажбата е бил в размер на 27 900 лева. Видно от представените писмени доказателства от банка ДСК АД клон С. от притежавания  от ответника С.К. срочен депозит е направен превод на сумата 13 825 евро /27 000 лева/ по сметката на Ц. А.ов Н.. Видно от показанията на свид.Н. цената заплатена за продажбата на 1/2 ид.ч. от този имот е била в размер на 27 000 лева.

С нот.акт № 90 т.ІV рег.№ 4414 д. № 497/2007г. на Нотариус Катя Т. с район на действие С.ски районен съд на 16.08.2007г. Митко Златев Радев и Р.Й.Р. са продали на С.В.К. следния свой недвижим имот, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификационен № 67338.516.12.1.3 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и шестнадесет точка дванадесет точка едно точка три), представляващ апартамент, жилище по кадастралната карта на гр.С., одобрена със заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Агенцията по Кадастъра, изменена със Заповед № КД-14-20-322/23.07.2007г, с административен адрес: гр.С., ул."О." № *, етаж 0, находящ се в сграда с № 67338.516.12.1 (шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и шестнадесет точка дванадесет точка едно), построена в имот с идентификационен № 67338.516.12(шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и шестнадесет точка дванадесет), по документ със застроена площ 62.00 кв.м.(шестдесет и два) квадратни метра, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж за сумата 17 785 лева, посочена в нотариалния акт. От заключението на вещото лице, изготвило строително-техническата експертиза се установява, че справедливата пазарна стойност на същия имот към момента на неговата продажба е в размер на 32 800 лева. От разпита на свид.А.ова – сестра на продавача на процесния имот, се установява, че ответникът е закупил процесния имот с намерение в него да живее брат му и със средствата от продажбата на наследствените имоти, тъй като братът на ответника бил алкохолик и се страхувал  да не отчужди имота.

По делото е представена служебна бележка от психиатрична болница гр.Раднево, от която се установява, че братът на ответника Г. К. е настанен на доброволно лечение в същата болница от 03.08.2009г. като до момента на издаване на удостоверението 11.02.2011г. продължава да е на лечение там. Представена е декларация с нотариална заверка на подписа на Г. К. от 24.02.2011г. в която същият декларира, че през лятото на 2007г. предоставил на брат си С.К. сумата от 25 000 евро, представляваща ид.ч. от продажбата на наследствения апартамент № *, ет.2, жилищен бл. № *-С4, к-с „П.” в гр.П., както и цялата сума от 60 000 евро от продажбата на собствения му апартамента № *, ет.2, бл.3102-С4 в к-с „П.”, с която той да закупи жилище в гр.С. ул.”О.” № *, в което той живее.

На 30.07.2007г. ответникът закупил с договор от същата дата товарен автомобил марка „ДАФ 400” ДК№ СН 41 06 СА с дата на първоначална регистрация от 01.01.1990г. за сумата 350 лева. Видно от заключението на съдебно-техническата експертиза, изготвена от вещото лице инж.Б., справедливата пазарна цена на същия автомобил към момента на закупуването му е била 4000 лева.

На 17.07.2007г. ответникът закупил лек автомобил марка „Ауди А6” с рег.№ СН 3560 СА за сумата 500 лева. Видно от заключението на вещото лице справедливата пазарна стойност на лекия автомобил към този момента е била 8 100 лева.

На 18.12.2007г. ответникът е закупил л.а. марка „Ауди 80” с ДК № СН 86 91 СА за сумата 400 лева. Справедливата пазарна цена на този автомобил към момента на придобиването му според заключението на вещото лице е била в размер на 2 500 лева.

Трудовите доходи на ответника през 2007г. са били в размер на 1035,92 лева, тези на Т. Н. – 4097,68 лева и на Г. Н. – 1794,10 лева. Дължимата издръжка за домакинството през 2007г. е била в размер на 11 429,00 лева.

През 2008г. ответникът е получил сумата 29,05 лева от трудови правоотношения. Т. Н. е получила сумата 4 905,00 лева, а Г. Н. сумата 792,60 лева. През 2008г. ответникът е продал притежаваните от него леки автомобили „Ауди А6” и „Ауди 80” като според заключението на вещото лице справедливата пазарна стойност на двата автомобила към момента на тяхното отчуждаване е била както следва: за „Ауди А6” – 7200 лева и за „Ауди 80” – 2500 лева. През същата година разходите за издръжка на домакинството са били в размер на 12 218 лева. Ответникът е закупил и лек автомобил марка „Пежо 806” с ДК № СН 2475 ВВ за сумата 500 лева, посочена в договора. Според заключението на вещото лице инж.Б. справедливата пазарна цена на същия автомобил към момента на неговото закупуване е била 7000 лева. През 2008г. видно от представените от ищеца справки за задграничните пътувания на ответника същият е напускал страната като според заключението на вещото лице разходите, които същият е направил съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина от 02.07.1987г. отм. от 03.06.2004г. и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина от 03.06.2004г. са в размер на 1749,54 лева. Платени са местни данъци на стойност 461,97 лева или общо приходите са в размер на 15 426,65 лева, а разходите в размер на 21 429,51 лева.

През 2009г. не са представени доказателства за трудови доходи на ответника. Представени са доказателства за доходите на Т. Н. в размер на 2231,22 лева, необходимата издръжка за домакинството е била 11 137 лева, а задграничните разходи на ответника – 953,62 лева или общо разходи 12 090,62 лева.

Горните фактически констатации съдът прие за доказани въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства. Съдът кредитира изцяло заключенията на назначените технически експертизи, тъй като същите не са оспорени от страните. Заключенията на съдебно-икономическта експертиза са дадени във варианти, съобразно поставената задача от страните.

Съдът кредитира показанията на разпитаните свидетели в частите им, в които те не противоречат на събраните писмени доказателства, а се подкрепят от тях и са допустими. Относно факта, за каква сума е продадена ½ ид  част от , находящ се в гр.С.,поземлен имот с идентификатор № 67338.511.183 с площ на имота 202.00 кв.м. с находящите с в него сгради, съдът приема за доказано че същия е продаден за сумата 27 000лв., тъй като са налице гласни доказателства и писмени такива (направения превод от сметка на  ответника от Банка ДСК за същата сума), които съвпадат. След направеното оспорване от страна на ищеца на нотариалния акт досежно цената, посочена в него, то ответникът доказва със събраните доказателства, че имота е закупен за сумата 27 000лв. За цените на имотите, в останалите нотариални актове не са представени други доказателства, поради което следва да бъде прието, че имотите са закупени на цените, твърдени от ищеца, а именно – справедливата пазарна цена на тези имоти, опредЕ. от назначената по делото съдебно строително-техническа експертиза. Същите разсъждения следва да бъдат направени и относно цените, на които са закупени леките и лекотоварния автомобил.

          На базата на приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

          Предявените искове са допустими. Ответниците са възразили, че предявените искове са недопустими, тъй като не е спазен преклузивния срок по чл. 15 ал.2 от ЗОПДИППД за извършване на проверка.Възражението е неоснователно. Срокът по чл. 15 ал.2 не е преклузивен и дори след неговото изтичане е допустимо предяваването на мотивирано искане от КУИППД за отнемане на имущества, ако от направената проверка счетат че са налице условията за това.

          Разгледани по съществото си, предявените искове са чостично основателни.

          По отношение на ответника С.К.  и ответницата С. К., исковете намират правното си основание в чл.4 ал.1 и ал.2 във вр. чл. 10 от ЗОПДИППД.  

Съгласно изискванията на разпоредбата на чл.4 ал.1 от ЗОПДИППД по реда на този закон се отнема имущество придобито през проверявания период от лица, за които е установено, че са налице основанията по чл.3 и в конкретния случай може да се направи основателно предположение, че придобитото и свързано с престъпната дейност на лицата, доколкото не е установен законен източник. Налице е първата от предпоставките на посочената норма, а именно – ответникът С.К. е осъден за престъпление попадащо в приложното поле на нормата на чл.3 ал. 1 т. 8 от ЗОПДИППД.  

Налице е и втората предпоставка, а именно имуществото на проверяваното лице да е на “значителна стойност”. Легално определение на понятието е дадено в §1 т.2 от допълнителните разпоредби на ЗОПДИППД, а именно значителна е тази стойност, която надвишава сумата 60 000 лв. Не е уточнен момента, към който следва да бъде опредЕ. стойността на имуществата, но съобразно практиката на ВКС, за да е налице значителна стойност на имуществото, то трябва да надвишава сумата 60 000 лв., опредЕ. като пазарната стойност на имуществата, притежавани от ответниците към момента на придобиването им.  Видно от представените като доказателства от ищеца експертизи и назначените такива по делото, стойността на притежаваните от ответниците имущества надхвърля сумата 60 000 лв. към момента на тяхното придобиване.    

          Проверяваният период съгласно чл.17 ал.6 от ЗОПДИППД се определя от КУИППД, без да са посочени в нормативния акт, критерии, по които се извършва това. Ищецът е възприел следния метод на определяне на проверявания период, а именно: същият да бъде не по-дълъг от 25 години, считано от започване на проверката, тъй като вземанията по този закон се погасяват с изтичането на 25-годишна давност. Освен това, доколкото началната дата на погасителната давност е обвързана с момента на придобиване на имуществото, следва лицето да е имало юридическата способност да придобива имущество чрез лични правни действия, т.е. да е било пълнолетно. По тези съображения в конкретния случай Комисията е определила проверяван период от 1984 до 2009 г. След извършване на проверката е установено, че ответникът е придобил имущества за първи път през 1996 г. Това обстоятелство мотивира извода на настоящата инстанция, че на обследване в случая следва да бъдат подложени доходите на ответниците за периода от 1996г. до 2009 г. Не следва да бъдат събирани доказателства и те да бъдат коментирани по отношение на периода от 1984 г. до 1996 г. включително, тъй като през този период ответникът не е придобивал имущества и не могат да бъде налице предпоставки на за тяхното отнемане.

          Последното от изискванията формулирани в чл.4 ал.1 от ЗОПДИППД касае основателното предположение, че придобитото имущество е свързано с престъпната дейност на проверяваното лице, доколкото не е установен законен източник. Касае се за законова оборима презумпция. Според нея се предполага, че едно имущество на значителна стойност е свързано с престъпната дейност на лице, спрямо което е предприето наказателно преследване щом като не е установен законен източник на средства за придобиването на това имущество.

Практиката на съдилищата по този вид дела до момента възприема, че според ЗОПДИППД не е необходимо наличие на пряка причинно-следствена връзка между престъплението, за което е осъден ответника и придобиването на процесното имущество. Разпоредбите на чл.3 ал.1, чл.4 ал.1 и чл.27 от ЗОПДИППД, тълкувани в тяхната систематична връзка, налагат извода, че при констатации за липса на законен източник на средства, следва да се предположи, че имуществото е придобито от престъпна дейност, а не в резултат на конкретното престъпление, за което е осъдено проверяваното лице.

Неустановяването на законен източник за придобиване на имуществото, не замества предположението за връзка с престъпната дейност, а само го прави основателно за целите на закона, което значи че имуществото ще се отнеме и без други доказателства, ако твърдяната пряка или косвена връзка може логически де се предположи с оглед конкретните обстоятелства, след като не е опровергана от ответника по иска.

В конкретния случай, след анализ и преценка на всички събрани доказателства, следва да бъде направен извода, че е оборена законовата презумпция на чл.4 ал.1 от ЗОПДИППД. От изложеното във фактическите констатации на съда, следва да бъде направен извода, че ответникът е разполагал със средства, придобити по законен начин, с които е закупил процесните имущества. През 1996г. и през 1998г., ответниците са закупили, в режим на СИО два леки автомобила. От представеното заключение на съдебно-икономическата експертиза се установява че към момента на придобиването им те са разполагали със средства от законен източник – от трудови доходи, достатъчни за издръжката на домакинството им и за разход за закупуването на автомобилите. Безспорно се установява от събраните гласни доказателства, че ответниците, майката на ответницата К. и нейната баба, са живели непрекъснато в едно домакинство, в едно жилище и са се издържали общо от реализираните доходи. Ответницата К. не е работила поради здравословен проблем. При наличието на тези доказателства, следва да като приход на домакинството да бъдат изчислени доходите на ответника К., на Г. и Т. Н., а като разход следва да се приеме статистическите данни за издръжката на четиричленно семейство от възрастни, както е процедирало в.л. в последното си заключение, представено по делото.   

          Основната част от имуществата, закупени от ответниците – два недвижими имота и три автомобила е било направено през 2007г.  След съвкупната преценка на всички събрани по делото доказателства, следва да бъде направен извод, че при закупуването на ½ ид част от имота гр. С., ул. „Б.” 26 и товарен автомобил ДАФ, ответникът е разполагал със средства със законен източник, а именно получената от  него цена за ½ ид . част от притежавания и продаден от него апартамент №*, кв. „П. „л.а. марка „Москвич 408” с ДК № СН 0596 А, гр. П. на стойност 42 271 лв. От събраните доказателства е видно че стойността на закупената идеално част от имота на ул. „Б.” № * в размер на 27 000 лв. е била директно преведена по банкова сметка ***, от депозит открит веднага след продажбата на имота в гр. П.. За тези имущества, искът следва да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан.

По отношение на закупения имот с административен адрес гр. С., ул. „О.” № *, представляващ апартамент и двата леки автомобила, закупени през 2007г. - „Ауди 80" с ДК № СН 8691 СА и „Ауди А 6" с рег.№ СН 3560 СА, които са отчуждени на следващата година, липсват доказателства, същите да са закупени със средства, получени от ответниците от законен източник. Ответникът твърди че е получил всички средства от продажбата на двата имота в гр. П.. От събраните доказателства се установява, че той е бил собственик само на ½ ид. част от единия от апартаментите, а останалите средства от продажбата на  същите е следвало да бъдат получени от неговия брат. Ответникът твърди че е закупил имота с административен адрес гр. С., ул. „О.” № * за брат си,  но това обстоятелство не е доказано от събраните доказателства. Твърдението на ответника, че е налице симулативна сделка и за доказването на симулацията са необходими писмени доказателства. Депозирани са само свидетелските показания на свид. А., които в тази си част са недопустими. Писмени доказателства не са представени. Представената декларация с нотариална заверка на подписа на Г. К. не може да бъде ценена като годно доказателство, тъй като тези твърдения следва да бъдат изложени като свидетелски показания, които в конкретния случай са и недопустими.

С оглед изложеното следва да бъде отнето от ответниците недвижим имот с административен адрес гр. С., ул. „О.” № *, както и равностойността на „Ауди А 6" с рег.№ СН 3560 СА и „Ауди 80" с ДК № СН 8691 СА.

През 2008г., ответникът е придобил Лек автомобил „Пежо 806" с ДК № СН 2475 ВВ на стойност 7 000лв., като видно от заключението на вещото лице, към този момент не е разполагал със средства за неговото придобиване, поради което искът и за тази вещ следва да бъде уважен.

От изложените съображения, следва да се направи извод че са налице  условията на чл.4 от ЗОПДИППД за отнемане на притежаваните от ответниците имущества в режим на СИО и за отнемане на получената равностойност от придобитите и отчуждени движими вещи на обща стойност 41 600 лв., от които - 27 900лв. за недвижимия имот, съобразно заключението на в.л. за справедливата пазарна стойност на имота, към момента на внасяне на мотивираното искане и общо сумата 16 700лв. (равна на сбора от пазарните стойности  на отчуждените МПС, към момента на тяхното отчуждаване, определени от вещото лице  - 2 500 лв. - „Ауди 80" с ДК № СН 8691 СА; 7 200лв - „Ауди А 6" с рег.№ СН 3560 СА и 4 000 лв. - Лек автомобил „Пежо 806" с ДК № СН 2475 ВВ.)

От представените писмени доказателства се установява, че по посочените банкови сметки на името на двамата ответници няма средства, поради което и не следва да бъде постановяване отнемане на такива.

Не са налице условията за отнемане и искът следва да бъде отхвърлен, като неоснователен и недоказан за имущества на обща стойност 35 850лв.

          На основание чл. 30 ал.3 от ЗОПДИППД следва с настоящото решение да бъдат отменени наложените обезпечителни мерки за имуществата , които не се отнемат.

          На ищеца следва да бъдат присъдени разноски, съразмерно на уважената част от иска за юрисконсултско възнаграждение в размер на 1 282 лв. и 161 лв. за вещо лице.

На  ответната страна следва да бъдат присъдени направените разноски, съразмерно на отхвърлената част от иска – 1 932 лв.

Ответниците дължат държавна такса, върху уважената част от иска.

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

 

Р    Е    Ш    И:

 

 

ОТНЕМА в полза на Държавата, по искане на Комисия за установяване на имущество придобито от престъпна дейност, БУЛСТАТ 131463734, с адрес за призоваване: гр. Б., ул. “Ф.К.” № *А ет.* от С.В.К., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес:*** и С.С.К., ЕГН **********,***., на основание чл. 4 ал.1 и 2 във вр. чл. 10 от ЗОПДИППД, следното имущество:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификационен № 67338.516.12.1.3, представляващ апартамент, жилище по кадастралната карта на гр.С., с административен адрес: гр.С., ул."О." № *, етаж 0, находящ се в сграда с № 67338.516.12.1 със застроена площ 62.00 кв.м квадратни метра, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж;

Лек автомобил „Пежо 806" с ДК № СН 2475 ВВ, рама № УР3221РА212200271,

Сумата в размер на 8 500 лева от продажбата на лек автомобил „Ауди А 6" с рег.№ СН 3560 СА;

Сумата в размер на 3 500 лева от продажбата на лек автомобил „Ауди 80" с ДК № СН 8691 СА;.

ОТХВЪРЛЯ предявените от Комисия за установяване на имущество придобито от престъпна дейност, БУЛСТАТ 131463734, с адрес за призоваване: гр. Б., ул. “Ф.К.” № *А ет.* против С.В.К., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес:*** и С.С.К., ЕГН **********,***., ИСКОВЕ за отнемане в полза на държавата от ответниците на:

½ (една втора) идеална част от НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр.С., представляващ поземлен имот с идентификатор № 67338.511.183 по кадастралната карта на гр.С., с площ на имота 202.00 кв.м. със стар идентификатор №404 с адрес ул."Б.", № * , ВЕДНО с построените в имота сгради, , ведно с всички останали подобрения в имота,

Лек автомобил „Москвич 408" с ДК № СН 0596 А,

Лек автомобил "ЗАЗ 968 А" с ДК № СН 1163 В,

Товарен автомобил „ДАФ 400" с ДК № СН 4106 СА,

наличната сума,  ведно  с лихвите по банкова сметка *** №ВG  57  UBBS 80021036677517,

Наличната сума,  ведно  с лихвите  по банкова сметка *** №ВG 67  UBBS 80022421450210,;

Наличната сума,  ведно  с лихвите  по  банкова сметка *** №ВG 90  UBBS 80024065573412, трите с  титуляр С.В.К.,

Наличната сума, ведно с лихвите по банкова сметка *** №ВG 12 UBBS 83811011615035;

Наличната сума,  ведно с лихвите по банкова сметка *** №ВG 26 UBBS 80022026988420,;

Наличната сума,  ведно с лихвите  по банкова сметка *** №ВG 02 UBBS 80022421450410., трите с титуляр С.С.  К., като НЕОСНОВАТЕЛНИ и НЕДОКАЗАНИ.

ОТМЕНЯ наложените обезпечителни мерки, досежно имуществата, за които е отхвърлен иска.

ОСЪЖДА С.В.К., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес:*** и С.С.К., ЕГН **********,***. да заплатят по сметка на Окръжен съд – С. държавна такса в размер на 1 664 лв.

ОСЪЖДА С.В.К., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес:*** и С.С.К., ЕГН **********,***. да заплатят на Комисия за установяване на имущество придобито от престъпна дейност, Булстат 131463734, с адрес за призоваване: гр. Б., ул. “Ф.К.” № *А ет.* направените разноски в размер на 1 443лв.

ОСЪЖДА  Комисия за установяване на имущество придобито от престъпна дейност, Булстат 131463734, с адрес за призоваване: гр. Б., ул. “Ф.К.” № *А ет.* да заплати на С.В.К., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес:*** и С.С.К., ЕГН **********,***., направените от тях разноски в размер на 1 932 лв.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – гр. Б..

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: