Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 225

гр.Сливен, 03.12.2010 г.

 

В   И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в публично съдебно заседание на двадесет и трити ноември през две хиляди и десета година в състав:

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА НЕЙЧЕВА

                                                                                 ЧЛЕНОВЕ: АТАНАС СЛАВОВ

                                                                                                    ПЕТЯ СВЕТИЕВА

при секретаря Р.Г., като разгледа докладваното от съдия СВЕТИЕВА въззивно частно гражданско дело № 480 по описа за 2010 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 436 и следващите от ГПК, във връзка с 521, ал. 3 от ГПК.

Образувано е по подадена на 04.08.2010 година, чрез П.Р. – ЧСИ № 835 от К.С.М., управител на „Агроконсулт” ЕООД гр. Сливен, в качеството му на длъжник по изпълнително дело № 20108350400239 по описа на ЧСИ № 835, жалба срещу Постановление за определяне на равностойност на движими вещи от 24.07.2010 г. С жалбата се оспорва като неправилна определената по реда на чл. 521 от ГПК от ЧСИ равностойност на конкретно посочени движими вещи и се иска отмяна на Постановление за определяне на равностойност на движими вещи от 24.07.2010 г. на ЧСИ № 835 по изпълнително дело № 20108350400239.

В срока по чл. 436, ал. 3 от ГПК от насрещната страна - взискател по изпълнителното дело, пред ЧСИ е депозирано писмено възражение, заведено във входящия му регистър под вх. № 07200 от 29.09.2010 година.

 Във възражението се излагат аргументи, целящи опровергаване на направените в жалбата оплаквания и се иска постановяване на съдебен акт по силата, на който обжалваното Постановление на ЧСИ да бъде потвърдено като законосъобразно.

С жалбата и писменото възражение не се правят доказателствени и процесуални искания.

Становище във връзка с жалбата е представил й частен съдебен изпълнител П.Р., рег. № 835, с район на действие ОС - Сливен, който е изложил аргументи за законосъобразност и обоснованост на действията си по изпълнително дело № 20108350400239.

В насроченото открито съдебно заседание жалбоподателят се представлява от пълномощник, който заявява, че поддържа частната жалба на въведените в нея основания и претендира за уважаването й като, без да прави доказателствени искания пред съда счита, че са налице достатъчно доказателства, които да обосноват извод за незаконосъобразност на обжалваното постановление за определяне на равностойност на движими вещи от 24.07.2010 година на ЧСИ П.Р.. Конкретните си съображения за това излага в представена по делото писмена защита.

Насрещната по жалбата страна - взискател по изпълнителното дело, в съдебно заседание се представлява от пълномощник, който поддържа съображенията си, подкрепящи защитната му позиция изложени в представеното по делото писмено възражение и претендира за отхвърляне на жалбата като неоснователна и потвърждаване на атакуваното постановление за определяне на равностойност на движими вещи от 24.07.2010 година.

Сливенски окръжен съд, като взе предвид доводите на жалбоподателя, и доказателствата, намиращи се в приложеното копие от изпълнително дело № 20108350400239 по описа на частен съдебен изпълнител П.Р., рег. № 835, с район на  действие ОС - Сливен, намира за установено следното:

Частната жалба е допустима, тъй като срокът по чл. 436, ал. 1 от ГПК е спазен, поради което следва да бъде разгледана по същество.

Изпълнително дело № 20108350400239 по описа на частен съдебен изпълнител П.Р., рег. № 835, с район на  действие ОС-Сливен е образувано, по молба на С.Д.С., въз основа  на  изпълнителен лист, издаден по гражданско  дело № 798/2009 година от Новозагорски районен съд, съгласно  който „Агроконсулт” ЕООД, ЕИК 123016872 , със седалище  и адрес на  управление  на  дейността гр. С.З., ул. „А.Е.” № *, представлявано от управителя К.С.М. е осъдено да предаде на С.Д.С. - взискател по изпълнителното дело, конкретно описани в изпълнителния лист вещи.

След образуване на изпълнителното дело на длъжника е изпратена покана за доброволно изпълнение, заедно с копие от изпълнителния лист, получени на 07.04.2010 година, но в двуседмичния срок за доброволно изпълнение движимите вещи не са предадени на взискателя.

След изтичане на срока за доброволно изпълнение, по искане на взискателя по делото, с резолюция от 23.04.2010 г. на ЧСИ П.Р. е насрочено за 18.05.2010 година принудително предаване на присъдените в полза на взискателя движими вещи. За предприетите действия, длъжникът по изпълнението е надлежно уведомен с връчена чрез писмо с обратна разписка на 03.05.2010 година, призовка за принудително изпълнение. В деня на насроченото предварително изпълнение пред ЧСИ от длъжника са представени движими вещи, които съгласно заключението на вещо лице, назначено от ЧСИ не са годни за експлоатация и възстановяване, поради липса на основни агрегати и части от машините. Със заключението на вещото лице е определяна равностойността на движимите вещи предмет на принудителното изпълнение.

С Постановление от 24.07.2010 година от ЧСИ П.Р., рег. № 835, с район на  действие ОС - Сливен, на основание чл. 521 от ГПК за присъдените с решение № 39 от 23.02.2010 година, постановено по ГД №798/2009 година по описа на  РС- Нова  Загора  в полза на С.Д.С. е определена равностойността на движими вещи както  следва:

1. Хидравлична преса, тип П6328Б-63т., инв. № 900581 – сумата 7700 лева 

2. Машина за точкова заварка, модел С32, инв. №900322 – сумата 3500 лева.

На  длъжника  по изпълнителното  дело  е  връчен препис  от  постановлението  на  ЧСИ, чрез писмо с обратна разписка, получено на 29.07.2010 година.

Частната жалба е депозирана пред ЧСИ в срока за обжалване, а именно на 04.08.2010 година.

Настоящият състав на СлОС намира жалбата за допустима, тъй като е подадена в срок и от лице имащо право да обжалва валиден, допустим и подлежащ на обжалване съгласно предвижданията на чл. 521, ал. 3  от ГПК  акт на ЧСИ.

Разгледана по същество частната въззивна жалба е неоснователна, а обжалваното с нея Постановление за определяне на равностойност на движими вещи от 24.07.2010 година не страна от пороците релевирани с нея и като законосъобразно, следва да бъде потвърдено. Съображенията за това са следните:

При констатиране, че присъдените вещи са развалени, съгласно чл. 521, ал. 2  от ГПК от длъжника се събира равностойността им, тъй като за взискателя възниква възможността да получи трансформация на натуралното си вземане в парично.  Условията за трансформиране на натуралното задължение на длъжника в негова парична равностойност са настъпили, след като от частния съдебен изпълнител е констатирано / и посредством заключение на вещо лице/, че присъдените на взискателя вещи не са годни за ползване по предназначение, при отчитане на факта, че в изпълнителния лист, въз основа на който е образувано изпълнителното дело не е посочена равностойността на движимите вещи. Установявайки наличието им, законосъобразно от съдебния изпълнител са предприети действия за определянето на равностойността на вещите, като са отчетени както представените по изпълнителното дело писмени материали, така и заключението на вещо лице. Във връзка с направено в жалбата оплакване, касаещо релевантният момент за определяне на паричната равностойност на натуралното задължение, настоящия състав категорично приема, че този момент е съответен на датата, за която е насрочено принудително предаване на присъдените в полза на взискателя движими вещи в случая към 18.05.2010 година. Това е така, защото изпълнението е насочено към заместими вещи и след като те макар и намиращи се в патримониума на длъжника, не отговорят на  присъдените на взискателя, защото са развалени /не са годни за експлоатация и възстановяване, поради липса на основни агрегати и части от машините/, то  се  счита, че длъжника е имал възможност до този момент, при воля да изпълни задължението си в натура да ги закупи и предостави на взискателя на когото са присъдени с влязъл в сила съдебен акт въз  основа на който е издаден изпълнителния лист. След като не е направил това, същият дължи заплащане на паричната равностойност на натуралното си задължение към релевантния момент т.е. към 18.05.2010 година, за която дата е насрочено принудително предаване на присъдените в полза на взискателя движими вещи. По основното оплакване в жалбата настоящия състав категорично приема, че размерът на паричната равностойност на присъдените в полза на взискателя вещи, за които е установено, че не са годни за употреба по предназначение следва да се определи по пазарната им цена към правно релевантния момент, обсъден в изложението по-горе, т. е по цената по която взискателят би закупил същите с оглед възстановяване на държането им в натура /приравнявана съгласно практиката на цената  на  чисто  нови вещи/. Именно поради това се приема, че оплакването на жалбоподателя – длъжник, че не дължи определената с атакуваното постановление цена, защото е неправилно определена е несъстоятелно. Присъдените с влязлото в сила решение движими вещи са родово заместими, поради което длъжникът е следвало да ги върне, а при тяхната развала или липса - да ги закупи и предаде на взискателя или да плати тяхната средна пазарна цена, с която длъжникът да може да закупи такива движими вещи. Поради това при определяне равностойността на липсващите вещи следва да се отчита цената на нови вещи с идентични техническите характеристики на тези, които са били присъдените.

Въз основа на изложените съображения се налага изводът, че определението с атакуваното постановление на ЧСИ равностойност е съответна на дължимата от длъжника на взискателя за присъдените му вещи.

Довода на жалбоподателя ,че ЧСИ не  се  е  съобразил с цената  отразена във  фактура и друго заключение на  вещо лице представено  по друго  дело не се споделя от съда. .Жалбоподателят е разполагал с възможност да оспори определената със заключението на ползваното от ЧСИ вещо лице в това число и с възможностите по настоящото  производство,  да  поиска да  бъде  допусната  и  назначена в производството  по настоящото дело друга съдебно техническа експертиза която да изчисли  равностойността на дължимите от него вещи към правно  релевантния момент - възможност от  която  не  се  е възползвал.

По изложените съображения, съдът

 

Р     Е     Ш     И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА Постановление за определяне на равностойност на движими вещи от 24.07.2010 година по изпълнително дело № 20108350400239 на ЧСИ П.Р., рег. № 835, с район на  действие ОС-Сливен.

Решението може да бъде обжалвано чл. 521, ал. 3 от ГПК пред БАС  в едномесечен срок от връчването му на страните.

   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                      

         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                         2.