Н Е П Р И С Ъ С Т В Е Н О    Р Е Ш Е Н И Е      

 

Сливен, 10.03.2011 г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д  А

 

Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в открито заседание на двадесет и първи февруари през две хиляди и единадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

при секретаря М.Т., като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 482 по описа на съда за 2010г., за да се произнесе, съобрази  следното:

Предявена е искова молба от Гаранционен фонд – София против А.Б.М., в която се твърди, че по щета № 55н/16.05.2005г. ищецът е заплатил обезщетения за неимуществени вреди общо в размер на 40 000 лева на наследниците на пострадалите при ПТП от 27.07.2002г. Г.П. К. и М.П.С., разпределени както следва : 5 000 лева на П.Р.К. /съпруг/  5 000 лева на Ж.П.Б. /дъщеря/; 5 000 лева на Р.П.Р. /син/; 8 000 лева Р.Й.С. /съпруг/; 5 000 лева на Й.Р.С. /дъщеря/; 5 000 лева на Т.Р.С. /син/; 3 500 лева на П.Д.А./баща; 3 500 лева на Т.Г.А. /майка/.

Твърди се още, че съгласно влязла в сила присъда № 23/04.04.2003г. постановена по НОХД № 750/02г. на Окръжен съд – Сливен, изменена частично с решения №№ 143/07.11.2003г. на АС – Бургас и 322/25.05.2004г. на ВКС, виновен за катастрофата е ответникът А.Б.М., който управлявайки с превишена скорост и след значителна употреба на алкохол, собствения си лек автомобил „Пежо 205” с ДК № СН 1713 СС, на кръстовище не спира, за да пропусне пресичащите на пешеходната пътека Г. К. и М. С., блъска ги и така причинява процесното ПТП, от което и двете пешеходки загиват.

Ответникът управлявал процесния автомобил, след като бил лишен от това право за предишно нарушение.

С регресна покана № 851818.11.2009г. ищецът поканил ответника да възстанови платените обезщетения, но и до настоящия момент той не бил сторил това.

Предвид гореизложеното от съда се иска да постанови решение с което осъди ответника М. да заплати на ищеца сумата от 40000 лева, представляваща сбор от изплатените обезщетения, ведно със законната лихва, считано от предявяване на исковата молба и направените деловодни разноски.

Препис от исковата молба, ведно с приложените към нея писмени доказателства е връчена редовно на ответника, който в указания от съда срок не е депозирал писмен отговор.

В с.з. ищецът се представлява от процесуален представител адв. Д. ***, която прави изрично искане за постановяване на неприсъствено решение и присъждане на направените деловодни разноски.

В с.з. ответникът, редовно призован не се явява и не се представлява.

След съвкупна преценка на събраните по делото доказателства съдът прие за установено следното:

Предявеният иск е с правно основание чл.288, ал.13 от Кодекса на застраховането.

Съдът намира, че предпоставките за постановяване на неприсъствено решение по чл.238 от ГПК са налице. На ответника са указани последиците от непредставянето на отговор на исковата молба, неявяването в съдебно заседание, включително изрично за възможността от постановяване на неприсъствено решение. Ответникът не е депозирал отговор на исковата молба, не се е явил в първото заседание по делото, не е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие. Искът е вероятно основателен с оглед заявените в исковата молба факти и обстоятелства и събраните по делото доказателства.

Поради това, съдът следва да постанови неприсъствено решение с което уважи изцяло исковата претенция, така както е предявена.

С оглед изхода на делото, в тежест на ответника следва да бъдат присъдени и направените по делото разноски, доказани до размер от 1 600 лева д.т.

Мотивиран от изложеното и на осн. чл.238 - 239 ГПК Сливенският  окръжен съд, в настоящия съдебен състав

 

Р   Е   Ш   И

 

ОСЪЖДА А.Б.М. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на ГАРАНЦИОНЕН ФОНД – СОФИЯ, ул.”Г. И.” № *, ет.*, сумата от 40 000 /четиридесет хиляди/ лева, представляваща общо изплатени по щета № 55н/16.05.2005г. обезщетения на наследниците на починалите при възникналото ПТП на 27.07.2002г. в гр. Сливен – Г, К. и М, С., ведно със законната лихва считано от 08.10.2010г. до окончателното изплащане на задължението, както и направените деловодни разноски в размер на 1600 лева.

 

 Неприсъственото решение не може да се обжалва.

 Преписи от решението да се изпратят на страните.

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ  :