Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. С., 22.10.2010 г.

 

В     ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и втори октомври, през две хиляди и десета година,

в състав:                           

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:    МАРГАРИТА ДРУМЕВА

                                          

                                          ЧЛЕНОВЕ:                НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                             МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                                           

                                                                                                               

При секретаря… и в присъствието на Прокурора …………….……………,  като разгледа докладваното от М. ДРУМЕВА гр.д. № 489/2010 г., за да се произнесе съобрази:

 

Производството е образувано по жалба от длъжник срещу действията на съдия изпълнител и се движи по реда на чл. 435, ал.2 и 3 и сл. от ГПК.

Жалбоподателката Я.И.И. обжалва действията на ЧСИ П.Р., с рег. № 835 към камарата на ЧСИ, с район на действие ОС Сливен по изп.д. 20098350400786/2009 г. и конкретно извършване на публична продажба и издаване на 1. Постановление за възлагане от 25.06.2010 г. /грешно посочена дата 23.06.10 г./ на недвижим имот- 1/3 ид.ч. от ПИ с идентификатор № 67338.537.50 по кад. карта на гр. С., ведно с ½ из.ч. от построените в имота сгради с описани идентификационни номера /адм. адрес гр. С., ул. “Л.” № */ на купувач- взискателката С. И. Х. по извършена публична продан от 07.05.2010 г. до 07.06.2010 г.,  и 2. въвод във владение на 02.09.2010 г.  

В жалбата се твърди, че за всички действия на съдия изпълнителя научила на 08.09.2010 г. Не била редовно уведомявана за действията на съдия изпълнителя. Призовката за доброволно изпълнение била изпратена на длъжница Ч. и е приета от И.С.В. на 09.10.09 г. , записан като неин съпруг, без да се е представил за такъв. На втория длъжник И.Д.И. не била връчена призовка. Взискателката , като нейна сестра е образувала исковото производство против нея и техния баща, който починал. Съобщението за опис било изпратено само на починалия съдлъжник, а на нея не е изпратено. Оспорва да е отказвала получаване на съобщения и не са залепвани на вратата й уведомления. Изброява други процесуални нарушения- назначаването на пазач  нотариус Н.В.Б., ЧСИ невярно отразявал действията си по подготовката и насрочването на публичната продан. Оспорва връчителят да е посещавал дома й. Липсвали данни кога взискателката е внесла сумата, като купувач. Не получила съобщение за въвода на 02.09.10 г. и съседки й съобщили за него. Отишла и заявила на ЧСИ, че липсват златни бижута, пари в левове и валута, които не са описани. Извикала полицаи от РПУ и те присъствали. 

Като се позовава на разпоредбата на чл. 435, ал.2 от ГПК моли обжалваните действия на ЧСИ П. Р. да бъдат отменени. Моли да бъдат изслушани трима свидетели при довеждане.

Взискателите С. И. Х. и Х.Д.Х., чрез пълномощника си адв. Цв. Б., в дадения им срок  са представили писмено възражение против жалбата. Последните намират жалбата против Постановлението на ЧСИ от 25.06.2010 г. /грешно сочат 23.06.10 г./ за възлагане на имота на взискателите за недопустима, като просрочена. Постановлението за възлагане влязло в сила на 24.07.2010 г., след като е връчено на страните и на длъжницата при отказ на 02.07.2010 г. , отбелязано от връчителя. Намират за неоснователни твърденията в жалбата за неуведомяване за задължението й към взискателите и образуваното изпълнително производство. Всички разписки и уведомления били оформени от връчителите, съгласно разпоредбите на ГПК и правилно са приети за редовно връчени. Настояват, че след като длъжниците са осъдени солидарно да заплатят сумата, изпълнението може да бъде насочено към когото си избере взискателя. Цялостното процесуално поведение на длъжницата, постоянните оплаквания за нередовно уведомяване и връчване на книжа, когато връчителите удостоверяват, че в повечето случаи отказва да ги приеме води до извода, че умишлено се укрива. Посочват и търсеното съдействие на нотариуси Н.В. и К.Т. за доброволно заплащане на дължимата сума и за предаване на ключовете на имота, както и за връчване на 3 броя известия за връчване на книжа, удостоверено чрез разписка № 50471 на нотариус К. Т.. Изтъкват и факта, че жалбоподателката се явила при изготвянето на протокола за въвод във владение, при който са били спазени всички изисквания на закона, но отказала да подпише документите.

ЧСИ П.Р. в изготвените си мотиви заявява, че изпълнителното производство е образувано по молба на взискатели С. и Х.Х., с приложен изпълнителен лист за задължение  от 200 лв. и длъжници Я.И.И. и И.Д.И..  На Я.И. била изпратена призовка за доброволно изпълнение, която е получена на 09.10.09 г. от съпруга й И.С.В., със задължение да я предаде. Длъжникът И.И. Починал. Наложена били обезпечителни мерки –възбрана на 1/3 ид.ч. от имот с административен адрес гр. С., ул. “Л.” № * и на ½ ид.ч. от извършените в него подобрения. Съобщението до длъжницата за извършване на опис на имота е връчено, чрез удостоверен отказ на 18.01.2010 г., с удостоверени дати за посещаване на адреса.  Вещото лице определя цената на описания имот. Длъжницата е уведомена за насрочена публична продан на 10.04.10 г., с удостоверен отказ. Постановлението за възлагане на  имота от 25.06.10 г. влязло в сила на 24.07.10 г.  Я.И. била уведомена за него на 02.07.10 г. За насрочения въвод във владение страните били редовно уведомени. И. отново отказала да получи призовката за принудително изпълнение на  18.08.2010 г. Въводът във владение е извършен на 02.09.2010 г.  Жалбата на длъжницата против Постановление за възлагане на недвижим имот и против Протокола за въвод във владение постъпила на 09.09.2010 г.

От доказателствата по делото, съдът констатира, че по молба на взискатели С. и Х.Х.и и приложен изпълнителен лист за сумата 200 лв., представляващи  разноски  по гр.д. № 3017/2008 г. на СлРС срещу длъжници  Я.И.И. /с преди отразявана фамилия Ч., видно от документацията по делото и изписване на тази фамилия на подписаната от нея молба от 16.10.2009 г.- л. 14/ и бащата на взискателката и длъжницата И.Д.И. , впоследствие починал. На длъжницата била изпратена призовка за доброволно изпълнение, която е получена на 09.10.09 г. от съпруга й И.С.В., със задължение да я предаде. Лицето живеело на нейния адрес и се представило за съпруг. Няма основания да се счита, че призовката не е предадена, след като впоследствие длъжницата многократно отказвала да получи призовки и на вратата на жилището й са слагани уведомления, търсено е съдействие на нотариус К. Т. /нотариус Н.В.- преди завеждане на исковото производство/. ………След първата призовка, получена от В. длъжницата не е получила лично никакви документи, а или не отваря вратата или отказва да получи книжата- л. 18.01.2010 г.- връчителят посетил адреса на четири дати, след което на четвъртата отразило, че след отваряне на вратата лицето отказало да получи, а съпругът й му затръшнал вратата и повече не му отворили, въпреки настоятелното му звънене. Отказ е получен и на 14.03.09 г., със залепено уведомление- л. 67и 71. Поставени са обявления за публична продажба. Отказ има и на 10.04.10 г. – л. 83 да получи съобщение за обявяване  публична продажба от 07.05.10 г. до 07.06.10 г., като на 08.06.10 г. ще се проведе  в залата на районен съд Сливен в 16.00 ч. и в присъствието на явилите се наддавачи. С Протокол за обявяване на постъпилите наддавателни предложения за купувач от 08.06.2010 г. е прието, че най- висока цена от наддавателите предложила взискателката С. И. Х.- 8680 лв. /при начална цена по оценка от в.л. 8672.63 лв./. С Постановление за възлагане на недвижим имот от 25.06.2010 г. изнесеният на публична продан имот е възложен на С. И. Х.. Поради отказ на длъжницата да получи обявления и книжа на 02.07.2010 г. на същата дата е поставено уведомление от връчителя- л. 127 и 129 /и на гърба/. Не е получено лично и се наложило поставяне на уведомление от 31.07.10 г. Изпратена е нотариална покана до длъжницата за доброволно предаване на владението. На 03.09.2010 г.длъжницата поискала да й се предостави копие от изпълнителен лист по делото.  

Жалбата е входирана при ЧСИ на 09.09.2010 г.

От приетото за установено, съдът направи следните правни изводи:

Обжалван е  въвод във владение на 02.09.2010 г.  Обжалването е в срок и жалбата е допустима.

Като длъжник на основание чл. 435, ал. 2 от ГПК И. може да се позове на евентуално нарушение- отстраняването й от имот, поради това, че не е уведомена надлежно за изпълнението и да обжалва постановление за наложена глоба или насочване на изпълнението върху несеквестируем имот. Съдът приравнява въвода във владение с отстраняването от имота. Текстът няма нищо общо с ад. 5 на чл. 435 от ГПК, тъй като не се касае за жалба на трето лице. В настоящия казус не се касае за глоба или несеквестируем имот. В жалбата се сочи ненадлежно уведомяване за изпълнението. Установи се, че книжата по изпълнението са редовно връчвани. Въпреки всички опити на жалбоподателката да не получи книжата с укриване, с отказ да ги получи, разпоредбите на ГПК са спазени. Жалбата против въвода във владение- отстраняване от имот се явява неоснователна и съдът ще я остави без уважение.

Действията опис и оценка не се включват самостоятелно в действията на СИ, подлежащи на обжалване, поради което съдът не следва да се произнася по твърдения, за нарушения на тези действия, да са допуснати от ЧСИ. Същото се отнася и за връчването на книжата- конкретно за описа и оценката. Въпреки това не констатира да има пропуск в това отношение.

Обжалвано е и Постановление за възлагане от 25.06.2010 г. /грешно посочена дата 23.06.10 г./ на недвижим имот- 1/3 ид.ч. от ПИ с  адм. адрес гр. С., ул. “Л.” № */ за дворното място, ведно с ½ из.ч. от построените в имота сгради с описани идентификационни номер на купувач- взискателката С. И. Х. по извършена публична продан от 07.05.2010 г. до 07.06.2010 г.  

Въпреки, че жалбоподателката не е отразила правното основание, съдът намира, че се касае за обжалване съгласно чл. 435, ал.3 от ГПК, относимо към обжалване на постановлението за възлагане. Длъжникът може да го обжалва само с позоваване, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най- високата предложена цена. В случая жалбоподателката- длъжница в изпълнителното производство не се позовава на нито едно от двете  възможни основания, поради което жалбата се явява неоснователна. Освен това с оглед приетото по- горе редовно връчване на всички съобщения, призовки и поставяне на уведомления, Постановлението за възлагане влязло в сила на 24.07.2010 г. и жалбата от 09.09.2010 г. се явява просрочена.

По тези съображения настоящият състав ще потвърди действията на ДСИ в частта, отнасяща се до изпълнението върху имота.

Въз основа на изложеното съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ ЖАЛБАТА НА Я.И. ***, с ЕГН- ********** ПРОТИВ ДЕЙСТВИЯТА НА Частния съдебен изпълнител П.Р., с рег. № 835 към камарата на ЧСИ, с район на действие Сливенски окръжен съд по изп.д. 20098350400786/2009 г. по извършване на публична продажба и издаване на Постановление за възлагане на  имота от 25.06.10 г. влязло в сила на 24.07.10 г. и Постановление за   въвод във владение на 02.09.2010 г.  на недвижим имот с адм. адрес гр. С., ул. “Л.” № *.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                        

 

 

ЧЛЕНОВЕ :