РЕШЕНИЕ №

 

гр.Сливен, 20.04.2011 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, граждански състав, в закрито съдебно заседание на ДВАДЕСЕТИ АПРИЛ ДВЕХИЛЯДИ И ЕДИНАДЕСЕТА  година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДКА ДРАЖЕВА

          ЧЛЕНОВЕ: А. СЛАВОВ

                              ПЕТЯ СВЕТИЕВА

 

При секретаря ……………………. като разгледа докладваното от А. *** по описа за 2010 година, за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е правно основание чл.247 ал.1 в вр. § 2 ал.14 от ГПК и чл.250 ал. 1 в вр. § 2 ал.14 от ГПК.

В срока на обжалване е постъпила молба от Е.Б. Б. за поправка на очевидна фактическа грешка на Решение № 234/31.01.2011 год. по В.гр.дело № 491/2010 год. по описа на Сливенски окръжен съд решението изразяваща се в неправилно изписване на обжалваното Решение № 428/07.07.2010 г. по гр. д. № 5540/2010г.  на РС  - Сливен, като същото е Решение № 428/07.07.2010 г. по гр. д. № 5540/2009 год. на Районен съд гр.Сливен. Тази грешка е допусната на страница .1 абзац 2 ред първи от мотивите на решението и същата грешка е възпроизведена на страница 8, ред 1от диспозитива на Решението. Твърди, че съдът е допуснал и очевидна фактическа грешка и на стр. 5 пет абзац до стр. 6 първи абзац, ред десети от мотивите на решението съдът е изложил съображения за незаконосъобразноста на изводите на първата инстанция за придобиване на процесния имот по давност от ответника К. С.К. и по основателността на оспорването им от молителката нотариален акт за собственост върху процесния недвижим имот издаден по обстоятелствена проверка на името на К. С.К. под № 121 том.VІІ н.дело № 3543/31.10.1995 год. на Нотариус Д. Д. при Сл РС. Изводът на въззивния съд е че е доказано оспорването и то следва да се признае за установено, с изричен диспозитив като такъв в диспозитива на Решението липсва. Моли съда да допусне поправка на очевидна фактическа грешка и допълни решението си.

В срока по  247 ал.2 от ГПК насрещната страна не изразила становище.

След като се запозна с материалите по делото съдът установи следното:

Производството е Въззивно гр. дело № 491 по описа за 2010 година, по реда на чл.198 и сл. от ГПК /отм./ за проверка правилността, законосъобразността и обосноваността на Решение № 428/07.07.2010 г. по гр. д. № 5540/2009 г по описана Сливенски Районен съд.

С Решение № 234/31.01.2011 год. по В.гр.дело № 491/2010 год. по описа на Сливенски окръжен съд , е потвърдено Решение № 428/07.07.2010 г. по гр. д. № 5540/2010год. на сливенски районен съд, като в действителност делото под № 5540 по описа на Сливенски районен съд за 2009 год..

В изложения смисъл искането за допускане на поправка на очевидна фактическа грешка във въззивно Решение № 234/31.01.2011 год. по В.гр.дело № 491/2010 год. по описа на Сливенски окръжен съд е основателно.

Очевидна фактическа грешка е налице тъй като съдът е обсъдил във връзка с правния спор между страните, че на проверка пред въззивната инстанция е Решение № 428/07.07.2010 г. по гр. д. № 5540/2010г на Сливенски районен съд и е изразил становището си по същия в решението, но в мотивите и в диспозитива отразил погрешно годината на гражданското дело на първата инстанция като е посочил 2010 год., а в действителност е по описа на Сливенски районен съд за 2009 год.. От това следва, че действителната воля на съда и е направил съответния правен извод, да потвърди решение поставеното по гр.дело № 5540/2009 год., но при изписване на мотивите и диспозитива е допусната техническа грешка, като или не е отразено вярно годината в номерацията на решението.

Съдът следва да основание чл.247 ал.1 в вр. § 2 ал.14 от ГПК от ГПК да допусне поправката като на страница 1/първа/, абзац 2/втори/, ред 1/първи/ от мотивите и на страница 8/осма/, ред 1/ първи/ от диспозитива вместо „2010” год. да се чете „ 2009год.”.

По отношение на производството с правно основание чл.250 ал. 1 в вр. § 2 ал.14 от ГПК

Направеното е искане до допускане на поправка на очевидна фактическа грешка, макара в мотивите си съдът да е признал за доказано оспорването на НА под № 121 том.VІІ н.дело № 3543/31.10.1995 год. на Нотариус Д. Д. при Сл РС такъв диспозитив на Решението липсва.

Наведеното твърдението е за допускане на допълване на решението на съдът с диспозитив, по силата на който да се признае за установено , че това оспорване е успешно.

Съдът намира, така направеното искане за неоснователно.

По делото е оспорен НА под № 121 том.VІІ н.дело № 3543/31.10.1995 год. на Нотариус Д. Д. при Сл РС и в мотивите си съдът е приел, че оспорването е успешно, с оглед обстоятелствата по делото и произнасянето по основния иск. В случая това оспорване не е предявено, като инцидентен установителен иск в това производство, който задължава съдът да се произнесе по него в диспозитива си. Поради тези съображения молбата в тази си част е неоснователна.

Водим от гореизложеното съдът

 

 

РЕШИ:

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЦЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в Решение № 234/31.01.2011 год. по В.гр.дело № 491/2010 год. по описа на Сливенски окръжен съд, като в страница 1/първа/, абзац 2/втори/, ред първи от мотивите на решението и  на страница 8/осма/, ред 1/първи/ от диспозитива на Решението, вместо „2010” да се чете „ 2009”.

ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНА И НЕДОКАЗАНА молбата на Е.Б. Б., за допълване на Решение № 234/31.01.2011 год. по В.гр.дело № 491/2010 год. по описа на Сливенски окръжен съд, относно признаване на оспорването на НА под № 121 том.VІІ н.дело № 3543/31.10.1995 год. на Нотариус Д. Д. при Сл РС.

Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на Р.България.

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

              ЧЛЕНОВЕ: