Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е    

гр.Сливен, 16.12.2010 г.

 

В   И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на шестнадесети декември през две хиляди и десета година в състав:

 

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: М. Д.

                                                                                 ЧЛЕНОВЕ: А. С.

                                                                                                      П. С.

 

като разгледа докладваното от съдия С. въззивно частно гражданско дело № 495 по описа за 2010 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 436 и следващите от ГПК. Образувано е по жалба подадена на основание чл. 435, ал. 3 от ГПК.

 Чрез ЧСИ П. Р. от С.Я.Н., представител на ЕТ ”С. – С.Н.” - длъжник по изпълнително дело № 20078350400525 по описа на ЧСИ № 835, е подадена до СлОС жалба срещу Постановления № 5538 - 5546,5548 - 5572 за възлагане на недвижими имоти, всички от 21.06.2010 година. С жалбата се оспорва, като ненадлежно извършено наддаването при публичната продан на общо 34 недвижими имота, които съгласно обжалваните постановления поотделно описани в жалбата са възложени на „К. м. „АДСИЦ и „П.” ЕООД. Счита, че наддаването  не  е било  извършено  надлежно  по смисъла  на чл. 435, ал. 3 от ГПК , във вр. с чл. 488 - чл. 492 от ГПК, тъй като в протокола за обявяване на постъпилите  наддавателни предложения и на купувач не било посочено мястото където тези действия са били осъществени, липсва надлежно описания по индивидуализиращи белези /седалище, адрес на управление, представителство и пр./ на обявеното за купувач юридическо лице, липсвало и пълно описание на продадените имоти, посочен бил един  и  същи начален час за отваряне на наддавателните предложения и извършване на последващо  наддаване. Считайки, че са нарушени императивно установените изисквания на процедурата за извършването на наддаването за всичките 34 обекта, жалбоподателят иска отмяна на Постановления № 5538 - 5546,5548 - 5572 всички от 21.06.2010 година за възлагане на недвижими имоти, постановени от ЧСИ № 835 по изпълнително дело № 20078350400525 като незаконосъобразни.

В срока по чл. 436, ал. 3 от ГПК от насрещната страна „К. м. „АДСИЦ е депозирано пред ЧСИ писмено възражение, заведено във входящия му регистър под вх. № 07862 от 20.10.2010 година. Във възражението се излагат аргументи, целящи опровергаване на направените в жалбата оплаквания. Прави  се възражение  за  недопустимост  на  жалбата  поради  липса  на  представителна  власт на  жалбоподателя, който не бил подписал жалбата по негово лично  изявление, както и  предвид факта, че по същото време жалбоподателят е бил в затвора. Посочва се, че от ЧСИ е съставен протокол удостоверяващ извършването на публичната продан, който е надлежно подписан без възражения от всички присъстващи на мястото на извършване на проданта, а именно в сградата на РС - Нова Загора, на отразената в протокола дата. Счита  за  неправилно  становището  на  жалбоподателя, за  императивния характер на разпоредбата, която  води  до  нищожност  и ненадлежно  наддаване. Счита, че се касае за процедура по наддаване и определяне на по-висока цена, която е спазена. Посочва, че останалите непълноти в протокола, очертани в оплакването на жалбоподателя са несъществени и  могат  да  бъдат отстранени  чрез субсидирано  приложимите  способи  на  ГПК.

Иска постановяване на съдебен акт по силата, на който обжалваните Постановление на ЧСИ да бъдат потвърдени като законосъобразни.

           В срока по чл. 436, ал. 3 от ГПК от насрещната страна „П.” ЕООД не е депозирано писмено възражение.

С жалбата и писменото възражение се правят доказателствени и процесуални искания, които настоящия съдебен състав към момента и с оглед предприетите  процесуални  действия  за  отстраняване  на  констатирани  нередовности на частната  жалба и отстраняването  им от страна  на  жалбоподателя приема, че  не  са  необходими, поради  което  и съда  не  предприема действия по чл. 237, ал. 1 пр. последно  от ГПК.

Становище във връзка с жалбата е представил й частен съдебен изпълнител П. Р., рег. № 835, с район на действие ОС - Сливен, който е изложил аргументи за законосъобразност и обоснованост на действията си по изпълнително дело № 20078350400525.

Сливенски окръжен съд, като взе предвид доводите на жалбоподателя, и доказателствата, намиращи се в приложеното копие от изпълнително дело № 20078350400525 по описа на частен съдебен изпълнител П. Р., рег. № 835, с район на  действие ОС - Сливен, намира за установено следното:

Частната жалба е допустима, тъй като срокът по чл. 436, ал. 1 от ГПК е спазен, поради което следва да бъде разгледана по същество. Подадено е от лице  имащо  правен  интерес от  обжалването  на атакуваните  постановления на ЧСИ, което във  връзка с оспорване допустимостта на частната въззивна жалба, направено от „К. м. „АДСИЦ в депозирано писмено възражение и предприетите действия от  съда  в  този  насоча е заявило  изрично, че  поддържа  подадената  жалба. От данните по Изпълнително дело № 20078350400525 по описа на частен съдебен изпълнител П. Р., рег. № 835, с район на  действие ОС-Сливен се изяснява, че публичната продан по него е проведена в изпълнение на издаден изпълнителен лист по частно гражданско дело № 392 по описа за 2008г. на Районен съд – Н. З., с който длъжникът Ет С.- С.Н.", Булстат *********, със седалище и адрес на управление: гр. Я. ул. Ж. П." № *, представлявано от С.Я.Н. ЕГН ********** и „В. А." ЕООД, Булстат *********, със седалище адрес на управление: гр. Я. ул. "Т. „ №**, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала С.Я.Н. ЕГН ********** са осъдени да заплатят солидарно на „К. М. „АДСИЦ, рег. по ф. д. 12495/2005г. по описа на СРС-ФО, вписан в регистъра за търговските дружества под партиден №9858 т. 1316 стр. 38 и пререгистрирано в Търговския регистър, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр.С., район „С.", ул. „С. К." №2, представлявано от прокуриста И. К. Г. ЕГН **********, да заплатят сумата от 77 000/ седемдесет и седем хиляди /евро , представляваща част от задължението по главницата по Договор за банков кредит от 12.07.2005г. с кредитополучател „В. А. „ЕООД ,обективиран в Нотариален акт за договорна ипотека в полза на „ОББ" АД № 52 т.Ш рег.№ 4628 дело № 377/2005г. на нотариус В. И. - рег. № 163 в НК с район на действие -Районен съд Нова Загора, вп. в Службата по вписванията вх. рег.№ 2910/15.07.2005г. Акт №111 т.1 дело   №1425/2005г.   парт.кн.   т.15499   стр. 1283,36   като   задължението  е цедирано на молителя „К. М.,, АДСИЦ, с Договор За цесия от 21.12.2006г. / с нот. заверка на подписите, вписан надлежно в Сл. вписвания при РС-Нова Загора, ведно със законната лихва вьрху главницата от 17.09.2008г., до окончателното изплащане на задължението, както и сумата от 3 000 /три хиляди/ лева, направени по производството разноски. ИД №20088350400525 е присъединено към ИД №20088350400355 с длъжник „В. А." ЕООД по описа на ЧСИ П. Р.. На длъжниците „В. А." ЕООД и ЕТ" С.- С.Н." поканите за доброволно изпълнение с насрочен опис на ипотекираните недвижими имоти на ЕТ" С.- С.Н." са връчени на 19.09.2008 г. на С.Я.Н.. Вписана е възбрана върху недвижимите имоти,находящи се в землищата на с. С. и с. Р., Община Нова Загора, собственост на ЕТ "С.- С.Н.", всички  подробно  описани  в депозираните  обаснения от ЧСИ в п. от 1 до 35 включително. От справка извършена от служба по вписванията гр. Нова Загора е установено ,че има вписана, договорна ипотека от 15.07.2005 г. с ипотекарни длъжници „В. А." ЕООД и ЕТ" С.- С.Н." и кредитор ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД както и договор за Цесия от 21.12.2006 година с който задължението е цедирано на молителя „К. М.„А.,

На 03.10.2008 година е извършен опис на 2бр. от възбранените недвижими имоти , собственост на „В. А." ЕООД гр.Я. и на 34бр. от възбранените недвижими имоти, собственост на ЕТ„С. -С.Н."***. С протокол от 06.10.2008 година е насрочена първа публична Продан от 27.10.2008 г. до 27.11.2008 г на недвижими имоти - земеделски земи собственост на „В. А." ЕООД гр.Я. - по договорната ипотека и недвижими имоти - земеделски земи собственост на ЕТ „С. - С.Н."***, описани с протокол от 03.10.2008 година Видно от надлежно оформените и приложени актове и обратни разписки изготвените обявления са поставени на съответните места - на табло в кантората на ЧСИ на 08.10.2008г.; на табло в Кметство с. Д. на 13.10.2008г, Кметство с. Р. на 13.10.2008г., на табло в сградата на НЗРС на 10.10.2008г., на табло в Община Нова Загора на 10.10.2008г. Обявленията са поставени на всички места най-малко един ден преди започване на проданта.

На взискателя „К. М." АДСИЦ съобщението за насрочената публична продан е връчено на 17.10.2008г., на длъжника "В. А." ЕООД ,съобщението за публична продажба е връчено на 20.10.2008г., на длъжника ЕТ „С. - С.Н."***, съобщението за публична продажба е връчено на 20.10.2008г. и на пазача С.Н., съобщението е връчено на 20.10.2008г.

 С протокол от 23.10.2008 г. публичната продажба е обявена редовно разгласена. На продажбата се явява наддавач, който с Протокол от 01.12.2008 г. е обявен за купувач, но в законоустановения срок не внася предложената от него цена, поради което с протокол от 07.01.2009 г одина продажбата е обявена за нестанала и е насрочена втора публична продан от 26.01.2009 г. до 26.02.2009 г. на същите 2 бр. недвижими имоти - земеделски земи собственост на „В. А." ЕООД гр.Я. и 34 бр. недвижими имота, собственост на „С. - С.Н."***.

Видно от приложените надлежно оформени актове и обратни разписки, изготвените обявления са поставени на съответните места - на табло в кантората на ЧСИ на 09.01.2009г.; на табло в Кметство с. С. на 12.01.2009г.,. Кметство с. Р. на 12.01.2009г., на табло в сградата на НЗРС на 10.01.2009г., на табло в Община Нова Загора на 10.01.2009г. Обявленията са поставени на всички места най-малко един ден преди започване на проданта. Взискателя „К. М."А. е получил съобщението за насрочената публична продан на 11.01.2009 година, длъжниците "В. А." ЕООД и „СЕВ - С.Н."*** представлявани от С.Н. както и пазачът С.Н. са уведомени на 19.01.2009 г. по телефона от И. П. /служител в кантората на ЧСИ/. На 19.01.2009г. е съставен Протокол за редовно разгласяване на публична продажба. Видно от надлежно оформените и  приложени актове. изготвените обявления са поставени на съответните места, а именно - на табло в кантората на ЧСИ на 25.01.2008г.; на табло в Кметство с. Е. - на 06.02.2008г., на имота на 06.02.2008г., което и на трите места обявлението е поставено най-малко един ден преди започване на проданта. С протокол от 20.03.2009г, публичната продажба е обявена за нестанала, поради това, че обявеният за купувач Р. И.Б не е внесъл в едноседмичен срок от приключване на проданта предложената от него цена като приспадне внесения задатък, както и че втория купувач е изтеглил внесения от него задатък.

По молба на взискателя с Протокол от 11.12.2009г.е изготвена нова оценка на 34 бр. недвижими имота собственост на „СЕВ - С.Н."*** , за което новата цена е съобщена на взискателя на 16.12.09 година с обратна разписка, а длъжника е уведомен с писмо с обратна разписка,което на  осн. чл.50 (2) ГПК и счетено за връчено.

Насрочена е нова първа продажба от 22.02.2010г до 22.03.2010г. на 34 бр.недвижими имоти, собственост на длъжника ЕТ"СЕВ-С.Н.", която е нередовно разгласена, поради което същата е пренасрочена за от  03.05.2010 година до 03.06.2010 година.

Видно от надлежно оформените и приложени актове и обратни разписки, изготвените обявления са поставени на съответните места - на табло в кантората на ЧСИ на 28.04.2010г.; на табло в Кметство с. Сокол на 12.04.20Юг. Кметство с. Радево на 13.04.20Юг., на табло в сградата на НЗРС на 12.04.2010 година, на табло в Община Нова Загора на 12.04.2010 година Обявленията са поставени на всички места най-малко един ден преди започване на проданта. Взискателят „Кепитъл Мениджмънт" АДСИЦ е получил съобщението за насрочената публична продан на 12.04.2010г., длъжника„СЕВ - С.Н."*** е уведомен съобщение за насрочената продажба с писмо с обратна разписка, което е върнато на 29.04.20Юг. с отбелязване, че писмото не е потърсено от получателя и с резолюция  ЧСИ е приел съобщението за връчено на осн. чл.50 (1) ГПК.

С протокол от 30.04.2010 г. публичната продажба е обявена за редовно разгласена. На 04.06.2010 година в зала на РС Нова Загора са изготвени протоколи за обявяване на купувачи и съставени Постановления с изх.№ 5538, 5539, 5540 / 21.06.2010 година -3 бр. за възлагане на недвижими имоти на „Кепитъл Мениджмънт" АДСИЦ гр.София, Постановления с изх.№ 5541, 5542, 5543, 5544, 5545, 5546, 5548, 5549, 5550, 5551, 5552, 5553, 5554, 5555, 5556, 5557, 5558, 5559, 5560, 5561, 5562, 5563, 5565, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570, 5571, 5572, от дата 21.06.2010г за възлагане на недвижими имоти – ЗО бр. на „Проект" ЕООД  и Постановление изх.№ 5564/21.06.2010г.за възлагане на недвижим имот 1бр. - на Т. И. Т. .Предмет на жалбата са Постановления № 5538 - 5546,5548 - 5572 всички от 21.06.2010 година за възлагане на недвижими имоти, с които, на основание чл. 496 ГПК, ЧСИ № 835 по изпълнително дело № 20078350400525 е възложил на обявеното за купувач лице имота, предмет на извършената по изпълнителното дело публична продан на 34 отделни имота. Законосъобразността на постановлението е оспорена с твърдение за нарушения при наддаването. От съдържащата се в приложеното изпълнително дело документация за проданта се установява, че същата е проведена от 22.02.2010г до 22.03.2010г.  при  конкретно определена начална за проданта на всеки от имотите  цена . Участвалите в нея наддавачи, сред които не е жалбоподателят, са депозирали своите предложения по указаните в чл. 489, ал. 2, изр. 1 и ал. 4 ГПК начини - в запечатани пликове, в канцеларията на районния съд, с отразяване във входящия регистър. Всички предложения са депозирани преди изтичането на срока за проданта и в тях всеки от наддавачите е посочил предложената от него цена цифром и словом, съгласно изискването по чл. 489, ал. 2, изр. 1 ГПК. Изпълнено е и условието по чл. 489, ал. 1 ГПК за участие в проданта - наддавачите са внесли по сметка на съдебния изпълнител задатък в размер на 10 % от началната цена. Въз основа на постъпилите наддавателни предложения ДСИ е обявил купувача на всеки от продаваните имоти съобразно определените с чл. 492, ал. 1 ГПК изисквания за това. Последното направено по този ред предложение е на обявения купувач по всяко едно от  постановренията и поради липса на нови предложения съдебният изпълнител е обявил същия  за купувач като предложил най-висока цена за съответния имот. Не са релевирани твърдения и няма данни в проданта да са участвали лица от кръга на посочените в чл. 490 ГПК и чл. 185 ЗЗД без право да наддават. Така установените фактически данни за публичната продан на процесните имоти обосновават извод за провеждането й при спазване на изискванията по чл. 489 и чл. 492 ГПК при извършване на наддаването. Никое  от  въведените  в  жалбата  оплаквания не може  да  се  приеме  за  основателно, тъй като в чл. 492 от ГПК  е  посочено  какво  е задължителното  съдържание на протокола. Реквизитите  на  всеки  един  от  тях  са  налични и законовите  изисквания са  спазени. От ЧСИ са съставени протоколи, удостоверяващи извършването на публичната продан, които са надлежно подписан без възражения от всички присъстващи на мястото на извършване на проданта, станала в сградата на РС - Нова Загора, на отразената в протокола дата, за което сочат документите по приложеното копие от изпълнително дело. При това положение, няма основание за извод за незаконосъобразност на обжалваното постановление поради опорочена процедура по наддаването при публичната продан на имота. По тези съображения, съдът намира подадената жалба за неоснователна, поради което същата следва да се остави без уважение. Останалите оплаквания в жалбата касаят обстоятелства, които са ирелевантни за законосъобразността на обжалваното постановление, предвид хипотезите, в които законът - чл. 435, ал. 3 ГПК, допуска обжалването на същото от длъжника - ако наддаването не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.

По изложените съображения, съдът

 

Р     Е     Ш     И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на ЕТ ”СЕВ – С.Н.”, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Ж. П.„ № *, представляван от С.Я.Н. с ЕГН ********** срещу Постановления №№ 5538 - 5546, 5548 - 5572 всички от 21.06.2010 година за възлагане на недвижими имоти по изпълнително дело № 20078350400525 на ЧСИ П. Р., рег. № ***, с район на  действие ОС-Сливен.

Решението да се съобщи на страните.

Решението не подлежи на обжалване, съгласно чл. 437, ал. 4 ГПК.

Препис от решението да се изпрати на ЧСИ П.Р. рег. № 835, с район на  действие ОС - Сливен за сведение.

   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                      

                                                                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                      2.