Р Е Ш Е Н И Е  № 246

 

Гр. Сливен, 11.01.2011 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в откритото

 заседание на…шестнадесети декември ………………..…………………………

през две хиляди и десета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА К.

при секретаря…………............... …..……………………………………и с участието на прокурора………………..…………………………..като разгледа докладваното от ………….…съдията  Бакалова………. гр. дело № 513 по описа за 2010 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е по обжалване на действията на съдебния изпълнител и намира правното си основание в чл. 435 и сл. от ГПК.

Образувано е по жалбата Е.К.Г. против действията на ДСИ  с район на действие - СлОС по изп.д. № 19982230402433, изразяващи се в публична продан на притежаваните от нея недвижими имоти  за погасяване на задълженията на длъжника Н. Г. П.. Обжалва действията на съдебния изпълнител, с които притежаваните от нея недвижими имоти са изнесени на публична продан като незаконосъобразни и моли да бъдат отменени. Твърди че никой не я е уведомил преди да закупи имотите, че върху тях има наложени възбрани.

Съдия-изпълнителят в съответствие с разпоредбата на чл.436 ал.3 предложение последно от ГПК е изложил мотиви по обжалваните действия.

Производството по жалбата е насрочено в открито с.з.

От събраните по делото доказателства, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

   Изпълнителното производство е образувано по молба на РД Държавен резерв -Бургас против Н. Г. П. *** за събиране на парично вземане, като в хода му са били извършени поредица от изпълнителни действия, последното от които е налагане на възбрана , опис  и изнасяне на публична продан  на недвижими имоти, собственост на длъжника П., а именно: ½ идеална част от празно дворно място образуващо урегулиран поземлен имот ХП-645 /дванадесет за шестстотин четиридесет и пет/ в квартал 56/петдесет и шест/ по плана на с. К., общ. Сливен, одобрен със Заповед РД 15-1635/05.11.1993г. с площ 2160 кв.м. /две хиляди сто и шестдесет кв.м./ при граници:север ПИ УП-644, изток - ПИ 1Х-642, Х-642. юг - улица, запад - ПИ ХШ-645; нива  в местността „Домуз Орман" с площ 9,795 дка /девет декара седемстотин деветдесет и пет кв.м./, четвърта категория, образуваща имот 004036/ четири хиляди и тридесет и шест/, по плана за земеразделяне на землището на с. К., общ. Сливен, при граници: 004031,004032,004035.000420,004037;  нива  в местността „Кайрака" с площ 6,713 дка /шест декара седемстотин и тринадесет кв.м./, четвърта категория, образуваща имот 063014 /шестдесет и три хиляди и четиринадесет/, по плана за земеразделяне на землището на с. К., общ. Сливен, при граници: 000280,000276, 063015; нива  в местността „Джамията" с площ 4,390 дка/ четири декара триста и деветдесет кв.м./, трета категория, образуваща имот 003058 /три хиляди и петдесет и осем/, в землището на с. К., общ. Сливен, ЕКАТТЕ 40083 при граници: 003057, 003003, 003004, 003018, 000402. и нива в местността „Дренчова кория" с площ 9,626 дка /девет декара и шестстотин двадесет и шест кв.м./, трета категория, образуваща имот 006039 /шест хиляди и тридесет и девет/ в землището на с. К., общ. Сливен, ЕКАТТЕ 40083, при граници: 000410, 006040, 006038.

Длъжникът П. е бил собственик на описаните имоти, видно от представените по изп. дело  нотариален акт № 176, том I, рег. № 1968, дело № 143 от 02.10.2009г. на нотариус Д.Г., вписан в Служба вписвания гр. Сливен на 02.10.2009г. и нотариален акт № 177, том I, рег. № 1969, дело № 144 от 02.10.2009г. на нотариус Д.Г., вписан в Служба вписвания гр. Сливен на 02.10.2009г.

Възбраната върху гореописаните имоти е вписана в Служба вписвания гр. Сливен на 21.04.2010г., а спрямо длъжника същата е наложена на 17.05.2010г..

На 05.07.2010г. е извършен опис на имотите, за което длъжникът е бил редовно уведомен  като отказът му да получи съобщението е бил оформен от длъжностното лице при кметство с. Самуилово на 25.06.2010г..

На третото лице - съсобственик на недвижимия имот - празно дворно място образуващо урегулиран поземлен имот ХП-645 в квартал 56  по плана на с. К., общ. Сливен, а именно жалбоподателката  Е.Г., е съобщено, че е наложена възбрана върху 1/2 ид. част от имота, собственост на длъжника. Същата не е заявила желание имота да бъде продаден изцяло..

На  26.05.2010г. – длъжникът П.  е продал на жалбоподателката, с нотариален акт № 73, том II, рег. № 3655, дело № 195 от 2010г. на нотариус Н.С., вписан в Служба вписвания гр. Сливен на 27.05.2010г. нива  в местността „Домуз Орман" с площ 9,795 дка  четвърта категория, образуваща имот 004036 /, по плана за земеразделяне на землището на с. К., общ. Сливен,;  нива  в местността „Кайрака" с площ 6,713 дка, четвърта категория, образуваща имот 063014 , по плана за земеразделяне на землището на с. К., общ. Сливен, и  нива  в местността „Джамията" с площ 4,390, трета категория, образуваща имот 003058 , в землището на с. К., общ. Сливен.

На 28.06.2010г длъжникът П. е продал на жалбоподателката . - ПИ ХП-645,в кв. 56, по плана на с. К., с площ 2160кв.м., като сделката е била  оформена с нотариален акт № 152, т.ІІ, рег.№ 4523, дело № 262/10 на Нотариус Н.С. с район на действие СлРС, вписан в СлВп на 29.06.2010. под № 2925.

Горните фактически констатации съдът прие за доказани въз основа на събраните писмени доказателства. В представения нотариален акт № 73, том II, рег. № 3655, дело № 195 от 2010г. на нотариус Н.С., вписан в Служба вписвания гр. Сливен на 27.05.2010г. с цифри е записано че същия е съставен на 26.05.2009г., а с думи  2010г. и с оглед всички останали отбелязвания в акта, съдът приема че се касае за техническа грешка, като акта е съставен на 26.05.2010г.

На базата на приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Подадената жалба е допустима, тъй като е подадена от трето лице и са налице условията на чл. 435 ал.4 от ГПК.

Разгледана по съществото си жалбата е неоснователна.

Длъжникът Н. Г. П. е продал процесните имоти на жалбоподателката Е.К.Г. след вписване на възбраната върху тях и след налагане на възбраната спрямо длъжника , а ПИ ХП-645,в кв. 56, по плана на с. К., к площ 2160кв.м дори след получаване на призовката за опис, т.е. налице е недействителност на разпореждането,извършено от длъжника с възбранените имоти в полза на третото лице. След като разпореждането следва вписаната възбрана, то е недействително спрямо взискателя.

Несъстоятелно е и твърдението на жалбоподателката, че не била уведомена за това, че имотите били възбранени преди да придобие собствеността върху тях, т.к. възбраната на съдебния изпълнител е била вписана в Служба по вписвания гр. Сливен още на 21.04.2010г., а целта на вписването е да оповести на третите лица наложената възбрана, като им я противопостави. Имотният регистър е публичен и всеки гражданин има достъп до информация относно конкретно лице или имот.

От момента на налагане на възбраната, длъжника се лишава от правото да се разпорежда с имота, като спрямо него възбраната се счита наложена от получаване на съобщението за това.

Следва да се приложи разпоредбата на  чл. 435, ал.4, пр. последно от ГПК и жалбата да се остави без уважение, тъй като от събраните доказателства се установи че процесните имоти са били собственост на длъжника към момента на налагане на възбраната върху тях за длъжника – 17.05.2010г.

По гореизложените съображения и на основание чл. 437, от ГПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на  Е.К.Г. ЕГН ********** *** против действията на ДСИ при СлРС, С. Л.., по изп.д. № 19982230402433, изразяващи се в публична продан на нива  в местността „Домуз Орман" с площ 9,795 дка  четвърта категория, образуваща имот 004036 /, по плана за земеразделяне на землището на с. К., общ. Сливен,;  нива  в местността „Кайрака" с площ 6,713 дка, четвърта категория, образуваща имот 063014 , по плана за земеразделяне на землището на с. К., общ. Сливен, и  нива  в местността „Джамията" с площ 4,390, трета категория, образуваща имот 003058 , в землището на с. К., общ. Сливен. и празно дворно място, представляващо ПИ ХП-645,в кв. 56, по плана на с. К., с площ 2160кв.м., за погасяване на задълженията на длъжника Н. Г. П., като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

ЧЛЕНОВЕ :