РЕШЕНИЕ №

 

гр.Сливен,14.01.2011 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, граждански състав, в публично съдебно Заседание на ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ ДЕКЕМВРИ ДВЕХИЛЯДИ И ЕДИНАДЕСЕТА  година в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СНЕЖАНА БАКАЛОВА,

                                                     ЧЛЕНОВЕ:   АТАНАС СЛАВОВ

      ПЕТЯ СВЕТИЕВА

 

при секретаря М.Т. като разгледа докладваното от АТАНАС СЛАВОВ гр.д. № 539 по описа на съда за 2010г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по жалба на Л.М.П. подадена на основание чл.435 ал.4 от ГПК и подлежи на разглеждане по реда на чл. 437 ал.2 от ГПК.

Обжалвани са действия на ДСИ при РС-Нова Загора по изпълнително дело № 20092220400105 по описа на ДСИ при Районен съд гр.Нова Загора от третото за изпълнителното производство лице Л.М.П. по насочване на принудително изпълнение, върху недвижим имот, който към момента на налагане на възбраната се намирал във владение на това трето за изпълнението лице. В жалбата се твърди, че действията на ДСИ при РС-Нова Загора по изпълнително дело № 20092220400105 по описа на ДСИ при Районен съд гр.Нова Загора по насочване на принудително изпълнение, върху недвижим имот, изразяващи се в налагане на възбрана и насрочване и подготовка на опис и публична продан на недвижим имот представляващ 1/3 ид.част от Дворно място цялото от 370 кв. метра, находящо се в гр.Нова Загора съставляващо УПИ-VІІІ-1576 в кв.213 по плана на гр.Нова Загора одобрен със заповед № 379/21.11.1991 год. , ведно със 1/3 ид.част от находящите се в него ДВУЕГАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ГАРАЖ И ВТОПРОСТЕПЕННА СГРАДА при съответните граници са незаконосъобразни и следна да бъдат отменени.

В съдебно заседание третото лице редовно призовано не се явява и не взема становище.

Взискателя по изпълнението редовно призован не се явява е не взема становище.

Длъжникът по изпълнението редовно призован не се явява и не взема становище.

Към делото са приложени обясненията на ДСИ при Районен съд гр.Нова Загора в които се изразява становище за недопустимост на жалбата и алтернативно за нейната неоснователност. В обясненията си ДСИ изтъква аргументи, че преценката за несеквестеруемостта на недвижимия имот следва да се извърши след неговия опис.

От представените към жалбата писмени доказателства и представеното копие на изпълнителното дело съдът намира за установена следната ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА:

Изпълнително дело № 20092220400105 по описа на ДСИ при Районен съд гр.Нова Загора е образувано по молба на Й.Д.Т. *** против П.П. *** за сумата 4000 лева, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 30.11.2009 год. до окончателното й изплащане и направените по делото разноски в размер на 345 лева.

Вземането на взискателя произтича от Запис на заповед от 26..02.2007 год.

На длъжника е връчена покана за доброволно изпълнение на 09.12.2009 год. /л.9 от изп. дело/

ДСИ е вписал възбрана върху процесния недвижим имот представляващ 1/6 ид.част от Дворно място цялото от 370 кв. метра, находящо се в гр.Нова Загора съставляващо УПИ-VІІІ-1576 в кв.213 по плана на гр.Нова Загора одобрен със заповед № 379/21.11.1991 год. , ведно със 1/6 ид.част от находящите се в него ДВУЕГАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ГАРАЖ И ВТОПРОСТЕПЕННА СГРАДА при съответните граници в службата по вписванията гр.Нова Загора от 20.01.2010 год. записана в Дв.вх. регистър под № 70/20.01.2010 год. вписан под № 8 том.І стр. 11722 .

Към момента на налагане на възбраната жалбоподателя Л.М.П. и длъжникът по изпълнението са П.П.П. били в граждански брак сключен с акт за граждански брак № 115/23.07.1989 год. на Община гр.Нова Загора.

С нотариален акт № 87 том.VІІІ рег. № 8063 н.д.№ 799/2004 год. жалбоподателката Л.М.П. по време на брака си с длъжника по изпълнението П.П.П. придобива, чрез двустранна възмездна сделка договор за покупко-продажба от Стоян Иванов Стоянов процесния недвижим имот представляващ 1/3 ид.част от Дворно място цялото от 370 кв. метра, находящо се в гр.Нова Загора съставляващо УПИ-VІІІ-1576 в кв.213 по плана на гр.Нова Загора одобрен със заповед № 379/21.11.1991 год. , ведно със 1/3 ид.част от находящите се в него ДВУЕГАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ГАРАЖ И ВТОПРОСТЕПЕННА СГРАДА при граници на дворното място: ул.”Св.св.Кирил и Методий”, ул.”Цар Самуил” , УПИ VІІ-1575 и УПИ-ІХ-1577 . По силата на чл.19 от СК /отм./ действал към момента на сключване на договора длъжникът по изпълнението е придобил право на собственост като съпружеска имуществена общност, тъй като недвижимия имот е придобит със съвместен принос.

Сключения граждански бракът е прекратен с развод на 14.10.2010 год. с Решение № 200/14.10.2010 год. по гр.дело № 806/2010 год. по описа на Новозагорски районен съд.

Със съдебното решение изцяло в дял на жалбоподателката е отреден описания  имот, без да са определено уравнение на дяловете.

Видно от приложените към молбата и препис от изпълнително дело №20092220400105 по описа на ДСИ при Районен съд гр.Нова Загора, молителката е трето на изпълнението лице.

На 30.11.2010 год. е насрочен опис на описания по-горе и възбранен недвижим имот.

Тази фактическа обстановка съдът приема за установено от събраните писмени доказателства, които кредитира.

От така установената фактическа обстановка съдът прави следните ПРАВНИ ИЗВОДИ:

Жалбата е неоснователна и следва да се остави без уважение.

В случая жалбата е подадена от трето на изпълнението лице, което твърди, че е било във владение на имота на годно правно основание преди предявяване на иска, решението по което се изпълнява  и поради тази причина жалбата е допустима.

Видно от представеното по делото изпълнително дело третото лице и длъжникът по изпълнението са били съпрузи и по време на брака си са придобили правото на собственост върху описания по-горе недвижим имот. По силата на чл.19 от СК /отм./ са придобили правото на собственост върху имота, чрез двустранен възмездено договор независимо от това, на чие име e придобит и при презумпцията на чл.27 от при равни права.

Съпружеската общност е прекратена с развод на 14.10.2010 год. и се превърнала в дялова при равни права. Към момента на развода страните са се спогодили и постигнали споразумение което имотът предмет на изпълнението е поставен в дял на жалбоподателката, като не е предвидено уравнение на делът на съпруга длъжник.

С постановения развод брачната връзката между мен -жалбоподателката и длъжникът по изпълнението е прекратена и бездяловата имуществена общност се е превърнала в дялова като предметът на изпълнението по силата на съдебен акт е отреден в дял на жалбоподателката и е изключен от имуществото на длъжника.

Към датата на описа- 30.11.2010 г. същият не е в патримониума на длъжника по изпълнително дело 20092220400105 по описа на ДСИ при Районен съд гр.Нова Загора.

Възбрана върху имота е наложен на 19.01.2010 год. Съгласно нормата на чл.435 ал.4 изречение последно от ГПК към момента на налагане на възбраната имотът предмет на принудителното изпълнение е бил съсобствен между жалбоподаделката и длъжникът по изпълнението като съпружеска имуществена общност, която след развода е прекратена и имотът е поставен в дял на жалбоподаделката.

Възбраната поражда процесуално правомощие за съдия изпълнител да продаде възбранения имот на публична продан. Възбраната задължава длъжника да не извършва действия по разпореждането с възбранения имот, както и да не изменя, поврежда или унищожава имота /чл.452 от ГПК/.

Недействителността е относителна и взискателят би могъл да се позовава на нея и в изпълнителното производство без предявяване на иск, когато изпълнението е насочено върху възбранения недвижим имот. Взискателя не може да се противопостави единствено на прехвърлянето на вещни права, които не са били вписани преди възбраната. Съдебната спогодба по силата на която имотът се поставя в дял на жалбоподателката е действие на разпореждане и същите са непротипоставими на взискателя по изпълнението. Разпорежданията с имота след вписванията на възбраната са относително недействителни само спрямо лицата, наложили и вписали възбраната и на тях те не могат да се противопоставят.

Третото лице по изпълнението може да обжалва действията на СИ, само когато изпълнението е насочено върху вещи, които в деня на възбраната се намират в негово владение, но жалбата не се уважава, когато се установи, че вещта е била собствена на длъжника при налагане на възбраната. По делото категорично е установено, че длъжникът по изпълнението е бил съсобственик на имота към момента на налагане на възбраната.

В този смисъл жалбата е неоснователна, тъй като вещта предмет на възбраната е била собствена на длъжника при налагане на възбраната.

По отношение на направеното възражение от страна на третото лице, че имотът предмет на изпълнението е единствен на длъжника по смисъла на чл.444 т.7 от ГПК.

Съдът намира направеното възражение за недопустимо, тъй като за несеквестеруемост по смисъла на чл.444 ал.1 т.7 от ГПК може да се позовава единствен и само длъжникът по изпълнението, а не и третото лице в процеса. Този правен извод се налага от тълкуването на нормата на чл.444 ал.1 от ГПК, че изпълнението не може да се насочва към несеквестеруемите вещи на длъжника. В изложения смисъл съдът не следва да обсъжда това възражение.

От съдържанието на жалбата става ясно, че се атакува едно още неизвършено изпълнително действие, т. е. бъдещо такова- опис на недвижим имот. Предвид конкретното действие, което се атакува жалбата е преждевременно подадена.

По отношение на направеното възражение за нарушение на чл.503 от ГПК , съдът намира, че действително ДСИ е допуснал нарушение на закона като не е призован съпругът недлъжник в случая жалбоподателката при пристъпване към принудително изпълнение към вещи съпружеска имуществена общност.

Закона предвижда в случаите, когато принудителното изпълнение е насочено към вещи съпружеската имуществено общност за задължение на единия от съпрузите съдия изпълнител е длъжен да уведоми съпруга недлъжник..

В действителност ДСИ при НЗРС не е съобщил на съпруга недлъжник в случая жалбоподаделката при пристъпване към изпълнение на недвижимия имот, за които се установява, че бил в режим на СИО към момента на налагане на възбраната.и с това е нарушил нормата на чл.503 от ГПК С постановения развод брачната връзката между жалбоподателката и длъжникът по изпълнението е прекратена и бездяловата имуществено общност се е превърнала в дялова при равни права. Принудителното изпълнение следва да се проведе по реда на 500 от ГПК при обикновенна съсобственост.

Водим от гореизложеното, Сливенски окръжен съд

РЕШИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Л.М.П. *** с ЕГН:**********срещу действията на ДСИ при РС – Нова Загора по изпълнително дело № 20092220400105 по описа на ДСИ при Районен съд гр.Нова Загора, с които същият е наложил възбрана и е насрочил публична продан върху недвижим имот, находящ се в гр. Нова Загора обл.Сливенска представляващ 1/6 ид.част от Дворно място цялото от 370 кв. метра, находящо се в гр.Н. З.  УЛ.”Ц. С.” № *, съставляващо УПИ-VІІІ-1576 в кв.213 по плана на гр.Нова Загора одобрен със заповед № 379/21.11.1991 год. , ведно със 1/3 ид.част от находящите се в него ДВУЕГАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ГАРАЖ И ВТОПРОСТЕПЕННА СГРАДА при граници на дворното място: ул.”Св.св.К. и М.”, ул.”Цар Самуил” , УПИ VІІ-1575 и УПИ-ІХ-1577, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване, съгласно разпоредбата на чл. 437, ал. 4 ГПК.

ПРЕПИС от решението да се изпрати на ДСИ при НЗРС за сведение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: