Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  29

 

гр.Сливен, 29.03.2011 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

               СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито заседание, проведено на двадесет и първи март през две хиляди и единадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

при участието на секретаря М.Л.,

като разгледа докладваното от съдията КОСТОВА гр.д.№ 591 по описа за 2010 год. за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по искова молба подадена от адв. Е. Х., в качеството й на процесуален представител на Е.Й.Ц. против З.Ч.К., в която се твърди, че с влязла в сила присъда № 621 от 30.06.2010г. по НОХД № 20682010г. на СлРС ответницата К. е призната за виновна в това, че в периода от м. юни 2007г. до м. август 2008г. в гр. Сливен, в условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и поддържала в заблуждение ищеца Е. Ц. и с това му причинила имотна вреда в общ размер 29 826.33 лева, поради което и на осн. чл. 210, ал.1, т.5 във вр. с чл. 209, ал.1, във вр. с чл.26, ал.1 и чл. 54 от НК й е наложено наказание лишаване от свобода за срок от три години и два месеца.

Твърди се още, че страните били колеги в ПМГ „Д. Чинтулов” гр. Сливен и поддържали близки приятелски отношения. От началото на 2007г. ответницата започнала да взема в заем различни суми от ищеца, чийто общ размер за няколко месеца достигнал 4000 лева. Междувременно ищецът станал и поръчител на ответницата по кредит, изтеглен от нея от „Банка ДСК” АД в размер на 6 500 лева. По нейна молба на 25.06.2007г. ищецът изтеглил от „Уникредит – Булбанк” АД, клон Сливен кредит в размер на 7 000 лева с уговорката погасителните вноски по него да се внасят от ответницата, тъй като тя получила цялата сума в брой за свои нужди. Сочи се, че отново на 12.09.2007г. отново по молба на ответницата, ищецът изтеглил от „Сибанк” АД нов банков кредит в размер на 15 000 лева, отново с уговорката месечните погасителни вноски да се изплащат от ответницата. С част от парите бил погасен кредита, отпуснат от „Уникредит – Булбанк” АД, а остатакът от 4 000 лева бил получен от ответницата. „Банка ДСК” се снабдила с изпълнителен лист против ответницата за сумата от 4 000 лева – за непогасената част от кредита, по който поръчител бил ищецът. Отв. К. отново помолила ищеца да изтегли кредит с обещанието, че тя ще заплаща месечните вноски. Ищецът изтеглил от БНП „Париба Пърсънъл Файнес” ЕАД, клон Сливен, сумата от 4000 лева, общия размер на плащанията възлизал на 7 663.18 лева. Изтеглената сума послужила за погасяване на задълженията на ответницата към ДСК и част от вноските по кредита към „Сибанк”, като по инициатива на ответницата, ищецът предоговорил този последен кредит в размер на 16 000 общото задължение по което възлизало на 24 683.15 лева главница, лихви и разноски.

Ищецът твърди, че през целия период ответницата обещавала да изпълнява задълженията си по изтеглените кредити, уверявала ищеца, че ще му върне платените суми, като му обяснявала, че парите са й нужни за строеж на семейна къща. В действителност тя изразходвала парите за свои лични нужди и не изпълнявала обещанията си.

Предвид гореизложеното от съда се иска да постанови решение с което осъди ответницата да заплати на ищеца сумата от 29 826.33 лева – представляваща нанесени имуществени вреди, причинени от непозволено увреждане, ведно със законната лихва считано от 01.09.2008г. до окончателното изплащане. Претендира се присъждане на направените деловодни разноски.

Исковата молба е връчена редовно на ответницата, като в указания от съда едномесечен срок, същата не е депозирала отговор по нея.

В с.з. ищецът, се явява лично и с процесуален представител, като моли съда да постанови решение с което уважи изцяло исковата претенция.

В с.з. ответницата се явява лично, като изрично заявява, че признава всички обстоятелства и факти, изложени в исковата молба, както и основателността на иска.

От фактическа страна се установява следното :

С влязла в сила присъда № 621 от 30.06.2010г. по НОХД № 20682010г. на СлРС ответницата К. е призната за виновна в това, че в периода от м. юни 2007г. до м. август 2008г. в гр. Сливен, в условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си имотна облага възбудила и поддържала в заблуждение ищеца Е. Ц. и с това му причинила имотна вреда в общ размер 29 826.33 лева, поради което и на осн. чл. 210, ал.1, т.5 във вр. с чл. 209, ал.1, във вр. с чл.26, ал.1 и чл. 54 от НК й е наложено наказание лишаване от свобода за срок от три години и два месеца.

Ответницата признава обстоятелствата, че с ищеца са били колеги в ПМГ „Д. Чинтулов” гр. Сливен и поддържали близки приятелски отношения. От началото на 2007г. ответницата започнала да взема в заем различни суми от ищеца, чийто общ размер за няколко месеца достигнал 4000 лева. Междувременно ищецът станал и поръчител на ответницата по кредит, изтеглен от нея от „Банка ДСК” АД в размер на 6 500 лева. По нейна молба на 25.06.2007г. ищецът изтеглил от „Уникредит – Булбанк” АД, клон Сливен кредит в размер на 7 000 лева с уговорката погасителните вноски по него да се внасят от ответницата, тъй като тя получила цялата сума в брой за свои нужди. Отново на 12.09.2007г. по молба на ответницата, ищецът изтеглил от „Сибанк” АД нов банков кредит в размер на 15 000 лева, с уговорката месечните погасителни вноски да се изплащат от ответницата. С част от парите бил погасен кредита, отпуснат от „Уникредит – Булбанк” АД, а остатъкът от 4 000 лева бил получен от ответницата. „Банка ДСК” се снабдила с изпълнителен лист против ответницата за сумата от 4 000 лева – за непогасената част от кредита, по който поръчител бил ищецът. Отв. К. отново помолила ищеца да изтегли кредит с обещанието, че тя ще заплаща месечните вноски. Ищецът изтеглил от БНП „Париба Пърсънъл Файнес” ЕАД, клон Сливен, сумата от 4000 лева, общия размер на плащанията възлизал на 7 663.18 лева. Изтеглената сума послужила за погасяване на задълженията на ответницата към ДСК и част от вноските по кредита към „Сибанк”, като по инициатива на ответницата, ищецът предоговорил този последен кредит в размер на 16 000 общото задължение по което възлизало на 24 683.15 лева главница, лихви и разноски.

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена, след анализ на представените писмени доказателства и предвид изявлението на ответницата, с което изрично признава твърдяните от ищеца обстоятелства и факти.

Установеното от фактическа страна мотивира следните изводи от правно естество :

Предявеният иск е с правно осн. чл. 45 от ЗЗД и цена на иска 29 826.33 лева.

Същият е допустим, с оглед активната, пасивна легитимация по него и предмета на същия.

Разгледан по същество се явява основателен.

По делото безспорно се установи, прилагайки и чл. 300 от ГПК, авторството на деянието, неговата противоправност и виновността на дееца, настъпилите вследствие на извършеното престъпление имуществени вреди за ищеца и техния размер. Налице са всички кумулативни предпоставки за уважаване на предявеният иск с правно основание чл. 45 от ЗЗД. Налице е деликт, който подлежи на обезвреда и то в претендирания от ищеца размер на имуществените вреди. Предвид това, исковите претенции следва да бъдат изцяло уважени, като бъдат присъдени и заплащането на законните лихви, считано от датата на довършване на престъплението – 01.09.2008г. до окончателното изплащане.

Съдът постановява настоящето решение, основавайки се на признанието на иска и при условията на чл. 237, ал.2 от ГПК.

С оглед изхода на делото, на осн. чл. 78, ал.1 от ГПК в тежест на ответника следва да бъдат възложени и направените по делото разноски от ищеца, доказани до размер от 1000 лева – адвокатско възнаграждение.

На осн. чл.78, ал.6 от ГПК ответницата следва да бъде осъдена да заплати по сметка на СлОС и дължимата д.т. за производството в размер на 1193 лева.

Мотивиран от гореизложеното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд

 

Р  Е  Ш  И

 

ОСЪЖДА З.Ч.К. с ЕГН ********** *** ЗАПЛАТИ на Е.Й.Ц. с ЕГН ********** *** сумата в размер на 29 826.33 /двадесет и девет хиляди осемстотин двадесет и шест цяло и 33 ст./ лева, представляваща имуществени вреди, причинени вследствие на продължавано престъпление по чл. 210, ал.1 т.5 вр. чл.209, ал.1 от НК за периода от м.06.2007г. до м.08.2008г., за което е призната за виновна с влязла в сила присъда № 621/30.06.2010г. по НОХД № 206/2010г. на СлРС, ведно със законната лихва, считано от 01.09.2008г. до окончателното изплащане на задължението, както и сумата от 1000 лева – деловодни разноски в настоящето производство.

 

ОСЪЖДА З.Ч.К. с ЕГН ********** *** ЗАПЛАТИ по сметка на СлОС сумата от 1193 лева, дължима държавна такса.

 

Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок, считано от съобщаването му на страните, пред БАпС.

 

 

 

 

                                                        ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :