Р Е Ш Е Н И Е № 77

гр. Сливен, 27.10.2011 год.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,първи граждански състав в публичното

заседание на двадесет и девети септември………… през две хиляди и единадесета година в състав:

                                Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря ……………….К.И.……………..…….…………и с участието на прокурора………………..…………..…………………..като разгледа докладваното от …Снежана Бакалова………………...т..дело № 596по описа за 2011 год. , за да се произнесе, съобрази:

            Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл. 79 ал.1 от ЗЗД и чл. 92 ал.1. от ЗЗД.

            Ищецът твърди в исковата си молба, че по силата на чл. 22а, ал. 1 (Нов - ДВ, бр. 18/05.03.2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) се създава Агенция за приватизация и следприватизационен контрол. Съгласно § 20 от Преходните и Заключителни разпоредби на ЗИД на ЗПСК (обн. ДВ, бр. 18/05.03.2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Агенцията за приватизация и Агенцията за следприватизационен контрол се преобразуват чрез сливане в Агенция за приватизация и следприватизационен контрол, като правата и задълженията на Агенцията за приватизация и на Агенцията за следприватизационен контрол преминават към Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

На 04.01.1999 г. между Министъра на земеделието, горите и аграрната реформа, в качеството му на орган по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (отм.) , и "РЕТРА 98" АД, гр. Нова Загора бил  сключен договор за приватизационна продажба на 68 651 броя поименни акции, представляващи 75 % от капитала на "РЕТРА" ЕАД, гр. Нова Загора. Съгласно чл. 5 от Договора, общата покупна цена на акциите е в размер на 660 000лв. Съгласно чл. 5.1.1 от Договора, купувачът е поел задължение в тридневен срок от сключване на договора да заплати по сметка на Министерство на земеделието, горите и аграрната реформа начална вноска в размер на 66 000 лв., включваща внесения за участие в конкурса депозит в размер на 65 000 лв., и представляваща 10 % от покупната цена. С внесен депозит на 15.12.1998 г. в размер на 65 000 лв. и платена сума на 04.01.1999 г. в размер на 1000 лв., купувачът е изплатил по сметка на продавача дължимата съгласно чл. 5.1.1 от Договора начална вноска в размер на 66 000 лв. На основание чл. 5.1.2. от Договора, изменен с допълнително споразумение от 02.12.1999 г., купувачът се задължил да заплати останалата част от цената в размер на 594 000 лв. за срок от 10 години по годишни вноски съгласно ново Приложение № 4, при ползване на едногодишен гратисен период. Разсроченото плащане следвало да се извършва веднъж годишно до тридесет и първо число на месец декември, като купувачът има право на предсрочно плащане.

Счита че на основание чл. 25, ал. 3, т. 3 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия /отм./ и ново Приложение № 4 след изтичане на едногодишния гратисен период, стойността на неизплатената част от цената се увеличава ежегодно до 31 март с 50 % от средногодишния размер на основния лихвен процент за съответния период на предходната година. Съгласно чл. 9.2. от Договора, при неизпълнение на задължението за заплащане на покупната цена по Договора, купувачът дължи неустойка в размер на законната лихва за всеки ден забава върху неизплатената в срок сума по чл. 5.1.1. и чл. 5.1.2., а при забава с повече от 15 дни от падежа - и добавка в размер на 0,01 % дневно върху съответната сума.  Твърди че, купувачът не е изпълнил задължението си за заплащане на: шеста разсрочена годишна вноска от цената с падеж 31.12.2005 г. в размер на 89 066,40 лв.; седма разсрочена годишна вноска от цената с падеж 31.12.2006 г. в размер на 94 067,60 лв. И девета разсрочена годишна вноска с падеж 31.12.2008 г. в размер на 101 934,36 лв.

На основание чл. 9.2. от Договора купувачът дължи неустойка за забава плащането на девета годишна разсрочена вноска в размер на 101 934,36 лв., от датата на забава - 01.01.2009 г. до окончателното плащане на вноската, като размерът на неустойката към 26.11.2010 г. е 29 430,24 лв. С Протоколно решение № 451/24.11.2010 г. на ИС на АПСК било взето решение за предявяване по исков ред на дължимите от „РЕТРА 98" АД (в ликвидация), гр. Нова Загора, шеста разсрочена годишна вноска от цената по Договора с падеж 31.12.2005 г. в размер на 89 066,40 лв. и седма разсрочена годишна вноска от цената по Договора с падеж на 31.12.2006 г. в размер на 94 067,60 лв. С това решение е начислена неустойката за забава на девета разсрочена годишна вноска.  Твърди че до настоящия момент дължимите шеста и седма разсрочени вноски от цената по Договора, както и начислената неустойка за забава плащането на девета вноска не са заплатени, поради което моли съда да осъди  ответника да му ги заплати.

Претендира разноски в полза на Агенция за приватизация и следприватизационен контрол.

С допълнителна молба уточнява начина на формиране на дъжимите суми, както следва:  за шеста годишна вноска – дължимата по договора сума 83 000 лева плюс увеличение  върху цялата неплатена част от цената към 31.12.2005г. в размер на 586 298,66 лв. за периода от 01.01.2005г. до 31.12.2005г. или 365 дни умножени с 50% от ОЛП – 6 066,40лв. или общ размер на вноската – 89 066,40лв.; за седма годишна вноска - дължимата по договора сума 86 000 лева плюс увеличение  върху цялата неплатена част от цената към 31.12.2006г. в размер на 586 298,66 лв. за периода от 01.01.2006г. до 31.12.2006г. или 365 дни умножени с 50% от ОЛП – 8 067,60 лв. или общ размер на вноската – 94 067,60лв; за девета годишна вноска - дължимата по договора сума 86 000 лева плюс увеличение  върху цялата неплатена част от цената към 31.12.2007г. в размер на 612 385,69 лв. за периода от 01.01.2008г. до 31.12.2008г. или 366 дни умножени с 50% от ОЛП – 15 934,36. или общ размер на вноската – 101 934,34 лв. Размерът на неустойката върху девета вноска от цената е изчислен като сума в размер на 22 345, 80 лв. - законната лихва върху вноската в размер на 101 934,36 лв. за периода от датата на забавата - 01.01.2009 г. до 26.11.2010 г. и сума в размер на 7 084,44 лв. - добавка от 0,01 % дневно върху вноската в размер на 101 934,36 лв. за периода от 16-тия ден на забавата- 16.01.2009 г. до 26.11.2010 г.

В съдебно заседание, чрез писмено становище, поддържа предявените искове и моли същите да бъдат уважени в пълен размер.

Ответникът, чрез процесуалния си представител оспорва иска по основание и размер. Моли съда да отхвърли исковете. Претендира направените разноски. Твърди, че предявеният иск за заплащане на шеста вноска от цената е погасен по давност на основание чл. 110 от ЗЗД; искът за седма вноска е погасен по давност на основание чл. 111 б. „в” предл последно от ЗЗД, а искът за неустойка е погасен по давност на основание чл. 111 б. „б” предл. Последно то ЗЗД. Счита че е недопустимо кумулирането на неустойка и обезщетение за вреди в размер на законната лихва за едно и също неизпълнение на договорното задлжение. Твърди, че уговорката за неустойка в посочения размер е нищожна, тъй като не е направена с цел да се стимулира изпълнението на договорните задължения, а с цел да се обогати ищеца..

От събраните по делото доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна :

На 04.01.1999 год. Между Министъра на земеделието, горите и аграрната реформа, в качеството му на орган по чл. 3 ал.1 т.1 от ЗППДОП /отм./, като продавач и ответникът – “Ретра 98” АД, гр. Нова Загора, като купувач е сключен Договор за приватизационна продажба на 68 651 бр. поименни акции, представляващи 75% от капитала на "Ретра” ЕАД гр. Нова Загора за сумата 660 000 лв.. При сключването на договора ответникът е заплатил първоначална вноска в размер на 10% от цената или сумата 66 000 лв.

С допълнително споразумение, подписано от представилите на страните  от 02.12.1999г., купувачът се е задължил да заплати останалата част от цената в размер на 594 000 лв. за срок от 10 години по годишни вноски, съгласно приложение № 4, при ползване на едногодишен гратисен период, като дължимостта на вноската е на 31.12. съответната година и купувачът има право на предсрочно плащане. Шеста годишна вноска следва да бъде заплатена до 31.12.2005г. – 83 000 лв. и седма годишна вноска до 31.12.2006г. – 86 000 лв, а девета годишна вноска в размер на 86 000лв. до 31.12.20098г.

Ответникът до момента на завеждане на иска и до момента на приключване на устните състезания по делото не е заплатил тези вноски от цената по  договора за приватизационна продажба.

На основание чл.25 ал.3 т.3 от ЗППДОП (отм.) и уговореното между страните в Приложение № 4 към допълнителното споразумение между страните,  стойността на неплатената част от цената се увеличава ежегодно до 31.03. с 50% на средногодишния размер на основния лихвен процент за съответния период на предходната година.

Видно от заключението на назначената съдебно -икономическа експертиза размерът на шеста годишна вноска с падеж 31.12.2005г.,от цената , изчислен по посочения начин  възлиза на сумата 89 114,07 лв., а за неплатената седма годишна вноска с падеж 31.12.2006г.на сумата  94 132,24 лв.; девета годишна вноска с падеж 31.12.2008г.- сумата 101 994,81лв..

 

 

По силата на чл. 9.2 от същия договор, купувачът дължи неустойка в размер на законната лихва за всеки ден забава върху неизплатената в срок сума по т.5.1.1 и 5.1.2, а при забава с повече от 15 дни от изискуемостта й и добавка от 0,01% дневно върху съответната сума.

Според първоначалното заключение на вещото лице,  размерът на дължимата неустойка, изчислен по начина описан в договора за неплащането на девета годишна вноска от цената за периода от 01.01.2009г. до 23.12.2010г. е в размер на 29 602,26 лв., изчислена като законната лихва върху главница от 101 994,81лв., като е определен годишен размер на законната лихва за просрочени задължения в лева, равен на ОЛП плюс десет пункта и дневен размер на просрочените задължения, равен на 1/360 от годишния размер на законната лихва (на основание ПМС № 72/08.04.1994г., изм. 2000г., издадено на основание чл. 86 ал.2 от ЗЗД), което от своя страна води до изчисляване на размера на законната лихва не върху действителния брой дни в годината, а върху 360 дни.

На вещото лице е поставена допълнителна задача за изчисляване на неустойката, като се определи дневния размер на просрочените задължения на база 365 дни, според което заключение размерът на неустойката за периода от 01.01.2009г. до 23.12.2010г. върху неплатената девета вноска от цената е 29 971,32лв.

С Протоколно решение № 451/24.11.2010 г. на ИС на АПСК е взето решение за предявяване по исков ред на дължимите от „РЕТРА 98" АД (в ликвидация), гр. Нова Загора, шеста разсрочена годишна вноска от цената по Договора с падеж 31.12.2005 г. в размер на 89 066,40 лв. и седма разсрочена годишна вноска от цената по Договора с падеж на 31.12.2006 г. в размер на 94 067,60 лв. С този протокол е взето и решение за начисляване на неустойка върху неплатената девата вноска от цената и за предявяването й по съдебен ред.

Исковата молба по настоящата дело е подадена пред СлОС на 23.12.2010г.

 Горните фактически констатации съдът прие за доказани въз основа на събраните писмени доказателства. Съдът кредитира изцяло първоначалното заключение на съдебно -икономическата експертиза, изготвена от вещото лице М.М.. Ищцовата страна е направила възражение по начина на изчисляване на размера на задължението за неустойка. Съобразно искането й е преизчислен размера на неустойката по посочения от ищеца начин на изчисляване на законната лихва за забава. Съдът намира, че следва да кредитира заключението на вещото лице в неговия първоначален вариант, тъй като същото разполага със специални знания относно методологията на изчисляване на законната лихва за забава, които е аргументирало и с нормативната уредба по този въпрос.

На базата на приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи :

Предявените искове за заплащане на шеста и седма вноски от цената по приватизационния договор, намират правното си основание в чл. 79 ал.1 от ЗЗД.

Същите са основателни и доказани до пълните предявени размери и следва да бъдат уважени.

Неоснователно е възражението на ответника, че исковете са погасени по давност, като иска за шеста разсрочена вноска с общата пет годишна давност по чл. 110, а иска за седма разсрочена вноска – с кратката три годишна давност по чл. 111 б. „в” от ЗЗД.

Задължението за разсрочено заплащане на цената по приватизационния договор следва да се погасява с общата петгодишна давност по чл. 110 от ЗЗД, а разпоредбата на чл. 111 б. „в” от ЗЗД е неприложима, тъй като не са касае за задължение за периодично плащане по смисъла на цитираната норма. При задължението за периодични изпълнение, длъжникът трябва  в течение да даден срок да извърши повече от една еднакви престации, които се повтарят през определен период от време. В случая задължението за заплащане на цената по приватизационния договор е едно, определено като цяло в договора между страните, като е разсрочено неговото изпълнение за определен период от време и следва да бъде изпълнено по конкретния начин, уговорен в договора.

Задължението за заплащане на шеста вноска от цената по договора е с падеж 31.12.2005. Задължението би се погасило по давност на 31.12.2010г., но същата е прекъсната с предявяването на настоящия иск пред СлОС на 23.12.2010г.- чл. 116 б. „б” пр. първо от ЗЗД и от нейното прекъсване започва да тече нова давност.

Задължението за заплащане на седма вноска от цената е с падеж 31.12.2006г., давността за него би изтекла на  31.12.2011г., но е прекъсната с предявяването на иска.

Исковете са основателни и доказани по размер. Договорът между страните е породил действие, като ответникът е поел задължението за разсрочено заплащане на цената. Безспорно е че на падежа той не е заплатил шеста и седма вноски от цената, парад което дължи на ищеца тяхната заплащане. Размерът на вноските от цената следва да бъде определен по начина, уговорен в договора, а именно като същите бъдат увеличени по размер, съобразно чл. 25 ал.3 т.3 от ЗППДОП (отм.), тъй като, тъй като стойността на неплатената част от цената се увеличава ежегодно до 31 март с 50% от средногодишния размер на ОЛП за съответния период на предходната година.

Изчислени по описания начин от вещото лице, размерът на шеста годишна вноска е 89 114,07 лв., а за неплатената седма годишна вноска с падеж 31.12.2006г.на сумата  94 132,24 лв. Тези размери надвишават претендираното в исковата молба, поради което следва да бъдат присъдени сумите до размера, в който са поискани – за шеста вноска89 066,40лв., а за седма вноска – 94 067,60лв.

По предявения иск с правно основание чл. 92 ал.1 от ЗЗД: искът е основателен и доказан, но е предявен в завишен размер.

Налице се условията за ангажиране на отговорността на ответника за заплащане на неустойка по договора между страните  за забавеното изпълнение на задължението за заплащане на девета вноска от цената.  Искът не е погасен по давност. Задължението за заплащане на девета вноска от цената е с падеж 31.12.2008г. От 01.01.2009г. възниква възможността ищецът да търси заплащане на неустойка, като искът за това ще се погаси по давност на 01.01.2012г. Исковата молба е предявена безспорно преди тази дата.

Ответникът възразява че искат е неоснователен, тъй като се иска присъждане на неустойка и същевременно на мораторна лихва за забава, което  е недопустимо. Възражението е неоснователно. Ищецът претендира само присъждането на неустойка, която се изчислява съобразно договора от два компонента - законната лихва за всеки ден забава върху неизплатената в срок сума по т.5.1.1 и 5.1.2, а при забава с повече от 15 дни от изискуемостта й и добавка от 0,01% дневно върху съответната сума. Касае се за начин на изчисляване на задължението при съобразяване на законната лихва, а не за начисляване на две санкции за неизпълнение. Ищецът е посочил, че претендира заплащането на уговорената в чл. 9.2 от Договора неустойка за неизпълнение, която по своя характер е обезщетителна. Уговорената неустойка не е определена като размер, а е определяема и при изчислението на нейния размер се взема предвид и размера на законната лихва за забава за съответния период, но тя се различава от обезщетението по чл. 86 от ЗЗД по своя характер.

Неоснователно е и второто възражение на ответната страна за нищожност на уговорката за неустойка. Ответната страна твърди, че уговорената неустойка е нищожна, тъй като е прекомерна и не стимулира изпълнението на задължението, а от нея ищеца ще се обогати неоснователно. Макар и да не е изрично формулирано от ответника следва да се приеме, че е налице твърдение за нищожност на договорената неустойка поради противоречие с морала.

В настоящия случай неустойката е уговорена, като процент върху неиздължената част от цената. Определеният процент, сам по себе си не е неморално висок, тъй като е съпоставим със законната лихва за забава. Тази уговорка има за цел да стимулира и дисциплинира купувача да заплати в срок задължението си, като обстоятелството до каква сума ще нарасне неустойката зависи изцяло от неговото поведение като страна по договора. Нарастването на неустойката, като краен размер, не се дължи на неморално формулиране в договора, а главно на факта на продължително неизпълнение на задължението от страна на купувача, дори и към момента на приключване на устните състезания по делото. 

Поемането на договорни задължения става напълно съзнателно от търговските субекти, които дори разполагат с повече опит от обикновените граждани в икономическите отношения. Страните са се съгласили доброволно с уговорената по този начин неустойка, чиято функция е да обезпечи бързото и ефективно изпълнение на задълженията по договора. В случай че се признае правото на страната да обява за нищожни, поради противоречие с морала санкционните последици от договора, които сама е приела и с които се е съгласила, се поставят под съмнение основните принципи на търговския оборот. В случай че страната съзнателно уговаря неустойка, за която знае че е неморална се изопачава основаната функция на този институт, нейната гаранционно – санкционна функция.

Искът следва да бъде уважен до размерите  посочени от вещото лице в представеното заключение, а именно за неплащане на девета разсрочена вноска от цената за периода от 01.01.2009г. до 23.12.2010г. е в размер на 29 602,26 лв., като искат до пълния му размер следва да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан.

Не претендирана законната лихва върху сумите, от датата на предявяване на иска.

С оглед изхода на производството, ответникът дължи на ищцовото дружество направените разноски в размер на 4 704 лв. за юрисконсултско възнаграждение и 8 502,57лв. за държавна такса и 200 лв. за изготвената първоначална експертиза – общо 13 406,57 лв. На ищеца не се дължат разноските за второто заключение, тъй като искът до пълния размер е отхвърлен като неоснователен.

Ръководен от изложените съображения съдът

 

 

Р     Е     Ш     И :

 

ОСЪЖДА ТД “РЕТРА 98” АД – в ликвидация, гр. Нова Загора, със седалище и адрес на управление гр. Нова Загора, кв. “Индустриален”, представлявано от ликвидатора  Д. Д. Д., да заплати на Агенция за приватизация и следприватизационен контрол гр. С., ул. “А.” № * представлявана от Е. Л. К., сумата 89 066,40лв., (осемдесет и девет хиляди шестдесет и шест лева и четиридесет стотинки), представляваща неизпълнено задължение за заплащане на шеста вноска от цената по приватизационен договор от 04.01.1999г.; сумата 94 067,60лв., (деветдесет и четири хиляди шестдесет и седем лева и шестдесет  стотинки), представляваща неизпълнено задължение за заплащане на седма вноска от цената по приватизационен договор от 04.01.1999г., както и сумата 29 602,26 лв.( двадесет и девет хиляди шестстотин и два лева и двадесет и шест стотинки), представляваща неустойка за неизпълнение на задължението за заплащане на девета годишна вноска от цената по сключен договор за приватизационна продажба от 04.01.1999 за периода от 01.01.2009г. до 23.12.2010г ., както и сумата 13 406,57 лв. разноски.

ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл. 92 от ЗЗД до пълния му размер,  като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.

 

Решението подлежи на  обжалване  в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас.

 

                                                         

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: