Р Е Ш Е Н И Е  16

 

Гр. Сливен, 13.05.2011 год.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в

публичното заседание на..четиринадесети април.......................……

през две хиляди и единадесета година

                                                            Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря………П.С. ……. и с участието на прокурора…………..…………………..като разгледа докладваното от ………съдията Бакалова……………………..търг.дело № 597 по описа за 2010 год. , за да се произнесе, съобрази:

          Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл. 79 ал. 1 от ЗЗД  във вр. чл. 266 ал.1 от ЗЗД  и чл. 92 ал. 1 от ЗЗД.

          Ищецът твърди в исковата си молба, че „Сименс" ЕООД е изпълнител по сключен с „ФЕЦ Т.-1" ЕООД Договор №1003/04.01.2010 г. с предмет „Изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на фотоволтаичен парк с мощност 1 МW в гр.Т., община Сливен", който проект е част от цялостния процес за разработване и изграждане на фотоволтаичния парк. По силата на този договор се задължил да изготви работен инвестиционен проект по всички части и специалности, необходими за издаване разрешително за строеж и за сключване на договор за присъединяване към 20 кV на ЕВН за сумата от 37 900 евро, без включен ДДС (74 125, 96 лв. без ДДС), която ответника следвало да му заплати цената поетапно, съгласно раздел II на договора. Уговореният аванс в размер на 25% от общата стойност на договора бил заплатен коректно в дължимия срок.

Съгласно т.3.2., раздел II от договора, второ плащане в размер на 35% от общата договорена стойност (31 132, 91 лв. включително ДДС) се дължи до 10 дни от писмено уведомление за готовност за предаване на цялата окомплектована документация и представяне на съответната фактура. Дължимото писмено уведомление изпратил на 06.04.2010 г. На 09.04.2010 г. на Възложителя била представена оригинална фактура № 0134017325/09.04.2010 г. за второ частично плащане на горната стойност. Предвиденият в процесния договор 10 - дневен срок за плащане на така фактурираната сума изтекъл на 19.04.2010 г., като до настоящия момент ответникът не е изпълнил това си задължение.

Съгласно т.3.3., раздел II от договора, третото плащане в размер на 30% от общата договорна стойност (26 685, 35 лв. включително ДДС) било дължимо в 10 - дневен срок след предаване и одобрение на предмета на договора от страна на Възложителя. На 13.04.2010 г. подписали с ответника приемо-предавателен протокол, с който по смисъла на т.3.3. от раздел II на договора предали работния проект по уговорените специалности и части, заедно с включената в него част от изискуемата за издаване на разрешително за строеж документация. В двустранно подписания протокол не били отразени забележки от страна на Възложителя, нито пък такива били посочени в договорения 20 -дневен срок от предаване на документацията. Съгласно същата разпоредба на договора, при изтичане на горепосочения срок се приема, че е налице мълчаливо одобрение от страна на „ФЕЦ Т.-1" ЕООД.  В съответствие с горното на 05.05.2010 г. представили на ответното дружество фактура № 0134017819/05.05.2010 г. за сумата от 26 685, 35 лева, дължима като трето частично плащане по т.3.3. раздел II, чийто краен срок за изпълнение изтекъл на 15.05.2010 г. До настоящия момент възложителят не е изпълнил това си задължение. Общата стойност на дължимите и непогасени плащания от страна на ответника по двете фактури е 57 818, 26 лв., за която сума му изпратили нотариална покана, получена на 04.10.2010 г., но до момента тази сума не е постъпила по сметката на ищеца.

Съгласно т.2, раздел VII от договора, в случай на забава на плащанията си, възложителят дължи неустойка за всяка пълна седмица забава в размер на 0.5% от стойността на забавеното плащане, но не повече от 5% от стойността на договора (3 706, 29 лв.). Твърди че ответника е в забава по отношение на задължението си за второ плащане от 19.04.2010 г. - 34 пълни седмици, а дължимата за този период неустойка е 17% от стойността на забавеното плащане (31 132, 91 лв.) и възлиза на 5 292, 60 лв. Ответникът е в забава за изпълнение на задължението си за трето плащане от 15.05.2010 г. - 30 пълни седмици, а неустойката за този период е 15% от стойността на забавеното плащане (26 685, 35 лв.) и възлиза на 4 002, 80 лв.Общата сума на неустойката по двете забавени плащания е 9 295,40 лв. Тази сума надхвърля уговорения максимален размер на неустойката, посочен по-горе, поради което задължението на ответника следва да се редуцира до сумата от 3 706, 29 лв. Върху дължимите суми за второ и трето плащане по договора и неустойките ответното дружество дължи законна лихва от датата на исковата молба до окончателното им заплащане.

Моли съда да постанови решение, с което да осъди „ФЕЦ Т.-1" ЕООД, гр.Т., ул. „Г." № *, ЕИК 200664487 да му заплати сумата от 31 132, 91 лв., дължима като второ частично плащане по т.3.2. и сумата от 26 685, 35 лв., дължима като трето плащане по т.3.3. на договор №1003/ 04.01.2010 г. за изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на фотоволтаичен парк с мощност 1 МW в гр.Т., ведно със законна лихва върху сумата от предявяване на иска  до окончателното й изплащане; да осъди ответника  да заплати сумата от 3 706, 29 лв. като неустойка за забава на второ и трето плащане по договор №1003/ 04.01.2010 г., ведно със законна лихва върху сумата от днес до окончателното й изплащане, както и всички направени по делото разноски.

          В с.з. поддържа иска си, претендира разноски.

          Ответникът, редовно призован при условията на чл. 50 ал.2 от ГПК не е депозирал в срок писмен отговор и не изпраща представител в с.з. за становище.

          От събраните по делото доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

          Страните в производството са търговци – търговски дружества.

          Между тях е сключен в писмена форма Договор №1003/04.01.2010 г. с предмет „Изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на фотоволтаичен парк с мощност 1 МW в гр.Т., община Сливен".

 По силата на този договор ищецът се задължил да изготви работен инвестиционен проект по всички части и специалности, необходими за издаване разрешително за строеж и за сключване на договор за присъединяване към 20 кV на ЕВН за сумата от 37 900 евро, без включен ДДС (74 125, 96 лв. без ДДС), която ответника следвало да му заплати цената поетапно (раздел ІІ, чл.3 от Договора). Уговореният аванс в размер на 25% от общата стойност на договора бил заплатен в дължимия срок по чл. 3.1 от Договора.

Съгласно т.3.2., раздел II от договора, второто плащане в размер на 35% от общата договорена стойност (31 132, 91 лв. с ДДС) се дължи до 10 дни от писмено уведомление за готовност за предаване на цялата окомплектована документация и представяне на оригинална  фактура за частично плащане.  Дължимото писмено уведомление ищецът, в качеството си на изпълнител, изпратил на 06.04.2010 г. На 09.04.2010 г. на Възложителя била представена оригинална фактура № 0134017325/09.04.2010 г. за второ частично плащане на стойност 31 132, 91 лв. с ДДС. Предвиденият в процесния договор 10 - дневен срок за плащане на така фактурираната сума изтекъл на 19.04.2010 г., като до настоящия момент ответникът не е изпълнил това си задължение.

Съгласно т.3.3., раздел II от договора, третото плащане в размер на 30% от общата договорна стойност (26 685, 35 лв. с ДДС) било дължимо в 10 - дневен срок след предаване и одобрение на предмета на договора от страна на Възложителя. На 13.04.2010 г. подписали с ответника приемо-предавателен протокол, с който по смисъла на т.3.3. от раздел II на договора предали работния проект по уговорените специалности и части, заедно с включената в него част от изискуемата за издаване на разрешително за строеж документация. В двустранно подписания протокол не били отразени забележки от страна на Възложителя, нито пък такива били посочени в договорения 20 -дневен срок от предаване на документацията. Съгласно същата разпоредба на договора, при изтичане на горепосочения срок се приема, че е налице мълчаливо одобрение от страна на „ФЕЦ Т.-1" ЕООД.  В съответствие с горното на 05.05.2010 г. представили на ответното дружество фактура № 0134017819/05.05.2010 г. за сумата от 26 685, 35 лева, дължима като трето частично плащане по т.3.3. раздел II, чийто краен срок за изпълнение изтекъл на 15.05.2010 г. До настоящия момент възложителят не е изпълнил това си задължение. Общата стойност на дължимите и непогасени плащания от страна на ответника по двете фактури е 57 818, 26 лв., за която сума била изпратена  нотариална покана, получена на 04.10.2010 г. от ответника, но до момента тази сума не е постъпила по сметката на ищеца.

Съгласно т.2, раздел VII от договора, в случай на забава на плащанията си, възложителят дължи неустойка за всяка пълна седмица забава в размер на 0.5% от стойността на забавеното плащане, но не повече от 5% от стойността на договора (3 706, 29 лв.). Размерът на неустойката за второто плащане на цената от 19.04.2010 г. до предявяване на иска - 34 седмици, е 17% от стойността на забавеното плащане (31 132, 91 лв.) и възлиза на 5 292, 60 лв. Размерът на неустойката за забавено  трето плащане от 15.05.2010 г. – до предявяване на иска - 30 седмици, е 15% от стойността на забавеното плащане (26 685, 35 лв.) и възлиза на 4 002, 80 лв.Общата сума на неустойката по двете забавени плащания е 9 295,40 лв.

          Горните фактически констатации съдът прие за доказани въз основа на съвкупната преценка на събраните писмени доказателства, неоспорени от страните и въз основа на представената справка за изчисляване на размера на дължимите суми.

          На базата на приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

          І. По предявения иск с правно основание чл. 79 ал.1 във вр. чл. 266 ал.1 от ЗЗД.

          Между страните в производството е сключен договор за поръчка в писмена форма.

От събраните доказателства се установи че ищецът е изпълнил задължението си по договора за изготвяне на работни и инвестиционни проекти и е предал същите на ответника с приемо-предавателен протокол.  Не се представиха доказателства ответника да е възразил при приемането им. Ищецът е издал и съобразно уговореното необходимите фактури. Ответникът не е заплатил в уговорените срокове цената на изработеното.

          С оглед изложените съображения следва да бъде осъден ответника да заплати на ищеца сумата 57 818,26 лв., представляваща стойността на изработеното, като сбор от дължимата втора и трета вноска от цената, дължима по договора. Основателно е искането за присъждане на сумата, ведно със законната лихва за забава, считано от завеждане на иска – 23.12.2010г. до окончателното й изплащане.

І. По предявения иск с правно основание чл. 92 ал.1 от ЗЗД.

          Искът е основателен и доказан до размера от 3 706,29лв. и следва да бъде уважен до този размер. Установи се че са налице условията за ангажиране на договорната отговорност на ответника за забавено плащане на цената по договора. Размерът на неустойката е максимално допустимия по договора.

          При този изход на производството на ищеца са дължат направените разноски в пълен размер, като по настоящото дело са представени доказателства за внесена д.т. в размер на 2 461 лв.

          Ръководен от изложените съображения, съдът

 

Р     Е     Ш     И :

 

          ОСЪЖДА ТД „ ФЕЦ Т. -1” ЕООД, ЕИК 200664487 със седалище и адрес на управление гр. Т., ул. „Г. ” № *, представлявано от управителя Н.Й.С., да заплати на ТД „СИМЕНС” ЕООД, ЕИК 121746004, със седалище и адрес на управление гр. София, Район Илинден, ул. “К.” № *, сумата 57 818,26 лв. ( петдесет и седем хиляди осемстотин и осемнадесет лева и двадесет и шест стотинки), представляваща неизпълнено задължение за заплащане на  цена по договор за изработка сключен между тях на 04.01.2010г., ведно със законната лихва за забава, считано от 23.12.2010г. до окончателното й изплащане; сумата 3 706,29лв. ( три хиляди седемстотин и шест лева и двадесет и девет стотинки), представляваща неустойка за забавено изпълнение на задължението за заплащане на цената, ведно със законната лихва за забава, считано от 23.12.2010 до окончателното й изплащане, както и сумата 2 461 лв., представляваща направените в производството разноски.

          Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд - Бургас.

                                                   

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: