Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  32

гр.Сливен, 28.04.2011 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

               СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито заседание, проведено на двадесет и осми март през две хиляди и единадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

при участието на секретаря Р.Г.,

като разгледа докладваното от съдията КОСТОВА гр.д.№ 600 по описа за 2010 год. за да се произнесе взе предвид следното:

 

               Предявена е искова молба от Н.П.Г. против Х.Т.Ц., в която се твърди че ответница е придобила от майката на ищцата чрез дарение 3/4 идеални части от недвижим имот, представляващ : ПИ № 67338.527.153, находящ се в гр. С., ул.”Т.Д.” №*, с ЕКАТТЕ 67338. по кадастралната карта, с трайно предназначение : урбанизирана, начин на трайно ползване : ниско застрояване, с площ по кадастрална скица 518 кв.м., представляващ по НА № 123, т.І, дело № 406/1963 поземлен имот Х - 2050, кв.166, по регулационния план на гр. С., с площ от 418 кв.м., ведно с построените в имота сгради : Жилищна сграда – еднофамилна с идентификатор № 67338.527.135.1 със застроена площ 34 кв.м., на един етаж с предназначение : жилищна сграда – еднофамилна, конструкция : паянтова, състояща се от : кухня, коридор и представляваща особен жилищен обект; Жилищна сграда – еднофамилна с идентификатор № 67338.527.135.2 със застроена площ 73 кв.м., на един етаж, с предназначение : жилищна сграда – еднофамилна, конструкция : полумасивна, състояща се от хол, спалня, кухня, баня – тоалетна и коридор, обособена като самостоятелен жилищен обект,; Сграда с идентификатор № 67338.527.135.3 със застроена площ 20 кв.м., на един етаж, предназначение : друг вид сграда за обитаване, конструкция : масивна с носещи стени и стоманобетонни подови конструкции, представляваща гараж; Сграда с идентификатор № 67338.527.135.4 със застроена площ от 12 кв.м. на един етаж с предназначение : друг вид сграда за обитаване, конструкция : паянтова, представляваща – стопанска сграда; Сграда с идентификатор № 67338.527.135.5 със застроена площ 9 кв.м. на един етаж, предназначение – друг вид сграда за обитаване, конструкция : паянтова, представляваща тоалетна, при граници и съседи на поземления имот : №№ 67338.527.133; 67338.527.8; 67338.527.138; 67338.527.137; 67338.527.136; 67338.527.134.

               Ищцата твърди, че гореописания недвижим имот е наследство, оставено от баща й, който починал на 25.12.1989г. и от тогава до момента същия се ползвал от нея и майка й/до смъртта й/.

               Твърди също, че познава ответницата само визуално и то по повод намирането на изчезналата й майка от полицаите в дома й. Сочи, че по обяд на 22.02.2007г. майка й Т. Г. била на двора, но после изчезнала. Същата вечер не се прибрала вкъщи. Търсили я по роднини, познати, но не я открили никъде. След като не я открили, на 12.03.2007г. ищцата подала молба в РПУ – Сливен за общонационално издирване. След повече от месец, полицаите открили Т.Г. в дома на ответницата. През периода на пребиваване в дома на ответницата била осъществена сделката за прехвърляне чрез дарение на идеалните части от недвижимия имот.

               Когато Т. Г. се прибрала в дома си е нямала документи за самоличност, ту говорела несвързано, ту се смеела, ту плачела. Това наложило веднага да бъде заведена за преглед от лекар. След като започнала да приема редовно предписаните й лекарства, Т. Г. споделяла, че била заключена в някаква стая от жена, която я карала да подписва документи за получаването на пенсията й и закупуване на лекарства. Многократно ищцата питала своята майка, дали е прехвърлила имота, но тя отричала да е ходила при нотариус и да е извършвала прехвърляне на имота.

               Поради влошеното здравословно състояние на починалата Г. – старческа деменция, ищцата твърди, че процесната сделка е сключена чрез измама, осъществена от ответницата, която умишлено е въвела в заблуждение Т. Г. и се е възползвала от заболяването й. Твърди се още, че процесната сделка е сключена при липса на съгласие, тъй като поставения подпис не е на починалата Г., която към момента на сключване на сделката не била вменяема и не е разбирала какво прави.

               Предвид гореизложеното от съда се иска да постанови решение, с което обяви за недействителна процесната сделка, обективирана в НА № 157, т.І, рег. № 1223, дело № 68/2007г. на Нотариус с рег. № 524 в регистъра на нотариалната камара. Претендира се присъждане на направените деловодни разноски.

               Исковата молба е връчена редовно на ответницата, която в указания от съда срок е депозирала отговор по нея. В отговора се посочва, че ответницата не оспорва допустимостта на предявените исковове, а тяхната основателност. Твърди се, че осъществената на 22.03.2007г. сделка – дарение, е извършена съгласно действащото законодателство, като са приложени всички изискуеми документи, а дарителката е заявила лично своята воля. Последната е била мотивирана от влошените отношения с осиновената си дъщеря и лицето, с което тя живее на съпружески начала, които са й налагали системен тормоз. Твърди се още, че тези лица са искали да им бъде преписан имота, но тъй като починалата Т.Г. не била съгласна, била изхвърлена от дома и настанена в паянтова колиба в същия двор, без всякакви нормални условия за живот. Т. Г. се оплаквала постоянно, че била бита и малтретирана от дъщеря си и лицето, с което тя съжителства, които я хващали за косата и й блъскали главата в стената. Ответницата била дългогодишна приятелка на починалата Т.Г., като често й носела дърва и храна, купувала й лекарства. Един ден, когато ответницата отишла при Т. Г. я намерила паднала на земята, измерила й кръвното и я завела в спешен кабинет на Окръжна болница - Сливен. Наложило се болничен престой от 21.02.2007г. до 02.03.2007г., през което време ответницата била придружител в болницата. След изписване от болницата, ответницата прибрала при себе си починалата Г. и продължила лечението с предписаните й лекарства. Твърди, че никога не е ограничавала или заключвала Т.Г., като дори двете са излизали на разходка в квартала и се срещали с приятели. Тъй като Т.Г. била много доволна от полаганите грижи, сама предложила на ответницата да й дари притежаваните от нея идеални части от недвижимия имот, като запази пожизнено правото си ползване. Така се осъществила и процесната сделка. След като била открита от полицията, Т. Г. била прибрана в дома й, впоследствие - през 2010г. починала. Ответницата твърди още, че по време на сделката Т. Г. е била в добро здравословно състояние, като сделката е реална и валидна, тъй като в нея е пренесена волята на дарителката лично. В знак на благодарност за извършеното дарение, ответницата предоставила на Т.Г. сумата от 5 000 лева, за което е сключено споразумение от 27.03.2007г. Предвид изложеното, моли съда да постанови решение, с което отхвърли предявените искове като неоснователни и й присъди направените деловодни разноски.

               В с.з. ищцата се явява лично и с процесуален представител, като поддържа предявените искове и моли съда да уважи същите.

               В с.з. ответницата се явява лично и с процесуален представител, като поддържа изложените възражения в представения отговор и моли исковите претенции да бъдат отхвърлени като неоснователни.

               След преценка и анализ на събраните доказателства по делото, съдът констатира следното от фактическа страна :

               Ищцата е дъщеря и единствена наследница на Т. Б. Г., починала на 13.02.2010г.

               Починалата Т. Г. е страдала от заболяване и се е водила на диспансерен учет при д-р Н. Н. – психиатър, с диагноза „Мулти инфарктна деменция” – видно от медицинско удостоверение изд. на 04.05.2007г.

               На 12.03.2007г. в РПУ – Сливен е постъпила молба от ищцата Н.П.Г. с която уведомява органите на реда, за изчезването на своята малка, считано от 22.02.2007г. След проведени издирвателни действия, на 23.04.2007г. Т. Г. е върната в дома си от полицаите.

               На 22.03.2007г. починалата Т. Г. е дарила на ответницата Х.Ц. собствените си 3/4 идеални части от недвижим имот, представляващ : ПИ № 67338.527.153, находящ се в гр. С., ул.”Т.Д.” №*, с ЕКАТТЕ 67338 по кадастралната карта, с трайно предназначение : урбанизирана, начин на трайно ползване : ниско застрояване, с площ по кадастрална скица 518 кв.м., представляващ по НА № 123, т.І, дело № 406/1963 поземлен имот Х - 2050, кв.166, по регулационния план на гр. С., с площ от 418 кв.м., ведно с построените в имота сгради : Жилищна сграда – еднофамилна с идентификатор № 67338.527.135.1 със застроена площ 34 кв.м., на един етаж с предназначение : жилищна сграда – еднофамилна, конструкция : паянтова, състояща се от : кухня, коридор и представляваща особен жилищен обект; Жилищна сграда – еднофамилна с идентификатор № 67338.527.135.2 със застроена площ 73 кв.м., на един етаж, с предназначение : жилищна сграда – еднофамилна, конструкция : полумасивна, състояща се от хол, спалня, кухня, баня – тоалетна и коридор, обособена като самостоятелен жилищен обект; Сграда с идентификатор № 67338.527.135.3 със застроена площ 20 кв.м., на един етаж, предназначение : друг вид сграда за обитаване, конструкция : масивна с носещи стени и стоманобетонни подови конструкции, представляваща гараж; Сграда с идентификатор № 67338.527.135.4 със застроена площ от 12 кв.м. на един етаж с предназначение : друг вид сграда за обитаване, конструкция : паянтова, представляваща – стопанска сграда; Сграда с идентификатор № 67338.527.135.5 със застроена площ 9 кв.м. на един етаж, предназначение – друг вид сграда за обитаване, конструкция : паянтова, представляваща тоалетна, при граници и съседи на поземления имот : №№ 67338.527.133; 67338.527.8; 67338.527.138; 67338.527.137; 67338.527.136; 67338.527.134.

               В знак на благодарност на 22.03.2007г. ответницата Х.Ц. е дарила на починалата Т. Г. сумата от 5 000 лева, за което е сключено писмено споразумение между двете, с нотариална заверка на подписите от 27.03.2007г.

               По делото е представен и препис от пълномощно с дата 12.03.2007г., с което починалата Т. Г. е упълномощила ответницата Ц. да извърши всички необходими действия по прехвърлянето на недвижими имот.

               Сделката по прехвърлянето  била изповядана при Нотариус Р.С., с район на действие РС – Сливен. Необходимите документи за представяне при изповядване на сделката били изготвени от адв. Я., АК – Сливен. Тези лица бяха разпитани в хода на производството, като в показанията си сочат, че видимо лицето Т. Г. е била в нормално състояние, явила се е лично пред нотариуса и лично е заявила волята си за дарение на процесния недвижим имот.

               На 05.04.2007г. ответницата Х. Ц. е отправила нотариална покана до ищцата Н.Г. за извършване на доброволна делба на процесния недвижим имот.

               По делото бяха разпитани св. И.Н. и св. Р. Р., които в показанията си сочат, че починалата Т. Г. се е оплаквала пред тях, че роднините й я бият и тормозят, не я къпят. През м. февруари 2007г. починалата Т. Г. е заведена в болница от ответницата Ц., като след преглед е приета за лечение в Първо Вътрешно отделение на МБАЛ „Д-р Иван Селимински”, АД – Сливен. Изписана е на 02.03.3007г. След болничния престой, по времето когато починалата Г. е живеела при ответницата, същата е получавала адекватни грижи, закупувани й били лекарства, била е извеждана на разходка в квартала. Намерена от полицаите, Т. Г. е била върната в дома й на 23.04.2007г.

               С постановление пор. № 996/2007г. е образувано досъдебно производство в Районна прокуратура – Сливен срещу ответницата Х.Т.Ц. ***, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудила и поддържала у Т. Г. *** заблуждение и с това и причинила имотна вреда – престъпление по чл. 209, ал.1 от НК. Назначена и проведена е комплексна съдебно - психиатрична и психологическа експертиза за изясняването състоянието на Т. Г.. В заключение, вещите лица след проведен личен преглед на лицето, са посочили, че Т. Г. страда от „Деменция и Рецидивиращо депресивно разстройство”, водещи до неадекватност в постъпките. Осв. Г. не е била в състояние правилно да възприема фактите, като в периода м. февруари – м. април 2007г., както и конкретно на 22.03.2007г. осв. Г. е страдала от Деменция и не е могла да разбира и ръководи постъпките си. Посочено е, че Деменцията е прогресиращо, дегенеративно заболяване, за което към момента няма лечение. С влязло в сила постановление от 23.01.2008г. на РП - Сливен наказателното производство е било прекратено.

               В хода на производството по настоящето дело са назначени две експертиза : почеркова и съдебно – психиатрична. Заключението на почерковата експертиза сочи, че положения подпис на позиция „Дарител” в НА, обективиращ извършената сделка на дарение, принадлежи на починалата Т. Г.. Заключението на психиатричната експертиза е извършено само по представени писмени документи, тъй като лицето Т. Г. към настоящия момент е починало. След запознаване с приложената по дознанието комплекса психиатрична и психологическа експертиза /тъй като вещото лице е участвало лично при прегледа/, вещото лице посочва пред съда, че диагнозата „Деменция” протича бавно и прогресиращо. По констатираните изменения, може да се направи извод, че същите са оказали съществено влияние върху психичната годност на осв. Г. да разбира и ръководи постъпките си при изповядване на сделката. Евентуалните спонтанни светли моменти не биха били толкова ясни, до степен на пълна адекватност на ситуацията. Относно оплакванията за липса на достатъчно грижи от страна на близките, вещото лице посочва, че обвиненията биха могли да бъдат значително засилени с оглед възрастта и наличието на заболяване „Рецидивиращо депресивно разстройство”. Липсата на спомен за извършеното било характерно за това заболяване, което в конкретния случай се е развивало вече 15 – 16 години. От друга страна нищо във външния вид на лицето, не би подсказало, че тя е болна.

               Горната фактическа обстановка съдът прие за установена след пълен и обстоен анализ на събраните по делото доказателства, които като годни, неоспорени и взаимнодопълващи се, съдът кредитира изцяло. Съдът даде вяра и на разпитаните по делото свидетели, тъй като същите възпроизвеждат лично възприети факти и не са заинтересовани от изхода на делото. Съдът кредитира и представените по делото експертни заключения, като изготвени от добросъвестни и компетентни вещи лица.

               Установеното от фактическа страна мотивира следните изводи от правно естество:

               Предявените искове с правно осн. чл. 26, ал.2, предл. 2 и чл. 29 от ЗЗД са допустими.

               Разпоредбата на чл.26, ал.2, предл. 2 от ЗЗД предвижда, че са нищожни договори, при които липсва съгласие. В конкретния случай от събраните по делото доказателства не може да се направи обоснован извод, че починалата Т. Г. е била в нормално емоционално – волево състояние за да изрази валидно волята си. Дори напротив, предвид поставената й диагноза „Деменция” , която прогресира бавно и постепенно още от преди 15 – 16 години - съгласно заключението на вещото лице, същата не би могла към момента на сключване на процесната сделка да направи реална преценка на ситуацията, правилно да възприема фактите и да постъпва адекватно. Не е могла да разбира и ръководи постъпките си. Вещото лице, при разпита си сочи, че хора с такава диагноза и още повече на такава възраст, са лесно манипулируеми и податливи на внушаемост. Договора по своята същност представлява две насрещни, взаимнопокриващи се съглашения. Липсата на ясно формирана воля, изразена пред Нотариуса при сключването на договора за дарение, от страна на починалата Т. Г. е порок на процесната сделка, който влече и порок на изразеното съгласие. Макар реално починалата Т. Г. да е положила лично подписа си в договора за дарение, то същата не е била в състояние да прецени правилно същината на правната сделка. При това положение следва да се приеме, че е налице нищожност поради липса на съгласие на дарителката, която поради тежко увреденото й здравословно състояние е била в невъзможност да преценява адекватно своите постъпки и да формира действителна, осъзнавана от нея воля за извършване на правни действия, свързани с разпореждане със собствения й имот.

               В този смисъл Решение № 566 от 08.07.2009г. на ВКС по гр.д. № 2095/2008г., ІV г.о., ГК.

               Предявеният иск с правно осн. чл.29 от ЗЗД е неоснователен и недоказан. От разпитаните по делото свидетели, както и от приложеното ДП № 218 „ИП” / 2007г., пор. № 996/2007г. на РП – Сливен, не се установява извършването на измамни действия от страна на отв. Ц., чрез които същата да е подвела чрез умишлено заблуждение починалата Т. Г.. Не се установява и  обстоятелството отв. Ц. да е знаела за състоянието на Т. Г. и тенденциозно да е поддържала в нея заблуждение при сключване на сделката. Предвид това, претенцията за унищожаване на договора, сключен чрез измама следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

               С оглед изхода на делото и на осн. чл. 78 от ГПК в тежест на ответника следва да бъдат възложени всички деловодни разноски направени в производството от ищеца, доказани до размер от  910 лева, от които 660 лева – адвокатско възнаграждение, 250 лева – депозити за вещи лица.

               На осн. чл. 78, ал.6 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати по сметка на СлОС и сумата в размер на 1134 лева., представляваща държавна такса.

               Мотивиран от горното, настоящия съдебен състав на СлОС

 

Р  Е  Ш  И

 

               ПРОГЛАСЯВА на осн. чл.26, ал.2, предл. второ от ЗЗД НИЩОЖНОСТТА на сключения на 22.03.2007г. между Т. Б. Г. с ЕГН ********** и Х.Т.Ц. с ЕГН **********, договор за ДАРЕНИЕ, с който първата дарява на втората 3/4 /три четвърти/ идеални части от собствения си недвижим имот, представляващ : ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 67338.527.153, находящ се в гр. С., ул.”Т.Д.” №*, с ЕКАТТЕ 67338. по кадастралната карта, с трайно предназначение : урбанизирана, начин на трайно ползване : ниско застрояване, с площ по кадастрална скица 518 кв.м., представляващ по НА № 123, т.І, дело № 406/1963 - поземлен имот Х - 2050, кв.166, по регулационния план на гр. С., с площ от 418 кв.м., ведно с построените в имота сгради : Жилищна сграда – еднофамилна с идентификатор № 67338.527.135.1 със застроена площ 34 кв.м., на един етаж с предназначение : жилищна сграда – еднофамилна, конструкция : паянтова, състояща се от : кухня, коридор и представляваща особен жилищен обект; Жилищна сграда – еднофамилна с идентификатор № 67338.527.135.2 със застроена площ 73 кв.м., на един етаж, с предназначение : жилищна сграда – еднофамилна, конструкция : полумасивна, състояща се от хол, спалня, кухня, баня – тоалетна и коридор, обособена като самостоятелен жилищен обект; Сграда с идентификатор № 67338.527.135.3 със застроена площ 20 кв.м., на един етаж, предназначение : друг вид сграда за обитаване, конструкция : масивна с носещи стени и стоманобетонни подови конструкции, представляваща гараж; Сграда с идентификатор № 67338.527.135.4 със застроена площ от 12 кв.м. на един етаж с предназначение : друг вид сграда за обитаване, конструкция : паянтова, представляваща – стопанска сграда; Сграда с идентификатор № 67338.527.135.5 със застроена площ 9 кв.м. на един етаж, предназначение – друг вид сграда за обитаване, конструкция : паянтова, представляваща тоалетна, при граници и съседи на поземления имот : №№ 67338.527.133; 67338.527.8; 67338.527.138; 67338.527.137; 67338.527.136; 67338.527.134. /обективиран в НА № 106, том VІІІ, дело № 1758/2007г. по описа на СлВп при СлРС/.

 

               ОТХВЪРЛЯ предявеният иск за унищожаване поради измама на сключения на 22.03.2007г. договор между Т. Б. Г. с ЕГН ********** и Х.Т.Ц. с ЕГН ********** за ДАРЕНИЕ на горепосочения недвижим имот /обективиран в НА № 106, том VІІІ, дело № 1758/2007г. по описа на СлВп при СлРС/, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

 

               ОСЪЖДА Х.Т.Ц. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Н.П.Г. с ЕГН ********** *** сумата в размер на 910 лева, представляваща деловодни разноски.

 

               ОСЪЖДА Х.Т.Ц. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на СлОС сумата от 1134 лева, представляваща държавна такса.

 

               Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок, считано от съобщаването му на страните, пред БАпС.

 

                                                        ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :