Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N 29

 

гр. Сливен, 18.02.2011 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито заседание на шестнадесети  февруари през две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

ПЕТЯ СВЕТИЕВА

                                                                               

при участието на прокурора ………и при секретаря К.И., като разгледа докладваното от М. Сандулов гр.  д.  N  11  по описа за 2011   год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

Постъпила е въззивна жалба  от ответника в първоинстанционното производство против решение № 727/09.11.2010 г. по гр. д. № 4047/2010 г.  на Сливенския  районен съд в частта му, в която Община – Сливен е осъдена да заплати на ищеца – застрахователно дружество, направените по делото разноски в размер на 44 лв., представляващи адвокатско възнаграждение. В жалбата се твърди, че  от представеното по делото пълномощно, е видно, че определеният адвокатски хонорар е „платимо”, а не „платен”, каквото е изискването на ГПК, което води до извода, че тази сума от 144 лв. за адвокатски хонорар ще бъдат планети в бъдеще, но не и че това е станало в хода на производството. Поради това се иска отмяна на решението в тази част.

В срока по чл. 263 от ГПК е постъпил писмен отговор, в който се твърди, че жалбата е неоснователна, а адвокатското възнаграждение е било изплатено на процесуалния представител, поради което е дължимо.

В с.з. за страните редовно призовани не се явява законен представител, нито представител по пълномощие.

При извършване на въззивния контрол за законосъобразност и правилност върху първоинстанционното решение, в рамките, поставени от въззивната жалба, настоящата инстанция, след преценка на събраните пред РС доказателства, намира, че обжалваното решение е неправилно и незаконосъобразно в атакуваната част, поради което следва да бъде отменено.

Този състав счита, че формираната от първоинстанционния съд фактическа обстановка, така  както е изложена в мотивите на решението, е пълна, правилна и кореспондираща с доказателствения материал, и с оглед разпоредбата на чл. 272 от ГПК, ПРЕПРАЩА своята към нея.

За да постанови обжалваната част на решението си СлРС, произнасяйки се по претенцията за направените по делото разноски на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК е приел, че следва да се присъдят на ищеца разноски в размер на 194 лева, представляващи заплатена държавна такса, както и заплатено адвокатско възнаграждение. Бланкетно и без мотиви е приел възражението на въззивника в настоящото производство за неизплащане на договореното възнаграждение на пълномощника на ищцовото дружество за неоснователно. Фактически констатации в тази насока няма изложени.

Съгласно чл. 78, ал. 1 от ГПК, заплатените от ищеца такси, разноски по производството и възнаграждение за един адвокат, ако е имал такъв, се заплащат от ответника съразмерно с уважената част от иска. Отговорността по чл. 78, ал. 1 от ГПК е право на едната страна да иска от другата да плати направените от нея разноски, ако е постановен съдебен акт в нейна полза, като се дължат реално направените разноски.

 По правилото на чл. 36, ал. 2 от ЗА, размерът на възнаграждението се определя в договор между адвоката и клиента. От представените пред СлРС доказателства е видно, че е налице такъв договор, определящ размера на възнаграждението и начина на плащане, но няма представени и приети доказателства, установяващи, че е заплатено реално на адвокатското дружество, т. е., че са били реално направени.  Безспорно се установи, че към правно релевантният момент пред първоинстанционния съд не е представено преводно нареждане или друг документ за плащане на договорената като възнаграждение по договора за правна защита и съдействие сума, от която да е видно, че ищцовото дружество е заплатило по банковата сметка на адвокатското дружество договорената сума. Липсата на доказателства в тази насока, налага извода, че Адвокатското възнаграждение за предоставената по чл. 24, ал. 1, т.2  и т. 3 от Закона за адвокатурата /ЗА/ услуга, не е заплатено към правно релевантния момент. Следователно не са били налице условията на закона, ответникът да бъде задължен, чрез осъждането му да репарира, разноски на другата страна, за които тя не е доказала, че реално е направила и то към момента на приключване на съдебното дирене пред първата инстанция.

Като е приел обратното и е присъдил на ищеца претендираните разноски, представляващи договорено адвокатско възнаграждение в размер на 144 лева, за които към правно релевантния момент не е имало доказателства, че са направени, решаващият съдебен състав е достигнал до неправилни правни изводи, касаещи основателността на претенцията и необосновано е игнорирал, възражението на ответника в тази насока.

Решението в обжалваната част, с която е присъдено поисканото от заявителя адвокатско възнаграждение, следва да бъде отменено като незаконосъобразно и вместо него постановено друго, с което ищцовата претенция за присъждане на сумата 144 лева, представляващо заплатено възнаграждение за представителство от адвокат, да бъде отхвърлена като неоснователна.

  Ръководен от гореизложеното, съдът

 

Р     Е     Ш     И  :

 

ОТМЕНЯ решение № 727/09.11.2010 г. по гр. д. № 4047/2010 г.  на Сливенския  районен съд В ЧАСТТА, с която ОБЩИНА СЛИВЕН е осъдена да заплати на ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „П.” № * разноски по делото за сумата над 50 лева /петдесет лева/ до 194 лева /сто деветдесет и четири лева/ и ВМЕСТО НЕГО П О С Т А Н О В Я В А:

 

ОТХВЪРЛЯ претенцията на ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „П.” № * против ОБЩИНА СЛИВЕН, за присъждане на сумата 144 лева /сто четиридесет и четири лева/, представляващи разноски по чл. 78, ал. 1 от ГПК за възнаграждение на адвокат като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Решението не подлежи на касационно обжалване.

 

                                                 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                           

ЧЛЕНОВЕ: