РЕШЕНИЕ №                                         

гр. Сливен, 03.06.2011г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в съдебно заседание на първи юни през две хиляди и единадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

при секретаря П.С., в присъствието на прокурора ХРИСТО КУКОВ, като разгледа докладваното от Хр. Марева гр.д. № 34 по описа на съда за 2011г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по искова молба, с която е предявен иск по чл. 336, ал. 1 вр. чл. 5, ал. 1 от ЗЛС.

Директора на ДВУИ – гр. Т. твърди в исковата молба, че Е.П.А. е настанен в дома от 12.04.2007г. Постъпил е в повереното му заведение поради умствена изостаналост и социална индикация. Не е женен, няма живи родители, има само брат, който заявява, че не може да се грижи за него. С експертно решение на ТЕЛК за психични заболявания – гр. В. е определена диагноза шизофренни психози и инвалидност – 92%. Поради характера на заболяването не може сам да ръководи постъпките си във връзка с издръжката си в дома, имуществените и други работи и се нуждае от настойник.

Иска се поставянето на ответника под пълно запрещение.

В с.з.  представител на Директора на дома по заместване – С. С. и Ст. П. поддържат предявения иск.

Представителя на ОП – Сливен дава становище за основателност на искането.

В съответствие с изискването на чл. 337, ал. 1 от ГПК съдът придоби лични впечатления като установи, че на поставените въпроси ответникът е концентриран единствено в желанието си да остане в дома, за да не е сам. Не дава отговор на други въпроси и изразява това си желание спонтанно, без да е поканен за изразяване на мнение и становище.

От заключението на в.л. – д-р Н. Н. – психиатър в Амбулатория за СИМП по психиатрия, гр. Сливен, се установява, че ответникът страда от заболяване: Шизофрения. Параноидна форма. Емоционално-волева промяна, което заболяване протича с пристъпно-проградиентен ход н развитие. По тази причина е невъзможно той да формира осъзната и съобразена с обстоятелствата воля и да ръководи постъпките си, което налага решенията относно личните и имуществените дела да бъдат вземани от надлежен настойник.

Горните фактически обстоятелства обосновават правния извод, че предявения иск е основателен и следва да се уважи. По делото се установи наличието на всички кумулативно изискуеми от разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от ЗЛС предпоставки: наличие на психична болест – Шизофрения. Параноидна форма. Емоционално-волева промяна; неспособност на лицето да ръководи самостоятелно действията и постъпките си дори за битово обслужване, необходимост от непрестанен контрол върху постъпките и непрестанна нужда от грижи в ежедневието. Неспособността на лицето да се ориентира в обстановката, за значението на поведението си, както и ниската степен на социални умения проличава при непосредствен контакт. Заболяването е причина за невъзможност за развитие на способност за полагане на грижи за себе си и делата си, ограничава социалния контакт, което налага допълнителни специални грижи.

Водим от гореизложеното съдът

 

РЕШИ:

 

ПОСТАВЯ ПОД ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ Е.П.А. ЕГН **********, живущ понастоящем в Дом за възрастни с психични разстройства – гр. Т.

 

Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на Органа по настойничество и попечителство при Община – Т. за определяне на настойник на ответника!

 

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас!

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: