РЕШЕНИЕ №                                         

гр. Сливен, 02.05.2011г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в съдебно заседание на тринадесети април през две хиляди и единадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

при секретаря Р.Г., в присъствието на прокурора ЦОНЧЕВА, като разгледа докладваното от Хр. Марева гр.д. № 37 по описа на съда за 2011г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по искова молба, с която е предявен иск по чл. 336, ал. 1 вр. чл. 5, ал. 1 от ЗЛС.

Директора на ДВУИ – гр. Твърдица твърди в исковата молба, че Х.С.Х. е настанен в дома от 22.04.2010г. Постъпил е от ДДУИ 0 с. Петрово, обл. Стара Загора поради умствена изостаналост и социална индикация. С експертно решение на ТЕЛК за психични заболявания – гр. Стара Загора е установено, че лицето е с умерена умствена изостаналост и инвалидност – 95%. Поради характера на заболяването не може сам да ръководи постъпките си във връзка с издръжката си в дома, имуществените и други работи и се нуждае от настойник.

Иска се поставянето на ответника под пълно запрещение.

В с.з.  представител на Директора на дома по заместване – соц. работник С. П. поддържа предявения иск.

Представителя на ОП – Сливен дава становище за основателност на искането.

В съответствие с изискването на чл. 337, ал. 1 от ГПК съдът придоби лични впечатления като установи, че на поставените въпроси ответникът е в състояние да посочи две от имената си. Твърди, че е на 18 години при реална възраст – 23г. навършени към датата на с.з. и не е в състояние да опише трудовата дейност с която се занимава в дом под ръководството на трудо-терапевтите.

От показанията на св. С. С. – работник в дома се установява, че ответникът е кротък по характер и помага в групата по цветарство. В ежедневието си за всичко се справя само под наблюдението и контрола на персонала в дома като поведението му е сравнимо с това на 3-4 годишно дете. Може да се облече сам, но е необходимо да му бъдат определени дрехите според сезона. Не е в състояние да борави с парични средства дори за дребни неща. Може да брои само до три и не може да чете, като относно твърдението на ответника, че чете списания, свидетелката пояснява, че само ги разглежда.

Така установените данни съответстват на представеното с исковата молба писмени доказателства. С експертно решение № 122\16.01.2008г.г. на Областен диспансер за психични заболявания със стационар – Стара Загора ЕООД на ТЕЛК е установено, че е с умерена умствена изостаналост. Посочени са констатации и мотиви: интелектуалната инсуфиенция на степен умерена умствена изостаналост, недобре оформен говор със силно изразени ограничения на възможностите за вграждане в обществото и необходимост от чужда помощ в битовото обслужване

Горните фактически обстоятелства обосновават правния извод, че предявения иск е основателен и следва да се уважи. По делото се установи наличието на всички кумулативно изискуеми от разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от ЗЛС предпоставки: наличие на психична болест – умерена умствена изостаналост съпроводена с ДЦП; неспособност на лицето да ръководи самостоятелно действията и постъпките си дори за битово обслужване, необходимост от непрестанен контрол върху постъпките и непрестанна нужда от грижи в ежедневието. Неспособността на лицето да се ориентира в обстановката, за значението на поведението си, както и ниската степен на социални умения проличава при непосредствен контакт. Заболяването е причина за невъзможност за развитие на способност за полагане на грижи за себе си и делата си, ограничава говора и установяването на контакт, което налага допълнителни специални грижи.

Водим от гореизложеното съдът

 

РЕШИ:

 

ПОСТАВЯ ПОД ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ Х.С.Х. ЕГН **********, живущ понастоящем в Дом за възрастни с психични разстройства – гр. Твърдица

 

Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на Органа по настойничество и попечителство при Община – Твърдица за определяне на настойник на ответника!

 

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас!

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: