Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № ……

гр.Сливен, 03.02.2011 г.

 

В   И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на трети февруари през две хиляди и десета година в състав:

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА ДРУМЕВА

                                                                                 ЧЛЕНОВЕ: АТАНАС СЛАВОВ

                                                                                                    ПЕТЯ СВЕТИЕВА

 като разгледа докладваното от съдия СВЕТИЕВА въззивно частно гражданско дело № 40 по описа за 2011 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба срещу действие на съдебен изпълнител и се движи по реда на чл. 435 и следващите от ГПК, във връзка с чл. 527, ал. 4 от ГПК.

Образувано е по подадена на 23.12.2010 година чрез Държавен съдебен изпълнител при РС - Сливен, частна жалба от С.Ш., в качеството му на взискател по изпълнително дело № 364 /2010 година срещу Постановление от 15.12.2010 година на ДСИ за оправомощаване делото да извърши определените в акта действия за сметка на длъжника по изпълнителното дело.

 С жалбата се правят оплаквания за незаконосъобразност на атакуваният акт на ДСИ. Посочва се, че изпълнителното производство е образувано по чл. 526 и чл. 527 от ГПК за извършване на определено действие от длъжника, изразяващо се в премахване на стрехата на старата жилищна сграда в имота му, за което последният бил уведомен да изпълни доброволно. По повод възражението му, че премахването на стрехата би довело до събаряне на сградата, по изпълнителното дело е назначена съдебно - техническа експертиза, установяваща, че при спазване на определени правила премахването би могло да се извърши. Посочва се, че това заключение е изпратено на длъжника, който го е получил на 22.10.2010 година. Въпреки установените чрез заключението нови обстоятелства съдебния изпълнител, без да определи срок на длъжника да изпълни строителните работи, водещи до премахването на стрехата при спазване на препоръките отразени в експертното заключение и при липсва изрично искане от взискателя да го оправомощи да извърши действието за сметка на длъжника, съдебният изпълнител му е възложил сам да извърши тези СМР. Тези нарушения /не е определен срок на длъжника за доброволно изпълнение и не е направено искане за оправомощаване от страна на взискателя/ според жалбоподателя правели оправомощаване незаконосъобразно. С оглед характера на действието което  следва  да  се  извърши, жалбоподателят счита, че в случая са налице условията на чл. 527 от ГПК, длъжника  да  бъде принуден  от  съдебния  изпълнител  да  извърши действието и  ако  не  го стори в определения от съдебния изпълнител срок, на същия следва да се налагат предвидените в закона глоби.

От СлОС се иска постановяване на съдебно решение, с което да се отмени обжалваното постановление и съдебният изпълнител да бъде задължен да предприеме действия по чл. 527 от ГПК.

В срока по чл. 436, ал. 3  от ГПК от насрещната страна – длъжник по изпълнителното дело, пред ДСИ е депозирано писмено възражение, заведено във входящия регистър на  ДСИ при СлРС  под вх. № СД-03-03-376/21.01.2011 година.

 Във възражението се излагат аргументи, който не са насочени към опровергаване на направените в жалбата оплаквания. От съда се иска да постанови решение, с което да отмените обжалваното постановление и на основание заключението на инж. Андон Г. и удостоверение за търпимост № 9400 - 13 721 от 19.10.2010 година, да нареди спиране на всички действия по премахване на стреха на стара жилищна сграда.

Становище във връзка с жалбата е представил Държавен съдебен изпълнител И.К., който е изложил аргументи за законосъобразност и обоснованост на обжалваното действие.

 Настоящия състав на Сливенски окръжен съд, като взе предвид доводите на жалбоподателя и доказателствата, намиращи се в приложеното копие от изпълнително дело № 364 по описа на ДСИ при СлРС, намира за установено следното:

Изпълнително дело № 364/2010 г. по описа на държавен съдебен изпълнител при СлРС е образувано по молба на С.С.Ш., въз основа на изпълнителен лист, издаден по гражданско дело № 5417/2007 година по описа на СлРС съгласно, който Х.А.Х. е осъдено да преустанови неправомерните си действия, с който пречи на С.С.Ш. - взискател по изпълнителното дело, да упражнява пълноценно правото си на собственост върху описания в изпълнителния лист имот, като извърши конкретно посочени действия, измежду които й да премахне навлизащата в имота му стреха на стара жилищна сграда с около 0.40 кв.м.

След образуване на изпълнителното дело на длъжника е изпратена покана за доброволно изпълнение, заедно с копие от изпълнителния лист, получени от него на 10.08.2010 година. На 25.08.2010 година - ден следващ изтичането на двуседмичния срок за доброволно изпълнение, от длъжника, пред ДСИ е депозирана молба с приложени доказателства за изпълнение на действия, за които е осъден, както и изпратено му уведомление, изготвено от инж. Г., излагащ в същото свое заключение, че премахването  на  стрехата  на старата  жилищна  сграда е недопустимо по техническите  правила  и норми , поради  което  и  отказва  да изпълни  поръчката.

От пълномощника на взискателя по изпълнителното дело е подадена молба, /докладвана  на  ДСИ на 13.09.2010 година/, в която е  изразил становище, че не възприема за основателно възражението на длъжника, основано  на посоченото  по- горе уведомление  за техническа невъзможност за премахване на навлизащата в имота на взискателя част от  стреха  на  стара  жилищна  сграда с 0.40 метра, като  се  е  позовал  на  обстоятелството, че  този  въпрос е бил предмет на преценка  по същество на влязлото в сила решение, въз основа  на  което е издаден изпълнителния лист,  респ. не  е  възможно  пререшаването  му  в  хода на изпълнителния процес. Наред с това,  като е подчертал, че в изпълнителното производство следва да се установи единствено начина по който премахването като  действие следва  да се  извърши, с оглед причиняване на  минимални щети по сградата на  длъжника, е обосновал мнението си, че при всички случаи длъжникът следва да  изпълни задължението,  вменено му от съда  и ако  същият не изпълнява това свое задължение, след съответните указания на съдебния изпълнител, следва  да  се  приложат разпоредбите  на чл. 526 от ГПК  или евентуално  на чл. 527 от ГПК.

След запознаване с тази молба ДСИ при СлРС , с разпореждане  от 14.09.2010 година  е назначил вещо лице на което е възложил изготвяне на експертно заключение относно реда  и  начина за премахване на навлизащата в имота на взискателя стреха на стара жилищна  сграда с около 0.40 кв.м.

На 12.10.2010 година, към изпълнителното дело е депозирано изготвеното експертно заключение.

На 13.12.2010 година, по изпълнителното дело, от пълномощника на взискателя е подадена молба, с която ДСИ е уведомен, че от получаване на съобщението от длъжника за изготвеното експертно заключение, станало на 22.10.2010 година до подаване на коментираната молба, от длъжника не са предприети никакви действия за премахване на стрехата, въпреки техническата възможност за това, установена от експерта. Имайки предвид специфичния характер на действието, което трябва да се извърши лично от длъжника и позовавайки се на бездействието на длъжника, взискателят чрез пълномощника си е поискал от ДСИ, на основание чл. 527, ал. 1 от ГПК да  наложи  на  длъжника глоба в предвидения в закона размер, както и да го предупреди, че ако продължава да не изпълнява задължението  си ще бъде глобен повторно.

Искане от взискателя по реда на чл. 526 ал. 1 от ГПК, отправено  до ДСИ при СлРС да бъде  оправомощен да извърши  действието за  сметка  на длъжника, няма  направено.

С Постановление 15.12.2010 година, като взел предвид, че по изпълнителното дело от пълномощника на взискателя е подадена молба от 13.12.2010 година, в която се посочва, че длъжникът по делото не е премахнал процесната стреха и с оглед предходна молба на взискателя от 10.09.2010 г. и на основание чл. 526, ал. 1 от ГПК  И.К. -ДСИ при СлРС, оправомощил взискателя Ш. за сметка на длъжника Х. да сключи  договор с избрана от него /взискателя / строителна фирма, която при стриктно спазване на точка 4 и точка 5 от депозираното по делото заключение на вещото лице О. Д. Р. да извърши премахването на навлизаща в имота на взискателя стреха на стара жилищна сграда, показано на чертеж 2 от заключението.

Препис от постановлението е получено от взискателя на 16.12.2010 г.

Частната жалба е депозирана пред ЧСИ в срока за обжалване, а именно на 23.12.2010 година.

 Настоящият състав на СлОС намира жалбата за допустима, тъй като е подадена в срок и от лице имащо право да обжалва валиден, допустим и подлежащ на обжалване съгласно предвижданията на чл. 527, ал. 4  от ГПК   акт на ЧСИ.

Разгледана по същество частната въззивна жалба е основателна, а обжалваното с нея Постановление за оправомощаване е незаконосъобразно и като такова следва да се отмени. Съображенията за това са следните.                                                                                                       Съгласно чл. 526, ал. 1 от ГПК, при задължение за изпълнение на определено действие, което длъжника е осъден да извърши и което  действие може да бъде извършено  от друго лице, то за взискателя съществува правната възможност да поиска оправомощаване от съдебния изпълнител да извърши действието и сам за сметка на длъжника. Следователно, за да се стигне до овластяване на взискателя по реда на чл. 526, ал. 1 ГПК, следва да е налице от страна на длъжника виновно неизпълнение на задълженията, които е осъден да изпълни, да съществува възможност действието да бъде извършено от друго лице и не на последно място взискателят да се е възползвал от възможността, която закона в цитираната разпоредба му предоставя, а именно изрично да поиска от съдебния изпълнител да го оправомощи да извърши действието вместо и за сметка на длъжника.             В случая, предпоставките за оправомощаването на взискателя не са били налице. От доказателствата по делото по несъмнен  начин  се  прие  за установено, че  след като с помощта на вещо лице е определен начина и техническата възможност за премахване на стрехата, от съдебния  изпълнител не е предоставен срок на длъжника доброволно да  изпълни задължението за което е осъден, за да може бездействието му  да се  третира  като  виновно неизпълнение. Наред с това е несъмнено, че взискателя нито е направил конкретно искане, нито индиректно е заявил съгласие за оправомащаването му да извърши действието за сметка на длъжника. Следователно ДСИ не е имал основание да овласти взискателя по изпълнителното дело по реда на чл. 526, ал.1 ГПК да извърши вместо длъжника, действието, което последният е осъден да извърши. В този смисъл, това негово действие е незаконосъобразно и като такова, следва да бъде отменено.                                                                   За  пълното на  произнасянето, следва да се отбележи, че при наличните данни съдържащи се в изпълнителното дело, в това число волеизявлението на длъжника, изложено  в негова частна жалба, /която не е предмет на настоящото производство/ е видно, че той заявява  желанието сам  да  премахне стрехата  на  старата  къща строена  през 1947 година. Наред с тава изричното искане на взискателя, направено чрез пълномощника му с молба от 13.12.2010 година, /по което от ДСИ няма произнасяне/ да предприеме адекватни действия, налагащи предоставяне на нов срок на длъжника да изпълни действието, за което е осъден и /или пристъпване към произнасяне на направеното с молбата от взискателя искане за  изпълнение  на  процедурата по чл. 527 от ГПК е следвало  да предопредели действията  на  съдебният изпълнител в  насока  именно, очертана в тази  молба.                                       Изложеното във възражението на ответната по жалбата страна искане, основано на заключението на инж. Андон Г. и удостоверение за търпимост № 9400 - 13 721 от 19.10.2010 година, да бъде наредено спиране на всички действия по премахване на стреха на стара жилищна сграда, не се обсъжда в настоящия съдебен акт, тъй като цели пререшаване на въпрос, преклудиран  със  сила на  присъдено нещо на решението, с което длъжника е осъден да извърши  конкретното действие отразено в изпълнителния лист, което  е  недопустимо.                                    Ръководен от гореизложените съображения, съдът

                                                                        Р     Е     Ш     И 

ОТМЕНЯ действията на ДСИ по изпълнително дело № 364/2010 година по описа на СИС при СлРС, изразяващи се в оправомощаване на взискателя С.С.Ш., на основание, чл. 526, ал. 1 ГПК, с Постановление от 15.12.2010 година, да извърши за сметка на длъжника Хасан А.Х. Следните действия ”да сключи  договор с избрана от него /взискателя / строителна фирма , която  при стриктно  спазване  на точка 4 и точка 5 от депозираното по делото заключение на вещото лице Олег Димитров Радев да извърши премахването на навлизаща в имота на взискателя стреха на стара жилищна сграда, показано  на чертеж 2 от заключението” като  НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ.                 Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                      

             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                               2.