РЕШЕНИЕ №

 

Гр. Сливен, 31.03.2011 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Сливенски окръжен съд, граждански, гражданско отделение втори състав в открито заседание на ШЕСТНАДЕСЕТИ МАРТ, ПРЕЗ ДВЕ ХИЛЯДИ И ЕДИНАДЕСЕТА година, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

          ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

                             АТАНАС СЛАВОВ

 

При секретаря  М.Т. и в присъствието на Прокурора……………… като разгледа докладваното от АТАНАС СЛАВОВ  в.гр.д.№ 62 по описа за 2011 година, за да се произнесе съобрази:

Производството е въззивно и се провежда по реда на чл.258 и сл. от ГПК в вр.чл.3* в вр.чл.310 от ГПК

Обжалвано е Решение № 877 от 02.12.2010 год по гр. дело № 4427/2010  г. на СлРС в частта, в която са уважени предявените искове с правно основание чл.344 ал.1 т.1, т.2  и т.3 от КТ.

В жалбата си до съда на ОТВЕТНИКЪТ по първоинстанционото производство ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ, със седалище и адрес на управление - гр. С., бул. „Хр. Б.” *,  представлявано от Изпълнителния  Директор Я.Н.Н. , чрез юрист консул В. Х., твърди, че обжалваното решение е постановено в нарушение на материалния закон, поради и което моли да бъде отменено и да бъде постановено Решение по същество, с което въззивния съд да отхвърли предявените искове.

С атакувания съдебен акт първоинстанционния съд признал уволнението за незаконно и отменил заповед  47/22.06.2010 г. на Изпълнителния директор на ИАРА – гр. С., с която на основание чл. 328 ал.1 т.2 от КТ, считано от 01.07.2010г., е прекратено трудовото правоотношение с Б.Д.М., ЕГН ********** *** като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. Възстановил Б.Д.М., на заеманата от него преди уволнението длъжност - “ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТв сектор “Рибарство и контрол” – гр. Сливен, Регионален център “Рибарство и контрол – Югоизточна България”, в Главна дирекция “Рибарство и контрол”, при ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ -  гр. С. и осъдил ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ, да заплати на Б.Д.М., сумата 2038.40 лв., представляваща обезщетение по чл. 344 ал. 1 т. 3 от КТ вр. с чл. 225 ал. 1 от КТ за оставане без работа поради уволнението за периода от 01.07.2010 г. до 22.11.2010 г., ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на иска – 12.08.2010 г. до окончателното изплащане и разноски в размер на 500 лв.

Във въззивната жалба се твърди, че е проведен подбор и той е бил проведен при спазване изкискванията на закона. Първоинстанциония съд не е направил разлика между поименно щатно разписание и длъжностно разписание. Съкращението н щата е въз основа на приетия нов устройствен правилник на ИАРА и в случая въззиваемия е предприел необходимите действия за извършване предвиденото съкращение, като е издал заповед за провеждане на подбор, назначил е комисия определил е лицата които ще участват в подбора и критериите за оценка на работниците и служителите. Твърди, че при извършения подбор са спазени законовите критерии при подбора и по тази причина същия е проведен законно .

Моли съда да постанови Решение,с което отмени обжалваното Решение на първоинстанционния съд, като вместо него да постанови друго , с което отхвърли предявения отрицателен установителен иск.

С въззивната жалба не са направени доказателствени или процесуални искания.

В срока по чл. 263 ал. 1 от ГПК, не е депозиран отговор от въззиваемата страна.

Моли съда да постанови на решение, с което да потвърди атакувания първоинстанционен съдебен акт. Претендира се присъждане на разноските, направени пред настоящата инстанция.

Няма направени с отговора доказателствени и процесуални искания.

В съдебно заседание, редовно призован въззивникът, не се представлява.

Чрез представителя си по пълномощие по чл. 32, т. 1 от ГПК, подал писмено становище, заявява, че поддържа въззивната жалба и моли съда да я уважи. Претендира присъждане на разноските за двете инстанции /писмено становище/.

В съдебно заседание въззиваемата страна, редовно призована, не се явява  и не се представлява. Постъпило е писмено становище от процесуален представител по пълномощие по чл. 32, т. 1 от ГПК, който оспорва въззивната жалба като неоснователна, поддържайки изложените в отговора си съображения. Моли въззивния съд да потвърди атакуваното решение, което счита за правилно и законосъобразно.

След докладване на жалбата и отговора, страните не са направили възражения.

Въззивният съд намира въззивната жалба за редовна и допустима, отговаряща на изискванията на чл. 260 и чл. 261 от ГПК, тъй като същата е подадена в срок, от процесуално легитимиран субект, имащ правен интерес от обжалването, чрез постановилия атакувания акт съд.

При извършване на служебна проверка по реда на чл. 269 от ГПК, настоящата инстанция констатира, че обжалваното съдебно решение е валидно, и с оглед пълния обхват на обжалването – и допустимо.

При извършване на въззивния контрол за законосъобразност и правилност върху първоинстанционното решение, в рамките, поставени от въззивната жалба, настоящия съдебен състав, след преценка на събраните от първоинстанционния съд доказателства, намира, че обжалваното решение е законосъобразно и като такава следва да бъде потвърдено.

От събраните доказателствата по делото , пред първоинстанционния съд и от представените доказателства пред въззивната инстанция съдът приема за установена следната ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА:

Настоящия съдебен състав на СлОС счита, че формираната и изложена в мотивите на решението от първоинстанционния съд фактическа обстановка е пълна, правилна и кореспондираща с доказателствения материал, поради което и на основание чл. 272 от ГПК, препраща своята към нея. 

Въз основа на събраните доказателства, съдът направи следните ПРАВНИ ИЗВОДИ:

Решението на първоинстанционния съд е обжалвано в частта в която са уважени кумулативно предявените искове за признаване на уволнението за незаконно и отмяната на заповедта за уволнение, възстановяване на предишната заеманата преди уволнението от ищеца длъжност и намират правното си основание чл.344 т..1 т.2 и т.3 от КТ

Мотивите на решаващия съд за да постанови обжалвания съдебен акт, че при съкращаване в щата какъвто е настоящия случай упражняването на правото на подбор от работодателя е задължително условие за упражняване на правото на уволнение. В този случай работодателят не може да упражни своето право на уволнение поради съкращаване в щата, преди да е извършил подбор между лицата, заемащи щатните длъжности подлежащи на съкращение, съобразно критериите, посочени в разпоредбата на чл. 329 от КТ. Извършения подбор е в противоречие с приетите законови и определените от работодателя критерии и поради това е извършен в нарушение на закона и поради тази причина уволнението е незаконосъобразно.

Настоящия съдебен състав споделя изцяло правните изводи на решаващия състав на РС Сливен, които са обосновани и намират опора в материалноправните норми, приложими към настоящия спор относно това, че правото на работодателя по чл. 329, ал. 1 КТ е подчинено на изискването да бъдат запазени служителите, които работят по-добре и имат по-висока квалификация. В конкретния случай, решаващият съд, в съответствие със закона и съдебната практика, е установил, че подборът макар да е извършен между всички служители, изпълняващи една и съща длъжност, но  при извършването му е налице занижаването на оценката на въззиваемия, което не е мотивирано и подбора не е извършен съгласно приетата процедура за извършването му.

Първоинстанционния съд въз основа на изложените в обстоятелствената част на исковата молба като твърдения факти и обстоятелства, на които се основават исковите претенции, правилно е определил границите на правния спор и е дал съответстващата правна квалификация на исковите претенции.

От анализа на събраните по делото доказателства, може да се обоснове извод за основателността на предявения иск.

Настоящия съдебен състав счита, че правото на подбор по чл. 329 от КТ подлежи на съдебен контрол съобразно установените в закона и допълнително възприети от работодателя критерии. В случая уволнението не е извършено в съответствие с обявените критерии - квалификация, ниво на изпълнение на възложената работа, отношение към работата и др. Констатирана нередност при оценяването на лицата между, които е извършен подбор е в противоречие с законовите критерии .

В изготвения протокол на един от участниците в подбора - Енчо Енчев, е поставена оценка 20 за притежавана  образователна степен бакалавър. Безспорно е по делото, че той не е завършил висше образование. По този начин неговата оценка е неправилно завишена и извършения подбор е незаконосъобразен.

Районният съд е провел надлежно и пълно съдебно дирене, събрал е допустими и относими доказателства, въз основа на които е формирал обективна фактическа обстановка и въз основа на нея е достигнал до законосъобразни правни изводи.

С оглед изложеното и при констатираното съвпадение на правните изводи на двете инстанции, въззивният съд счита, че липсват отменителни основания и въззивната жалба следва да бъде оставена без уважение. Атакуваното решение следва да бъде потвърдено.

Въззиваемата страна е претендирала и доказала направени пред настоящата инстанция разноски в размер на 300 лева, които следва да й се присъдят.

С оглед изхода на делото и по правилата на процеса, въззивникът следва да понесе своите разноски така както са направени.

По тези съображения, съдът

РЕШИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА първоинстанционно Решение № 877 от 02.12.2010 год. по гражданско дело № 4427/2010 година на Сливенски районен съд в частта в която е уважил предявените искове с правно основание чл.344 т.1,т.2 и т.3 от КТ.

ОСЪЖДА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ, със седалище и адрес на управление - гр. С., бул. „Хр. Б.” № *, представлявано от Изпълнителния  Директор Я.Н.Н. ДА ЗАПЛАТИ на Б.Д.М., ЕГН ********** *** направените разноски по делото за тази инстанция в размер на 300 лева /триста лева/.

В останалите части решението е влязло в сила поради необжалването му.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от редовното му връчване пред ВКС на РБ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: