Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N 45

 

гр. Сливен, 09.03.2011 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито заседание на втори март през две хиляди и единадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

ПЕТЯ СВЕТИЕВА

                   

                    

                                                                                       

при участието на прокурора ………и при секретаря Р.Г., като разгледа докладваното от М. Сандулов ч. гр.  д.  N  63  по описа за 2011   год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по обжалване действията на съдебния изпълнител и е с правно основание чл. 435 и сл. от ГПК.

Образувано е по жалба от трето лице срещу постановлението на ЧСИ, с което е извършено възлагане на купувача на два недвижими имота от публична продажба по изпълнителното дело.  Твърди се, че продадените  от съдебния изпълнител имоти са предмет на съдебна делба , която е образувана по искова молба на жалбоподателката и поради това действието на ЧСИ е незаконосъобразно, поради което се иска отмяна на постановлението, с което е извършена публичната продан.

В с.з. жалбоподателката, взискателката и длъжниците, редовно призовани, не се явяват и не са изпратили свой представител.

ЧСИ не е изложил становище по жалбата.

От събраните по делото доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

Производството по изпълнителното дело е образувано въз основа на молба на кредитора В.Д.  по изпълнителен титул – издаден от Сливенския районен съд изпълнителен лист въз основа на съдебна спогодба, одобрена с протоколно определение от 17.06.2009 г. , сключена по гр. д. № 3932/2008 г. По силата на тази спогодба Д.В. Ф. се е задължил да заплати на В.В.Д. сумата от 33500 лв., както и договорена неустойка от 5 000 лв. Предмет на гражданското дело е било допускането на делба на обекти, към които сега е насочено принудителното изпълнение. Страните по делото са се споразумели имотите да бъдат поставени в дял на Д. Ф., а за уравнение на дела същият се е задължил да заплати на В.Д. посочената по-горе сума в едногодишен срок, като при неплащане в срок се е задължил да заплати неустойка в размер на 5 000 лв. Длъжниците по изпълнителното дело са наследници на Д.В. Ф. – негови синове, а жалбоподателката  е бивша негова съпруга. От представените удостоверения от службата по Вписвания в гр. Сливен се установява, че за двамата длъжници няма други вписвания в службата, освен наложените възбрани върху процесните имоти към 27.08.2010 г. С молба от 16.08.2010 г. взискателката е поискала вписване на законна ипотека върху имотите и тази ипотека е била вписана.

Въз основа на приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

Жалбата е неоснователна. В нея се застъпва становището, че извършеното от съдебния изпълнител действие е незаконосъобразно, тъй като жалбоподателката като трето лице има права върху имота.  Принудителното изпълнение е насочено срещу два самостоятелни обекта на правото на собственост – апартамент и гараж. Двата обекта са собственост на длъжниците по изпълнителното дело. Безспорно е, че към момента на налагане на възбраната собственици на имотите са били длъжниците по изпълнителното дело. Разпоредбата на чл. 435 ал. 4 от ГПК лимитира възможностите, с които разполага третото лице при обжалване действията на съдебния изпълнител.  Законодателят изрично е приел, че третото лице може да обжалва действието само когато изпълнението е насочено върху вещи, които в деня на възбраната са се намирали във владение на третото лице и жалбата не се уважава, ако се установи, че вещта е била собственост на длъжника при налагане на възбраната.  В конкретния случай е безспорно, че имотите срещу  които е насочено принудителното изпълнение, са собственост на длъжниците и към момента на налагане на възбраната  жалбоподателката не ги е владяла. В случая са ирелевантни възраженията за друг висящ граждански процес, тъй като той не касае извършеното от съдебния изпълнител действие. Ето защо подадената жалба се явява  неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

В жалбата е направено искане за спиране на изпълнителното производство, но това искане се явява пряко обусловено от основателността на жалбата, поради което се предпоставя и неговата неоснователност.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

 

 

Р     Е     Ш     И  :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Р.Г.Д.  ЕГН ********** *** за спиране на изпълнението по изп. д.№ 20108370400746 на ЧСИ  П. Г. с рег. № 837 и район на действие Сливенски окръжен съд.

 

ОСТАВЯ  БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Р.Г.Д.  ЕГН ********** *** против постановление на ЧСИ П. Г.в по изп. д. № 20108370400746, с което е извършено възлагане на купувача на два недвижими имота от публична продажба.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         

 

         ЧЛЕНОВЕ: