Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. С., 08.02.2011 г.

 

В     ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение в закрито

заседание на седми февруари, през две хиляди и единадесета година,

в състав:                           

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:    МАРГАРИТА ДРУМЕВА

                                          

                                          ЧЛЕНОВЕ:                 НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                              МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                                   

При секретаря       и в присъствието на Прокурора …………….…………… като разгледа докладваното от М. ДРУМЕВА гр.д. № 67/2011 г., за да се произнесе съобрази:

Производството е образувано по жалба срещу действията на съдия изпълнител и се движи по реда на чл. 435 и сл. от ГПК.  

Жалбоподателите И.Й.Д. и Х.В.Д. *** обжалват ПОСТАНОВЛЕНИЕ за възлагане на недвижим имот от 08.12.2010 г. по изп.д. № 292 на частния съдия изпълнител П.Г., с Рег. № 837 от КЧСИ, с район на действие съдебен район на Сливенски окръжен съд- с възлагането му на банката взискател.

В жалбата си жалбоподателите твърдят, че незаконосъобразно ЧСИ е съставил Постановление за възлагане на недвижим имот и извършеното от него възлагане е неправилно и незаконосъобразно. Нарушени били процесуални разпоредби на ГПК и ТЗ. Постановлението било недопустимо поради това, че изпълнителното производство било образувано по молба на управителя на клона в гр. С. на банката взискател, в качеството му на “пълномощник”. Настояват, че поради липсата на правосубектност на клона на търговеца управителя на такъв клон, за да бъде процесуален представител по пълномощие, дори и в изпълнителното производство трябва да бъде от кръга на лицата, посочени в чл. 32 от ГПК. Управителят С.Д.С., който извършил всички действия по изпълнителното производство не попадал в този кръг лица. В случая имало пълномощно, по което обаче не можел да бъде пълномощник.

Постановлението за възлагане е обявено на жалбоподателите на 11.12.2010 г.

Жалбата е входирана при ДСИ на 27.12.2010 г., видно от положения щемпъл.

 Ответникът по жалбата “БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД с ЕИК 831633691, гр. София, чрез процесуалния си представител адв. К. Ц. ***  оспорва наведения в жалбата довод за приложението на чл. 32 от ГПК. Намира, че не са налице нито една от двете хипотези на чл. 435, ал.3 от ГПК за наличие основания за отмяна на действията на съдия изпълнителя. Намира жалбата за недопустима, алтернативно неоснователна. Посочва, че принципно банката взискател може да се оплаче от нелегитимно представляване, но не и длъжниците. 

В писмените си обяснения ЧСИ посочва, че счита жалбата за неоснователна. Изпълнителното дело образувал по молба на взискателя “БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД, София на 19.03.2010 против длъжници И.Й. Даголова и Х.В.Д., след като прегледал редовността на изпълнителния лист от 26.02.2010 г. по гр.д. № 5528/2009 г. на СлРС, на основание банков кредит. Предмет на изпълнението бил опис и продажба на ипотекиран в полза на взискателя недвижим имот в гр. С., ул. “Ц.Ц.” № *.

Съдът не споделя възражението на ответника за недопустимост на жалбата. Намира я за допустима, като подадена в срок от страни в изпълнителното производство- длъжници, които имат правен интерес от обжалването продажбата на имота им, представляващ семейна имуществена общност. Евентуалната неоснователност не води до нейната недопустимост. Законодателят предвидил възможност да се обжалва постановление за възлагане на съдебния изпълнител при условията на чл. 435, ал.3 от ГПК.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

Въпреки, че жалбоподателите не са отразили правното основание, съдът намира, че се касае за обжалване съгласно чл. 435, ал.3 от ГПК, относимо към обжалване на постановлението за възлагане. Длъжникът може да го обжалва само с позоваване, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най- високата предложена цена, с оглед въведения от новия ГПК списък на действията, които могат да се обжалват.

 Взискател по изпълнителното производство е “БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД, София, която по реда на заповедното производство на основание чл. 418 от ГПК, въз основа на документ по чл. 417 от ГПК се снабдила с изпълнителен лист за вземане по непогасен банков кредит за сумата 97 465.02 евро главница, сумата 6726.21 евро просрочена лихва към 29.12.2009 г., наказателна лихва 323.54 евро и сумата 4088.27 лв. разноски по заповедното производство- по ч.гр.д. № 5528/2009 г. на СлРС. Приложен е нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижимия имот на длъжниците № 16 том V, рег. № 5004, д. 555 от 2007 г. на нотариус Димчо Ненов- рег. № 092 на НК, като кредиторът е представляван от управителя на клона на банката С.Д.С.. Приложен е Анекс № 112/АМR2007 г. от 24.04.2009 г., в който банката отново е представлявана от управителя С., както и пълномощното в негова полза, издадено от  Главния и Заместник Изпълнителни Директори за извършване на конкретни дейности.

Оценката на имота е определена 340000 лв., като началната продажна цена, съгласно чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК при която започнала продажбата на 02.12.2010 г., видно от Протокола за обявяване на постъпили наддавателни предложения по насрочена публична продан и на купувач е в размер 25500 лв. За 255001 лв. за купувач е обявен единствения наддавач банката взискател.   

Кредиторът спечелил търга, предложил най- висока цена и правилно и законосъобразно имотът му е възложен с обжалваното постановление. 

Съдът не констатира ненадлежно извършване на наддаването. Имуществото е възложено по най- високата предложена цена. По същество няма оплакване в тези насоки.

Съдът намира за неоснователно оплакването, че липсата на представителна власт на подалия молбата за образуване на изпълнителното производство води до опорочаване на действията на частния съдия изпълнител. От една страна няма представени доказателства от жалбоподателя, че управителят на клона на банката в гр. С. не е с юридическо образование. От друга ако евентуално управителят не е юрист, последващите действия на упълномощения от ръководните органи на банката адвокат К. Ц. *** санират евентуалния пропуск при подаването молбата за образуване на изпълнителното производство.

Съдът намира обжалваното изпълнително действие законосъобразно, а жалбата за неоснователна, поради което ще я остави без уважение.  

 Въз основа на изложеното съдът

 

          Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ ЖАЛБАТА  на И.Й.Д. и Х.В.Д. *** против ПОСТАНОВЛЕНИЕ за възлагане на недвижим имот от 08.12.2010 г. по изп.д. № 292 на частния съдия изпълнител П.Г., с район на действие съдебен район на Сливенски окръжен съд и с Рег. № 837 от КЧСИ, като правилно и  законосъобразно. 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                               

 

 

ЧЛЕНОВЕ :