Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 62

гр.Сливен, 21.04.2011 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в публично съдебно заседание на двадесет и трети март през две хиляди и единадесета година в състав:

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: АТАНАС СЛАВОВ

                                                                                           ПЕТЯ СВЕТИЕВА

при секретаря Е.Х., като разгледа докладваното от съдия СВЕТИЕВА въззивно гражданско дело № 85 по описа за 2011 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

Обжалвано е изцяло първоинстанционно Решение № 682 от 07.12.2010 година, постановено по гр. дело № 4047 по описа  на СлРС за 2007 година, с което е отхвърлено искане, направено с молба на ищцата в първоинстанционното производство за допускане поправка на очевидна фактическа грешка в постановен от съда съдебен акт. Позовавайки се на факта, че очевидната фактическа грешка е допусната при пренос на данни чрез копиране намира, че волята на съда е  била да  се  даде  описание на  имотите, съобразно дяловете, определени при теглене на жребия. Счита, че допуснатата грешка в описанието на имота, първоначално отразена в мотивите на съдебното решение е пренесена и в диспозитива му чрез копиране и като несъответна на доказателствата и волята на  съда  е  следвало да бъде отстранена от решаващия съдебен състав, чрез уважаване на  молбата.

От въззивният съд се иска да постанови решение, с което да отмени изцяло Решение № 682 от 07.12.2010 година, постановено по гр. дело № 4047 по описа  на СлРС за 2007 година,с което е отхвърлено искане, направено с молба на ищцата в първоинстанционното производство за допускане поправка на очевидна фактическа грешка в постановен от съда съдебен акт и вместо него да постанови ново решение по същество на спора, с което направеното с молбата от 14.04.2010 година искане  да бъде уважено.

В жалбата не са направени доказателствени или процесуални искания.

В срока по чл. 263 ал. 1 от ГПК, от въззиваемите страни пред първоинстанционния съд не е депозиран писмен отговор. От тях, преди проведеното от настоящата инстанция открито съдебно заседание няма изразено становище по въззивната жалба и няма заявени  доказателствени и процесуални искания.

В съдебно заседание, редовно призован въззивникът не се явява. Представлява се  от пълномощник, който поддържа въззивната жалба и претендира за уважаването й.

 В съдебно заседание, редовно призованите въззиваеми Д.Д., С.Д., Н.С. и С.С. -Т. се явяват лично. Всички  те  оспорват въззивната жалба и предоставят на  съда  да  прецени основателността й.

В съдебно заседание, всички  останали конституирани  на  позицията  на въззиваемите  страни в  процеса лица не се явяват и не се представляват. Становища не са изразили и искания от тяхна страна не са правени.

Въззивният съд намира въззивната жалба за редовна и допустима, отговаряща на изискванията на чл. 260 и чл. 261 от ГПК, тъй като същата е подадена в срок, от процесуално легитимиран субект, имащ правен интерес от обжалването, чрез постановилия атакувания акт съд.

При извършване на служебна проверка по реда на чл. 269 от ГПК, настоящата инстанция констатира, че обжалваното съдебно решение е валидно, и с оглед пълния обхват на обжалването – и допустимо.

При извършване на въззивния контрол за законосъобразност и правилност върху първоинстанционното решение, в рамките, поставени от въззивната жалба, настоящия съдебен състав, след преценка на събраните от първоинстанционния съд доказателства, намира, че обжалваното решение е незаконосъобразно и като такава следва да бъде отменено. Настоящият съдебен състав на СлОС счита, че формираната и изложена в мотивите на решението от първоинстанционния съд фактическа обстановка е пълна, правилна и кореспондираща с доказателствения материал, поради което и на основание чл. 272 от ГПК, препраща своята към нея. Отграничава се и не споделя правни изводи на решаващия състав на РС – Сливен , които намира  за  необосновани и незаконосъобразни.

Изтъкнатите във въззивната жалба оплаквания за допуснати от решаващия състав на Сливенски районен съд процесуални нарушения, свързани с непълен и некоректен анализ на относимите към произнасянето по молбата  доказателства  е  довел,  при правилност на фактическите констатации, до  неправилност на правните изводи са основателни, тъй като  не  е  съобразена  действителната  воля на съда, постановил акта с допуснатата грешка  при описание на имот, чиято поправка се е претендирала със сезиращата районния съд молба.

С оглед характера  на произнасянето  на  първоинстанционния  съд, движещо се по реда на чл. 247 от ГПК и обжалваният негов акт, категоричното  становище  на  настоящия съдебен състав е, че описаната в молбата  очевидна фактическа грешка  е  действително  допусната, поради което следва да бъдат поправени по посочения от пълномощника на въззивника начин. От въззивната  инстанция  се  констатира, че идентична  на тази грешка е допусната не само в акта посочен в молбата на молителката, но и в предходни съдебни актове на първоинстанционния  съд, които  следва  да  бъдат  поправени  по съдебен почин.

            С оглед изложеното и при констатираното разминаване  на  правните изводи  на двете инстанции, въззивният съд счита, че са  налице отменителни основания и въззивната жалба следва да бъде оставена уважение. Атакуваното решение следва да бъде отменено, като места него се постанови друго по същество, допускащо поправка на описаната в молбата  очевидната фактическа грешка.

            Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОТМЕНЯ изцяло Решение № 682 от 07.12.2010 година, постановено по гр. дело4047 по описа  на СлРС за 2007 година като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и ВМЕСТО  НЕГО.

 

                                              П О С Т А Н О В Я В А:

 

ДОПУСКА  по почин на съда  ПОПРАВКА на очевидна   фактическа  грешка  в съдебно решение № 464/22.06.2009 година, постановено по гражданско дело №4047 по описа на  съда за 2007 година, КАТО ВМЕСТО ЗАПИСА В  ДИСПОЗИТИВА:

Дял втори на обща стойност 5 362 лева:

- нива от 8, 424 дка, трета категория, местност ГЪРНЕШКОВА МОГИЛА   - нива от 5,730 дка, четвърта категория, местност ДО МОСТА, имот №002052, при граници: имоти №№ 002006, 002007, 002018, 002051 и 002079;

ДА  СЕ ЧЕТЕ ЗАПИСА В ДИСПОЗИТИВА:

Дял втори на обща стойност 5 362 лева:

- нива от 8,424 дка, трета категория, местност ГЪРНЕШКОВА МОГИЛА,  имот № 012016, при граници: имоти №№ 000460, 012017, 012030, 012031,012032 и 012015;

 

ДОПУСКА  по почин на съда  ПОПРАВКА на очевидна   фактическа  грешка  в съдебно решение № 638/09.07.2009 година, постановено по гражданско дело №4047 по описа на  съда за 2007 година, КАТО ВМЕСТО ЗАПИСА В  ДИСПОЗИТИВА:

Дял втори на обща стойност 5 362 лева:

- нива от 8, 424 дка, трета категория, местност ГЪРНЕШКОВА МОГИЛА   - нива от 5,730 дка, четвърта категория, местност ДО МОСТА, имот №002052, при граници: имоти №№ 002006, 002007, 002018, 002051 и 002079;

ДА  СЕ ЧЕТЕ ЗАПИСА В ДИСПОЗИТИВА:

Дял втори на обща стойност 5 362 лева:

- нива от 8,424 дка, трета категория, местност ГЪРНЕШКОВА МОГИЛА,  имот № 012016, при граници: имоти №№ 000460, 012017, 012030, 012031,012032 и 012015;

 

ДОПУСКА  по молба на страната  ПОПРАВКА на очевидна   фактическа  грешка  в съдебен акт от 29.09.2009 година, постановен по гражданско дело №4047 по описа на  съда за 2007 година, КАТО ВМЕСТО ЗАПИСА В  ДИСПОЗИТИВА:

В ДЯЛ НА С.М.Д. с ЕГН-********** ***, С.П.С. – Т. с ЕГН-********** ***, Д.П.С. с ЕГН-********** *** 21-В-6 и Н.П.С. с ЕГН-********** *** *-*-*  се поставят и те стават собственици на следните недвижими имоти в землището на с.К. общ.Сливен.

- нива от 8, 424 дка, трета категория, местност ГЪРНЕШКОВА МОГИЛА   - нива от 5,730 дка, четвърта категория, местност ДО МОСТА, имот №002052, при граници: имоти №№ 002006, 002007, 002018, 002051 и 002079;

ДА  СЕ ЧЕТЕ ЗАПИСА В ДИСПОЗИТИВА:

  В ДЯЛ НА С.М.Д. с ЕГН-********** ***, С.П.С. – Т. с ЕГН-********** ***, Д.П.С. с ЕГН-********** *** 21-В-6 и Н.П.С. с ЕГН-********** *** *-*-*  се поставят и те стават собственици на следните недвижими имоти в землището на с.К. общ.Сливен.

- нива от 8,424 дка, трета категория, местност ГЪРНЕШКОВА МОГИЛА,  имот № 012016, при граници: имоти №№ 000460, 012017, 012030, 012031,012032 и 012015;.

 

Настоящото решение да се счита за неразделна част от посочените по - горе съдебните актове в които е допусната поправка на  очевидна  фактическа грешка,всички  те  постановени  по гражданско  дело 4047 по описа  на  СлРС за 2007 година.

 

Решението на СлОС подлежи на касационно обжалване пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                                2.