Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 63

                                               гр.Сливен, 30.03.2011 г.

                                         В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в публично съдебно заседание на двадесет и трети март през две хиляди и единадесета година в състав:

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                                    ЧЛЕНОВЕ: АТАНАС СЛАВОВ

                                                                                                       ПЕТЯ СВЕТИЕВА

при секретаря Е.Х., като разгледа докладваното от съдия СВЕТИЕВА въззивно гражданско дело № 116 по описа за 2011 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е въззивно – бързо, и се движи по реда на чл. 258 и сл. от ГПК във връзка с чл. 317 и чл. 310 от ГПК.

Обжалвано е изцяло първоинстанционно решение № 1 от 19.01.2011 година, постановено по гражданско дело № 755/2010 година по описа на РС - Нова Загора, с което са отхвърлени като недоказани предявените от Г.В.С. искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3, във вр. с  чл. 225 ал. 1 от КТ, за признаване на уволнение за незаконно и отмяна на заповед № РД-07-9-327/13.09.2010 година на Директора на ПГТТ ”Атанас Димитров”, гр. Нова Загора за прекратяване на трудовото правоотношение, за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност – “Учител по учебна  и лабораторна практика” в  ПГТТ ”Атанас Димитров”, гр. Нова Загора и за присъждане  на обезщетение за оставане без работа поради незаконно уволнение  за шест месеца, считано от 14.09.2010 година в размер на 2961 лева, ведно със законната лихва, считано  от датата на предявяване на исковите претенции на 30.09.2010 година до окончателното изплащане.

Въззивникът - ищец в първоинстанционното производство, обжалва решението, като счита същото за неправилно, необосновано и  постановено в нарушение на материалните норми. Прави оплакване, че решаващият състав на РС - Нова Загора е допуснал процесуални нарушения, свързани с некоректен анализ на събраните по делото доказателства, касаещи спазването на критериите за подбор по чл. 329 от КТ, извършван от работодателя, което е довело до необоснованост на  фактическите констатации, а от там и на правните изводи  изложени  в  мотивите на съдебното решение. В тази  връзка и като се позовава на протокола  за извършен подбор посочва, че към момента на извършването му между учителите,  преподаващи една и съща практическа дисциплина, изобщо не е обсъждана нито конкретната  квалификация на всеки един от тримата учители, нито качеството на изпълняваната от тях работа. Прави свой коментар на събраните по делото доказателства, за да обоснове оплакването си за несъответствие между фактическите и правните основания в заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение, обуславящи нейната незаконосъобразност. Подчертава, че подбора е бил задължителен и е следвало да бъде извършен при спазване на  критериите по чл. 329 от КТ, което не е сторено, тъй като никъде в протокола и в изводите на комисията не било отразено, че трудовото правоотношение с ищцата – въззивник в  настоящото производство  се прекратява,  защото  е  констатирано, че тя работи и се справя най - зле в сравнение с останалите учители. Счита, че на съдебен контрол подлежи подборът , обективиран в приложения по делото протокол, който е съществувал към момента на  издаване  на заповедта  за уволнение и са  без  значение всички останали обстоятелства които ответника в хода на  процеса се е домогвал да установи по причина, че не е ясно дали са обсъждани към момента на уволнението и не е следвало да бъдат взети предвид от първоинстанционния съд. Приемайки, че  Директора  на ПГТТ ”Атанас Димитров”, гр. Нова Загора е извършил подбор, по критерии и обстоятелства, който  не  са  отразени  в  протокола  за  подбор, първоинстанционния съд  е  постановил едно  незаконосъобразно  решение.

От въззивния съд се иска да постанови решение, с което да отмени изцяло Решение 1 от 19.01.2011 година, постановено по гражданско дело № 755 по описа на РС – Нова Загора за 2010 година, като незаконосъобразно и необосновано и вместо него постанови друго по същество, с което да бъде призната за незаконосъобразна и отменена заповед № РД-07-9-327/13.09.2010 година на Директора на ПГТТ ”Атанас Димитров”, гр. Нова Загора, с която трудовото правоотношение на Г.В.С. е прекратено на основание чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ,  да бъде възстановена на заеманата преди прекратяване на трудовото правоотношение длъжност “Учител по учебна и лабораторна практика” в  ПГТТ ”Атанас Димитров”, гр. Нова Загора и да и бъде присъдено обезщетение за оставане без работа поради незаконно уволнение, за шест месеца, считано от 14.09.2010 година в размер на 2961 лева, ведно със законната лихва от датата на предявяване на исковите претенции на 30.09.2010 година  до  окончателното изплащане.

 В жалбата не са направени доказателствени или процесуални искания.

В срока по чл. 263 ал. 1 от ГПК, /предоставен от РС- Нова Загора/ от пълномощника на въззиваемата страна пред първоинстанционния съд е депозиран писмен отговор, вх. № СД-02-08-730/21.02.2011 година по вх. рег. на РС - Нова Загора съгласно, който въззивната жалба се оспорва изцяло, като се твърди, че е неоснователна, а атакуваното решение не страда от посочените в нея пороци, а е правилно и законосъобразно. Излагат се конкретни аргументи, целящи опровергаване на направените с въззивната жалба оплаквания.

Въззиваемата страна претендира СлОС да постанови решение, потвърждаващо атакувания първоинстанционен съдебен акт.

Няма направени с отговора доказателствени и процесуални искания.

С мотивирано определение в закрито заседание по реда на чл. 267 от ГПК, въззивният съд, при наличието на изискванията на чл. 262 от ГПК е приел въззивната жалба за допустима.

В съдебно заседание въззивникът, редовно призован, се явява лично и с процесуален представител по пълномощие по чл. 32,  т. 1 от ГПК, който поддържа въззивната жалба и моли съда да я уважи. Претендира за присъждане на направените разноски пред първоинстанционния съд. Списък по чл. 80 от ГПК по делото няма представен.

В съдебно заседание въззиваемата страна, редовно призована се представлява от С.С.С. - Директора на ПГТТ ”Атанас Димитров”, гр. Нова Загора и от представител по пълномощие по чл. 32 т. 1 от ГПК, който поддържа изразеното с отговора становище. Моли жалбата да не се уважава, а да се потвърди обжалваното решение. Претендира се присъждане на направените по делото разноски. Списък по чл. 80 от ГПК по делото няма представен.

         След докладване на жалбата и отговора, страната не е направили възражения, доказателствени и процесуални искания.

Въз основа на събраните от двете инстанции доказателства, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

Въззивницата – ищеца в първоинстанционното производство, е работила във въззиваемата ПГТТ ”Атанас Димитров”, гр. Нова Загора на длъжност “Учител по учебна и лабораторна практика” по силата на трудово правоотношение, възникнало от сключен на 15.09.2004 година, с Директора на Професионална гимназия по техника и технологии „Атанас Димитров” Нова Загора, трудов договор № 11, за срок от три месеца - до 15.12.2004 година. С допълнително споразумение от 15.12.2004 година към трудов договор №11/15.09.2004 година, срочния  трудовия договор е трансформиран в трудов договор за  неопределено време.

Със Заповед № РД 06-8А-326А/10.09.2010 година, Директорът на ПГТТ ”Атанас Димитров”, гр. Нова Загора, на основание чл. 329 от КТ и чл.10 от КТД за системата на народната просвета от 29.06.2010 година е определил състав на комисия, която да извърши подбор във връзка с наложилото се съкращаване, поради намаляване обема на работа и намаляване броя на учениците в гимназията за учебната 2010/2011 година на един учител по учебна практика – газова техника.

 На 13. 09. 2010 година е проведено съвещание на определената за извършване на  подбор комисия, на което участвали още работодателя и представители на двата синдиката в училището. С протокол, вх. № АС-11 - 403 /13.09.2010 година и след направени разисквания по посочени от Директора на училището критерии, по които трябва да се извърши подбора, / а именно - 1. специалности по диплома за висше образование и други квалификации, 2. продължителност на общия и учителския стаж, 3. местоживеене и пътуване до работа и  4. специална закрила по КТ/ е взето решение измежду тримата учители назначени на длъжността “учител по учебна практика – газова техника” - инж. И.П., старши учител Н.П. и инж. Г.В.С., да бъде съкратена последната с мотив, че „има само една специалност, живее в гр. Сливен и пътува и няма специална закрила по КТ”. Други мотиви и съображения за взетото от комисията решението в протокола няма изложени.

Със заповед № РД-07-9-327/13.09.2010 година на Директора на ПГТТ ”Атанас Димитров”, гр. Нова Загора на основание чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ - поради намаляване обема на работа трудовото правоотношение на Г.В.С. е прекратено, считано от 14.09.2010 година и е разпоредено да и се изплатят обезщетения по чл. 224 ал. 1 от КТ, чл. 220 от КТ и чл.222 от КТ, с размери отразени в заповедта. Други мотиви и конкретни  позовавания на документи в това число на протокол с вх. № АС -11 - 403 /13.09.2010 година в заповед № РД-07-9-327/13.09.2010 година на Директора на ПГТТ ”Атанас Димитров”, гр. Нова Загора, няма изложени.

Заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение е връчена лично на Г.В.С. на 13.09.2010 година. Връчването е извършено срещу подпис на адресата  и е надлежно удостоверено с отбелязване върху заповедта.

Г.В.С. се е регистрирала на 14.09.2010 година като безработна в АЗ –Дирекция  „Бюро по труда”, за което и е издадена  Регистрационна  карта под № 3673. Липсват доказателства, които да установяват, че ищцата е била трудово заета и е получавала възнаграждение по трудов или граждански договор в рамките на шестмесечен период от време, считано от прекратяване на трудовото правоотношение.

 Последното брутно трудово възнаграждение на ищцата за месеца, предхождащ уволнението – м.08.2010 година, възлиза на сумата 405.98 лева.

За периода от 14.09.2010 година до 14.03.2011 година, размера на обезщетението по чл. 225 от КТ се изчислява като възлизащо на сумата 2 435.88 лева.

Исковата молба, сезирала първоинстанционния съд е приета като подадена на 30.09.2010 година и е заведена във вх. рег. на РС-Нова Загора под № СД-02-08-2880.

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена след съвкупната преценка и анализ на тези от събрани по делото от инстанциите писмени доказателствени, които прецени като годни, допустими, относими и необходими за правилното решаване на спора. Останалите не коментира, тъй като ги счете за неотносими и като такива не допринасящи за изясняване на спора от фактическа страна.

Въз основа на така приетото от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:                                                                                                                              

Въззивният съд намира въззивната жалба за допустима, отговаряща на изискванията на чл. 262 от ГПК, същата е подадена в срок, от процесуално легитимиран субект, имащ интерес от обжалването, чрез постановилия атакувания акт съд.

При извършване на служебна проверка по реда на чл. 269 от ГПК настоящата инстанция констатира, че обжалваното съдебно решение е валидно.

С оглед обхвата на жалбата, то е изцяло допустимо.

Същото, обаче, е ЧАСТИЧНО неправилно и незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено по отношение на иска за признаване на уволнение за незаконно и отмяна на заповед № РД-07-9-327/13.09.2010 година на Директора на ПГТТ ”Атанас Димитров”, гр. Нова Загора, с която е прекратено трудовото правоотношение на Г.В.С. , на иска за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност – “Учител по учебна и лабораторна практика” в ПГТТ ”Атанас Димитров”, гр. Нова Загора и на иска с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 3 от КТ, във връзка с чл. 225, ал. 1 от КТ,  до размер на сумата 2 435.88 лева, представляваща обезщетение за оставане без работа, поради незаконното уволнение за период от шест месеца.

В останалата обжалвана част – по отношение на иска за заплащане на обезщетение за оставане без работа, следствие на незаконното уволнение, за сумата над уважения до пълния претендиран размер на сумата 2961 лева, жалбата е неоснователна и следва да се отхвърли, а решението в тази част – да се потвърди.

         Съгласно задълженията си по чл. 140, във връзка с чл. 146 от ГПК,  РС е изготвил доклад по делото, произнесъл се е по исканията, квалифицирал е исковете, определил е подлежащите на доказване факти и е разпределил носената от страните доказателствената тежест, като им е указал за кои факти не са посочени доказателства.

Основанието, на което работодателят е прекратил трудовото правоотношение със служителя е това по чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ – “намаляване обема на работа”. Предвиденото в чл. 328 КТ потестативно право на работодателя за прекратяване на трудовото правоотношение се упражнява въз основа на някое от основанията предвидени в цитираната разпоредба. За да се прецени дали извършеното с процесната заповед уволнение е законосъобразно, следва да се провери, на първо място, дали е осъществено използваното от работодателя основание за прекратяване на трудовото правоотношение и едва след доказване на този факт трябва да се разгледа последващият въпрос - за необходимостта от извършването на подбор. Това е така, понеже извършването на подбор е последица от прилагането на някое от установените в чл. 328, ал. 1 от КТ фактически състави за уволнение, чието изброяване е изчерпателно. В тях се визира и посоченото в заповедта основание - намаляване обема на работата, а в предмета на съдебния контрол са предпоставките, относими към него. Преди да изследва въпроса за тяхното наличие, обаче следва да се прецени най - напред налице ли е намаляване обема на работата. Това обуславя доказване от страна на работодателя, съобразно разпределението на доказателствената тежест в процеса, че към момента на уволнението е било взето решение от компетентния орган за намаляване на обема на работа в предприятието, съответно, че обемът на работа действително е намалял. В хода  на  развилия се  процес пред РС-Нова Загора това обстоятелство е доказано от работодателя с представения по делото писмени доказателства /сведение за организиране на дейността в училището - Списък – Образец №1, относим  за учебната 2009/2010 година и такъв за учебната 2010/2011 година/ в това  число и  от протокол от 13.09.2010 година, на определения със Заповед № РД 06-8А-326А/10.09.2010 година на Директорът на ПГТТ ”Атанас Димитров”, гр. Нова Загора, на основание чл. 329 от КТ и чл.10 от КТД за системата на народната просвета от 29.06.2010 година състав на комисия, която да извърши подбор във връзка с наложилото се съкращаване, поради намаляване обема на работа и намаляване броя на учениците в гимназията за учебната 2010/2011 година на един учител по учебна практика – газова техника. Затова, в настоящия случай, с констатираното намаление обема на работата се е стигнало до намаляване на необходимостта от съответната част от трудовите функции, имащи за задача тяхното осъществяване. Новият, по-малък обем на работа, обективно е щял да се изпълнява с по-малко на брой учители, което е породило необходимост за работодателя от намаляване, премахване за в бъдеще на бройка от утвърдения общ брой на учителите.                                                                                                                                   

След като се установи, че в рамките на правомощията и в съответствие на закона е предприето от работодателя уволнение на посоченото в процесната заповед основание, следва да бъде разгледан и последващия въпрос - за извършване на подбор при прекратяване на трудовите правоотношения с персонала на това основание. Такъв е необходимо да бъде извършен понеже часовете по предмета, по който ищцата преподава в ответното училище са само редуцирани, но не и изцяло премахнати от учебната програма, а наред с ищцата по същия предмет преподават и други двама учители. 

Съгласно разпоредбата на чл. 329 КТ, при намаляване обема на работа, работодателят има право на подбор и може, в интерес на производството или службата, да уволни определени работници и служители, за да останат на работа тези, които имат по - висока квалификация и работят по - добре. Основните критерии за подбор са установени в разпоредбата на чл. 329, ал. 1 КТ и се свързват с по-високата квалификация и нивото на изпълнение на възложената работа. Под професионална квалификация следва да се има предвид наличието на образование, знания, делови и професионални умения, съобразно изискванията за съответната длъжност. Квалификацията се установява с представяне на съответните документи за завършено образование, завършени курсове и школи за професионална квалификация, с които по принцип се удостоверява придобиването на повече знания. Нивото на изпълнение на възложената работа включва срочното, количественото и качественото изпълнение на възложените задачи. Кои работници и служители работят по - добре се установява от начина, по който се прилагат тези знания и умения в работата и резултатите от тяхното прилагане в работата. Правото на преценка кой от всички работници и служители на определена длъжност работи по - добре, принадлежи на работодателя. Той има право да преценява на базата на конкретни факти от развитието на всяко индивидуално трудово правоотношение нивото и качеството на изпълнение на работата от страна на всеки работник или служител. Законосъобразното извършване на подбор обаче предпоставя упражняването на това му право да става с обосноваване извършената от него преценка чрез посочване на конкретните данни за професионалните качества и резултатите от работата на всеки от учителите, между които се извършва подбора. В случая от събраните доказателства не може да се направи извод за законосъобразен подбор, поради следните съображения:

В протокола  вх. № АС-11 - 403 /13.09.2010 година, са отразени посочените от Директора  на ПГТТ ”Атанас Димитров”, гр. Нова Загора критерии, по които е било извършено оценяването на учителите, между които се извършва подбор от определената от работодателя комисия, но не е ясно как въз основа на тези критерии са оценени качествата на всеки от тях. Записа в цитирания протокол, че комисията е провела разискване и е взела решение измежду  тримата учители назначени на длъжността “учител по учебна практика – газова техника” - инж. И.П., старши учител Н.П. и инж. Г.В.С., да бъде съкратена последната с мотив, че „има само една специалност, живее в гр. Сливен и пътува и няма специална закрила по КТ” не внася яснота нито как точно е преценена квалификацията на всеки един от сравняваните при подбора учители, нито как е преценено нивото на изпълнение на възложената работа от всеки един от тях, а и липсва обоснована преценка след съпоставка кой от тримата учители работи по – добре. Следователно налага се извод, че не е извършена, съответна преценка на реалните знания и умения на всеки от учителите, които са от значение за квалификацията им - един от показателите по чл. 329, ал. 1 от КТ. Крайната оценка за работата на ищцата е необоснована, тъй като не е установено как точно служителите са били съпоставяни по конкретните показатели, определящи нивото на работата им, нито са представени доказателства за тези им качества, от които съдът да направи извод, че работодателят законосъобразно е упражнил правото си на подбор въз основа на възведените от закона критерии. Ответникът, на когото е доказателствената тежест за установяване правомерността на извършеното уволнение, не е доказал извършване на цялостна преценка на квалификацията и нивото на работа на всеки от учителите, обоснована с конкретни данни за професионалните качества и резултатите от изпълнението на възложената им работа. По смисъла на чл. 329, ал. 1 от КТ, "работят по добре" е конкретна фактическа преценка, която може да се установява с всички допустими доказателства. За обосноваване правилността на преценката такива, не са представени по делото, с изключение на писмените доказателства за образователния ценз на тримата учители, които обаче се явяват недостатъчни. Освен  това при анализа на тези доказателства в съпоставка с представената Длъжностна  характеристика  се стига до извод, че единствено ищцата разполага със съответната квалификация – учител, със специалност точно отговаряща на изискванията на учебната дисциплина, докато за другите двама участници в подбора, изискваната по длъжностна характеристика съответна квалификация не е налице, /тъй като единия от тях няма педагогическа правоспособност, но има допълнителна квалификация „Топлотехника”, а другия, имащ педагогическа правоспособност, не притежава необходимата за преподаване на съответната учебна дисциплина, професионална квалификация, а друга. Буквално отнесените към изискванията на длъжностната  характеристика данни от представените доказателства, потвърждават извода на настоящия съдебен състав, че ответникът не е доказал извършване на цялостна преценка на квалификацията и нивото на работа на всеки от учителите, обоснована с конкретни данни за професионалните качества и резултатите от изпълнението на възложената им работа.  Липсата  на  доказателства  за преценка нивото на работа на всеки от учителите, обоснована с конкретни данни за професионалните качества и резултатите от изпълнението на възложената им работа, от които да следва извод, че показателите на ищцата са най - ниски, с оглед проверката, извършвана от съда на законосъобразността на подбора по установените в закона критерии, поставя съмнение дали въобще е било извършвано сравняване между учителите по този показател. Следва да се отбележи, че преценката трябва да е реална, почиваща на факти, за да е обоснован крайният извод, нещо, което не може да бъде постигнато само въз основа на ангажираните от ответника писмени доказателства. Неустановяването, че е извършена преценка, съгласно всички от посочените изисквания, както и че извършената преценка по някои от тези показатели е обективно неправилна, само по себе си обосновава извода, че подборът е незаконосъобразен. Незаконността на подбора, който е задължителен, обосновава сам по себе си извода за незаконно уволнение и основателност на предявения от Г.В.С. против ПГТТ ”Атанас Димитров”, гр. Нова Загора иск по чл. 344, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. Уволнението е незаконосъобразно, и заповедта, с която е прекратено трудовото правоотношение на ищцата, следва да бъде отменена само на това основание.

Настоящия съдебен състав счита още, че е налице липса на мотивираност на заповедта за уволнение, което е съществен порок, водещ както до нарушаване на законните права и интереси на уволнения, свързани с възможността му за осъществяване на ефективна защита, така и до препятстване на възможността за провеждане на съдебен контрол. Отсъствието на конкретно позоваване на определени обстоятелства, формиращи състава на чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ, както и недоказването на този фактически състав, се явява като процедурно основание, отделно  и независимо от изложеното  за признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна.

Уважаването на обуславящия главен иск води до уважаването и на допълнителния по чл. 344 ал. 1 т. 2 от КТ  и ищцата следва да бъде възстановена на заеманата преди уволнението длъжност – “Учител по учебна  и лабораторна практика” в  ПГТТ ”Атанас Димитров”, гр. Нова Загора.

Що се отнася до третата претенция – по чл. 344 ал. 1 т. 3 от КТ, във връзка с чл.225 от КТ, основателността й по начало е предопределена освен от признаването на уволнението за незаконно и от действителния факт на оставане без работа. Това обстоятелство, съгласно процесуалните правила, подлежи на доказване от страна на ищеца. В изпълнение  на  това  си  процесуално  задължение, ищцата е ангажирала доказателства,  въз основа на които се прие за установено, че следствие незаконосъобразното прекратяване на трудовото правоотношение  е останала без работа, / регистрирала  се  е като  безработна в АЗ – Дирекция „Бюро по труда” за което  и  е издадена  Регистрационна  карта под № 3673 от 14.09.2010 година / за периода от прекратяване на трудовото правоотношение до настоящия момент. Този период покрива изцяло предвидения максимален шестмесечен такъв, за  които се  присъжда  обезщетение по чл. 225 от КТ. Ангажирани са и доказателства за размера на БТВ, за месеца предхождащ месеца на  уволнението. - Ищцата е незаконно уволнена и е останала без работа за шест месеца, поради тази причина. Осъществена е и третата предпоставка, а именно претърпени са вреди за посочения период, които са в причинна връзка с незаконното прекратяване на трудовото правоотношение и оставането на работа. Следователно и при съобразяване/ досежно периода/ на  разпоредбата  на  чл. 235, ал.2 от ГПК, настоящия съдебен състав на СлОС  е мотивиран  и  приема, че  са  налице  всички условията  на  закона  за  уважаване  на  предявения по чл. 344 , ал. 1 т. 3, във вр. с чл. 225 от КТ иск до размер на сумата 2 435.88 лева, а в останалата част до  пълния претендиран размер на сумата 2 961 лева, тази искова претенция се явява неоснователна. Следователно първоинстанционното решение в отхвърлителната част, относно иска  по чл. 344, ал. 1 т. 3 от КТ , във вр. с чл.225 от КТ за сумата над уважения от  настоящата  инстанция размер /2435.88 лева/ до  претендирания от ищцата с исковата молба такъв /2961 лева/ е правилно и като  такова следва да  бъде потвърдено.                                                    

След като правните изводи на двете инстанции частично се разминават, настоящият състав намира, че обжалваното решение следва да се отмени по отношение на първите два иска изцяло и  частично - до посочения по - горе  в  изложението уважен размер на иска по чл. 344, ал. 1 т. 3 от КТ , във вр. с чл. 225 от КТ, като вместо него се постанови ново, с което те бъдат уважени.                                                                                                                                   

С оглед изхода на процеса отговорността за разноски за двете инстанции по правило е съразмерно на уважената част от исковете. И двете страни са  претендирали разноски. Съобразявайки  тези правила и с оглед  изхода на процеса за двете инстанции на  въззивника  се следват разноски, изчислени като възлизащи общо на сумата 188.18 лева, а на въззиваемата страна разноски за първата инстанция в размер на 14.19 лева и 8.87 лева за настоящата  инстанция. Това налага присъждането за разноски по решението на РС – Нова Загора  да  бъде  отменено изцяло и при условията на извършена компенсация от настоящата инстанция, въззиваемата страна следва да бъде осъдена  да  заплати на въззивницата сумата 165.12 лева, представляваща  направени по делото разноски  за  двете инстанции.

По правилата на процеса, ответникът - въззиваема страна, следва да бъде осъден да заплати в полза на съдебната власт държавна такса изчислена, като възлизаща на сумата 197, 44 лева.

На основание разпоредбата на чл. 315, ал. 2 от ГПК, с оглед характера на настоящото производство, срокът за касационно обжалване пред Върховния касационен съд на РБ на въззивното решение е едномесечен и започва да тече от датата, на която съдът е посочил в съдебно заседание, че ще обяви решението, съответстваща на датата на действителното му обявяване.

Ръководен от гореизложеното съдът           

 

                                                   Р     Е     Ш     И  :

 

ОТМЕНЯ първоинстанционно решение № 1 от 19.01.2011 година, постановено по гражданско дело № 755/2010 година по описа на РС - Нова Загора В ЧАСТИТЕ, с които са отхвърлени като неоснователни и недоказани предявените от Г.В.С. искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3, във вр. с  чл. 225 ал. 1 от КТ:

- за признаване на уволнение за незаконно и отмяна на заповед № РД-07-9-327/13.09.2010 година на Директора на ПГТТ ”Атанас Димитров”, гр. Нова Загора за прекратяване на трудовото правоотношение,

- за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност – “Учител по учебна  и лабораторна практика” в  ПГТТ ”Атанас Димитров”, гр. Нова Загора

-  за присъждане  на обезщетение за оставане без работа поради незаконно уволнение  за шест месеца, считано от 14.09.2010 година до 14.03.2011 година до размер на сумата 2 435.88 лева, ведно със законната лихва считано  от датата на предявяване на исковите претенции на 30.09.2010 година  до  окончателното им изплащане и

         - за присъдените на ПГТТ ”Атанас Димитров”, гр. Нова Загора разноски в размер на сумата 240.00 лева като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и ВМЕСТО ТОВА

 

                                             П О С Т А Н О В Я В А:

 

ПРИЗНАВА за незаконно уволнението и ОТМЕНЯ заповед № РД-07-9-327/13.09.2010 година на Директора на ПГТТ ”Атанас Димитров”, гр. Нова Загора, с която на основание чл. 328 ал. 1 т. 3 от КТ – “намаляване обема на работата”, е прекратено трудовото правоотношение с  Г.В.С., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.

ВЪЗСТАНОВЯВА Г.В.С. на заеманата преди уволнението длъжност – длъжност “Учител по учебна и лабораторна практика” в  ПГТТ ”Атанас Димитров”, гр. Нова Загора.

ОСЪЖДА ПГТТ ”Атанас Димитров”, гр. Нова Загора с адрес гр. Н.З., ул. „Г.Б.” №* ДА ЗАПЛАТИ на Г.В.С. с ЕГН  ********** *** *-*-* сумата 2 435.88 лева /две хиляди четиристотин тридесет и пет лева и осемдесет и осем стотинки/, представляващо обезщетение, за оставане без работа за шест месеца поради незаконното уволнение, ведно със  законната лихва  за  забава върху присъдената  главница, считано от датата на подаване на исковата молба в съда на 30.09.2010 година до  окончателното изплащане, както  и сумата 165.12 лева /сто шестдесет и  пет лева и дванадесет стотинки/, представляваща  направените  пред инстанциите  разноски.

ОСЪЖДА ПГТТ ”Атанас Димитров”, гр. Нова Загора, с адрес гр. Н. З., ул. „Г.Б.” №*  ДА ЗАПЛАТИ в полза на съдебната власт държавна такса в размер на 197, 44 лева  /сто деветдесет и седем лева и четиридесет и четири стотинки /.

ПОТВЪРЖДАВА първоинстанционно решение № 1 от 19.01.2011 година, постановено по гражданско дело № 755/2010 година по описа на РС - Нова Загора В ЧАСТТА, с която е отхвърлен като неоснователен и недоказан предявения от Г.В.С. иск с правно основание чл. 344, ал. 1 т. 3 от КТ , във вр. с  чл. 225 ал.1 от КТ, за заплащане на обезщетение за оставане без работа поради незаконно уволнение за разликата над  уважения размер - 2 435.88 лева /две хиляди четиристотин тридесет и пет лева и осемдесет и осем стотинки/  до пълния претендиран размер от 2 961 лева /две хиляди деветстотин шестдесет и един лева/ като ПРАВИЛНО.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКС на РБ в едномесечен срок от днес - 30.03.2011 година.

Препис от решението да се връчи на страните.

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                        2.