Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Сливен, 07.04.2011г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на СЕДМИ АПРИЛ през две хиляди и десета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СНЕЖАНА БАКАЛОВА,

ЧЛЕНОВЕ:  АТАНАС СЛАВОВ

   ПЕТЯ СВЕТИЕВА

 

като разгледа докладваното от АТАНАС СЛАВОВ гр.д. № 122 по описа на съда за 2011 г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по жалба на адвокат А.П.А. като процесуален представител по реда на чл.32 ал.1 т.1 от ГПК  на „ЕАР ЛУКС-В” ООД с ЕИК12154687 със седалище и адрес на управление гр.София подадена на основание чл.435 ал.1 от ГПК и подлежи на разглеждане по реда на чл. 437 ал.1 от ГПК.

Обжалвано е разпореждане на ЧСИ Н.Г. рег. № 836 с район на действие Окръжен съд гр.Сливен по изпълнително дело № 20108360400457, с което е отказано : да бъде насрочена нова дата за извършване на опис и оценка на два броя МПС-та собственост на длъжника по изпълнение „НИКРАС ОЙЛ”ООД колесни трактори : колесен трактор , модел „Kioti” с рег. № СН 01656, рама № GT8100001 и колесен трактор , модел „FOTON FT404” с рег. № СН 01984, рама № TВ 048978Y, да бъдат спрени от движение и е постановено да се вдигнат запорите върху тях.

В жалбата са наведени доводи, че това разпореждане е незаконосъобразно и неправилно, а разпореждане с което е постановено вдигането на запорите е недействително, като недопустимо предвид разпоредбата на чл.402 от ГПК

В жалбата на основание чл. 438 от ГПК се настоява за спиране на производството по изп. д. № 20108360400457 по описа на ЧСИ Н.Г. рег. № 836 с район на действие Окръжен съд гр.Сливен до произнасяне на Окръжен съд по подадената от молителката, на основание чл. 435, ал. 1 от ГПК, жалба вх. № 01083/17.02.2011 год. срещу действия на съдебния изпълнител.

В жалбата се твърди, че разпореждането на ЧСИ Н.Г. рег. № 836 с район на действие Окръжен съд гр.Сливен е незаконосъобразно тъй като на 05.11.2010 год. ЧСИ е насрочил опис на цитираните по-горе МПС-та, на датата на описа същите не са открити в местността „Карандила” и тези колесни трактори не са продадени от длъжника преди налагане на запора, тъй като фактурите не са доказателства за прехвърляне правото на собственост при предвидената от закона форма за действителност на този вид сделки и това действие е непротипоставимо на кредитора по силата на чл.453 от ГПК. На следващо място проверката на правото на собственост на тракторите предмет на изпълнението е извършена от ЧСИ при насрочване на описа на 05.11.2010 год. Незаконосъобразен е бил и отказа да спре от движение МПС-та и разпореждането в частта, в която е постановено вдигане на запорите е нищожно поради липса на законово основание за това.

В срока по чл.436 ал.2 от ГПК е постъпила възражение от длъжника по изпълнението „НИКРАС ОЙЛ”ООД, чрез своя законен представител, с което оспорва твърденията в жалбата.

Представени са и обяснения на ЧСИ, с които твърди, че жалбата е неоснователна и поставеното разпореждане е правилно и законосъобразно.

Като постави на разглеждане депозираната молба, Сливенски окръжен съд прима за установена следната ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА:

Изпълнително дело № 20108360400457 ЧСИ Н.Г. рег. № 836 с район на действие Окръжен съд гр.Сливен, жалбоподателя е взискател по изпълнителното дело.

Изпълнително дело № 20108360400457 на ЧСИ Н.Г. рег. № 836 с район на действие Окръжен съд гр.Сливен е образувано по молба на взискателя „ЕАР ЛУКС-В” ООД с ЕИК12154687, чрез процесуалния си представител по пълномощие в полза на който е издаден изпълнителен лист по гр. д. № 1697/2009 г. на Районен съд гр.Сливен срещу длъжника „НИКРАС ОЙЛ”ООД за сумата от 16 973,47 лева, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 17.042009 год. до окончателното й изплащане и направените по делото разноски в размер на 1640 лева.

По повод на изпълнителен лист ЧСИ Н.Г. е предприел действия, изразяващи се в налагане на запор, опис и оценка върху движими вещи на длъжника, а именно  колесен трактор , модел „Kioti” с рег. № СН 01656, рама № GT8100001 и колесен трактор , модел „FOTON FT404” с рег. № СН 01984, рама № TВ 048978Y.

Запорно съобщение е изпратено до Регионалната служба „Контролно-техническа инспекция” – Сливен връчено на 29.09.2010 год.

На дружеството длъжник е съобщено за наложения запор и пристъпване към принудително изпълнение с призовка за принудително изпълнение/ л.63 от изпълнителното дело/ връчено на 04.10.2010 год.

На 05.11.2010 год. от 11.00 часа е насрочен опис на описаните по-горе колесни трактори. Към датата на описа към ЧСИ Н.Г. е постъпила молба от законния представител на дружеството длъжник по изпълнението, с което твърди, че с Фактура № 214 от 08.09.2010 год е продало на Н. А. И. колесен трактор , модел „Kioti” с рег. № СН 01656, рама № GT8100001 за сумата от 6 250 лева с ДДС и с Фактура № 213/07.09.2010 год.  е продало на Н. Й. М. колесен трактор , модел „FOTON FT404” с рег. № СН 01984, рама № TВ 048978Y за сумата 11 685,84 лева с ДДС.

Представени са договори за покупко- продажба на описаните колесни трактори, а именно Договор между дружеството длъжник и Н. Й. М. от 07.09.2010 год. за колесен трактор , модел „FOTON FT404” с рег. № СН 01984, рама № TВ 048978Y и Договор между дружеството длъжник и Н. А. И. от  08.09.2010 год. за колесен трактор , модел „Kioti” с рег. № СН 01656, рама № GT8100001.

Договорите са с нотариална заверка на подписите от 10.11.2010 год. на Нотариус Д.Г. нотариус с район на действие РС-Сливен вписан под № 182 на Нотариалната камара.

С обжалвано разпореждане от 03.02.2011 год. ЧСИ Н.Г. е отхвърлила като неоснователна молбата подадена от адв. Ал.А. като пълномощник на взискателя по изпълнителното дело „Еар Лукс” ООД, за насрочване на опис и оценка на на движими вещи колесен трактор , модел „Kioti” с рег. № СН 01656, рама № GT8100001 и колесен трактор , модел „FOTON FT404” с рег. № СН 01984, рама № TВ 048978Y.

В мотивите си към Разпореждането ЧСИ Н.Г. е приела , че протокола от 05.11.2010 год. подписан от пълномощника на  взискателя  и от длъжника в който са отразени обстоятелства, че с Фактура № 214 от 08.09.2010 год и Фактура № 213/07.09.2010 год., посочените в тях МПС-та, са прехвърлени на трето лице преди налагане на запора т.е. 29.09.2010 год.и към настоящия момент не са собственост на длъжника.

Позовавайки се на разпоредбата на чл.465 ал.1 от ГПК, след като е узнала факта, че тези вещи не са собственост на длъжника, но спрямо тях не следва да се насочва принудително изпълнение, а наложения запор следва да се вдигне.

На страница 142 и стр.143 от изпълнителното дело са представени договори от 07.09.2010 год. и 08.09.2010 год.

По силата на Договор от  07.09.2010 год. между Й.П.Й. като законен представител на дружеството длъжник „НИКРАС ОЙЛ” ООД със седалище и адрес на управление и Н.й Й. М. като трето лице в изпълнителното производство по силата на който  дружеството длъжник действащо чрез своя законен представител е продало на трето лице в изпълнителното производство Н.й Й. М. собствения си колесен трактор колесен трактор , модел „FOTON FT404” с рег. № СН 01984, рама № TВ 048978Y, за сумата от 9 738, 20 лева без ДДС.

С договор от 08.09.2010 год. Й.П.Й. като законен представител на дружеството длъжник „НИКРАС ОЙЛ” ООД със седалище и адрес на управление и Н. А. И. като трето лице в изпълнителното производство по силата, на който  дружеството длъжник действащо чрез своя законен представител е продало на трето лице в изпълнителното производство Н. А. И. собствения си колесен трактор колесен трактор , модел „FOTON FT404” с рег. № СН 01984, рама № TВ 048978Y, за сумата от …./не се чете/…. лева без ДДС.

Издадени са и са представени по делото регистрационни талони на името на третите за изпълнителното производство лица.

Тази фактическа обстановка съдът установи от събраните поделото гласни и писмени доказателства и представеното по делото препис от изпълнително дело № 20108360400457 на ЧСИ Н.Г. с район на действие Окръжен съд гр.Сливен.

От така установената фактическа обстановка съдът прави следните ПРАВНИ ИЗВОДИ:

Жалбата е ДОПУСТИМА.

Жалба е постъпила на 17.02.2011 год. след връчване на копие от разпореждането на ЧСИ Н.Г. рег. № 836 с район на действие Окръжен съд гр.Сливен от 03.02.2011 год. и е подадена в срока по чл.436 ал.1 от ГПК. В жалбата се прави искане съдът да спре производството по изпълнително дело № 20108360400457 на ЧСИ Н.Г. рег. № 836 с район на действие Окръжен съд гр.Сливен до постановяване на решение по същество.

В случая жалбата е подадена от страна в изпълнителното производство, с която се обжалва отказ на съдия изпълнител да извърши определено изпълнително действие, т.е. подадена от процесуално легитимирана страна, имаща правен интерес от обжалваното действие и е в срока по чл.436 ал.1 от ГПК и поради тази причина тя е допустима.

Разгледана по същество жалбата е и ОСНОВАТЕЛНА.

Безспорно по делото се доказва от обективна страна, че по изпълнително дело № 20108360400457 на ЧСИ Н.Г. рег. № 836 с район на действие Окръжен съд гр.Сливен, е образувано по искане на взискателя пратив длъжника за принудително изпълнение на парично задължение.

Като един от способите за изпълнение Взискателя е посочи и поискал от съдия изпълнител да насочи изпълнението към движими вещи собственост на длъжника представляващи:  колесен трактор , модел „FOTON FT404” с рег. № СН 01984, рама № TВ 048978Y и колесен трактор , модел „Kioti” с рег. № СН 01656, рама № GT8100001.

Съдия изпълнител е наложил и запор на тези движими вещи към датата на налагане запорното съобщение до Регионалната служба „Контролно-техническа инспекция” – Сливен връчено на 29.09.2010 год. Съдът намира, че съобразно нормата на чл.450 от ГПК този запор не е породил своето правно действие. Запор се налага в два алтернативно предвидени в чл.450 ал.2 от ГПК случая, а именно : с описване на вещта от съдебния изпълнител или със връчване на съобщението за описа или запора, ако в него се посочи точно вещта, върху които се насочва изпълнението. Връчването на запорното съобщение на трето не задължено в случая лице не е породи целения правен резултат, длъжникът да се лиши от правото да се разпорежда с  вещта.

Независимо от горното до длъжника е връчено запор на процесните движими вещи Колесен трактор , модел „Kioti” с рег. № СН 01656, рама № GT8100001 и колесен трактор , модел „FOTON FT404” с рег. № СН 01984, рама № TВ 048978Y със съобщението за насрочения опис и запора е породил своето правно действие като е наложил на длъжника по изпълнението забрана да се разпорежда с тези вещи след тази дата , а именно 04.10.2010 год./ л.63 от изпълнителното дело/.

Към този момент 04.10.2010 год. е наложен запор върху вещите предмет на изпълнението, представляващи колесен трактор , модел „Kioti” с рег. № СН 01656, рама № GT8100001и колесен трактор , модел „FOTON FT404” с рег. № СН 01984, рама № TВ 048978Y  и от този момент запора поражда своето действие като налага забрана за длъжника да се разпорежда с веща.

Към 05.11.2010 год. Управителя на дружеството длъжник е представил фактури, с които се домогва да докаже, че вещите предмет на принудителното изпълнение представляващи колесен трактор , модел „Kioti” с рег. № СН 01656, рама № GT8100001 и колесен трактор , модел „FOTON FT404” с рег. № СН 01984, рама № TВ 048978Y са отчуждени преди налагане на запора. Представени са фактури Фактура № 214 от 08.09.2010 год и Фактура № 213/07.09.2010 год, както и Договори от 07.09.2010 год. и 08.09.2010 год.

Тези писмени доказателства не могат да се противопоставят на взискателя по принудителното изпълнение, тъй като тези действия за недействителни спрямо взискателя по силата на чл.452 от ГПК.

Този правен извод се налага от следните обстоятелства:

Договорите с които се прехвърля правото на собственост на регистрирана в страната самоходна техника, каквато представляват вещите предмет на изпълнението се сключват в писмена форма с нотариална заверка на подписите съгласно чл.12 от  Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

Предвидената  в закона форма е форма за действителност и неспазването й винаги води до нищожност на договора.

В настоящия случая договорът е сключен в предвидената от закона форма и поради тази причина е валиден. Тези договори обаче са непротипоставими спрямо взискателя по изпълнението, тъй като спрямо него те са недействителни по силата на чл.452 от ГПК.

Както се изтъкна и по горе запор на движимите вещи предмет на изпълнението е наложена на 04.10.2010 год., а нотариалната заверка на подписите на договори, с които се прехвърля правото на собственост на вещите предмет на изпълнението са от 10.11.2010 год. т.е. договорите, с които се прехвърля правото на собственост в предвидената от закона форма.

В този смисъл жалбата е основателна, тъй като вещите предмет на запора е била собственост  на длъжника към момента на налагане на запора т.е. към 04.10.2010 год.

По отношение на направеното в жалбата оплакване, че ЧСИ Н.Г. е отказала да бъдат спрени от движение вещите предмет на изпълнението, представляващи колесен трактор , модел „Kioti” с рег. № СН 01656, рама № GT8100001 и колесен трактор , модел „FOTON FT404” с рег. № СН 01984, рама № TВ 048978Y и е постановено да се вдигнат запорите върху тях.

Настоящия съдебен състав намира това възражение за неоснователно. Съгласно нормата на чл.431 от ГПК при необходимост съдебният изпълнител може да поиска от органите на Министерството на вътрешните работи спиране от движение на моторно превозно средство, върху което е насочено изпълнение за срок до три месеца.

По същество и правните последиците, които би породило  уважаване на искането по чл. 431, ал. 5 от ГПК е за налагане на принудителна административна мярка от категорията на визираната в чл. 171 от ЗДвП - временно спиране от движение на МПС. Редът и основанията, при които се прилага тази ограничителна мярка са уредени в Глава шеста от Закона за движение по пътищата. В чл. 171, т. 2, б. "а" - "ж" от ЗДвП са разписани случаите, когато административният орган може да наложи ограничителната мярка. Изброяването е изчерпателно и не позволява разширително тълкуване. В разпоредбата не е предвидена възможност за налагане на мярката по искане на съдия изпълнител по чл. 431, ал. 5 от ГПК за обезпечаване успешното провеждане на изпълнителните действия върху моторното превозно средство. За да бъде реализирана тази мярка, в специалния закон следва да съществуват правни норми, които съдържат фактическите основания за налагането й, органът, който е компетентен да постанови съответния индивидуален административен акт, процедурата за издаването и оспорването му. Такива норми към настоящия момент ЗДвП не съдържа. От направения анализ на действащите разпоредби в ЗДвП и издадените въз основа него подзаконови нормативни актове се налага извода, че се касае за празнота в закона, която празнота представляваща правна рестрикция, не може да бъде попълнена с прилагане на нормативни правила и процедури по аналогия или чрез друг правен способ. В този смисъл отказът на съдия изпълнител – за временно спиране от движение на описаните автомобили, обект на изпълнителните действия, е законосъобразен поради липсата на материалноправни основания за издаване на такава заповед.

По отношение на вдигнатия запор, настоящия съдебен състав намира, че това действие не е породило никакво правно действие. Както се изтъкна и по горе запор на движима вещ се налага с изпращане на съобщение до длъжника. В случая Регионалната служба „Контролно-техническа инспекция” – Сливен не е трето лице по смисъла на чл.450 от ГПК, тъй като към него длъжникът няма вземане.

Както се изтъкна и по-горе до Регионалната служба „Контролно-техническа инспекция” – Сливен запор на движима вещ не е налаган /виж. Мотивите по-горе/ Съгласно чл.450 от ГПК запорът върху движима вещ се налага с описване на вещта от съдебния изпълнител и с получаване на съобщението за описа или запора, ако в него се посочи точно вещта или вземането, върху които се насочва изпълнението. В този смисъл изпратеното съобщение до Регионалната служба „Контролно-техническа инспекция” – Сливен не е породило действие по вдигане на запора.

Предвид изложеното, съдът намира, че действията на съдебния изпълнител са незаконосъобразни и следва да бъдат отменени. Съдебният изпълнител следва да насрочи и извърши опис на движимите вещи предмет на изпълнението независимо къде се намират те и кой ги владее, след което предприеме действия по принудително изпълнение спрямо тях.

Съдът следва да отмени разпореждане на ЧСИ Н.Г. от 03.02.2011 год. като върне делото с указания за продължаване на изпълнителните действия върху движимите вещи предмет на изпълнението представляващи колесен трактор , модел „Kioti” с рег. № СН 01656, рама № GT8100001 и колесен трактор , модел „FOTON FT404” с рег. № СН 01984, рама № TВ 048978Y, собственост на трети лица на изпълнителното производство, които към момента на налагане на запора са били собственост на длъжника по изпълнението.

По отношение на разноските тъй като такива не са поискани съдът не следва да се произнася.

         Водим от гореизложеното и на основание чл.431 от ГПК, Сливенски окръжен съд

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Разпореждане от 03.02.2011 год. по изпълнително дело. № 20108360400457 по описа на ЧСИ Н.Г. рег. № 836 с район на действие Окръжен съд гр.Сливен по жалба вх. № 011083/2010 г. по описа на  ЧСИ Н.Г. на  „ЕАР ЛУКС-В” ООД с ЕИК12154687 със седалище и адрес на управление гр.София , с което е отказано : да бъде насрочена нова дата за извършване на опис и оценка на два броя МПС-та собственост на длъжника по изпълнение „НИКРАС ОЙЛ”ООД представляващи колесни трактори : колесен трактор , модел „Kioti” с рег. № СН 01656, рама № GT8100001 и колесен трактор , модел „FOTON FT404” с рег. № СН 01984, рама № TВ 048978Y, и е постановено да се вдигнат запорите върху тях.

ОТХВЪРЛЯ  като НЕОСНОВАТЕЛНА И НЕДОКАЗАНА жалбата против Разпореждане от 03.02.2011 год. по изпълнително дело. № 20108360400457 по описа на ЧСИ Н.Г. рег. № 836 с район на действие Окръжен съд гр.Сливен по жалба вх. № 011083/2010 г. по описа на  ЧСИ Н.Г.,  с което е отказано да бъдат спрени от движение, вещите предмет на изпълнението колесен трактор , модел „Kioti” с рег. № СН 01656, рама № GT8100001 и колесен трактор , модел „FOTON FT404” с рег. № СН 01984, рама № TВ 048978Y.

Указва на ЧСИ Н.Г. рег. № 836 с район на действие Окръжен съд гр.Сливен да предприеме действия по принудително изпълнение на вещите предмет на изпълнението.

 Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: