Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N

 

гр. Сливен, 28.04.2011 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито заседание на двадесети април през две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

         ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

           ПЕТЯ СВЕТИЕВА

                                                                                       

при участието на прокурора ………и при секретаря М.Т., като разгледа докладваното от М. Сандулов гр.  д.  N  124  по описа за 2011   год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

Постъпила е въззивна жалба от ищеца в първоинстанционното производство против решение № 764/22.11.2010г. по гр.д. № 424/2010г. на СлРС, с което е отхвърлен, като неоснователен и недоказан предявеният от Д.П.Д. против В.С.Ч. иск за признаване за установено на основание на чл. 29, ал.3 от СК, че има изключителен принос в придобиването с лични негови средства на жилище – апартамент, подробно описан.

В жалбата се твърди, че решението е неправилно и незаконосъобразно. Изложени са описания на фактическите обстоятелства, като се твърди, че паричните средства за придобитото по време на брака жилище са спестени и придобити като доход единствено от Д.Д., а осигурените средства са от платеното му допълнително възнаграждение като командировъчни дневни пари от участието му във военна мисия в Афганистан. Сочи се още, че за семейството средствата, свързани с обслужването на домакинството, са били достатъчни за да могат командировъчните дневни пари да бъдат спестени за да се закупи жилището. Поради това е налице изцяло придобиване с лични парични средства. Иска се отмяна на постановеното решение и да се постанови ново, с което да се признае, че е налице хипотезата на чл.29 ал.3 от СК за изключителен цялостен принос в придобиването на жилището само с лични средства на ищеца.

В срока по чл. 263 от ГПК не е постъпил писмен отговор.

В с.з. за  въззивника, редовно призован, се явява лично и с процесуален предствител по пълномощие, който поддържа жалбата на основанията, изложени в нея.

За въззиваемата страна, редовно призована, се явява процесуален представител по пълномощие, който моли жалбата да бъде оставена без уважение.

Въззивният съд намира въззивната жалба за допустима, отговаряща на изискванията на чл. 260 и чл. 261 от ГПК, същата е подадена в срок, от процесуално легитимиран субект, имащ интерес от обжалването, чрез постановилия атакувания акт съд.

При извършване на служебна проверка по реда на чл. 269 от ГПК настоящата инстанция констатира, че обжалваното съдебно решение е валидно, и с оглед  обхвата на  обжалването – и допустимо.

При извършване на въззивния контрол за законосъобразност и правилност върху първоинстанционното решение, в рамките, поставени от въззивната жалба, настоящата инстанция, след преценка на събраните пред РС доказателства, намира, че обжалваното решение е правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено.

Този състав счита, че формираната от първоинстанционния съд фактическа обстановка, така  както е изложена в мотивите на решението, е пълна, правилна и кореспондираща с доказателствения материал, и с оглед разпоредбата на чл. 272 от ГПК, ПРЕПРАЩА своята към нея.

       Изградените въз основа на нея правни изводи, кореспондират с приложимите за казуса правни норми, поради което въззивният съд ги споделя. При цялостно и правилно изградени фактически констатации първоинстанционният съд е достигнал до законосъобразни правни изводи, наложили правилното  отхвърляне на исковете.

  Жалбата е неоснователна.

Районният съд подробно и задълбочено е анализирал събраните в хода на производството доказателства и правилно е съобразил, че в случая следва да се установят по несъмнен начин елементите от фактическия състав - единият съпруг значително да надхвърля приноса на другия съпруг и да е налице изключителен случай. Съдът правилно е посочил, че за да се определи какво е принос следва да се разбират задълженията на съпрузите, визирани в законовите разпоредби. В този смисъл съвместният принос се изразява както в стремежа за материалното осигуряване на средства за домакинството, жилище, храна и облекло, така и в полагането на непосредствени грижи за отглеждането и възпитаването на децата в семейството, поддържането на домакинството. Несъмнено е, че ответницата по времето когато ищецът е бил на мисия в чужбина, също е работила, но освен това е поела всички преки и непосредствени грижи за домакинството, семейството, както и грижите за възпитанието на детето. През значителни периоди от време ищецът не е имал реалната възможност да полага такива непосредствени грижи, свързани с възпитанието и отглеждането на детето. Следователно и двамата съпрузи са изпълнявали задълженията си по чл. 17 от СК и фактът, че ищецът е получил по-висока сума за участието си в мисията неомаловажава факта, че ответницата през този период е полагала изключителните грижи както за домакинството така и за отглеждането на детето. Естествено е, че тя е търпяла и затруднения, тъй като сама е осъществявала тези задължения. По този начин не може да се приеме, че приноса на ищеца надхвърля приноса на ответницата, тъй като през продължителни периоди от време тя се е грижили сама за домакинството и за детето им. Ето защо като е достигнал до този извод РС е постановил един правилен, законосъобразен и обоснован акт.

Щом правните изводи на двете инстанции съвпадат, въззивният съд счита, че липсват отменителни основания и въззивната жалба следва да бъде оставена без уважение. Атакуваното решение следва да бъде потвърдено. Районният съд е провел надлежно и пълно събиране на допустими и относими доказателства, въз основа на които е формирал обективни фактически констатации и правилно ги е привел към съответстващата им правна норма, като по този  начин е достигнал до законосъобразни правни изводи.

 

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р     Е     Ш     И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 764/22.11.2010г. по гр.д. № 424/2010г. на Сливенския районен съд.

 

 

Решението подлежи на обжалване пред ВКСРБ в едномесечен срок от връчването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ: