Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 103

 

Гр. Сливен, 14.06.2011г.

 

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в съдебно заседание на девети май през две хиляди и единадесета година, в състав: 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДКА ДРАЖЕВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ :  СВЕТОСЛАВА К.А

 

          АТАНАС СЛАВОВ

 

в присъствието на секретаря П.С.

като разгледа докладваното от съдия Светослава К.а ч. възз.гр.д. № 134 по описа за 2011г., за да се произнесе съобрази следното:

         Постъпила е жалба от „ПРОЛАЙФ ТЕХНОЛОДЖИ” ЕООД – София срещу действията на ЧСИ П.Р. - опис на движими вещи, запор и насрочване на публична продан по изп.дело № 20108350400690/2010г. В жалбата се твърди, че жалбоподателите – трети лица в изпълнителния процес, са научили на 16.02.2011г. че е образувано изпълн. дело срещу длъжника „Карбон Инвест” ООД и по същото е извършен опис и е насрочена публична продан на собствени на „Пролайф технолоджи” ЕООД машини. Атакуват се изцяло извършените действия от ЧСИ по посоченото изп.дело № 690/2010г. по описа на ЧСИ П.Р. относно следните машини :

1.     Сандъчен подавател ПСКП – 20;

2.     Мелница МКВ 630/1000, инв. № 2783;

3.     Мелница МГГ – 20, инв. № 3383;

4.     Транспортна лента – инв. № 585;

5.     Транспортна лента – инв. № 744;

6.     Транспортна лента – инв. № 770.

Твърди се, че описаните машини били доставени на площадката на „Карбон Инвест” ООД в гара Чумерна за подпомагане на дейността на длъжника чрез доставки от 23.05.2008г., от 09.06.2008г. и от 29.07.2008г. с изрично посочване, че остават в собственост на „Пролайф Технолоджи” ЕООД. Представят приемо – предавателен протокол.

Тъй като жалбоподателят бил собственик на процесните машини и ЧСИ е насочил изпълнението към чужди за длъжника вещи, се иска да от съда да постанови решение, с което бъдат отменени изцяло атакуваните действия като незаконосъобразни. Сочи се, че жалбоподателят е завел в активите си процесните движими вещи, за които притежава фактури за закупуването им и никога същите не са били предмет на продажба, замяна или други разпоредителни действия между него и длъжника по изп. дело.

Взискателят по изпълнението е представил възражение по чл.436, ал.3 от ГПК, в което излага подробни съображения за недопустимост и неоснователност на жалбата. Твърди, че длъжника по изп. дело „карбон Инвест” ООД е владеел процесните движими вещи и е ползвал същите, поради което правилно и законосъобразно ЧСИ е насочил изпълнението към тези вещи. Предвид това от съда се иска жалбата да бъде оставена без уважение.

По делото са депозирани и обяснения от ЧСИ П.Р., в които се излага подробно хронологията по движението на изпълнителното дело.

В с.з. жалбоподателят се представялва от процесуален представител адв. Т. К. АК - Сливен, който поддържа изцяло изложените доводи в жалбата и моли същата да бъде уважена. Излагат се твърдения, че длъжникът по изп. дело осъществява само държане върху процесните вещи от името и за сметка на „Пролайф Технолоджи” ЕООД.

В с.з. длъжникът „Карбон Инвест” ООД, редовно призован при условията на чл. 50, ал.2 от ГПК не се представлява.

В с.з. кредитора „Престиж Комерс” АД се представлява от процесуален представител адв. Ев. Г. АК - Шумен, който оспорва допустимостта  и основателността на депозираната жалба и моли същата да бъде оставена без уважение. Излага подробни аргументи в представените писмени бележки.

От фактическа страна се установява следното :

ИД № 20108350400690 по описа на ЧСИ П.Р. е образувано на 19.08.2010г. по молба на М.М. - изп. директор на „Престиж – Комерс” АД, въз основа на изпълнетелен лист, издаден по търг. дело № 107/2009г. по описа на ОС – Сливен, с който длъжникът „Карбон Инвест” ООД е осъдено да заплати на взискателя „Престиж – Комерс” АД сумата от 29 939.92 лева, представляваща неизплатена цена на продадена стока – дървен материал - мини подпори по 4 бр. фактури, издадени в периода от 11.07.2008г. – 03.10.2008г. и сумата от 5 150.44 лева, представляваща мораторна лихва за забава върху главницата, считано от тази дата до пълното й изплащане.

Призовката за доброволно изпълнение на длъжника е връчена на 05.10.2010г., видно от обратната разписка.

Наложен е запор на 7 бр. МПС в КАТ – Сливен на 31.08.2010г. и възбрана на недвижим имот в гр. Шивачево, общ. Твърдица.

По молба на взискателя на 06.10.2010г. е извършен опис на движими вещи и на запорирани автомобили, находящи се в производствената база на длъжника в с. Боров дол, след което е насрочена публична продажба на същите от 23.02.2011г. до 23.03.2011г.

На 21.02.2011г. е постъпила жалба от трето лице „Пролайф Технолоджи” ЕООД срещу извършения опис и наложения запор по изп. дело, респ. насрочването на публичната продажба на движими вещи.

По делото са представени фактури за закупуване от третото лице „Пролайф Технолоджи” ЕООД на процесните движими вещи, а именно :

1.Сандъчен подавател ПСКП – 20;

2.Мелница МКВ 630/1000, инв. № 2783;

3.Мелница МГГ – 20, инв. № 3383;

4.Транспортна лента – инв. № 585;

5.Транспортна лента – инв. № 744;

6.Транспортна лента – инв. № 770.

Тези движими вещи са включени като активи  на дружеството жалбоподател, отразени в обобщен амортизационен план 2008г. – с/ка 204. Получените фактури по доставка на процесните движими вещи са отразени в Дневника за покупките за съответния данъчен период през 2008г.

На 29.07.2008г. е сключен приемо – предавател протокол между „Пролайф Технолоджи” ЕООД и Д.М.Д. – представител на „Карбон – Инвест” ООД за доставката и разтоварването на процесните машини. Посочено е, че същите ще бъдат монтирани от фирма „Карбон Инвест” ООД  в експериментална линия за смилане на „нефтошисти”. Изрично е посочено, че описаните машини остават в собственост на „ПРОЛАЙФ ТЕХНОЛОДЖИ” ЕООД.

От разпита на св. Д. и св. С. се установява, че процесните машини са били доставени на гара Чумерна, трайно и неподвижно монтирани, с цел използването им от „Карбон Инвест” за осъществяване преработка /смилане/ на фракция – нефтошисти – необходима суровина за производството на тухли, каквато е дейността на жалбоподателя „Пролайф Технолоджи” ЕООД.

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена въз основа на подробен анализ, поотделно и в съвкупност, на събраните по делото доказателства, които като безпротиворечиви съдът кредитира изцяло. Съдът даде вяра и на събраните по делото свидетелски показания, тъй като няма причина да се съмнява в тях. Кредитирана беше и назначената по делото експертиза, като изготвена от компетентно и добросъвестно вещо лице.

Установеното от фактическа страна мотивира следните изводи от правно естество, а именно :

Съдът приема жалбата за допустима, подадена в 7-мо дневен срок от узнаване от третото лице за извършените действия от ЧСИ. Не са ангажирани доказателства опровергаващи момента на узнаване.

Разгледана по същество е основателна, по следните съображения :

Редът по чл.435, ал.4 от ГПК за защита от незаконосъобразните действия на съдебния изпълнител е предоставен на трети за конкретното принудително изпълнение лица, чиято имуществена сфера бива пряко засегната от изпълнителните действия.

Съгласно разпоредбата на чл. 435, ал.4 от ГПК, третото лице може да обжалва действията на СИ, само когато изпълнението е насочено върху вещи, които в деня на запора се намират в негово владение, но жалбата не се уважава, когато се установи, че вещта е била собствена на длъжника при налагане на запора. Законовата разпоредба не поставя изискване владението да се упражнява пряко и лично от третото лице за да са налице процесуални предпоставки, третото лице да обжалва действията на СИ.

Съгласно разпоредбата на чл. 465 от ГПК, съдебният изпълнител описва посочената от взискателя вещ, само ако се намира във владение на длъжника, освен ако от обстоятелствата е явно, че вещта принадлежи на друго лице. Или, задължение на съдебния изпълнител е преди да извърши описа, да провери дали движимата вещ е собственост на длъжника по изпълнението, като принудителното изпълнение се извършва само ако вещта принадлежи на длъжника. Ако въпреки това съдебният изпълнител насочи изпълнението върху чужда вещ, която не е принадлежала на длъжника при налагане на запора, извършените от него действия ще са незаконосъобразни и подлежат на отмяна по реда на обжалването им.

В конкретния случай, от доказателствата по делото категорично се установява, че процесните движими вещи към деня на налагане на запора са били собственост на трето за изпълнението лице – жалбоподателя „Пролайф Технолоджи” ЕООД. Това лице е упражнявало и владението върху процесните вещи, предоставяйки ги временно за ползване на длъжника „Карбон Инвест” ООД, който е упражнявал само държане върху процесните движимите вещи и то от името и за сметка на „Пролайф Технолоджи” ЕООД. Насочвайки изпълнението върху вещи, които не са собственост на длъжника, ЧСИ е действал в противоречие със законовите разпоредби, с оглед което действията му се явяват опорочени и следва да бъдат отменени.

Несъстоятелно се явява твърдението на взискателя, че атакуваните действия на ЧСИ не подлежат на съдебен контрол, тъй като нямат самостоятелен траслативен ефект. Разпоредбата на чл.435, ал.4 не  ограничава действията на ЧСИ, които могат да се атакуват от трети лица, чиято имуществена сфера е засегната.

Несъстоятелно се явява и твърдението на взискателя за липса на идентичност между описаните от ЧСИ движими вещи и процесните такива. Видно от извършения опис по изп. дело и конкретно в приложената експертна оценка, вещите са описани в детайли и съответстват на конкретизираните в жалбата.

 

 

 

 

По отношение на искането за присъждане в полза на жалбоподателя на разноски в настоящето производство, същото е неоснователно, тъй като върху останалите страни в процеса не следва да бъдат възлагани разноски, направени поради неправилни процесуални действия на съдебния изпълнител, и които не се намират в причинна връзка с поведението им.

Предвид изложеното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд

 

Р  Е  Ш  И

 

ОТМЕНЯ като НЕЗАКОСЪОБРАЗНИ действията на ЧСИ П.Р. с рег. № 835 и район на действие ОС – Сливен по отношение извършване на опис, налагане на запор и насрочване на публична продан – 23.03.2011г. за следните движими вещи, собственост на „ПРОЛАЙФ ТЕХНОЛОДЖИ” ЕООД, а именно :

1.Сандъчен подавател ПСКП – 20;

2.Мелница МКВ 630/1000, инв. № 2783;

3.Мелница МГГ – 20, инв. № 3383;

4.Транспортна лента – инв. № 585;

5.Транспортна лента – инв. № 744;

6.Транспортна лента – инв. № 770.

по изпълнително дело № 20108350400690/2010г. по описа на ЧСИ П.Р..

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                                               ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

                                                                  2.