Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  53

 

гр.Сливен, 29.06.2011 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито заседание, проведено на шести юни през две хиляди и единадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

при участието на секретаря К.И.,

като разгледа докладваното от съдията КОСТОВА гр.д.№ 139 по описа за 2011 год. за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по искова молба подадена от ГАРАНЦИОНЕН ФОНД – София против Й.И.Д. с правно чл.288, ал.12 от КЗ и цена на исковата претенция 60 000 лева.

Твърди се, че ищецът на осн. чл.88, ал.1, т.1, б. „Б” от Закона за застраховането /отм./ е изплатил по щета № 85н/07.08.2007г. при отчетено 1/4 съпричиняване на вредоносния резултат от страна на загиналата, обезщетения за неимуществени вреди общо в размер на 60 000 лева на родителите на загиналата при ПТП на 01.06.2005г. Д.Б.Б..

Съгласно влязла в сила присъда № 33/13.06.2006г. постановенена по НОХД № 115/06г. на Окръжен съд – Сливен, потвърдена с решение № 175/12.10.2006г. на Апелативен съд – Бургас, виновен за катастрофата е ответникът Й.И.Д., който управлявайки без правоспособност и с превишена скорост собствения си, съгласно договор за покупко – продажба мотоциклет „ИЖ” с ДК № СН 0296В, преди кръстовище предприема неправилна маневра изпреварване на движещото се пред него МПС, което в същия момент предприема маневра „завой на ляво” и за да предотврати удара, мотоциклетът му напуска платното за движение, удря се последователно в две крайпътни дървета, и така причинява процесното ПТП, от което возещата се на задната седалка без предпазна каска Диана Борисова, след като се удря в провиснал клон, пада от мотоциклета и загива.

В нарушение на чл.150 във вр. с чл.177, ал.1, т.2 от ЗДвП  и чл.77, ал.1, т.1 от Закона за застраховането /отм./ ответникът управлявал процесния мотоциклет без да е правоспособен водач и без да има сключена за него задължителна застраховка „Гражданска отговорност”.

С регресна покана № 561/23.07.2009г. е бил поканен ответника да възстанови платеното от Гаранционен фонд, но и до днес лицето не било погасило задължението си.

Ето защо, от съда се иска да постанови решение, с което осъди ответника да заплати на ищеца исковата сума от 60 000 лева, представляваща сбор от изплатените от Гаранционен фонд обезщетения, ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на задължението, както и разноските по делото.

В указания от съда едномесечен срок, ответникът по делото не е депозирал отговор на исковата молба.

В с.з. ищецът, се представлява от процесуален представител, който поддържа изцяло исковите претенции и моли съда да постанови решение, с което уважи същите по основание и размер.

В с.з. ответникът се явява лично и с процесуален представител, като изрично заявява , че признава всички обстоятелства и факти изложени в исковата молба, както и основателността на исковата претенция.

От фактическата страна се установява следното :

Съгласно влязла в сила присъда № 33/13.06.2006г. постановена по НОХД № 115/06г. на Окръжен съд – Сливен, потвърдена с решение № 175/12.10.2006г. на Апелативен съд – Бургас, виновен за катастрофата е ответникът Й.И.Д., който управлявайки без правоспособност и с превишена скорост собствения си, съгласно договор за покупко – продажба мотоциклет „ИЖ” с ДК № СН 0296В, като преди кръстовище предприема неправилна маневра „изпреварване” на движещото се пред него МПС, което в същия момент предприема маневра „завой на ляво” и за да предотврати удара, мотоциклетът му напуска платното за движение, удря се последователно в две крайпътни дървета, и така причинява процесното ПТП, от което возещата се на задната седалка без предпазна каска Диана Борисова, след като се удря в провиснал клон, пада от мотоциклета и загива.

Ищецът на осн. чл.88, ал.1, т.1, б. „Б” от Закона за застраховането /отм./ е изплатил по щета № 85н/07.08.2007г. при отчетено 1/4 съпричиняване на вредоносния резултат от страна на загиналата, обезщетения за неимуществени вреди общо в размер на 60 000 лева на родителите на загиналата при ПТП на 01.06.2005г. Д.Б.Б..

С регресна покана № 561/23.07.2009г. е бил поканен ответника да възстанови платеното от ищеца - Гаранционен фонд, но и до днес лицето не е погасило задължението си.

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена, след съвкупна преценка поотделно и в цялост на представените по делото писмени доказателства, които като безпротиворечиви и взаимнодопълващи се СЪДЪТ кредитира изцяло.

Установеното от фактическа страна мотивира следните изводи от правно естество, а именно :

Предявеният иск е с правно осн. чл.288, ал.12 от КЗ и цена на иска 60 000 лева.

Същият е допустим, с оглед активната, пасивна легитимация по него и предмета на същия.

Разгледан по същество се явява основателен. Налице са всички изискуеми законови предпоставки за уважаване на претенцията.

По делото безспорно се установи, че ищецът Гаранционен фонд е изплатил по щета № 85н/07.08.2007г. исковата сума в размер на 60 000 лева, като обезщетение за неимуществени вреди на наследниците на починалата при възникналото ПТП. Прилагайки чл. 300 от ГПК, следва да се приеме за доказано авторството на деянието, неговата противоправност и виновността на дееца, настъпилите вследствие на извършеното престъпление неимуществени вреди, както и размера на обезщетението, който е изплатен от ищеца. В конкретния случай обезщетението е изплатено от ищеца - Ганационен фонд, тъй като ответника е бил неправоспособен водач, без сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност”. Ответникът е бил поканен да възстанови дължимата сума с регресна покана № 561/23.07.2009г. но същия не е сторил това.

С оглед горното, исковите претенции следва да бъдат изцяло уважени, като бъдат присъдени и законните лихви, считано от датата на завеждане на исковата молба 14.03.2011г. до окончателното изплащане на задължението.

Съдът постановява настоящето решение, основавайки се на признанието на иска и при условията на чл. 237, ал.1 и ал.2 от ГПК.

С оглед изхода на делото, на осн. чл. 78, ал.1 от ГПК в тежест на ответника следва да бъдат възложени и направените по делото разноски от ищеца, доказани до размер от 2 400 лева – д.т.

Мотивиран от гореизложеното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд

 

Р  Е  Ш  И

 

ОСЪЖДА Й.И.Д. с ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на ГАРАНЦИОНЕН ФОНД – С., ул.”Г. И.” № *, ет.* сумата от 60 000 /шестдесет хиляди/ лева, изплатена като обезщетение за неимуществени вреди по щета № 85н/07.08.2007г. на наследниците на починалата при възникналото на 01.06.2005г. ПТП – Д.Б.Б., ведно със законната лихва, считано от 14.03.2011г. до окончателното изплащане на задължението.

 

ОСЪЖДА Й.И.Д. с ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на ГАРАНЦИОНЕН ФОНД – С., ул.”Г. И.” № *, ет.* сумата от 2400 лева – разноски по делото.

 

Решението може да се обжалва в двуседмичен срок, считано от съобщаването МУ на страните пред БАпС.

 

 

                                               ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :