Р Е Ш Е Н И Е 54

 

Гр. Сливен, 07.07.2011.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско  отделение в публичното

 заседание на…девети юни……………………………………

през две хиляди и единадесета  година в състав:

                                                                  Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                                                                                                    

при секретаря………Р.Г. ………….………………………….. и с участието на прокурора…………………………………………..като разгледа докладваното от ……съдията Снежана Бакалова…………гр.дело № 142  по описа за 2011 година, за да се произнесе съобрази:

Предявеният иск намира правното си основание в чл. 15 ал.2 във вр. ал.7 от ЗНЧ.

Ищецът – Окръжна прокуратура – Сливен, твърди в исковата  си молба че на 12.05.2010г.  е проведено отчетно събрание на ответното читалище, на което освен обявения в поканата дневен ред е включена и нова точка от дневния ред – избор на ново ръководство на читалището и по нея са взети решения. Счита че това обстоятелство представлява нарушение на процедурата по свикване и вземане на решения на Общото събрание на читалището относно избора на ръководство, поради което моли съда да постанови решени, с което отмени взетото решение по тази точка от дневния ред, като незаконосъобразно, ведно с всички последици от това.

В с.з., чрез своя представител поддържа предявения иск.

            Ответната страна не е депозирала в срок писмен отговор. Със становище от 06.06.2011г. оспорва иска.

            От събраните по делото доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

            Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1926г.” с. Пет могили, община Нова Загора е вписано в Регистъра на читалищата при СлОС по ф.д.№ 1063/1997г.

            На 04.06.2010г. е подадено заявление от Ж.Д.М., председател на Читалищното настоятелство на читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1926г.” с. Пет могили, община Нова Загора, в което е посочено че на 12.05.2010г. е проведено общо събрание на членовете на читалището и са взети решения за промяна на наименованието на читалището от читалище „Никола Йонков Вапцаров ” с. Пет могили, община Нова Загора на читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1926г.” с. Пет могили, община Нова Загора, съобразно изискванията на ЗНЧ и решение за промяна в състава на Читалищното настоятелство(ЧН) и Проверителната комисия (ПК) и моли съда да впише тези промени по партидата на читалището.

            С Решение № 123/07.06.2010г. по ф.д.№ 1063/1997г. е вписана промяна в наименованието на читалището и промяна на персоналния състав на ЧН и ПК. 

            С Постановление за отказа да се образува досъдебно производство и отделяне на материали и изпращане по компетентност от 21.02.2011г. по пр. вх.№ 19/2011г. на РП-Нова Загора е постановено изпращането на матиралите по проведеното Общо събрание на читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1926г.” с. Пет могили, община Нова Загора от 12.05.2010г. на ОП-Сливен за произнасяне по компетентност съобразно чл. 15 ал.7 от ЗНЧ.

            Исковата молба е подадена на 15.03.2011г. до СлОС.

            С обява на ЧН на ответното читалище е свикано Общо събрание, което де се проведе на 12.05.2011г. при следния дневен ред: 1. Отчет на читалищната дейност за 2009г.; 2. Приемане на бюджет за 2010г.; 3. Предложение за промяна на името на читалището, според изискванията на ЗНЧ и 4. Приемане на нов Устав според новия ЗНЧ. Поканата с дневния ред е  съобщена на членовете на читалището, видно от представения списък.

            От протокола на проведеното ОС на читалището се установява че освен точките в дневния ред, които са били обявени и записани в поканата до членовете на читалището и включена, по предложение на Гергана Иванова в дневния ред е била включена и точка – избор на нова ЧН и ПК и такава е била включена с 57 гласа „за”, 19 гласа „против” и 1 глас „въздържал се”. По новопредложената точка от дневния ред е проведено гласуване и са избрани членове на ЧН и ПК.

            Горните фактически констатации съдът прие за доказани въз основа на събраните писмени доказателства, неоспорени от страните.

            На базата на приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

            Искът е допустим. Същият е предявен в преклузивния срок, предвиден в чл.15 ал.7 от  ЗНЧ – едномесечен от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението. Окръжна прокуратура е изрично легитимирана да предяви иск за отмяна на взети решения на ОС на читалището по разпоредбата на същия текст.

            Предявеният иск е основателен и доказан и като такъв следва да бъде уважен. При провеждането на атакуваното Общо събрание на читалището е нарушена императивната разпоредба на чл. 15 ал.2 от ЗНЧ. При свикване на Общото събрание в поканата е бил обявен дневен ред, съобразно изискването на чл. 15 ал.2 от ЗНЧ. На проведеното ОС е бил допълнително включен, разискван и гласуван и друг въпрос от дневния ред, а именно избор на нов персонален състав на органите на читалището – ЧН и ПК. Безспорно е нарушена императивната разпоредба, която изисква предварително обявяване на разискваните въпроси в дневния ред и това че на събранието е гласувано за включването на този точка в дневния ред не санира незаконосъобразното действие. Целта на нормата е предварителното информиране на членовете на читалището за въпросите по които ще бъдат взети решения, с оглед тяхната преценка дали да присъстват на събранието.

В охранителното производство с Решение № 123/07.06.2010г. по ф.д.№ 1063/1997г. е вписана промяна в наименованието на читалището и промяна на персоналния състав на ЧН и ПК, тъй като с оглед характера на това производство регистърния съд проверява единствено дали са налице подлежащите на вписване обстоятелства – наличие на взети решения на ОС, формулирани в протокол от същото – чл. 601ал.1 и2 от ГПК. 

            След като е нарушена императивна правна норма относно свикването на общото събрание, взетото решение за избор на органи е незаконосъобразно, прието в противоречие със същата и следва да бъде отменено.  Останалите взети решения на проведеното общо събрание са взети законосъобразно.

            След влизане в сила на настоящото решение препис от него следва да се изпрати по ф.д.№ 1063/97г. с оглед заличаване на вписването на основание чл. 604 от ГПК.

Ищецът не е претендирал разноски.

            Ръководен от изложените съображения, съдът

 

           

Р      Е      Ш      И :

 

ОТМЕНЯ решение взето на проведено Общо събрание на читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1926г.” с. Пет могили, община Нова Загора, проведено на 12.05.2010г. в с. Пет могили и вписано с Решение № 123/07.06.2010г. по ф.д.№ 1063/1997г. на СлОС в частта за промяна на персоналния състав на Читалищното настоятелство  и Проверителната комисия, като незаконосъобразно, поради противоречие с чл. 15 ал.2 от ЗНЧ.

Препис от решението след влизането му в сила да се изплати по ф.д.№ 1063/97г. на СлОС.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: