РЕШЕНИЕ №                                                      

ГР.С., 12.07.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гр.отд. в съдебно заседание на двадесет и четвърти април през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

При секретаря Р.Г. като се запозна с докладваното от Хр. Марева гр.д.№ 144 по описа на съда за 2011г., за да се произнесе съобрази следното:

В мотивираното искане на „Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност” – сега с наименование „Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество” (Комисията) се твърди, че пред Комисията е било образувано Производството за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност с Решение № *41/09.09.2009 г. на КУИППД въз основа на постъпило на основание чл. 21 от ЗОПДИППД (отм.) уведомление от Окръжна Прокуратура - ГР.С. с вх. № 2527/18.11.2008 г. по описа на ТД на КУИППД - Бургас за образувано досъдебно производство и привличане в качеството на обвиняем на ответника Й.Г.Б..

На Й.Г.Б. е било повдигнато обвинение с Обвинителен акт от 30.12.2008 г. по сл.д. № 241-а/2008 г. по описа на ОСС-Сливен, вх.№ 1371/2005 г., пор. № 95/2006 г. по описа на Окръжна прокуратура-Сливен за извършено през периода от 01.02.2004 г. до 28.03.2005 г. престъпление по чл. 257, ал. 1, предл. 1 /отм./ вр. чл. 255, ал. 1 от НК /Ред., ДВ бр. 62/1997 г./. В съдебната фаза ответникът Й.Г.Б. е бил признат за виновен с влязла в сила на 02.12.2010г.осъдителна присъда № *5 от 02.12.2009г. по НОХД № 92/2009г. на Сливенски Окръжен съд, потвърдена с Решение № 10 от 22.02.2010г. на Апелативен Съд-Бургас, потвърдена на ВКС с Решение № 286 от 02.12.2010г. за това, че при условията на продължавано престъпление за времето от 01.02.2004г. до 28.03.2005г. е избегнал плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 150 111. 85 лв., дължими по ЗДДС и ЗОДФЛ, като потвърдил неистина в подаваните от него декларации, за което е осъден на 3 години лишаване от свобода , отложено от изтърпяване за срок от 3 години и 7 000 лв. глоба. Макар с ДВ, бр.75 от 2006г. да е отменен текста на разпоредбата на чл.257 от НК, съставът на престъплението не е декриминализиран и той е възпроизведен в чл.255, ал.2 и ал.З, от НК. Тази промяна в НК съответно е намерила отражение в разпоредбата на чл.З, ал.1, т.17 от ЗОПДИППД (отм.) съгласно изменение с ДВ, бр.75 от 2006г.

Понастоящем Й.Г.Б. ***.

Женен е съгласно Акт за сключен граждански брак № *5/21.02.1993г. и семейството му се състои от: Съпруга – ответницата П.Д.Б., ЕГН **********; дъщери - П. Й.Б. и Н. Й.Б.. Майка на ответника Й.Г.Б. е П.Й.Б., като няма данни за неговия баща. Има брат С. Г.Б.

При проверка на имуществото се установили следните обстоятелства:

Й.Г.Б. е собственик на капитала на "ДЖОРДАНС" ЕООД, със записан капитал с капитал 5 000 лв., на което дружество същият е бил и управител. С протокол №1/05.01.2011 г. Й.Б. е освободен и същия протокол за управител е назначена майката на проверяваното лице П.Й.Б..

Освен това е ограничено отговорен съдружник в "ДЖОРДАНС 2" ООД със записан капитал 5 000 лв., от който Й.Г.Б. притежава 50 % от дяловете настойност 2500лв.Дружеството се управлява и представлява от ответницата П.Д.Б., съвместно с В.А.В..

Освен в тези дружества – посочени като ответници, Й.Г.Б. е съдружник във "ВЕДА ИНВЕСТ" ООД с капитал 5 000 лв., от който притежава 50% от дяловете със записана стойност 2 500 лв. от капитала. Участвал е в управлението на „ПЛАНЕТА" ООД с размер на капитала 5 100 лв., в което е съдружник с 33 % - 17 000 лв., които съгласно Решение № 608 от 16.04.1998г. на СлОС за вписване е прехвърлил на новия съдружник Ю.И.К..

Ответникът Б. е бил регистриран като едноличен търговец с фирма ЕТ "ДЖОРДАНС-Й.Б." като на 18.09.2008г. в Търговския регистър е вписано прехвърляне на предприятието на едноличния търговец в полза на "РЕАЛИТИ КОМЕРС" ЕООД – гр.Пловдив.

Ответницата Б. е регистрирана като едноличен търговец с фирма ЕТ "П.-93-П.Б. ***, собственик П.Д.Б., ЕГН ********** и е съдружник в ЕКО-ТУР 4" ООД - с.Нейково, общ. Котел с размер на капитала 5 000, от които питежава 33 % равняващи се на 1 670,00 лв., което дружество се представлява и управлява от трето лице - Д.К.К. и ответницата Б..

Първите две дружества също са посочени като ответници в производството с твърдение, че са контролирани от ответника Й. Г. Б. и в тях е внесено имущество, придобидо от него от незаконна дейност.

В мотивираното искане по отношение на имуществото на ответниците (*в мотивираното искане имотите са описани подробно с граници) се твърди следното:

Ответникът Й.Б. в качеството си на ЕТ „ДЖОРДАНС-Й.Б." е Придобил и отчуждил следното недвижимо имущество по възмезден начин от през проверявания период 02.05.1988 г. - 16.03.2011 г.

С Нотариален акт № 9, том Ш, рег. № *741, н.дело № *02/11.04.2001 г. е отстъпено право на строеж на недвижим имот за построяване на сграда за търговия и услуги в УПИ, представляващ парцел I в кв. 473-а по плана на кв. „М.", ГР.С., ведно с построената върху терена в груб строеж сграда за търговия и услуги със застроена площ от 335 кв.м. и с обща разгърната площ 732 кв.м., състояща се от сутерен с площ 320 кв.м. с разположения в него магазин № 1 с площ 73 кв.м.; партерен етаж с площ 320 кв.м., състоящ се от магазин № 2 с площ 49 кв.м.; магазин № * с площ 60 кв.м. с прилежащия склад № * с площ 36 кв.м., разположен в сутерена; магазин № 4 с площ 36 кв.м. с прилежащия склад № 4 с площ 36 кв.м., разположен в сутерена; магазин № * с площ 48 кв.м. с прилежащия склад № * с площ 48 кв.м., разположен в сутерена; магазин № 6 с площ 58 кв.м. с прилежащия склад № 6 с площ 50 кв.м., разположен в сутерена; магазин № * с площ 54.10 кв.м. с прилежащия склад № * с площ 77 кв.м., разположен в сутерена; на етаж I /първи/ с площ от 320 кв.м., състоящ се от кафе-аперитив с площ от 92 кв.м.; тераса открита с площ от 228 кв.м., за сумата от 30 347.90 лв. С пазарна оценка към датата на придобиване в размер на 283 700 лв., равняващи се на 3 338 МРЗ.

С Нотариален акт № 176, том II, рег. № 2667, н.дело № 261/18.03.2004 г. ЕТ „ДЖОРДАНС-Й.Б." е продал на „ДЖОРДАНС 2" ООД само кафе-аперитива със застроена площ 92 кв.м. и терасата с площ от 228 кв.м. на първия етаж от сградата за търговия и услуги в УПИ, представляващ парцел I в кв. 473-а по плана на кв. „М.", ГР.С., със застроена площ от 335 кв.м. и с обща разгърната площ 732 кв.м., за сумата от 16 522.70 лв.

С Нотариален акт № 193, том VI, рег. № 8616, н.дело № 815/04.11.2002 г. магазин № *, ведно с прилежащия му склад № * са продадени от ответника Й.Б. в качеството му на едноличен търговец за сумата от 51 741 лв., като пазарната оценка към датата на отчуждаване е в размер на 78 800лв.

С Нотариален акт № 167, том VII, рег. № 9648, н.дело № 962/10.12.2002 г. магазин№6 с прилежащия му склад № 6 са продадени на трето лице за сумата от 17 600.30 лв., като пазарната оценка към датата на отчуждаване е в размер на 64 900 лв.

С Нотариален акт № 174, том VII, рег. № 9672, н.дело № 968/11.12.2002 г. магазин№3 и прилежащия му склад № * са продадени на „ДЖОРДАНС 2" ООД за сумата от 15 948 лв. като пазарната оценка към датата на отчуждаване е в размер на 57 700 лв.

С Нотариален акт № *5, том V, рег. № 1413, н.дело № 46/21.01.2003 г. магазин № * с прилежащия му склад № * са продадени на рето лице за сумата от 6 896.40 лв. Пазарната оценка към датата на отчуждаване е в размер на 57 700 лв.

С Нотариален акт № *6, том V, рег. № 1414, н.дело № 47/21.01.2003 г. магазин № 2 е продаден на трето лице за сумата от 8 800.10 лв. Пазарната оценка към датата на отчуждаване е в размер на 55 700 лв.

С Нотариален акт № 107, том V, рег. № 1758, н.дело № *7/30.01.2003 г. магазин № 1 е продаден от проверяваното лице в качеството му на едноличен търговец за сумата от 13 110.40 лв., чиято пазарната оценка към датата на отчуждаване е в размер на 43 900 лв.

С Нотариален акт № 180, том XI, рег. № 14474, н.дело № 1897/29.12.2004 г. магазин № 4 с прилежащия му склад № 4 са продадени от проверяваното лице в качеството му на едноличен търговец за сумата от 11 637.70 лв., като пазарната оценка към датата на отчуждаване е в размер на 55 700 лв.

Й.Г.Б. е придобил и в последствие е отчуждил в полза на „ДЖОРДАНС" ЕООД - контролирано от него юридическо лице, през проверявания период 02.05.1988 г. - 16.03.2011 г„ собственост до настоящия момент на „ДЖОРДАНС" ЕООД, следното имущество, за което се поддържа че не са налице законни доходи

С Нотариален акт № 195, том VIII, рег. № 12386, дело № 1400/15.11.2005 г. проверяваното лице и съпругата му продават на „ДЖОРДАНС" ЕООД, собствения си недвижим имот придобит с Нотариален акт № 68, том IV, рег. № *273, н.дело № *82/18.12.2003 г. на името на Й.Б., за сумата от 978 лв., а именно: НИВА с площ от 9.976 дка., четвърта категория, местността "К.", имот № 024046 по плана на землището на С.Г., общ.Сливен.

Съгласно изготвена при предварителната проверка експертна оценка пазарната оценка на имота към 25.03.2009 г. е в размер на 3 093лв., а към датата на придобиване - 798 лв., равняващи се на 7 МРЗ.

В качеството си на  ЕТ „ДЖОРДАНС-Й.Б." оветникът Й.Б. е отчуждил в полза на "ДЖОРДАНС 2" ООД - контролирано от него юридическо лице/ през проверявания период 02.05.1988 г. -16.03.2011 г„ собственост до настоящия момент на "ДЖОРДАНС 2" ООД, за придобиването на което не са установени законни доходи, както следва:

С Нотариален акт № 170, том XI, рег. № 14458, н.дело № 1887/29.12.2004 г. ЕТ „ДЖОРДАНС-Й.Б." продава на „ДЖОРДАНС 2" ООД, представлявано от управителя П.Д.Б., МАГАЗИН № *, с идентификатор 67338.528.51.1.14, застроен върху 60.49 кв.м., при граници: изток - магазин № 4, запад - магазин № 2, север външен зид, юг - външен зид, ведно с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ под него с полезна площ от 41.73 кв.м., ведно с 30.68 %  идеални части от общите части сградата, находяща се в УПИ № ІХ-7403, кв. 384  по плана на кв. „Н.С." в ГР.С., с площ на целия имот 543 кв.м., ведно с отстъпеното право на строеж за сумата от 15 000 лв. Твърди се, че пазарната оценка на имота към 25.03.2009 г. е в размер на 92 400 лв., а към датата на придобиване - 1 814 700 неденоминирани лв., равняващи се на 40 МРЗ.

С Нотариален акт № 171, том XI, рег. № 14459, н.дело № 1888/29.12.2004 г. ЕТ „ДЖОРДАНС-Й.Б." продава на „ДЖОРДАНС 2" ООД, общо за сумата от 50 000 лв. собствените си недвижими имоти а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XVII с идентификатор № 67338.603.96, кв. 22 по плана на "П.З." в ГР.С., с площ на имота 1 132 кв.м., ведно с построения в имота СКЛАД със застроена площ 864 кв.м. придобит от ЕТ „ДЖОРДАНС-Й.Б." с Нотариален акт № 150, том VI, рег. № *578, н.дело № 280/03.04.2003 г. за сумата от 35 000 лв. и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № LV с идентификатор № 67338.603.95, кв.22 по плана на "П.З." в ГР.С., с площ на имота 865 кв.м. ведно с построения в имота СКЛАД с идентификатор № 67338.603.95.1 със застроена площ от 865  кв.м., придобит с Нотариален акт № 150, том X, рег. № 10542, н.дело № 962/17.10.2003 г. от ЕТ „ДЖОРДАНС-Й.Б.", за сумата от 25 000 лв. като съгласно изготвена експертна оценка от лицензиран оценител пазарната оценка на имотите към 25.03.2009 г. е в размер общо на 263 000 лв., а към датата на придобиване - 73 400 лв., равняващи се на 612 МРЗ.

ИМУЩЕСТВО Й.Б. И П.Б.

Поддържа се, че П. и Й. Б. са придобили по време на брака си в режим на съпружеска имуществена общност през проверявания период 02.05.1988г. - 16.03.2011г. и ПРИТЕЖАВАТ И ДО НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ следното (подробно описано) имущество, за което за придобиването на което не са установени законни доходи:

С Нотариален акт № 172, том VII, рег. № *410, н.дело № 465/03.06.2003 г. - 126 кв.м. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № IX -7403 с идентификатор № 67338.528.51, кв. 384 на ГР.С., целия имот с площ от 571 кв.м. чиято пазарна цена към момента на извършване на проверката е в размер на 18 900 лв., а към датата на придобиване - 3 780 лв.

Освен недвижимия имот са придобили и притежават към настоящия момент следните МПС: ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „МЕРЦЕДЕС 609 Д", с рег.№ СН 5655 АН на името на Й.Б. с дата на придобиване - 17.07.2008 г., към който момент пазарната стойност е била 10 000 лв., както и към настоящия момент.

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „ГАЗ 66", с рег.№ СН 9848 СС - придобит от ЕТ „ДЖОРДАНС-Й.Б." с договор за покупко-продажба от 15.09.2003 г. за сумата от 500 лв., като действителната пазарна стойност е 2 000 лв., а към настоящия момент - 1 800 лв.

Освен това имущество, което притежават и понастоящем, ответниците са придобили в режим на СИО без законни доходи, но са отчуждили в рамките на проверявания период следното имущество:

 С Нотариален акт за възмездно учредяване право на строеж в реално определена част № 127, том XIX, н.дело № *812/18.12.1997 г. в полза на ответника Б. е учредено право на строеж в реална квота и той е получил в собственост АПАРТАМЕНТ № *, на втори жилищен етаж, застроен върху 96., състоящ се от кухня-столова, дневна, две спални, тоалетна баня и антре, ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №7, с полезна площ от 4.25 кв.м., ведно с 12.16 % ид.ч. от общите части на сградата,  находяща се в дворното място, състоящо се цялото от 543 кв.м., образуващо имот пл. № *403, представляващо парцел IX в квартал 384 по плана на ГР.С., квартал Н.С., за сумата от 54 535 неденоминирани лв. и с пазарна оценка към датата на придобиване в размер на 2 567 000 неденоминирани лв. С Нотариален акт № 177, том I, рег. № 1978, н.дело № 156/10.10.2005 г. същият апартамент е продаден от ответниците за сумата от 17 000 лв. като действителната пазарна стойност е 44 900 лв.

С Нотариален акт № 103, том Ш, рег. № 4519, н.дело № *86/04.05.2001 г. отв. Б. е купил ½  деална част от: 1500/1900 ид.ч. от Урегулиран поземлен вилен имот № 6702, част 13 по плана на Вилна Зона "Изток" на ГР.С., м. „К.", с обща площ на имота от 1 900 кв.м., незастроен, чиято пазарна стойност към датата на придобиване е в размер на 3 000 лв. С Нотариален акт № 104, том VII, рег. № 9252, н.дело № 911/26.11.2002 г. Й.Б. и съпругата му и още две лица са признати за собственици на УПИ № 6701, 6702, част 13 по плана на Вилна зона „Изток" на ГР.С., м. К., с площ от 1900 кв.м., от който са образувани два нови имота с № 6701 и № 6702. С Договор за доброволна делба на съсобствен недвижим от 02.12.2002 г. в дял на Й.Б. и съпругата му е поставен и те са станали собственици на УПИ № 6702 с площ от 950 кв.м., който е продаден от тях с Нотариален акт № 196, том VIII, рег. № 12388, н.дело № 1401/15.11.2005 г. за сумата от 1 755.60 лв., като към датата на отчуждаване пазарната стойност е в размер на 8 400 лв.

Освен недвижимите имоти през проверявания период ответниците Й. и П. Б. са придобили и отчуждили следните МПС:

ЛЕК АВТОМОБИЛ марка и модел „ОПЕЛ КАДЕТ", с рег.№ СН 6861 А, дата на регистрация - 05.07.1982 г., собственост на Й.Б. до 25.01.2005 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ", чиято пазарна оценка е на стойност 1 500 лв. /14МРЗ/ към датата на придобиване, изготвена от лицензиран оценител, а пазарната стойност към датата на отчуждаване е 1 500 лв.;

ЛЕК АВТОМОБИЛ марка и модел „ФИАТ УНО", с рег.№ СН 4737 В, с дата на регистрация - 05.01.1987 г., собственост на П.Б. до 15.07.1998 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ", с пазарна оценка на стойност 1 121 000 неденоминирани лв. към датата на придобиване и пазарната стойност към датата на отчуждаване е 1 121 000 неденоминирани лв.;

ЛЕК АВТОМОБИЛ марка и модел „МЕРЦЕДЕС 190 Д", с рег.№ СН 5124 СС, дата на регистрация - 26.02.1986 г., собственост на П.Б. до 17.09.2002 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ", придобит от П.Б. с Договор за покупко-продажба на МПС от 11.11.1999 г. за сумата от 1 500 лв.с  пазарна оценка на стойност 4 100 лв. /61 МРЗ/ към датата на придобиване и пазарна стойност към датата на отчуждаване - 3 400 лв.;

ЛЕК АВТОМОБИЛ марка и модел „АУДИ ТТ РОДСТАР", с рег.№ СН 4448 НС, дата на регистрация - 05.03.2003 г., собственост на П.Б. до 13.10.2005 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ", придобит от П.Б. с Договор за покупко-продажба на МПС от 06.07.2005 г. за сумата от 1 000 лв. Пазарната оценка е на стойност 65 000 лв. /433 МРЗ/ към датата на придобиване, а към датата на отчуждаване 58 000 лв.;

СПЕЦИАЛИЗИРАНА М.БАГЕР марка и модел „ДЖЕЙ СИ БИ 3", с рег.№ СН 1902Е, дата на регистрация - 06.04.2004 г., собственост на Й.Б. до 14.10.2005 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ", придобит от ЕТ „ДЖОРДАНС-ИОРДАН Б." с Договор за покупко-продажба на МПС от 10.03.2004г. пазарна оценка на стойност 126 000 лв. /1 050 МРЗ/ към датата на придобиване и пазарната стойност към датата на отчуждаване 101000 лв.

П. и Й.Г. Б. са придобили по възмезден начин и са отчуждили в полза на „ДЖОРДАНС" през проверявания период 02.05.1988 г. - 16.03.2011 г„ следното имущество - собственост до настоящия момент на „ДЖОРДАНС" ЕООД, за придобиването на което не са установени законни доходи:

С Нотариален акт № 195, том VIII, рег. № 12386, дело № 1400/15.11.2005 г.  са продали на „ДЖОРДАНС" ЕООД, собствения си недвижим имот придобит с Нотариален акт № 68, том IV, рег. № *273, н.дело № *82/18.12.2003 г. Й.Б., за сумата от 978 лв., а именно: НИВА с площ от 9.976 дка, четвърта категория, местността "К.", имот № 024046 по плана на землището на С.Г., общ.Сливен за сумата от 978 лв. по нотариален акт, но съгласно изготвена експертна оценка от лицензиран оценител с лиценз пазарната оценка на имота към 25.03.2009 г. е в размер на 3 093лв., а към датата на придобиване - 798 лв., равняващи се на 7 МРЗ.

Твърди се, че ответникът е придобил имущество, което е включил в контролираните от него юридически лица – посочени като ответници – „ДЖОРДАНС” ЕООД и „ДЖОРДАНС 2” ООД, както следва:

Придобито недвижимо имущество по възмезден начин от „ДЖОРДАНС" ЕООД през проверявания период 02.05.1988 г. - 16.03.2011 г., собственост до настоящия момент, за придобиването на което не са установени законни доходи:

С Нотариален акт № 26, том I, рег. № *75, н.дело № 19/16.02.2006 г., „ДЖОРДАНС" ЕООД е закупило имот ЗАЛЕСЕНА НИВА с площ от 1.975 дка, четвърта категория, находяща се в м. „Д.О." в землището на С.Г., ЕКАТТЕ 14800, община Сливен, при граници за сумата от 300 лв., като пазарната оценка на имота към 25.03.2009г. е в размер на 553 лв., а към датата на придобиване - 395 лв., равняващи се на 2 МРЗ.

С Нотариален акт № 46, том I, рег. № 830, н.дело № *6/09.03.2006 г., „ДЖОРДАНС" ЕООД е закупило имот ЗАЛЕСЕНА НИВА с площ от 1.980 дка, четвърта категория, находяща се в м. „Д.О." в землището на С.Г., ЕКАТТЕ 14800 за сумата от 300 лв., като пазарната оценка на имота към 25.03.2009 г. е в размер на 554 лв., а към датата на придобиване - 396 лв., равняващи се на 2 МРЗ.

С Нотариален акт № 94, том IV, рег. № *157, н.дело № *84/10.05.2006 г., „ДЖОРДАНС" ЕООД, е закупило НИВА с площ от 63.005 дка, осма категория в м. „К.", в землището на С.Г., общ.Сливен, за сумата от 1 900 лв., но пазарната оценка на имота към 25.03.2009 г. е в размер на 17 011 лв., а към датата на придобиване - 11 341 лв., равняващи се на 70 МРЗ.

С Нотариален акт № 24, том III, рег. № 4605, н.дело № 255/25.10.2006г. ,„ДЖОРДАНС" ЕООД е закупило ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.605.240 по кадастралната карта на ГР.С., одобрена със Заповед № РД 18-31 от 19.04.2006г. на Агенцията по кадастъра, изменена със Заповед № КД - 14-20-1173/19.10.2006г. на Служба по кадастъра, с площ на имота по кадастрална карта 3 094 кв.м. с трайно предназначение -Урбанизирана територия /бивш УПИ VI /шести/- отреден "За произв. и складови дейности и търговия" в квартал 38 по плана на ГР.С., с начин на трайно ползване - Ниско застрояване /до 10 м./, с административен адрес - ГР.С., П.З., ведно с построените в имота сграда с идентификатор № 67338.605.240.1 с предназначение -промишлена сграда на един етаж, със застроена площ 46.00 кв.м., с конструкция - Масивна с частични стоманобетонни елементи, и СГРАДА с идентификатор № 67338.605.240.2 с предназначение -Промишлена сграда на един етаж, със застроена площ 521.00 кв.м., с конструкция - Масивна с частични стоманобетонни елементи, ведно с всички подобрения и трайни насаждения в имота, за сумата от 95 000 лв. без ДДС.

Поземлен имот с идентификатор № 67338.605.240 е разделен на поземлени имоти 67338.605.323 с площ 1000 кв.м. и 67338.605.324 с площ 2094 кв.м., а сграда 67338.605.240.2 съответно на сгради 67338.605.323.1. с площ 230 кв.м. и 67338.605.324.1 с площ 291 кв.м. Сграда с идентификатор № 67338.605.240.1 е заличена от КККР, поради това, че не съществува на терена.

Съгласно изготвена експертна оценка пазарната оценка на имота към 25.03.2009 г. е в размер на 127 800 лв., а към датата на придобиване - 95 600 лв., равняващи се на 598 МРЗ.

С Нотариален акт № 169, том III, рег. № *007, н.дело № 460/25.04.2007 г., „ДЖОРДАНС" ЕООД, е закупило НИВА с площ от 5.164 дка., трета категория, в м. „К.Н.", имот № 062028 по плана за земеразделяне на С.К., общ.Сливен, за сумата от 546.60 лв. като пазарната оценка на имота към 25.03.2009 г. е в размер на 1 704 лв., а към датата на придобиване - 1 549 лв., равняващи се на 9 МРЗ.

С Нотариален акт № 160, том VIII, рег. № 13019, н.дело № 1374/18.09.2008 г., „ДЖОРДАНС" ЕООД е закупило ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.518.186  по кадастралната карта на ГР.С., одобрена със Заповед № РД -18-31/19.04.2006 г. на Агенцията по кадастъра, с адрес: ГР.С., ул. „П.Х." № *, с площ 284 кв.м., трайно предназначение: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, стар идентификатор № 6900, ВЕДНО с построената в имота СГРАДА с идентификатор № 67338.518.186.1 с предназначение: жилищна сграда еднофамилна, брой етажи един, застроена площ 94 кв.м., конструкция: полумасивна и всички подобрения в имота, за сумата от 15 000 лв. като в нотариалния акт е отразено, че владението върху имота ще бъде предадено в срок до три години от датата на сключване на договора за продажба.

Съгласно изготвена експертна оценка пазарната оценка на имота към 25.03.2009 г. е в размер на 75 500 лв., а към датата на придобиване - 75 500 лв., равняващи се на 343 МРЗ.

С Нотариален акт № 61, том IV, рег. № *121, н.дело № 601/06.07.2009г. ,„ДЖОРДАНС" ЕООД е придобило ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 018038, с площ 5.171 дка., начин на трайно ползване: НИВА, трета категория, в местността "Т." по плана за земеразделяне на С.Г., общ. Сливен, и  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 054028 с площ 1.042 дка. и ЛОЗЕ, осма категория в местността "З.П.Б.", по плана за земеразделяне на С.Г., общ. Сливен за сумата общо от 929 лв.

Съгласно изготвена експертна оценка пазарната оценка на имотите към 29.09.2009 г. е в размер общо на 2100 лв., а към датата на придобиване - 2100 лв., равняващи се на 9 МРЗ.

С Нотариален акт № 15, том XXVI, дело № 4898/23.12.2009г., „ДЖОРДАНС" ЕООД, е закупило. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 036011, представляващ ОВОЩНА ГРАДИНА с площ от 4. 000 кв.м. - 4 дка., четвърта категория, находяща се в местността К., в землището на С.Г., общ. Сливен, Имотът е образуван от имот № 036004, а данъчната оценка на имота е 1179,40 лв.; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 035003, представляващ ОВОЩНА ГРАДИНА с площ от 3,400кв.м., четвърта категория, находяща се в местността К., в землището на С.Г., общ. Сливен, като данъчната оценка на имота е 1002,50 лв. Имотите са закупени общо за сумата от 2 181,90 лв.,- 9,09 МРЗ., но съгласно изготвена експертна оценка от оценител пазарната оценка на имота към датата на придобиване е в размер на 5 620 лв., равняващи се на 23,41 МРЗ., към настоящия момент пазарната оценка на имотите е в размер на 6 360 лв. - 26,5 МРЗ.

Освен недвижимите имоти следните МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА са придобити по възмезден начин от "ДЖОРДАНС " ЕООД през проверявания период 02.05.1988 г. - 16.03.2011г. и са собственост на дружеството до настоящия момент:

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „ПРАГА ВЗС", с рег.№ СН 2765 НС, рама № 1061744, двигател № 138975, цвят - зелен, дата на регистрация - 26.11.1981 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ", придобит с Договор за покупко-продажба на МПС от 15.01.2004 г. за сумата от 350 лв., чиято пазарна оценка е 5 500 лв. /46 МРЗ/ към датата на придобиване, а към 25.03.2009 г. - 4 500 лв.  |

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „КАМАЗ 5511", с рег.№ СН 2994 ВВ, рама № *511000323307, двигател № *4010342617, цвят - оранжев, дата на регистрация - 09.01.1989 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор„ПП-КАТ" с пазарна оценка на стойност 14 000 лв. /64 МРЗ/ към датата на придобиване, и пазарната стойност към 25.03.2009 г. - 14 000 лв.

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „ШКОДА 110054", с рег.№ СН 5535 АН, рама № 00388492021, двигател № 116580249, цвят - син, дата на регистрация - 24.09.1992 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ", придобит от с Договор за покупко-продажба на МПС от 17.09.2006 г. за сумата от 1 000 лв., чиято пазарна оценка е 6 800 лв. /43 МРЗ/ към датата на придобиване и е с пазарната стойност към 25.03.2009 г. 5 000 лв.       I

ПОЛУРЕМАРКЕ марка и модел „ПР 29", с рег.№ СН 5032 ЕЕ, рама № 24880029, двигател - без номер, цвят - сив, дата на регистрация - 01.01.1988 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ", придобито с договор за покупко-продажба на МПС от 31.07.2006 г. за сумата от 2 800 лв. без ДДС, но с  пазарна оценка на стойност 6 000 лв. /38 МРЗ/ към датата на придобиване и пазарната стойност към 25.03.2009 г. е 6 000 лв.         |

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „УАЗ 3303", с рег.№ СН 2012 НС рама № ХТТ330300Р0238391, двигател № *1112332, цвят - маслено зелен, дата на регистрация - 28.03.1995 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ", придобит от с Договор за покупко-продажба на МПС от 15.01.2004 г. за сумата от 500 лв. като пазарната оценка е на стойност 3 100 лв. /26 МРЗ/ към датата на придобиване, а пазарната стойност към 25.03.2009 г. е 2 200 лв.    I

РЕМАРКЕ   ЗА   ТОВАРЕН   АВТОМОБИЛ   марка   и   модел   „РЕМАРКЕ КЕСБОРЕР", с рег.№ СН 1891 ЕЕ, рама № 104194200, двигател -без номер, цвят - бял, дата на регистрация - 14.11.1995 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ", чиято пазарна оценка е на стойност 8 000 лв. /67 МРЗ/ към датата на придобиване, а пазарната стойност към 25.03.2009 г. е 7200лв.

ЛЕК АВТОМОБИЛ марка и модел „ВАЗ 21061 1500 С", с рег.№ СН 0357 СА, рама № ХТА210610О0894432, двигател № 21036761607, цвят - тъмножълт, дата на регистрация - 25.08.1983 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП- ГР.С., сектор „ПП-КАТ", придобит с Договор за покупко-продажба на МПС от 05.02.2007 г. за сумата от 300 лв., чиято пазарна оценка е на стойност 600 лв. към датата на придобиване, а пазарната стойност към 25.03.2009 г. е 400 лв.

РЕМАРКЕ   ЗА   ТОВАРЕН   АВТОМОБИЛ   марка   и   модел   „РЕМАРКЕ ПЛАТФОРМА", с рег.№ СН 4832 ЕЕ, рама № М0760605888М, двигател -без номер, цвят - оранжев, дата на регистрация - 01.01.1989 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ", придобито с Договор за покупко-продажба на МПС от 20.12.2006 г. за сумата от 6 000 лв., като пазарна оценка е 8 000 лв. / 67 МРЗ/ към датата на придобиване, а пазарната стойност към 25.03.2009 г. е 6 000 лв.

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „КАМАЗ 53212", с рег.№ СН 6552 СС, рама № *3212003027286, двигател № 891860, цвят - червен, дата на регистрация - 30.06.1987 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ", чиято пазарна оценка е 11 000 лв. /61 МРЗ/ към датата на придобиване, а пазарната стойност към 25.03.2009 г. е 10 000 лв.

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „ШКОДА ЕВРОПА 100", с рег.№ СН 2764 НС, рама № 1993М088, двигател № LВ14601657, цвят - бял, дата на регистрация - 13.02.1991 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП- ГР.С., сектор „ПП-КАТ", придобит с Договор за покупко-продажба на МПС от 25.03.2004 г. за сумата от 1 500 лв., но пазарна оценка е на стойност 5 300 лв. /44 МРЗ/ към датата на придобиване, а пазарната стойност към 25.03.2009 г. е 4 200 лв. |

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „ПРАГА ВЗС", с рег.№ СН 1117 АН, рама № 117367, двигател № 117367, цвят - зелен, дата на регистрация - 01.01.1988 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ" като пазарната стойност е 7 200 лв. /60 МРЗ/ към датата на придобиване, а пазарната стойност към 25.03.2009 г. е 6 500 лв.

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „ЗИЛ 131", с рег.№ СН 1848 АН, рама № *17044, двигател № 114776, цвят - тъмно зелен, дата на регистрация - 01.01.1988 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ" с пазарна оценка на стойност 5 200 лв. /43 МРЗ/ към датата на придобиване, като пазарната стойност към 25.03.2009 г. е 4 000 лв.

ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ марка и модел „РЕМАРКЕ ТРАКТОРНО", с рег.№ СН 4641 ЕЕ, рама № 06107671, двигател -без номер, цвят - сив, дата на регистрация - 25.02.1991 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ", придобито с Договор за покупко-продажба на МПС от 05.06.2006 г. за сумата от 500 лв., чиято пазарна оценка е 1 800 лв. /11 МРЗ/ към датата на придобиване, а пазарната стойност към 25.03.2009 г. е 1 800 лв.    |

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „МАН 26.292 ДФ", с рег.№ СН 3357 СА, рама № WМАF090389М084729, двигател № *78582701Ш111, цвят - син, дата на регистрация - 14.11.1990 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП- ГР.С., сектор „ПП-КАТ", чиято пазарна оценка е 20 000 лв. /111 МРЗ/ към датата на придобиване, а пазарната стойност към 25.03.2009 г. е 18 000 лв.     I

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „МАН 24.292", с рег.№ СН 3013 АН, рама № WMAF080806М096820, двигател № *786000053D111, цвят - бял, дата на регистрация - 25.07.1989 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП- ГР.С., сектор „ПП-КАТ", чиято пазарна оценка е 20 000 лв. /111МРЗ/ към датата на придобиване, а пазарната стойност към 25.03.2009 г. е 18 000 лв.     

През проверявания период 02.05.1988 г. - 16.03.2011 г "ДЖОРДАНС " ЕООД е придобило, но е отчуждено движимо имущество по възмезден начин както следва

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „ЗИЛ 555", с рег.№ СН 2913 НН, дата на регистрация - 01.01.1969 г., отч. на 25.06.2009 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ"; чиято пазарна оценка е 1 300 лв. към датата на придобиване, а пазарната стойност към датата на отчуждаване е 1 300 лв.        I

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „КРАЗ 256 Б 1", с рег.№ СН 2729 НН, дата на регистрация - 02.01.1990 г., собственост до 23.06.2006 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ", чиято пазарна оценка е 8 600 лв. към датата на придобиване, а пазарната стойност към датата на отчуждаване е 7 900 лв.   

ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ марка и модел „РЕМАРКЕ ТРАКТОРНО", с рег.№ СН 4642 ЕЕ, дата на регистрация - 27.02.1995 г., собственост до 16.06.2006 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ", придобито с Договор за покупко-продажба на МПС от 05.06.2006 г. за сумата от 500 лв., с пазарна стойност 2 600 лв. /16 МРЗ/ към датата на придобиване, а пазарната стойност към датата на отчуждаване е 2 400 лв.

СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „КРАЗ 257 К 1", с рег.№ СН 2493 СС, дата на регистрация - 26.08.1991 г., отч. на 02.03.2006 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. а ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ", придобит с Договор за покупко-продажба на МПС от 17.12.2004 г. за сумата от 400 лв., чиято пазарна стойност  е 14 600 лв. /97 МРЗ/ към датата на придобиване, като пазарната стойност към датата на отчуждаване е 14 000 лв.  |

        ЛЕК АВТОМОБИЛ марка и модел „УАЗ 452", с рег.№ СН 0376 АН, дата на регистрация - 01.01.1967 г., отч. на 05.03.2008 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ" с пазарна стойност 2 800 лв. към датата на придобиване, като пазарната стойност към датата на отчуждаване е 2 600 лв.

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „ГАЗ 53", с рег.№ СН 5734 НН, дата на регистрация - 18.08.2006 г., собственост до 01.03.2007 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ", чиято пазарна стойност е 17 600 лв. /110 МРЗ/ към датата на придобиване, а пазарната стойност към датата на отчуждаване е 16 000 лв.

Във връзка с качеството на ответника Й.Б. като съдружник в "ДЖОРДАНС 2" ООД със записан капитал 5 000 лв., от който притежава 50 % от дяловете, а дружеството се управлява и представлява от ответницата П.Д.Б., съвместно с В.А.В. се поддържа, че е придобито недвижимо имущество по възмезден начин от ЕТ „ДЖОРДАНС-Й.Б." и отчуждено в полза на "ДЖОРДАНС 2" ООД през проверявания период 02.05.1988 г. -16.03.2011 г„ собственост до настоящия момент на "ДЖОРДАНС 2" ООД, следното имущество:

С Нотариален акт № 170, том XI, рег. № 14458, н.дело № 1887/29.12.2004 г. ЕТ „ДЖОРДАНС-Й.Б." продава на „ДЖОРДАНС 2" ООД, представлявано от управителя П.Д.Б., МАГАЗИН № *, с идентификатор 67338.528.51.1.14, застроен върху 60.49 кв.м., ведно с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ под него с полезна площ от 41.73 кв.м., ведно с 30.68 % в кв. 384 по плана на кв. „Н.С." в ГР.С., с площ на целия имот 543 кв.м., ведно с отстъпеното право на строеж за сумата от 15 000 лв.

Поддържа се, че е придобито по пазарната оценка на имота - 1 814 700 неденоминирани лв., равняващи се на 40 МРЗ., като пазарната стойност към 25.03.2009 г. е в размер на 92 400 лв.

С Нотариален акт № 171, том XI, рег. № 14459, н.дело № 1888/29.12.2004 г. ЕТ „ДЖОРДАНС-Й.Б." продава на „ДЖОРДАНС 2" ООД, общо за сумата от 50 000 лв. собствените си недвижими имоти а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XVII /седемнадесети/ с идентификатор № 67338.603.96, кв. 22 по плана на "П.З." в ГР.С., с площ на имота 1 132 кв.м., ведно с построения в имота СКЛАД със застроена площ 864 кв.м. придобит от ЕТ „ДЖОРДАНС-Й.Б." с Нотариален акт № 150, том VI, рег. № *578, н.дело № 280/03.04.2003 г. за сумата от 35 000 лв. И ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № LV с идентификатор № 67338.603.95, кв.22 по плана на "П.З." в ГР.С., с площ на имота 865 кв.м., придобит с Нотариален акт № 150, том X, рег. № 10542, н.дело № 962/17.10.2003 г. от ЕТ „ДЖОРДАНС-Й.Б.", за сумата от 25 000 лв.

Съгласно изготвена експертна оценка пазарната стойност на имотите към 25.03.2009 г. е в размер общо на 263 000 лв., а към датата на придобиване - 73 400 лв., равняващи се на 612 МРЗ.

С Нотариален акт № 169, том XI, рег. № 14457, н.дело № 1886/29.12.2004 г. Й.Б. и съпругата му продават на „ДЖОРДАНС 2" ООД, собствените си недвижими имоти, придобити с Нотариален акт № *2, том X, рег. № 9824, н.дело № 841/30.12.2003 г., закупени общо за сумата общо от 10 000 лв., а именно:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.518.225, находящ се в ГР.С., кв. „Н.С.", ул."П.Х." № *, целият с площ от 498 /четиристотин деветдесет и осем/ кв.м., съставляващ № ХVII-6898, в кв. 373 по плана на ГР.С., ведно с всички подобрения в имота и УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.518.187, находящ се в ГР.С., кв. „Н.С.", ул."П.Х." № *, целият с площ от 313, съставляващ № ХI-6899 /единадесети - шест хиляди осемстотин деветдесет и девет/ в кв. 373 по плана на ГР.С., при граници: парцели № X -6900, № ХVII-6898, № XII-6898 и улица, ведно с всички подобрения в имота, за сумата общо от 6 731.30 лв.

Съгласно изготвена експертна оценка пазарната стойност на имотите към 25.03.2009 г. е в размер общо на 293 280 лв., а към датата на придобиване - 154 180 лв., равняващи се на 1 402 МРЗ.

"ДЖОРДАНС 2" ООД е придобило по възмезден начин през проверявания период 02.05.1988 г. - 16.03.2011 г. и е отчуждило в полза на трето лице, следното имущество, за придобиването на което се твърди, че в рамките на проверката не са установени законни доходи:

С Нотариален акт № 81, том VII, рег. № 8955, н.дело № 1070/25.08.2004 г., „ДЖОРДАНС 2" ООД е закупило ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XVIII /осемнадесети/ с идентификатор № 67338.603.93, кв.22 по плана на „П.З." в ГР.С., с площ на имота 4 кв.м., ВЕДНО с построения в имота СКЛАД на един етаж, със застроена площ 1 458 кв.м., за сумата от 75 000 лв. Имотът е отчужден с нотариален акт № 184, том XXII, дело № 4256 от 03.12.2009г. в полза на трето лице - ГРАДИ, ЕООД, ГР.С., ЕИК 119606803. Съгласно изготвена експертна пазарната оценка на имота към 25.03.2009 г. е в размер на 446 000 лв., а към датата на придобиване - 79 000 лв., равняващи се на 658 МРЗ.

По възмезден ЕТ ..ДЖОРДАНС-Й.Б." е придобил и е отчуждено в полза на "ДЖОРДАНС 2" ООД, през проверявания период 02.05.1988 г. -16.03.2011 г., ав последствие - отчуждено от "ДЖОРДАНС 2" ООД на трето лице, следното имущество:

С Нотариален акт № 176, том П, рег. № 2667, н.дело № 261/18.03.2004 г. ЕТ „ДЖОРДАНС-Й.Б." е продал на „ДЖОРДАНС 2" ООД кафе-аперитива със застроена площ 92 кв.м. и терасата с площ от 228 кв.м. на първия етаж от сградата за търговия и услуги в УПИ, представляващ парцел I в кв. 473-а по плана на кв. „М.", ГР.С., със застроена площ от 335 кв.м. и с обща разгърната площ 732 кв.м., за сумата от 16 522.70 лв. Пазарна оценка към датата на придобиване е в размер на 283 700 лв., равняващи се на 3 338 МРЗ. С Нотариален акт № *8, том IV, рег. № 4910, н.дело № *76/17.06.2004 г. кафе-аперитивът и терасата са продадени от „ДЖОРДАНС 2" ООД на трето лице за сумата от 58 800 лв., но пазарната оценка към датата на отчуждаване е в размер на 235 600 лв.

По възмезден начин Й.Г.Б. е придобил в качеството си на ЕТ „ДЖОРДАНС-ИОРДАН Б." и е отчуждено в полза на „ДЖОРДАНС 2" ООД, през проверявания период 02.05.1988 г. - 16.03.2011 г.. собственост на „ДЖОРДАНС 2" ООД и до настоящия момент, следното движимо имущество, за придобиването на което се твнърди, че не са установени законни доходи:

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „МЕРЦЕДЕС 208 Д", с рег.№ СН 6373 СС, рама № WBD6013121Р248739, двигател № 60194010230449, цвят - оранжев, дата на регистрация - 16.10.1992 г., придобит от ЕТ „ДЖОРДАНС-ИОРДАН Б." съгласно Митническа декларация от 14.11.2002 г. и собственост на Й.Б. до 14.10.2005 г. Отчужден в полза на „ДЖОРДАНС 2" ООД с Договор за покупко-продажба на МПС от 21.11.2007 г. за сумата от 800 лв., като пазарна стойност е 9 300 лв. /93 МРЗ/ към датата на придобиване, а пазарната стойност към датата на отчуждаване е 8 000 лв. Пазарната стойност към 10.08.2009 г. е 4 800 лв.

Освен това по възмезден начин е придобито от „ДЖОРДАНС 2" ООД през проверявания период 02.05.1988 г. - 16.03.2011г. и е собственост до настоящия момент на дружеството следното имущество, за придобиването на което се твърди, че не са установени законни доходи:

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „ЗИЛ 130", с рег.№ СН 2544 НС, рама № *942, двигател № 621589, цвят - син, дата на регистрация - 22.10.1973 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ", чиято пазарна оценка е 2000 лв. /17 МРЗ/ към датата на придобиване, а пазарната стойност към 25.03.2009 г. е 1 500 лв.

СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „ЗИЛ 130", с рег.№ СН 2569 НС, рама № 184143, двигател № *14468, цвят - син, дата на регистрация - 21.10.1967 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ", чиято пазарна оценка е 2000 лв. /17 МРЗ/ към датата на придобиване, а пазарната стойност към 25.03.2009 г. е 1 500 лв.

ЛЕК АВТОМОБИЛ марка и модел „СИТРОЕН БЕРЛИНГО”, с рег.№ СН 5252 АН, рама № VF7GJRHYB93004305, двигател № 10DYLW3000586, цвят – светло сив металик, дата на регистрация - 02.12.2002 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ", придобит с Договор за покупко-продажба на МПС от 01.02.2006 г., чиято пазарна оценка е 24 000 лв. /150 МРЗ/ към датата на придобиване, а пазарната стойност към 25.03.2009 г. е 9 000 лв.

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „СИТРОЕН БЕРЛИНГО", с рег.№ СН 7374 НС, рама № VF7MCWJZF65865020, двигател № 10DХСА6011686, цвят - бял, дата на регистрация - 07.08.2002 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ", придобит с Договор за покупко-продажба на МПС от 02.02.2005г., чиято пазарна оценка е 24 000 лв. /160МРЗ/ към датата на придобиване, а пазарната стойност към 25.03.2009 г. е 9 000 лв.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА М.БАГЕР марка и модел „ДЖЕЙ СИ БИ 3", с рег.№ СН 2122 ЕЕ, рама № SLP3CXTS4E0951968, двигател № RG38086U164335L, цвят - жълт, дата на регистрация - 02.02.2005 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ", с пазарна оценка на стойност 80 000 лв. /533МРЗ/ към датата на придобиване, като пазарната стойност към 25.03.2009 г. е 60 000 лв.

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „МАН Ф 09", с рег.№ СН 0919 СА, рама № WMAF09F403М204309, двигател № *788017026В211, цвят - жълт, дата на регистрация - 03.04.1996 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП- ГР.С., сектор „ПП-КАТ", придобит с Договор за покупко-продажба на МПС от 16.03.2007 г. за сумата от 75 000 лв. без ДДС. С пазарна оценка на стойност 28 000 лв. /156 МРЗ/ към датата на придобиване, изготвена от оценител с лиценз № 4421 /26.01.1996г. оценка от 25.03.2009 г., като пазарната стойност към 25.03.2009 г. е 25 000 лв.

ЛЕК АВТОМОБИЛ марка и модел „АУДИ ТТ", с рег.№ СН 4448 СА, рама № TRUZZZ8J87109761, двигател № ВWА 10835, цвят - червен, дата на регистрация - 08.03.2007г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ", с пазарна оценка на стойност 65 000 лв. /361 МРЗ/ към датата на придобиване, изготвена от оценител с лиценз № 4421 /26.01.1996г., а пазарната стойност към 25.03.2009 г. е 58 000 лв.

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „МЕРЦЕДЕС 308 Д", с рег.№ СН 8688 ВВ, рама № WBD9033121Р673396, двигател № 60194300566927, цвят- бял, дата на регистрация - 18.03.1997 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП- ГР.С., сектор „ПП- КАТ", придобит с Договор за покупко-продажба на МПС от 10.11.2008      г. за сумата от 8 790 лв., чиято пазарна оценка е 8 790 лв. /40 МРЗ/ към датата на придобиване, а пазарната стойност към 25.03.2009 г. е 8 000 лв.

Изводът, че за придобиването на посоченото по – горе имущество няма законни източници на средства, е аргументиран със следните обстоятелства:

С Решение №622/11.12.2009г. по описа на РС Сливен е разкрита банковата тайна по смисъла на чл.62, ал.6, т.4 от ЗКИ относно номерата, операциите и наличностите по сметките и влоговете в ТБ на територията на страната и от получените данни е видно следното:                  |

Й.Г.Б. е титуляр на:

-   банкова сметка *** № ****, открита на 22.12.2003г при: „ОББ" АД, клон Сливен, наличност - 17,33 лв.

-   банкова сметка ***, открита на 13.03.2002г. при "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК", БЦ Сливен, наличност - няма;

П.Д.Б. е титуляр на:

-   банкова сметка ***№ ***, открита на 04.08.2008г. при „ОББ" АД, клон Сливен, наличност - няма;

-   спестовна сметка BGN № ****, открита на 04.01.1999г. "ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ" АД, ФЦ -ГР.С., наличност - 5,41 лв.

"ДЖОРДАНС" ЕООД е титуляр на:                                                     |

-       разплащателна сметка в лева с IBAN ***. при "СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, клон Бургас, наличност- 55,84 лв. - разплащателна сметка в лева с IВАN ВG 20RZВВ91551062075410, открита на 20.12.2004г. при "РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД, офис Сливен, наличност - 98,70 лв.

-       банкова сметка *** ***9.02.2003г.при "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК", БЦ Сливен, наличност - 330,49 лв.

"ДЖОРДАНС 2" ООД е титуляр на: - банкова сметка № ****, открита на 02.05.2007 г.при „ОББ" АД, клон Сливен, наличност - няма;

- банкова сметка № ВG25UBBS80021419737010, открита на 25.04.2007 г. при „ОББ" АД, клон Сливен, наличност - 28,35 лв.

-                                                                                                               разплащателна сметка в лева с IBAN ***. при "СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, клон Сливен, наличност - 112,12 лв.

-       разплащателна сметка в лева IBAN ***. при „РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/" ЕАД наличност - 224,51 лв.

-       банкова сметка *** ***. При „УНИКРЕДИТ
БУЛБАНК" АД, наличност - 53,24 лв.

От данните по подадените  ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ съгласно писма на ТД на НАП - Сливен е видно, че ответникът Й.Г. Ботушевв качеството си на ЕТ "ДЖОРДАНС- Й.Б." има подадени:

-  декларация по чл. 41 от ЗОДФЛ с вх. № 2713/01.04.1994г. за 1993г., в която е декларирал облагаем доход в размер на 3 195 лв. или 2,63 МРЗ; декларация с вх. № 2028/31.03.1995г. за 1994г., в която е декларирал облагаем доход в размер на 65 583 лв. или 35,64 МРЗ.; декларация по чл. 41 от ЗОДФЛ с вх. № *011/16.04.1996г. за 1995г., в която е декларирал облагаем доход в размер на 77 661 лв. или 31,35 МРЗ; декларация по чл. 41 от ЗОДФЛ с вх. № 1506/27.03.1997г. за 1996г., в която е декларирал облагаем доход в размер на 600 833 лв. или 157,08 МРЗ.; декларация по чл. 41 от ЗОДФЛ с вх. № 1110/12.03.1998г. за 1997г., в която е декларирал облагаем доход в размер на 10 611 952 лв. или 422,19 МРЗ; декларация по чл. 41 от ЗОДФЛ с вх. № *209/01.04.1999г. за 1998г., в която е декларирал облагаем доход в размер на 13 735 584 лв. или 269,08 МРЗ; декларация по чл. 41 от ЗОДФЛ с вх. № 2385/01.03.2000г. за 1999г., в която е декларирал облагаем доход в размер на 1818 лв. или 28,40 МРЗ; декларация по чл. 41 от ЗОДФЛ с вх. № *634/10.04.2001г. за 2000г., в която е декларирал облагаем доход в размер на 8 594 лв. или 116,76 МРЗ; декларация по чл. 41 от ЗОДФЛ с вх. № 88000333/11.04.2002г. за 2001г., в която е декларирал облагаем доход в размер на 16 132 лв. или 183,31 МРЗ; декларация по чл. 41 от ЗОДФЛ с вх. № 2003-5402/01.04.2003г. за 2002г., в която е декларирал облагаем доход в размер на 17 939 лв. или 179,39 МРЗ; декларация по чл. 41 от ЗОДФЛ с вх. № 20035196/30.07.2004г. за 2003г., в която е декларирал отрицателен финансов резултат в размер на 27 074 лв.; декларация по чл. 41 от ЗОДФЛ с вх. № 20005820/28.03.2005г. за 2004г., в която е декларирал отрицателен финансов резултат в размер на 23 405 лв.; декларация   по чл. 41 от ЗОДФЛ  с   вх. № 200АЗЗ19/31.03.2006г. за 2005г., в която е декларирал отрицателен финансов резултат в размер на 113 112 лв.; декларация   по чл. 41 от ЗОДФЛ   с   вх. № 200А6817/12.04.2007г. за 2006г., в която е декларирал отрицателен финансов резултат в размер на 16 400 лв.; -декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ с вх. №2-6086/27.03.2008г. за2007г., в която е декларирал облагаем доход в размер на 1 504 лв. или 8,35 МРЗ;

"ДЖОРДАНС" ЕООД има подадени декларации по чл.51 от ЗКПО, както следва: декларация с вх. № 20000146/24.02.2005г. за финансовата 2004г. в която е декларирал отрицателен финансов резултат в размер на 5 326 лв.; декларация   с вх. № 20001242/28.03.2006г. за финансовата 2005г. в която е деклариран облагаем доход в размер на 46 000 лв. или 306,66 МРЗ.; декларация с вх. № 2 -1378/28.03.2007г. за финансовата 2006г. в която е декларирал облагаем доход в размер на 33 000 лв. или 206,25 МРЗ.;

по чл. 92 от ЗКПО: декларация с вх. № 2-01685/27.03.2008г. за финансовата 2007г. в която е декларирал отрицателен финансов резултат в размер на 63 000 лв.; декларация за финансовата 2008г. в която е декларирал облагаем доход в размер на 55 896,00 лв.;  декларация за финансовата 2009г. в която е декларирал положителен финансов резултат в размер на 156 145,34 лв. или 650 МРЗ.    

"ДЖОРДАНС 2" ООД има подадени декларации по чл. 51 от ЗКПО, както следва: декларация с вх. № 20000145/24.02.2005г. за финансовата 2004г. в която е деклариран облагаем доход в размер на 51000 лв. или 425 МРЗ.; декларация с вх. № 200001243/28.03.2006г. за финансовата 2005г. в която е деклариран облагаем доход в размер на 6 000 лв. или 40 МРЗ.; декларация с вх. № 2-1377/28.03.2007г. за финансовата 2006г. в която е деклариран облагаем доход в размер на 6 000 лв. или 33,33 МРЗ.;

по чл.92 от ЗКПО: с вх. № 20000307/04.03.2008г.; декларация по чл.92   от ЗКПО за финансовата 2007г. в която е деклариран облагаем доход в размер на 5 000 лв. или 27,77 МРЗ.; декларация за финансовата 2008г. в която е декларирал отрицателен финансов резултат; декларация за финансовата 2009г. в която е декларирал отрицателен финансов резултат в размер на 8 869,90 лв.;

-   Ответницата П.   Д.  Б.  като   ЕТ "П. 93 - П.Б." има подадени декларации по чл. 41  от ЗОДФЛ: с вх. № 4710/13.04.1998г. за 1997г. с отрицателен финансов резултат в размер на 15 933 лв.; с  вх. № 831/12.03.1997г. за 1996г. с облагаем доход в размер на 501 391 лв. или 131 МРЗ.; с   вх. № 2002263/24.02.2005г. за 2004г. с облагаем доход в размер на 1 144 лв. или 9,53 МРЗ.; с вх. № 200А8754/14.04.2006г. за  2005г. с облагаем доход в размер на 2 612 лв. или 17,41 МРЗ.; с   вх. № 2 А5247/10.04.2007г. за   2006г. с облагаем доход в размер на 3 544 лв. или 22,15 МРЗ и декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ с вх. № 20003628/04.03.2008г. за 2007г. с
облагаем доход в размер на 2 091лв. или 11,61   МРЗ.

За финансовите 2008г. и 2009г. П. Д.Б. и ЕТ "П. 93 - П.Б." нямат подавани данъчни декларации.

ООД "ВЕДА ИНВЕСТ " има подадена ГДД по чл.92 от ЗКПО с вх. № 20000682/18.03.2008г. за финансовата 2007г. с отрицателен финансов резултат в размер на 8 525,94 лв., както и за финансовата 2009г. с деклариран отрицателен резултат в размер на 157 лв.

Твърди се „ДЖОРДАНС" ЕООД и „ДЖОРДАНС 2" ООД не са разпределяли дивиденти във финансовите години 2004г. 2005г., 2006г. 2007г. 2008г. и 2009г.

За просрочени публични вземания с постановление № К-С 4611/15.11.2007Г. е наложен запор върху МПС, собственост на "ДЖОРДАНС" ЕООД: товарен автомобил МАН 24.272, рег.. № СН 3013 АН, РЕМАРКЕ ПЛАТФОРМА с рег.№ СН 4832 ЕЕ, ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ ШКОДА 110054, рег. № СН 5535 АН. Няма образувани ревизии в момента, няма наложени обезпечителни мерки върху ДМА към 09.03.2009г. на П.Д.Б., "ДЖОРДАНС 2" ООД, ООД "ВЕДА ИНВЕСТ ".

По данни на НОИ в персоналния регистър за осигурителните периоди от 1997г. до настоящия момент се установява, че

Й.Г.Б. е самоосигуряващ се като ЕТ "ДЖОРДАНС- Й.Б." и "ДЖОРДАНС" ЕООД, както следва:

За 1997г. - в размер 406,97 лв. или 12 МРЗ; за 1998г. - в размер 614,80 лв. или 12 МРЗ; за 1999г. в размер 2 268,00 лв. или 24 МРЗ; за 2000г. - в размер 1 808,00 лв. или 24 МРЗ; за 2001г. - в размер 2 094,00 лв. или 24 МРЗ; за 2002г. - в размер 2 040,00 лв. или 20,40 МРЗ; за 2003г. - в размер 2 400,00 лв. или 21,81 МРЗ; за 2004г. - в размер 2 400,00 лв. или 20 МРЗ; за 2005г. - в размер 2 640,00 лв. или 17,6МРЗ; за 2006г. - в размер 2 640,00 лв. или 16,5МРЗ; за 2007г. - в размер 2 640,00 лв. или 14,66МРЗ; за 2008г. - в размер 2 880,00 лв. или 13,09МРЗ^за 2009г. - в размер 7 142,00 лв. или 30 МРЗ.

Самоосигурителните вноски на Й.Г.Б. за периода от 1997г. до 31.12.2009г. са в размер на общо 249,81 МРЗ.

П.Д.Б. е самоосигуряваща се като ЕТ "П. 93 - П.Б." и осигуряван от ЕТ "НИКОМА –НИКОЛА КЪЧЕВ"-ГР.С. и "ДЖОРДАНС 2" ООД, както следва:

До 1997г. - липсват данни; за 1998г. - в размер 753,30 лв. или 14,6 МРЗ; за 1999г. - в размер 1 308,53 лв. или 16,74 МРЗ. -/обезщетение за бременност и раждане и отглеждане на дете от 05.02.1999г. до 28.03.2001г./; за 2000г. - в размер 13,68 МРЗ; за 2001г. - в размер 1 992,89 лв. или 20,68 МРЗ; за 2002г. - в размер 2 448,00 лв. или 24,48 МРЗ; за 2003г. - в размер 2 529,12 лв. или 23 МРЗ; за 2004г. - в размер 2 792,55 лв. или 23,27 МРЗ; за 2005г. - в размер 2 640 лв. или 17,6 МРЗ; за 2006г. - в размер 2 640 лв. или 16,5 МРЗ; за 2007г. - в размер 2 640,00 лв. или 14,66 МРЗ; за 2008г. - в размер 2 880,00 лв. или 13,09 МРЗ;за 2009г. - в размер 7 200,00 лв. или 30 МРЗ.

Общата сума на осигурителните вноски на П.Д.Б. за периода от 1998г. до 31.12.2009г. е в размер на 228,30 МРЗ

По данни от АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ е видно, че:

"ДЖОРДАНС" ЕООД има публични задължения към държавата, установени с НП №1557/27.12.2005г. в размер на Н.хв. част 100 лв., срещу юр. лице е образувано изп.дело № *136/2006г.;

срещу ЕТ "ДЖОРДАНС - Й.Б." е образувано изп. дело №2065/2003г., като публичните задължения на лицето към държавата са в размер на: главница 34 301,91 лв., лихва 30 691,22 лв., Н.хв.част 1 600 лв, установени с изп. листи, ревзизонни актове, наказателни постановления и ДРА, подробно описани в писмо вх. № 1620/30.06.2009г. на АДВ-РД-Бургас, спрямо ЕТ "ДЖОРДАНС - Й.Б." има запор върху : Товарен автомобил ГАЗ 66 /товарен/, рег. № СН 9848 СС, ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ МЕРЦЕДЕС 609 Д, рег. № СН 5655 АН и възбрана върху следните недвижими имоти УПИ №6702, с площ 950 кв.м. в м. "К." отчужден на 25.11.2005г.; НИВА в м. К.", с площ от 9,976 дка. в землището на С.Г.; АПАРТАМЕНТ № *, на втори жилищен етаж, застроен върху 96,40, ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №7, с полезна площ от 4,25 кв.м. ведно с 12,16 % ид.ч. от общите части на сградата, находяща се в дворното място, състояща се цялото от 543 кв.м., образуващо имот пл. № *403, представляващо парцел IX в квартал 384 по плана на ГР.С., квартал Н.С. отчужден на 10.10.2005г., както и запор върху всички банкови сметки, депозити, вложени вещи в трезори, съдържанието на касети, суми предоставени за доверително управление;

срещу Й.Г.Б., има образувано изп. дело № 874/2007г., като публичните задължения към държавата са в размер на 1 100 лв., установени с 3 бр. НП;

срещу П.Д.Б., "ВЕДА ИНВЕСТ " и "ДЖОРДАНС 2" ООД няма образувани изп. дела за принудително събиране на публични вземания.

От ГД „Гранична полиция" са получени данни за задграничните пътувания на Й.Г.Б. и съпругата му П.Д. Б. за периода 01.01.1998г. - 09.03.2009г. Твърди се, че разходите, направени от тях във връзка с пътуванията им в различните страни са: за Й.Г. Ботушевв размерна 204,53 МРЗ, а на съпругата му са в размер на 81,9 МРЗ или общо 286,43 МРЗ.

След Решение № 461/25.11.2009г. на КУИППД е внесено мотивирано искане за допускане на обезпечение на бъдещ пред Сливенски окръжен съд. На 01.12.2009 г. Окръжен Съд – Сливен и с Определение № 488/01.12.2009г. и обезпечителна заповед от 03.12.2010г. по ч. гр.д. № 657/2009г. по описа на СлОС са допуснати поисканите обезпечителните мерки.I

На Й.Г.Б. и съпругата му на 10.12.2009г. са изпратени по пощата декларации по чл.17 от ЗОПДИППД (отм.), същите са получени от лицата на 10.12.2009 г., видно от обратна разписка Декларациите по чл.17 от ЗОПДИППД (отм.), но са върнати в КУИППД-ТД-Бургас и входирани под №500 и № *01/17.03.2010 г. след предвидения в закона срок. Въз основа на порпуснатия срок по чл. 17, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.) се поддържа искане за прилагане на презумпцията на чл. 17, ал. 5 от ЗОПДИППД (отм.) относно наличието на основателно предположение, че имуществото – посочено, по – горе, за придобиването на което ответниците не разполагат със средства от законен източник, е придобито с оглед престъпната дейност на ответника Й. Г. Б..

Липсата на средства от законен източник е обоснована с направените от първите двама ответници разходи за ИЗДРЪЖКА извън тези – за придобиване на имуществото.

Минималната издръжка на семейството на проверяваното лице по данни на НСИ за едно лице за периода от 02.05.1988г. до 20.02.1993г., за две лица за периода от 21.02.1993 г. до 12.10.1993 г., за три лица за периода от 13.10.1993 г. до 25.03.1999 г. и за четири лица за периода от 26.03.1999 г. до 31.12.2010 г, както следва:

За 1988г. - 1 814 лв. или 15,11 МРЗ.; За 1989г. - 1 814 лв. или 13,95 МРЗ.; За 1990г. - 2 686 лв., равняващи се на 15,21 МРЗ; За 1991г. - 6 808 лв., равняващи се на 14,87 МРЗ; За 1992г. - 11 923 лв., равняващи се на 16,22 МРЗ; За 1993г. - 53 832 лв., равняващи се на 44,45 МРЗ; За 1994г. - 84 381 лв., равняващи се на 45,85 МРЗ; За 1995г. - 123 240 лв., равняващи се на 49,75 МРЗ; За 1996г. - 217 659 лв., равняващи се на 56,90 МРЗ; За 1997г. - 1 865 991 лв., равняващи се на 74, 23 МРЗ; За 1998г. - 3 154 287 лв., равняващи се на 61,79 МРЗ; За 1999г. - 4 628 лв., равняващи се на 72,31 МРЗ; За 2000г. - 4 964 лв., равняващи се на 67,44 МРЗ; За 2001г. - 5 160,92 лв., равняващи се на 58,64 МРЗ; За 2002г. - 5 880 лв., равняващи се на 58,8 МРЗ; За 2003г. - 6 374,48 лв., равняващи се на 57,94 МРЗ; За 2004г. - 7 221,64 лв., равняващи се на 60,18 МРЗ; За 2005г. - 7 840 лв., равняващи се на 52,26 МРЗ; За 2006г. - 8 944 лв., равняващи се на 55,9 МРЗ; За2007г.- 10 872 лв., равняващи се на 60,40 МРЗ; За2008г.- 12 707 лв., равняващи се на 57,76 МРЗ; За2009г. - 12 992,00 лв., равняващи се на 54,13 МРЗ;

На базата на това се прави се твърди, че общо за периода от 02.05.1988г. до 31.12.2010 г. разходи за издръжка на семейството в размер на 1 064,09 минимални работни заплати.

Извършеният анализ, свеждащ се до съпоставка на аритметичния сбор на посочените приходи и разходи, показвал, че Й.Г.Б. и съпругата му през проверявания период са реализирали приходи общо в размер на 11743.92 минимални работни заплати, а са извършили разходи в размер на 14833 минимални работни заплати.

Т.е. явява се отрицателна разлика от 3 089 минимални работни заплати, която стойност попада в приложното поле на § 1, т. 2 от ДР на ЗОПДИППД (отм.), който дефинира понятието "значителна стойност" като стойност над 60 000 лв., която към момента на влизане на закона в сила представлява 400 минимални работни заплати.

По този начин е изведено твърдение, че ответникът няма средства от законен източник, които да му позволяват придобиването на процесното имущество.

В мотивираното заключение се сочи, че предмет на отнемане в исково производство ще бъде имущество на стойност 3 045 577 /Три милиона четиридесет и пет хиляди петстотин седемдесет и седем/ лв., на колкото е оценено придобитото през проверявания период имущество на Й.Г.Б.. С оглед на това, че Й.Г.Б. е осъден с влязла в сила присъда на 02.12.2010 г., за извършено престъпление по чл. 257, ал. 1, предл. 1 (отм.) вр. чл. 255, ал. 1 от НК, попадащо в предметния обхват на чл. 3, ал. 1, т. 17 от ЗОПДИППД (отм.) се твърди, че са налице предпоставките за отнемане: придобито имущество със значителна материална стойност, за придобиването на което няма данни за законни източници на средства - чл.4, ал.1 и ал.2от ЗОПДИППД (отм.); налице са и предпоставките на чл.6 от ЗОПДИППД (отм.); налице са и предпоставките на чл.9 от ЗОПДИППД; налице са и предпоставките на чл.10 от ЗОПДИППД (отм.)

Ето защо, на основание чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД, Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност и Решение № 131/16.03.2011 г. на КУИППД, молим да ни призовете на съд и след като се убедите в основателността на искането и неговата доказаност, да постановите решение, с което да отнемете в полза на държавата следното имущество на обща 3 045 577 /Три милиона четиридесет и пет хиляди петстотин седемдесет и седем/ лв., а именно:

От Й.Г.Б. на основание чл.4. ал.1 от ЗОПДИППД:

Сумата от 5 000 лв., равностойност на 500 дружествените дяла по 10 лв. всеки, притежавани от Й.Г.Б. в капитала на "ДЖОРДАНС" ЕООД, ЕИК 119607403, със седалище и адрес на управление: ГР.С., ул. "Х." №*, ап. *, с капитал 5 000 лв., в което Й.Г.Б. е управител и собственик на капитала.

Сумата от 2 500 лв., равностойност на 25 дружествените дяла по 100 лв. всеки, притежавани от Й.Г.Б. в капитала на "ДЖОРДАНС 2" ООД, ЕИК 119617397, със седалище и адрес на управление: ГР.С., ул. "Б." №*, с капитал 5 000 лв., като Й.Г.Б. притежава 50 % или 2 500 лв. от капитала на дружеството, представлявано от П.Д.Б..

Сумата от 2 500 лв., равностойност на 250 дружествените дяла по 10 лв. всеки,притежавани от Й.Г.Б. в капитала на "ВЕДА ИНВЕСТ" ООД, ЕИК 119671886, със седалище и адрес на управление: ГР.С., бул. „Х.Д." № *, вх. *, ет. *, ап. *, с капитал 5 000 лв., като Й.Г.Б. притежава 50 % или 2 500 лв. от капитала на дружеството, представлявано от Й.Г.Б. и В.А.В..

Сумата от 17,33 лв. наличност по банкова сметка *** № ВС45ШВ880021023453917, открита на 22.12.2003г при: „ОББ" АД, клон Сливен;

От Й.Г.Б. основание чл.4, ал.2 от ЗОПДИППД:

Сумата от 17 лв. от продажбата на 1 дял от капитала на „ПЛАНЕТА" ООД, ЕФН 1996011591, дата на вписване 24.10.1996г. ф.д. № 1159/1996г., със седалище и адрес на управление: ГР.С., ул. "Р." № *;

Сумата от 235 600 лв. от продажбата на кафе-аперитива със застроена площ 92 кв.м. и терасата с площ от 228 кв.м. на първия етаж от сградата за търговия и услуги в УПИ, представляващ парцел I в кв. 473-а по плана на кв. „М.", ГР.С., със застроена площ от 335 кв.м. и с обща разгърната площ 732 кв.м., отчужден с Нотариален акт № 176, том II, рег. № 2667, н.дело № 261/18.03.2004 г.

Сумата от 78 800 лв. от продажбата на магазин № *, ведно с прилежащия му склад № *, отчужден с Нотариален акт № 193, том VI, рег. № 8616, н.дело № 815/04.11.2002г.

Сумата от 64 900 лв. от продажбата на магазин № 6 с прилежащия му склад № 6, отчужден с Нотариален акт № 167, том VII, рег. № 9648, н.дело № 962/10.12.2002 г.

Сумата от 57 700 лв. от продажбата на магазин № * и прилежащия му склад № *, отчуждени с Нотариален акт № 174, том VII, рег. № 9672, н.дело № 968/11.12.2002 г.

Сумата от 57 700 лв. от продажбата на магазин № * с прилежащия му склад № *, отчужден с Нотариален акт № *5, том V, рег. № 1413, н.дело № 46/21.01.2003 г.

Сумата от 55 700 лв. от продажбата на магазин № 2, отчужден с Нотариален акт № *6, том V, рег. № 1414, н.дело № 47/21.01.2003 г.

Сумата от 43 900 лв. от продажбата на магазин № 1, отчужден с Нотариален акт № 107, том V, рег. № 1758, н.дело № *7/30.01.2003 г.

Сумата от 55 700 лв. от продажбата на магазин № 4 с прилежащия му склад № 4, отчуждени с Нотариален акт№ 180, том XI, рег. № 14474, н.дело № 1897/29.12.2004 г.

Сумата от 978 лв. от продажбата на НИВА с площ от 9.976 дка. /девет дка деветстотин седемдесет и шест кв.м./, четвърта категория, местността "К.", имот № 024046, представляваща имот № 046 /четиридесет и шести/ от масив 024 /двадесет и четвърти/ по плана на землището на С.Г., общ.Сливен, при граници № 000086 - полски път, № 024047, № 024040, № 024041, № 024042, № 024043, № 024044, № 000400 на Общински имоти, отчуждена с Нотариален акт № 195, том VIII, рег. № 12386, дело № 1400/15.11.2005 г.

Сумата от 73 400 лв. от продажбата на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XVII /седемнадесети/ с идентификатор № 67338.603.96, кв. 22 /двадесети и втори/ по плана на "П.З." в ГР.С., с площ на имота 1 132 /хиляда сто тридесет и два/ кв.м. при граници: север - имот № XIII, запад - № ЬУ, изток - № XVI , юг-път, ведно с построения в имота СКЛАД със застроена площ 864 /осемстотин шестдесет и четири/ кв.м. придобит от ЕТ „ДЖОРДАНС-Й.Б." с Нотариален акт № 150, том VI, рег. № *578, н.дело № 280/03.04.2003 г. и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № LV /ел ве съответстващ на петдесет и пети/ с идентификатор № 67338.603.95, кв.22 /двадесет и втори/ по плана на "П.З." в ГР.С., с площ на имота 865 /осемстотин шестдесет и пет/ кв.м., при граници: север - имот № XIII, изток - имот № XVII, юг - път, запад - имот № ЬУ1, ведно с построения в имота СКЛАД с идентификатор № 67338.603.95.1 със застроена площ от 865 /осемстотин шестдесет и пет/ кв.м., отчужден с Нотариален акт № 171, том XI, рег. № 14459, н.дело № 1888/29.12.2004 г.

Сумата от 154 180 лв. от продажбата на УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.518.148, находящ се в ГР.С., кв. „Н.С.", ул."Ч.М." № * /три/, целият с площ от 498 /четиристотин деветдесет и осем/ кв.м., съставляващ № ХУП-6898 /седемнадесети - шест хиляди осемстотин деветдесет и осем/, в кв. 373 /триста седемдесет и три/ по плана на ГР.С., при граници: парцели № XV-общ, №IХ -6884, № Ш-6883, № VI-6904, № XI -6899, № ХII-6898, № XVI- общ. и улица, ведно с всички подобрения в имота; и 2. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.518.187, находящ се в ГР.С., кв. „Н.С.", ул."П.Х." № * /пет/, целият с площ от 313 /триста и тринадесет/ кв.м., съставляващ № XI-6899 /единадесети - шест хиляди осемстотин деветдесет и девет/ в кв. 373 /триста седемдесет и три/ по плана на ГР.С., при граници: парцели № X -6900, № XVII-6898, № ХII-6898 и улица, ведно с всички подобрения в имота, отчужден с Нотариален акт № 169, том XI, рег. № 14457, н.дело № 1886/29.12.2004 г.

Сумата от 8 000 лв. от продажбата на ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „МЕРЦЕДЕС 208 Д", с рег.№ СН 6373 СС, рама № WDB6013121Р248739, двигател № 60194010230449, цвят - оранжев, дата на регистрация - 16.10.1992 г., отчужден с Договор за покупко-продажба на МПС от 21.11.2007 г.   .

Сумата от 1 600 лв. от продажбата на ЛЕК АВТОМОБИЛ марка и модел „УАЗ 469", с рег.№ СН 3345 НС, рама № 257396, двигател № 208392, цвят - зелен, дата на регистрация - 18.09.1990 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-
ГР.С., сектор „ПП-КАТ";

От П.Д.Б. на основание чл.9, във вр. чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД (отм.):

- Сумата от 2 500 лв., равностойност на 25 дружествените дяла по 100 лв. всеки,, притежавани от П.Д.Б. в капитала на "ДЖОРДАНС 2" ООД, ЕИК 119617397, със седалище и адрес на управление: ГР.С., ул. "Б." №*, с капитал 5 000 лв., като Й.Г.Б. притежава 50 % или 2 500 лв. от капитала на дружеството, представлявано от П.Д.Б..                                                                                     .

- Сумата от 5,41 лв. наличност по спестовна сметка ВОИ № ВО19ВРВГ79364077189301, открита на 04.01.1999г. "ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ" АД, ФЦ-ГР.С.;

От Й.Г.Б. и П.Д.Б. на основание чл.9 и чл.10. във вр. чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД (отм.):

Реална част от 126 /сто двадесет и шест/ кв.м. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № IX -7403 /девет за седем хиляди четиристотин и трети/ с идентификатор № 67338.528.51, кв. 384 /триста осемдесет и четири/ по плана на ГР.С., целия имот с площ от 571 кв.м. по скица, при граници: север и запад - имот № IX -7403, юг - имот VIII -7402, изток - имот № III -7397, придобити с Нотариален акт № 172, том VII, рег. № *410, н.дело № 465/03.06.2003г.

1.ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „МЕРЦЕДЕС 609 Д", с рег.№ СН 5655 АН, рама № WDВ66800310782792, двигател № *6490610014222, цвят - оранжев, дата на
регистрация - 28.04.1987 г., придобит от Й.Б. на 17.07.2008 г.

2.ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „ГАЗ 66", с рег.№ СН 9848 СС, рама № 1994М102, двигател № 6670691688, цвят - зелен, дата на регистрация - 01.01.1976 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ", придобит от ЕТ „ДЖОРДАНС-Й.Б." с договор за покупко-продажба на
МПС от 15.09.2003 г.
;

От Й.Г.Б. и П.Д.Б. на основание чл.9 и чл.10. във вр. чл.4. ал.2 от ЗОПДИППД (отм.):

Сумата от 44 900 лв. от продажбата на АПАРТАМЕНТ № *, на втори жилищен етаж, застроен върху 96.40 /деветдесет и шест цяло и четиридесет стотни/ кв.м., състоящ се от кухня-столова, дневна, две спални, тоалетна баня и антре, при граници: изток-външен зид, запад-външен зид, север- външен зид, юг- апартамент №2А, ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №7, с полезна площ от 4.25 кв.м., ведно с 12.16 % ид.ч. от общите части на сградата, съобразно архитектурния проект на сградата, находяща се в дворното място, състоящо се цялото от 543 /петстотин четиридесет и три/ кв.м., образуващо имот пл. № *403, представляващо парцел IX в квартал 384 по плана на ГР.С., квартал Н.С., отчужден с Нотариален акт № 177, том I, рег. № 1978, н.дело № 156/10.10.2005 г.I

Сумата от 8 400 лв. от продажбата на УПИ № 6702 с площ от 950 кв.м. по плана на Вилна Зона "Изток" на ГР.С., м. „К.", с обща площ на имота от 1 900 кв.м., незастроен, при граници: север- № 6700, изток - № 6704, юг- 6703, запад-път, отчужден с Нотариален акт№ 196, том VIII, рег. № 12388, н.дело № 1401/15.11.2005 г.

Сумата от 1 500 лв. от продажбата на ЛЕК АВТОМОБИЛ марка и модел „ОПЕЛ КАДЕТ", с рег.№ СН 6861 А, дата на регистрация - 05.07.1982 г., собственост на Й.Б. до 25.01.2005 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ";

Сумата от 1 121 лв. от продажбата на ЛЕК АВТОМОБИЛ марка и модел „ФИАТ УНО", с рег.№ СН 4737 В, дата на регистрация - 05.01.1987 г., собственост на П.Б. до 15.07.1998 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП- ГР.С., сектор „ПП-КАТ";

Сумата от 3 400 лв. от продажбата на ЛЕК АВТОМОБИЛ марка и модел „МЕРЦЕДЕС 190 Д", с рег.№ СН 5124 СС, дата на регистрация - 26.02.1986 г., собственост на П.Б. до 17.09.2002 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ"

Сумата от 58 000 лв. от продажбата на ЛЕК АВТОМОБИЛ марка и модел „АУДИ ТТ РОДСТАР", с рег.№ СН 4448 НС, дата на регистрация - 05.03.2003 г., собственост на П.Б. до 13.10.2005 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ".

Сумата от 101 000 лв. от продажбата на СПЕЦИАЛИЗИРАНА М.БАГЕР марка и модел „ДЖЕЙ СИ БИ 3", с рег.№ СН 1902 ЕЕ, дата на регистрация - 06.04.2004 г., собственост на Й.Б. до 14.10.2005 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ",

От "ДЖОРДАНС" ЕООДна основание чл.6. във вр. чл.4. ал.1 от ЗОПДИППД:           Сумата от 55,84 лв. наличност по разплащателна сметка в лева с IВАN ВG 15ВUIВ78991012623700. при "СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, клон Бургас;

Сумата от 98,70 лв. наличност по разплащателна сметка в лева с IВАN ВG 20RZВВ91551062075410, открита на 20.12.2004г. при "РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД, офис Сливен;

Сумата от 330,49 лв. наличност по банкова сметка ***, открита на 19.02.2003г.при "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК", БЦ Сливен;

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

НИВА с площ от 9.976 дка. /девет дка деветстотин седемдесет и шест кв.м./, четвърта категория, местността "К.", имот № 024046, представляваща имот № 046 /четиридесет и шести/ от масив 024 /двадесет и четвърти/ по плана на землището на С.Г., общ.Сливен, при граници № 000086 - полски път, № 024047, № 024040, № 024041, № 024042, № 024043, № 024044, № 000400 на Общински имоти, придобит с Нотариален акт № 195, том VIII, рег. № 12386, дело № 1400/15.11.2005 г.

ЗАЛЕСЕНА НИВА с площ от 1.975 дка /един декар и деветстотин седемдесет и пет кв.м./, четвърта категория, находяща се в м. „Д.О.", представляваща парцел № 4 /четири/ от масив № *7 /седемдесет и седми/, образуваща поземлен имот № *7004 /седемдесет и седем хиляди и четвърти/ в землището на С.Г., ЕКАТТЕ 14800 /четиринадесет хиляди и осемстотин/, община Сливен, при граници и съседи: имоти с № *7003, № 000250, № *7005, № *7011, придобита с Нотариален акт № 26, том I, рег. № *75, н.дело № 19/16.02.2006 г.,

ЗАЛЕСЕНА НИВА с площ от 1.980 дка /един декар и деветстотин и осемдесет кв.м./, четвърта категория, находяща се в м. „Д.О.", представляваща парцел № * /пети/ от масив № *7 /седемдесет и седми/, образуваща поземлен имот № *7005 /седемдесет и седем хиляди и пети/ в землището на С.Г., ЕКАТТЕ 14800 /четиринадесет хиляди и осемстотин/, община Сливен, при граници и съседи: имоти с № *7004, № *7006, № *7010, № 000250, придобита с Нотариален акт № 46, том I, рег. 830, н.дело №36/09.03.2006 г.

НИВА с площ от 63.005 дка /шестдесет и три цяло и пет хилядни дка/, осма категория в м. „К.", парцел № 13 /тринадесет/ от масив № 26 /двадесет и шест/ в землището на С.Г., общ.Сливен, ЕКНМ 15206, при граници: парцел № 189 - полски път, парцел № 14 на наел. на Г.Т.Я, парцел № 9 нива на насл. на П.М.П., парцел № 10 нива на наел. на Г.М.П., парцел № 11 нива на наел. на И.С.И., парцел № 12 нива на наел. на Г.Щ. Г., ОКЕ №184 - жил.тер., парцел № 188 - полски пътища, придобита с Нотариален акт № 94, том IV, рег. № *157, н.дело № *84/10.05.2006 г.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.605.324 с площ 2 094 кв.м., ведно със промишлена сграда на един етаж с идентификатор 67338.605.324.1 със застроена площ от 291 кв.м. с административен адрес - ГР.С., П.З., по кадастралната карта на ГР.С., одобрена със Заповед № РД -18-31/19.04.2006 г. на Агенцията по кадастъра, последно изменение със Заповед № КД -14-20-344/13.08.2009г. на Началника на СГКК-Сливен, при съседи по кадастрална карта: поземлени имоти с идентифиатори № 67338.605.47, № 67338.605.239, № 67338.605.237, № 67338.605.323, е трайно предназначение -Урбанизирана територия, имотът представлява БИВШ поземлен имот с идентификатор № 67338.605.240. по кадастралната карта на ГР.С., одобрена със Заповед № РД 18-31 от 19.04.2006г. на Агенцията по кадастъра, изменена със Заповед № КД - 14-20-1173/19.10.2006г. на Служба по кадастъра, /бивш имот УПИ VI /шести/- отреден "За произв. и складови дейности и търговия" в квартал 38 /тридесет и осем/ по плана на ГР.С./ при съседи съгласно документи за собственост: изток -УПИ IX /девет/ отреден "За произв. и склад, дейности и търговия", запад - улица, север - УПИ VII /седми/ - отреден "За произв. и склад, дейности и търговия", юг- улица, ведно с всички подобрения и трайни насаждения в имота, придобит с Нотариален акт № 24, том III, рег. № 4605, н.дело № 255/25.10.2006 г.

НИВА с площ от 5.164 дка. /пет дка сто шестдесет и четири кв.м./, трета категория, в м. „К.Н.", имот № 062028, представляваща парцел № 028 /двадесет и осми/ от масив 062 /шестдесет и втори/ по плана за земеразделяне на С.К., общ.Сливен, ЕКАТТЕ 40083, при граници: № 062029, нива; № 000564 и № 000604, Полски пътища на кметство Крушаре, придобит с Нотариален акт № 169, том III, рег. № *007, н.дело № 460/25.04.2007 г.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.518.186 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и осемнадесет точка сто осемдесет и шест/ по кадастралната карта на ГР.С., одобрена със Заповед № РД -18-31/19.04.2006 г. на Агенцията по кадастъра, с адрес: ГР.С., ул. „П.Х." № *, с площ 284 /двеста осемдесет и четири/ кв.м., трайно предназначение: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, стар идентификатор № 6900 /шест хиляди и деветстотин/, при съседи: № 67338.518.188 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и осемнадесет точка сто осемдесет и осем/, № 67338.518.187 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и осемнадесет точка сто осемдесет и седем/, № 67338.518.185 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и осемнадесет точка сто осемдесет и пет/, № 67338.518.182 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и осемнадесет точка сто осемдесет и две/, № 67338.518.47 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и осемнадесет точка четиридесет и седем/, ВЕДНО   с   построената   в   имота   СГРАДА   с   идентификатор      67338.518.186.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и осемнадесет точка сто осемдесет и шест, точка едно/ по кадастралната карта на ГР.С., одобрена със Заповед № РД -18-31/19.04.2006г. на Агенцията по кадастъра, с адрес: ГР.С., ул. „П.Х." № *, предназначение: жилищна сграда еднофамилна, брой етажи един, застроена площ 94 /деветдесет и четири/ кв.м., конструкция: полумасивна и всички подобрения в имота, придобит с Нотариален акт № 160, том VIII, рег. № 13019, н.дело № 1374/18.09.2008 г.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 018038 /осемнадесет хиляди тридесет и осем/, с площ 5.171 дка. /пет цяло сто седемдесет и една хилядни дка./, начин на трайно ползване: НИВА, трета категория, в местността "Т." по плана за земеразделяне на С.Г., общ. Сливен, ЕКАТТЕ 15206, при граници: № 018040, нива; № 018037,нива; № 000387, Полски път на Община Сливен; № 018039, нива; и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 054028 /петдесет и четири хиляди двадесет и осми / с площ 1.042 дка. /едно цяло четиридесет и две хилядни дка./, начин на трайно ползване: 3. ЛОЗЕ, осма категория в местността "З.П.Б.", по плана за земеразделяне на С.Г., общ. Сливен, ЕКАТТЕ 15206, при граници: № 054027, лозе; № 000254, полски път на Община Сливен; № 054031, лозе; № 054030, лозе; № 054029, лозе, придобити с Нотариален акт № 61, том IV, рег. № *121, н.дело № 601/06.07.2009 г.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 036011, представляващ ОВОЩНА ГРАДИНА с площ от 4. 000 квм. - 4 дка., четвърта категория, находяща се в местността К., в землището на С.Г., общ. Сливен, ЕКАТТЕ 15206, при граници № 000112, полски път на община Сливен , № 036010, овощна градина № 000114, полски път на община Сливен, № 036012, овощна градина. Имотът е образуван от имот № 036004, данъчната оценка на имота е 1179,40 лв. и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 035003, представляващ ОВОЩНА ГРАДИНА с площ от 3,400 квм., четвърта категория, находяща се в местността К., в землището на С.Г., общ. Сливен, ЕКАТТЕ 15206, при граници № 035017, овощна градина, № 035018, овощна градина, № 035024, овощна градина, № 000114, полски път на Община Сливен, № 035004, овощна градина, придобити с Нотариален акт№ 15, том XXVI, дело № 4898/23.12.2009г.

МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА;

ЛЕК АВТОМОБИЛ марка и модел „УАЗ 469", с рег.№ СН 3345 НС, рама № 257396, двигател № 208392, цвят - зелен, дата на регистрация - 18.09.1990 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ"

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „ПРАГА ВЗС", с рег.№ СН 2765 НС, рама № 1061744, двигател № 138975, цвят - зелен, дата на регистрация - 26.11.1981 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ", придобит с Договор за покупко-продажба на МПС от 15.01.2004 г.

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „КАМАЗ 5511", с рег.№ СН 2994 ВВ, рама № *511000323307, двигател № *4010342617, цвят - оранжев, дата на регистрация - 09.01.1989 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ";

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „ШКОДА 110054", с рег.№ СН 5535 АН, рама № 00388492021, двигател № 116580249, цвят - син, дата на регистрация - 24.09.1992 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ", придобит от с Договор за покупко-продажба на МПС от 17.09.2006 г.

ПОЛУРЕМАРКЕ марка и модел „ПР 29", с рег.№ СН 5032 ЕЕ, рама № 24880029, двигател - без номер, цвят - сив, дата на регистрация - 01.01.1988 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ", придобито с договор за покупко-продажба на МПС от 31.07.2006 г.

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „УАЗ 3303", с рег.№ СН 2012 НС, рама № ХТТ330300Р0238391, двигател № *1112332, цвят - маслено зелен, дата на регистрация - 28.03.1995 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП- ГР.С., сектор „ПП-КАТ", придобит от с Договор за покупко-продажба на МПС от 15.01.2004 г.          

РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „РЕМАРКЕ КЕСБОРЕР", с рег.№ СН 1891 ЕЕ, рама № 104194200, двигател -без номер, цвят - бял, дата на регистрация - 14.11.1995 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ";

ЛЕК АВТОМОБИЛ марка и модел „ВАЗ 21061 1500 С", с рег.№ СН 0357 СА, рама № ХТА210610D0894432, двигател № 21036761607, цвят - тъмножълт, дата на регистрация - 25.08.1983 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП- ГР.С., сектор „ПП-КАТ", придобит с Договор за покупко-продажба на МПС от 05.02.2007 г.

РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „РЕМАРКЕ ПЛАТФОРМА", с рег.№ СН 4832 ЕЕ, рама № М0760605888М, двигател -без номер, цвят - оранжев, дата на регистрация - 01.01.1989 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ", придобито с Договор за покупко-продажба на МПС от 20.12.2006 г.

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „КАМАЗ 53212", с рег.№ СН 6552 СС, рама № *3212003027286, двигател № 891860, цвят - червен, дата на регистрация - 30.06.1987 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ";

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „ШКОДА ЕВРОПА 100", с рег.№ СН 2764 НС, рама № 1993М088, двигател № LB14601657, цвят - бял, дата на регистрация - 13.02.1991 г., съгласно справка рег.№ 81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ", придобит с Договор за покупко-продажба на МПС от 25.03.2004 г.

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „ПРАГА ВЗС", с рег.№ СН 1117 АН, рама № 117367, двигател № 117367, цвят - зелен, дата на регистрация - 01.01.1988 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ";

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „ЗИЛ 131", с рег.№ СН 1848 АН, рама № *17044, двигател № 114776, цвят - тъмно зелен, дата на регистрация - 01.01.1988 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ";

ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ марка и модел „РЕМАРКЕ ТРАКТОРНО", с рег.№ СН 4641 ЕЕ, рама № 06107671, двигател -без номер, цвят - сив, дата на регистрация - 25.02.1991 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ", придобито с Договор за покупко-продажба на МПС от 05.06.2006 г. Пазарната стойност към 25.03.2009 г. е 1 800 лв.

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „МАН 26.292 ДФ", с рег.№ СН 3357 СА, рама № WMAF090389М084729, двигател № *78582701D111, цвят - син, дата на регистрация - 14.11.1990 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП- ГР.С., сектор „ПП-КАТ";

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „МАН 24.292", с рег.№ СН 3013 АН, рама № WMAF080806М096820, двигател № *786000053D111, цвят - бял, дата на регистрация - 25.07.1989 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП- ГР.С., сектор „ПП-КАТ"; Пазарната стойност към 25.03.2009 г. е 18 000 лв.

От "ДЖОРДАНС" ЕООД на основание чл.6. във вр. чл.4. ал.2 от ЗОПДИППД (отм.):

Сумата от 1 300 лв. от продажбата на ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „ЗИЛ 555", с рег.№ СН 2913 НН, дата на регистрация - 01.01.1969 г., отч. на 25.06.2009 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ";

Сумата от 7 900 лв. от продажбата на ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „КРАЗ 256 Б 1", с рег.№ СН 2729 НН, дата на регистрация - 02.01.1990 г., собственост до 23.06.2006 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ";

Сумата от 2 400 лв. от продажбата на ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ марка и модел „РЕМАРКЕ ТРАКТОРНО", с рег.№ СН 4642 ЕЕ, дата на регистрация - 27.02.1995 г., собственост до 16.06.2006 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ", придобито с Договор за покупко-продажба на МПС от 05.06.2006 г. за сумата от 500 лв.

Сумата от 14 000 лв. от продажбата на СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „КРАЗ 257 К 1", с рег.№ СН 2493 СС, дата на регистрация - 26.08.1991 г., отч. На 02.03.2006г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ", придобит с Договор за покупко-продажба на МПС от 17.12.2004 г. за сумата от 400 лв.

Сумата от 2 600 лв. от продажбата на ЛЕК АВТОМОБИЛ марка и модел „УАЗ 452", с рег.№ СН 0376 АН, дата на регистрация - 01.01.1967 г., отч. на 05.03.2008 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ";

Сумата от 16 000 лв. от продажбата на ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „ГАЗ 53", с рег.№ СН 5734 НН, дата на регистрация - 18.08.2006 г., собственост до 01.03.2007г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ";

От "ДЖОРДАНС 2" ООД на основание чл.6, във вр. чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД (отм.):

Сумата от 28,35 лв. наличност по банкова сметка № ВG25UBBS80021419737010, открита на 25.04.2007 г. при „ОББ" АД, клон Сливен;

Сумата от 112,12 лв. наличност по разплащателна сметка в лева с IBAN ***. при "СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, клон Сливен;

Сумата от 224,51 лв. наличност по разплащателна сметка в лева IBAN *** „РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/" ЕАД;

Сумата от 53,24 лв. наличност по банкова сметка *** *** „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД;

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

МАГАЗИН № * /трети/, с идентификатор 67338.528.51.1.14, застроен върху 60.49 /шестдесет цяло и четиридесет и девет стотни/ кв.м., при граници: изток - магазин № 4, запад - магазин № 2, север външен зид, юг - външен зид, ведно с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ под него /магазин № */ с полезна площ от 41.73 кв.м., ведно с 30.68 % /тридесет цяло шестдесет и осем стотни процента/ идеални части от общите части сградата, находяща се в УПИ № 1Х-7403 /девети за седем хиляди четиристотин и трети/, кв. 384 /триста осемдесет и четвърти/ по плана на кв. „Н.С." в ГР.С., с площ на целия имот 543 кв.м., ведно с отстъпеното право на строеж, при граници на имота: север - № I, запад - улица, изток - №II-7396 и №III-73975, юг - VIII-7402., придобит с Нотариален акт № 170, том XI, рег. № 14458, н.дело № 1887/29.12.2004 г.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XVII /седемнадесети/ с идентификатор № 67338.603.96, кв. 22 /двадесети и втори/ по плана на "П.З." в ГР.С., с площ на имота 1 132 /хиляда сто тридесет и два/ кв.м. при граници: север - имот № XIII, запад - № LV, изток - № XVI , юг-път, ведно с построения в имота СКЛАД със застроена площ 864 /осемстотин шестдесет и четири/ кв.м. и

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № LV /петдесет и пети съответстващ на петдесет и пети/ с идентификатор № 67338.603.95, кв.22 /двадесет и втори/ по плана на "П.З." в ГР.С., с площ на имота 865 /осемстотин шестдесет и пет/ кв.м., при граници: север - имот № XIII, изток - имот № XVII, юг - път, запад - имот № LVI, ведно с построения в имота СКЛАД с идентификатор № 67338.603.95.1 със застроена площ от 865 /осемстотин шестдесет и пет/ кв.м., придобити с Нотариален акт № 171, том XI, рег. № 14459, н.дело № 1888/29.12.2004 г.

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.518.225, находящ се в ГР.С., кв. „Н.С.", ул."П.Х." № * /три/, целият с площ от 498 /четиристотин деветдесет и осем/ кв.м., съставляващ № ХVII-6898 /седемнадесети - шест хиляди осемстотин деветдесет и осем/, в кв. 373 /триста седемдесет и три/ по плана на ГР.С., при граници: парцели № XV- общ, №IХ -6884, №III-6883, № VI-6904, № XI -6899, № ХII-6898, № XVI- общ. и улица, ведно с всички подобрения в имота; и

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.518.187, находящ се в ГР.С., кв. „Н.С.", ул."П.Х." № * /пет/, целият с площ от 313 /триста и тринадесет/ кв.м., съставляващ № ХI-6899 /единадесети - шест хиляди осемстотин деветдесет и девет/ в кв. 373 /триста седемдесет и три/ по плана на ГР.С., при граници: парцели № X -6900, № ХVII-6898, № ХII-6898 и улица, ведно с всички подобрения в имота, придобити с Нотариален акт № 169, том XI, рег. № 14457, н.дело № 1886/29.12.2004 г.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XVIII /осемнадесети/ с идентификатор № 67338.603.93, кв.22 /двадесет и втори/ по плана на „П.З." в ГР.С., с площ на имота 4 990 /четири хиляди деветстотин и деветдесет/ кв.м., при граници на имота: север - № XIII, запад- св.терен, изток - № LVI, юг - № XIX, ВЕДНО с построения в имота СКЛАД на един етаж, със застроена площ 1 458 /хиляда четиристотин петдесет и осем/ кв.м., отчужден с нотариален акт № 184, том XXII, дело № 4256 от 03.12.2009г. в полза на трето лице - ГРАДИ, ЕООД, ГР.С., ЕИК 119606803

МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА;

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „МЕРЦЕДЕС 208 Д", с рег.№ СН 6373 СС, рама № WBD6013121Р248739, двигател № 60194010230449, цвят - оранжев, дата на регистрация -16.10.1992 г.

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „ЗИЛ 130", с рег.№ СН 2544 НС, рама № *942, двигател № 621589, цвят - син, дата на регистрация - 22.10.1973 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ";

СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „ЗИЛ 130", с рег.№ СН 2569 НС, рама № 184143, двигател № *14468, цвят - син, дата на регистрация - 21.10.1967 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ";

ЛЕК АВТОМОБИЛ марка и модел „СИТРОЕН БЕРЛИНГО", с рег.№ СН 5252 АН, рама № VF7GJRHYВ93004305, двигател № 10DYLW3000586, цвят - светло сив металик, дата на регистрация - 02.12.2002 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ", придобит с Договор за покупко-продажба на МПС от 01.02.2006 г.

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „СИТРОЕН БЕРЛИНГО", с рег.№ СН7374 НС, рама № VF7MCWJZF65865020, двигател № 10DXCА6011686, цвят - бял, дата на регистрация - 07.08.2002 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП- ГР.С., сектор „ПП-КАТ", придобит с Договор за покупко-продажба на МПС от 02.02.2005 г.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА М.БАГЕР марка и модел „ДЖЕЙ СИ БИ 3", с рег.№ СН 2122 ЕЕ, рама № SLP3CXTS4E0951968, двигател № RG38086U164335L, цвят - жълт, дата на регистрация - 02.02.2005 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ";

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „МАН Ф 09", с рег.№ СН 0919 СА, рама № WMAF09F403М204309, двигател № *788017026В211, цвят - жълт, дата на регистрация - 03.04.1996 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП- ГР.С., сектор „ПП-КАТ", придобит с Договор за покупко-продажба на МПС от 16.03.2007 г. за сумата от 75 000 лв. без ДДС.

ЛЕК АВТОМОБИЛ марка и модел „АУДИ ТТ", с рег.№ СН 4448 СА, рама № ТRUZZZ8J871019761, двигател № BWA110835, цвят - червен, дата на регистрация - 08.03.2007        г., съгласно справка рег.№ 81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ",

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „МЕРЦЕДЕС 308 Д", с рег.№ СН 8688 ВВ, рама № WBD9033121Р673396, двигател № 60194300566927, цвят - бял, дата на регистрация - 18.03.1997 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП- ГР.С., сектор „ПП-КАТ", придобит с Договор за покупко-продажба на МПС от 10.11.2008г. за сумата от 8 790 лв.

От "ДЖОРДАНС 2" ООД на основание чл.6. във вр. чл.4, ал.2 от ЗОПДИППД:

Сумата от 235 600 лв. от продажбата на кафе-аперитива със застроена площ 92 кв.м. и терасата с площ от 228 кв.м. на първия етаж от сградата за търговия и услуги в УПИ, представляващ парцел I в кв. 473-а по плана на кв. „М.", ГР.С., със застроена площ от 335 кв.м. и с обща разгърната площ 732 кв.м., за сумата от 16 522.70 лв., отчужден с Нотариален акт № *8, том IV, рег. № 4910, н.дело № *76/17.06.2004 г. кафе-аперитивът и терасата са продадени от „ДЖОРДАНС 2" ООД.

Претендират се направените съдебни и деловодни разноски, и юрисконсулското възнаграждение.

В срока по чл. 131, ал. 1 от ГПК ответниците са подали отговор на мотивираното искане, като на първо място е направено възражение по неговата допустимост. По допустимостта на мотивираното искане съдът се е произнесъл с определението по чл. 140, ал. 1 от ГПК, поради което не е необходимо отново разглеждането на поставените от ответниците въпроси. В отговорите са оспорени твърденията на КОНПИ със следните основни:

Възражениия в отговора от името на Й.Б.:

Оспорва исканията за отнемане на средства по чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД (отм.) с твърдение, че не представляват действително получения размер на средствата по договорите за отчуждаване. Средствата са получени от отв. Б. в качеството му на едноличен търговец.

Поискано е отнемането на сумата от 101000лв. – получени от продажбана на специализиран багер „Джей Би Си”, което е продадено като актив на предпирятието на едноличния търговец.

Не са взети предвид получените от ответниците суми на сватбеното им тържество;

Не са взети предвид наравените дарения на суми от майката на ответника Й.Б. – П.Б. и от бащата на ответницата П.Б. – Д. К., както и суми получени по дарение от майката на П. Б. – Н. К.а;

Не са взети предвид получени средства от заеми 79400лв. от Н. К. и 30000лв. – Д. Гочев;

Не са взети предвид средствата по депозити и по отпуснати кредити;

Не е взето предвид че в периода 88г. – 90г. ответникът Й.Б. е бил в казарма, пред който период неговата издръжката е за сметка на държавата;

Не са взети предвид трудовите доходи на ответника Й.Б. от ПЕП „Уникална техника”;

Като доходи следва да бъдат изчислени 12хил. щ.. от работа в Гърция получени от положен труд в периода от началото на 1991г. – 1992г.;

Възразява се, че приходите са взети като нетни – с изчистени разходи, които разходи отново се приспадат като разход в изчисленията относно разполагаемия остатък;

Възражения от П.Д. – лично и като управител на „Джорданс 2” ООД:

Мотивираното искане не е съобразено от правна стран със закона. Твърди се, че е налице неправилно приложение на разпоредбата на чл. 9 от ЗОПДИПП, т.к. следва да бъде оборена презумпцията, че съпругата не е имала достатъчно доходи, за да придобие имуществото на свое име, при което то да се счита придобито за сметка на проверяваното лице;

Твърди се, че са завишени са сумите на разходите и на получените средста;

Напарвено е възражение, че е посочено за отнемане несеквестируемо имущество;

Относно имуществото на „Джорданс 2” ЕООД получената информация не е анализирана и е събрана само в аритметичен сбор, без да се съобразят паричните потоци от търговска дейност;

Не са взети предвид данните от редовно воденото счетоводство на дружеството, а  получените суми от продажба на имущество – посочени за отнемане, са нереално завишени;;

Възражения от П.Б. като представител на „Джорданс” ЕООД – съвпадат с тези на останалите ответници във връзка с приложението на закона; необосновано е поискано отнемане на зялото имущество на дружеството.

В отговорите от името и на двете дружества е напарвено възражение относно приложението на чл. 6 от ЗОПДИППД

Претендират заплащане на направените деловодни разноски и възнаграждението – заплатено за адвокатска защита.

В с.з. за ищеца се явяват представители по пълномощие на ищеца – инспектори Иванова и Делибалтова, които поддържат изцяло мотивираното искане.

Ответниците – редовно призовани, се явяват лично и с представители по пълномощие – адв.Н. и адв. П., в последствие – адв. М. които наред и от името на своите доверители оспорват мотивираното искане по посочените в отговорите твърдения  относно наличието на средства от законен източник за придобиване на имуществото и незаконността на проведеното производство по ЗОПДИППД.

Въз основа на събраните по делото доказателства при разпределената от съда доказателствена тежест, относими към релевантните за предмета на делото обстоятелства се установява следното:

Безспорно е, че ответникът Й.Г.Б. е бил признат за виновен с влязла в сила на 02.12.2010г.осъдителна присъда № *5 от 02.12.2009г. по НОХД № 92/2009г. на Сливенски Окръжен съд, потвърдена с Решение № 10 от 22.02.2010г. на Апелативен Съд-Бургас, потвърдена на ВКС с Решение № 286 от 02.12.2010г. за това, че при условията на продължавано престъпление за времето от 01.02.2004г. до 28.03.2005г. е избегнал плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 150 111. 85 лв., дължими по ЗДДС и ЗОДФЛ, като потвърдил неистина в подаваните от него декларации, което деяние представлява престъпление по чл. 257, ал. 1, пр. 1 (отм.) във вр. с чл. 255, ал. 1 от НК (ред. ДВ бр. 62/97г.) във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, за което е осъден на 3 години лишаване от свобода, като изтърпяването на наказанието е отложено за изпитатален срок от 3 години и е тналожена глоба в размер на 7 000 лв.

Между страните няма спор относно обема от имуществени права – придобити от ответниците в рамките на проверявания период 02.05.1988г. - 16.03.2011г., като спорните факти във връзка с предмета на делото са свързани със: стойността на придобитото имущество; стойността на придобитото и отчуждено имущество; наличието на законни източници и размера на придобитите доходи от физическите лица, а по отношение на юридическите – генерирането на достатъчно парични средства от законно осъществяваната търговската дейност, позволяващи придобиване на имущество.

Така от писмените доказателства по делото – неоспорени от страните се установява, че ответниците са придобили и съответно отчуждавали имущество за следните стойности отразени по документи, както следва:

ИМУЩЕСТВО придобити от Й.Б.:

ДЯЛОВО УЧАСТИЕ

Й.Г.Б. е собственик на капитала на "ДЖОРДАНС" ЕООД, със записан капитал с капитал 5 000 лв., на което дружество същият е бил и управител. С протокол №1/05.01.2011 г. Й.Б. е освободен и същия протокол за управител е назначена майката на проверяваното лице П.Й.Б..

Освен това е ограничено отговорен съдружник в "ДЖОРДАНС 2" ООД със записан капитал 5 000 лв., от който Й.Г.Б. притежава 50 % от дяловете на стойност. Дружеството се управлява и представлява от ответницата П.Д.Б., съвместно с В.А.В..

Освен в тези дружества – посочени като ответници, Й.Г.Б. е съдружник във "ВЕДА ИНВЕСТ" ООД с капитал 5 000 лв., от който притежава 50% от дяловете със записана стойност 2 500 лв. от капитала.

Участвал е в управлението на „ПЛАНЕТА" ООД с размер на капитала 5 100,00 лв. както и съдружник с 33 % - 17 000 лв., които съгласно Решение № 608 от 16.04.1998г. на СлОС за вписване е прехвърлил на новия съдружник Ю.И.К..

Ответникът Б. е бил регистриран като едноличен търговец с фирма ЕТ "ДЖОРДАНС-Й.Б." като на 18.09.2008г. в Търговския регистър е вписано прехвърляне на предприятието на едноличния търговец в полза на "РЕАЛИТИ КОМЕРС" ЕООД – гр.Пловдив.

В качеството си на ЕТ „ДЖОРДАНС-Й.Б." Й.Г.Б. е Придобил и отчуждил следното недвижимо имущество по възмезден начин от през проверявания период 02.05.1988 г. - 16.03.2011г., както следва:

С Нотариален акт № 9, том Ш, рег. № *741, н.дело № *02/11.04.2001 г. е отстъпено право на строеж на недвижим имот за построяване на сграда за търговия и услуги в УПИ, представляващ парцел I в кв. 473-а по плана на кв. „М.", ГР.С., ведно с построената върху терена в груб строеж сграда за търговия и услуги със застроена площ от 335 кв.м. и с обща разгърната площ 732 кв.м., състояща се от сутерен с площ 320 кв.м. с разположения в него магазин № 1 с площ 73 кв.м.; партерен етаж с площ 320 кв.м., състоящ се от магазин № 2 с площ 49 кв.м.; магазин № * с площ 60 кв.м. с прилежащия склад № * с площ 36 кв.м., разположен в сутерена; магазин № 4 с площ 36 кв.м. с прилежащия склад № 4 с площ 36 кв.м., разположен в сутерена; магазин № * с площ 48 кв.м. с прилежащия склад № * с площ 48 кв.м., разположен в сутерена; магазин № 6 с площ 58 кв.м. с прилежащия склад № 6 с площ 50 кв.м., разположен в сутерена; магазин № * с площ 54.10 кв.м. с прилежащия склад № * с площ 77 кв.м., разположен в сутерена; на етаж I /първи/ с площ от 320 кв.м., състоящ се от кафе-аперитив с площ от 92 кв.м.; тераса открита с площ от 228 кв.м., за сумата от 30 347.90 лв. – посочена в нотариалния акт.

С Нотариален акт № 176, том II, рег. № 2667, н.дело № 261/18.03.2004 г. ЕТ „ДЖОРДАНС-Й.Б." е продал на „ДЖОРДАНС 2" ООД само кафе-аперитива със застроена площ 92 кв.м. и терасата с площ от 228 кв.м. на първия етаж от сградата за търговия и услуги в УПИ, представляващ парцел I в кв. 473-а по плана на кв. „М.", ГР.С., със застроена площ от 335 кв.м. и с обща разгърната площ 732 кв.м., за сумата от 16 522.70 лв.

С Нотариален акт № 193, том VI, рег. № 8616, н.дело № 815/04.11.2002 г. магазин № *, ведно с прилежащия му склад № * са продадени от ответника в качеството му на едноличен търговец за сумата от 51 741 лв.

С Нотариален акт № 167, том VII, рег. № 9648, н.дело № 962/10.12.2002 г. магазин№6 с прилежащия му склад № 6 са продадени от отв. Б. в качеството му на едноличен търговец за сумата от 17 600.30 лв.

С Нотариален акт № 174, том VII, рег. № 9672, н.дело № 968/11.12.2002 г. магазин№3 и прилежащия му склад № * са продадени от отв. Б. в качеството му на едноличен търговец на „ДЖОРДАНС 2" ООД за сумата от 15 948 лв.

С Нотариален акт № *5, том V, рег. № 1413, н.дело № 46/21.01.2003 г. магазин № * с прилежащия му склад № * са продадени от отв. Б. в качеството му на едноличен търговец за сумата от 6 896.40 лв.

С Нотариален акт № *6, том V, рег. № 1414, н.дело № 47/21.01.2003 г. магазин № 2 е продаден от отв. Б. в качеството му на едноличен търговец за сумата от 8 800.10лв.

С Нотариален акт № 107, том V, рег. № 1758, н.дело № *7/30.01.2003 г. магазин № 1 е продаден от отв. Б. в качеството му на едноличен търговец за сумата от 13 110.40 лв.

С Нотариален акт № 180, том XI, рег. № 14474, н.дело № 1897/29.12.2004 г. магазин № 4 с прилежащия му склад № 4 са продадени от отв. Б. в качеството му на едноличен търговец за сумата от 11 637.70 лв.

С Нотариален акт № 195, том VIII, рег. № 12386, дело № 1400/15.11.2005 г. отв. Б. и съпругата му продават на (виж имущество на) „ДЖОРДАНС" ЕООД, собствения си недвижим имот придобит с Нотариален акт № 68, том IV, рег. № *273, н.дело № *82/18.12.2003 г. Й.Б., за сумата от 978 лв., а именно: НИВА с площ от 9.976 дка., четвърта категория, местността "К.", имот № 024046, представляваща имот № от масив 024 по плана на землището на С.Г., общ.Сливен, при граници № 000086 - полски път, № 024047, № 024040, № 024041, № 024042, № 024043, № 024044, № 000400 на Общински имоти, за сумата от 978 лв.

С Нотариален акт № 170, том XI, рег. № 14458, н.дело № 1887/29.12.2004 г. ЕТ „ДЖОРДАНС-Й.Б." продава на „ДЖОРДАНС 2" ООД, представлявано от управителя – отвеитницата П.Д.Б., МАГАЗИН № * /трети/, с идентификатор 67338.528.51.1.14, застроен върху 60.49 кв.м., при граници: изток - магазин № 4, запад - магазин № 2, север външен зид, юг - външен зид, ведно с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ под него /магазин № */ с полезна площ от 41.73 кв.м., ведно с 30.68 %  идеални части от общите части сградата, находяща се в УПИ № ІХ-7403, кв. 384 по плана на кв. „Н.С." в ГР.С., с площ на целия имот 543 кв.м., ведно с отстъпеното право на строеж, при граници на имота: север - № I, запад - улица, изток - №II-7396 и № III-73975, юг - VIII-7402. за сумата от 15 000 лв.

С Нотариален акт № 171, том XI, рег. № 14459, н.дело № 1888/29.12.2004 г. ЕТ „ДЖОРДАНС-Й.Б." продава на „ДЖОРДАНС 2" ООД, общо за сумата от 50 000 лв. собствените си недвижими имоти а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XVII  с идентификатор № 67338.603.96, кв. 22 по плана на "П.З." в ГР.С., с площ на имота 1 132 кв.м. при граници: север - имот № XIII, запад - № ІV, изток - № XVI , юг-път, ведно с построения в имота СКЛАД със застроена площ 864  кв.м. придобит от ЕТ „ДЖОРДАНС-Й.Б." с Нотариален акт № 150, том VI, рег. № *578, н.дело № 280/03.04.2003 г. за сумата от 35 000 лв.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № LV с идентификатор № 67338.603.95, кв.22 по плана на "П.З." в ГР.С., с площ на имота 865 кв.м., при граници: север - имот № XIII, изток - имот № XVII, юг - път, запад - имот № LVI, ведно с построения в имота СКЛАД с идентификатор № 67338.603.95.1 със застроена площ от 865 кв.м., придобит с Нотариален акт № 150, том X, рег. № 10542, н.дело № 962/17.10.2003 г. от ЕТ „ДЖОРДАНС-Й.Б.", за сумата от 25 000 лв.

ИМУЩЕСТВО на Й.Б. И П.Б.

П. и Й. Б. са придобили по време на брака си в режим на съпружеска имуществена общност през проверявания период 02.05.1988г. - 16.03.2011г. и ПРИТЕЖАВАТ И ДО НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ следното имущество:

С Нотариален акт № 172, том VII, рег. № *410, н.дело № 465/03.06.2003 г.: 126 кв.м. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № IX -7403 с идентификатор № 67338.528.51, кв. 384 на ГР.С., целия имот с площ от 571 кв.м.

Освен недвижимия имот са придобили и притежават към настоящия момент следните МПС: ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „МЕРЦЕДЕС 609 Д", с рег.№ СН 5655 АН на името на Й.Б. с дата на придобиване - 17.07.2008 г. и ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „ГАЗ 66", с рег.№ СН 9848 СС - придобит от ЕТ „ДЖОРДАНС-Й.Б." с договор за покупко-продажба от 15.09.2003 г. за сумата от 500 лв.

Освен това имущество, което притежават и понастоящем, ответниците са придобили в режим на сио, но са отчуждили в рамките на проверявания период следното имущество:

 С Нотариален акт за възмездно учредяване право на строеж в реално определена част № 127, том XIX, н.дело № *812/18.12.1997 г. в полза на ответника Б. е учредено право на строеж в реална квота и той е получил в собственост АПАРТАМЕНТ № *, на втори жилищен етаж, застроен върху 96., състоящ се от кухня-столова, дневна, две спални, тоалетна баня и антре, ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №7, с полезна площ от 4.25 кв.м., ведно с 12.16 % ид.ч. от общите части на сградата,  находяща се в дворното място, състоящо се цялото от 543 кв.м., образуващо имот пл. № *403, представляващо парцел IX в квартал 384 по плана на ГР.С., квартал Н.С., за сумата от 54 535 неденоминирани лв. и с пазарна оценка към датата на придобиване в размер на 2 567 000 неденоминирани лв. С Нотариален акт № 177, том I, рег. № 1978, н.дело № 156/10.10.2005 г. същият апартамент е продаден от ответниците за сумата от 17 000 лв.

С Нотариален акт № 103, том Ш, рег. № 4519, н.дело № *86/04.05.2001 г. отв. Б. е купил ½  деална част от: 1500/1900 ид.ч. от Урегулиран поземлен вилен имот № 6702, част 13 по плана на Вилна Зона "Изток" на ГР.С., м. „К.", с обща площ на имота от 1 900 кв.м., незастроен.

С Нотариален акт № 104, том VII, рег. № 9252, н.дело № 911/26.11.2002 г. Й.Б. и съпругата му и още две лица са признати за собственици на УПИ № 6701, 6702, част 13 по плана на Вилна зона „Изток" на ГР.С., м. К., с площ от 1900 кв.м., от който са образувани два нови имота с № 6701 и № 6702. С Договор за доброволна делба на съсобствен недвижим от 02.12.2002 г. в дял на Й.Б. и съпругата му е поставен и те са станали собственици на УПИ № 6702 с площ от 950 кв.м., който е продаден от тях с Нотариален акт № 196, том VIII, рег. № 12388, н.дело № 1401/15.11.2005 г. за сумата от 1 755.60 лв.

Освен недвижимите имоти през проверявания период ответниците Й. и П. Б. са придобили и отчуждили следните МПС:

ЛЕК АВТОМОБИЛ марка и модел „ОПЕЛ КАДЕТ", с рег.№ СН 6861 А, дата на регистрация - 05.07.1982 г., собственост на Й.Б. до 25.01.2005 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ";

ЛЕК АВТОМОБИЛ марка и модел „ФИАТ УНО", с рег.№ СН 4737 В, дата на регистрация - 05.01.1987 г., собственост на П.Б. до 15.07.1998 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ";

ЛЕК АВТОМОБИЛ марка и модел „МЕРЦЕДЕС 190 Д", с рег.№ СН 5124 СС, дата на регистрация - 26.02.1986 г., собственост на П.Б. до 17.09.2002 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ", придобит от П.Б. с Договор за покупко-продажба на МПС от 11.11.1999 г. за сумата от 1 500 лв.

ЛЕК АВТОМОБИЛ марка и модел „АУДИ ТТ РОДСТАР", с рег.№ СН 4448 НС, дата на регистрация - 05.03.2003 г., собственост на П.Б. до 13.10.2005 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ", придобит от П.Б. с Договор за покупко-продажба на МПС от 06.07.2005 г. за сумата от 1 000 лв.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА М.БАГЕР марка и модел „ДЖЕЙ СИ БИ 3", с рег.№ СН 1902Е, дата на регистрация - 06.04.2004 г., собственост на Й.Б. до 14.10.2005 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ", придобит от ЕТ „ДЖОРДАНС-ИОРДАН Б." с Договор за покупко-продажба на МПС от 10.03.2004г.

По възмезден начин П. и Й.Г.Б. са придобили и са отчуждили в полза на „ДЖОРДАНС" ЕООД през проверявания период 02.05.1988 г. - 16.03.2011 г. следното имущество – собственост до настоящия момент на „ДЖОРДАНС" ЕООД:

С Нотариален акт № 195, том VIII, рег. № 12386, дело № 1400/15.11.2005 г.  продават на „ДЖОРДАНС" ЕООД, собствения си недвижим имот придобит с Нотариален акт № 68, том IV, рег. № *273, н.дело № *82/18.12.2003 г. Й.Б., за сумата от 978 лв., а именно: НИВА с площ от 9.976 дка., четвърта категория, местността "К.", имот № 024046, представляваща имот № 046 от масив 024 по плана на землището на С.Г., общ.Сливен, при граници № 000086 - полски път, № 024047, № 024040, № 024041, № 024042, № 024043, № 024044, № 000400 на Общински имоти, за сумата от 978 лв.

„ДЖОРДАНС" ЕООД е придобило в собственост и до настоящия момент следното имущество:

С Нотариален акт № 26, том I, рег. № *75, н.дело № 19/16.02.2006 г. имот ЗАЛЕСЕНА НИВА с площ от 1.975 дка, четвърта категория, находяща се в м. „Д.О.", представляваща парцел № 4 от масив № *7, образуваща поземлен имот № *7004 в землището на С.Г., ЕКАТТЕ 14800 /четиринадесет хиляди и осемстотин/, община Сливен, при граници и съседи: имоти с № *7003,  № 000250, № *7005, № *7011, за сумата от 300 лв.

С Нотариален акт № 46, том I, рег. № 830, н.дело № *6/09.03.2006 г. ЗАЛЕСЕНА НИВА с площ от 1.980 дка, четвърта категория, находяща се в м. „Д.О.", представляваща парцел № * от масив № *7, образуваща поземлен имот № *7005 в землището на С.Г., ЕКАТТЕ 14800, община Сливен, при граници и съседи: имоти с № *7004,     № *7006, № *7010, № 000250, за сумата от 300 лв.

С Нотариален акт № 94, том IV, рег. № *157, н.дело № *84/10.05.2006 г.НИВА с площ от 63.005 дка, осма категория в м. „К.", парцел № 13 от масив № в землището на С.Г., общ.Сливен, ЕКНМ 15206, при граници: парцел № 189 - полски път, парцел № 14 на наел. на Г.Т.Я, парцел № 9 нива на наел. на П.М.П., парцел № 10 нива на насл. на Г.М.П., парцел № 11 нива на наел. на И.С.И., парцел № 12 нива на наел. на Г.Щ. Г., ОКЕ №184 - жил.тер., парцел № 188 - полски пътища, за сумата от 1 900 лв.

С Нотариален акт № 24, том III, рег. № 4605, н.дело № 255/25.10.2006г. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.605.240 по кадастралната карта на ГР.С., одобрена със Заповед № РД 18-31 от 19.04.2006г. на Агенцията по кадастъра, изменена със Заповед № КД - 14-20-1173/19.10.2006г. на Служба по кадастъра, с площ на имота по кадастрална карта 3 094 кв.м., с трайно предназначение -Урбанизирана територия /бивш УПИ VI - отреден "За произв. и складови дейности и търговия" в квартал 38, с начин на трайно ползване - Ниско застрояване /до 10 м./, с административен адрес - ГР.С., П.З., при съседи по кадастрална карта: поземлен имот с идентификатор № 67338.605.239 , поземлен имот с идентификатор № 67338.605.237, поземлен имот с идентификатор № 67338.605.47 и съседи  съгласнодокументи за собственост: изток -УПИ IX отреден "За произв. и склад, дейности и търговия", запад - улица, север - УПИ VII - отреден "За произв. и склад, дейности и търговия", юг- улица, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА СГРАДА с идентификатор № 67338.605.240.1 с предназначение -промишлена сграда на един етаж, със застроена площ 46.00 /четиридесет и шест/ кв.м., с конструкция - Масивна с частични стоманобетонни елементи, и СГРАДА с идентификатор № 67338.605.240.2  с предназначение -Промишлена сграда на един етаж, със застроена площ 521.00 кв.м., с конструкция - Масивна с частични стоманобетонни елементи, ведно с всички подобрения и трайни насаждения в имота, за сумата от 95 000 лв. без ДДС.

Съгласно писмо вх. № 2232/14.10.2009г. на СГКК-Сливен поземлен имот с идентификатор № 67338.605.240 се разделя на поземлени имоти 67338.605.323 с площ 1000 кв.м. и 67338.605.324 с площ 2094 кв.м., а сграда 67338.605.240.2 съответно на сгради 67338.605.323.1. с площ 230 кв.м. и 67338.605.324.1 с площ 291 кв.м. Сграда с идентификатор № 67338.605.240.1 е заличена от КККР, поради това, че не съществува на терена.

С Нотариален акт № 169, том III, рег. № *007, н.дело № 460/25.04.2007 г. - НИВА с площ от 5.164 дка, трета категория, в м. „К.Н.", имот № 062028, представляваща парцел № 028 от масив 062 по плана за земеразделяне на С.К., общ.Сливен, ЕКАТТЕ 40083, при граници: № 062029, нива; № 000564 и № 000604, Полски пътища на кметство Крушаре, за сумата от 546.60 лв.

С Нотариален акт № 160, том VIII, рег. № 13019, н.дело № 1374/18.09.2008 г., е закупило ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.518.186 по кадастралната карта на ГР.С., одобрена със Заповед № РД -18-31/19.04.2006 г. на Агенцията по кадастъра, с адрес: ГР.С., ул. „П.Х." № *, с площ 284 кв.м., трайно предназначение: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, стар идентификатор № 6900 ,ВЕДНО с построената в имота СГРАДА с идентификатор № 67338.518.186.1 по кадастралната карта на ГР.С., одобрена със Заповед № РД -18-31/19.04.2006г. на Агенцията по кадастъра, с предназначение: жилищна сграда еднофамилна, брой етажи един, застроена площ 94 кв.м., конструкция: полумасивна и всички подобрения в имота, за сумата от 15 000 лв. като в нотариалния акт е отразено, че владението върху имота ще бъде предадено в срок до три години от датата на сключване на договора за продажба.

С Нотариален акт № 61, том IV, рег. № *121, н.дело № 601/06.07.2009г. са придобити ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 018038, с площ 5.171 дка., начин на трайно ползване: НИВА, трета категория, в местността "Т." по плана за земеразделяне на С.Г., общ. Сливен, ЕКАТТЕ 15206 ; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 054028 с площ 1.042 дка., начин на трайно ползване: 8.3. ЛОЗЕ, осма категория в местността "З.П.Б.", по плана за земеразделяне на С.Г., общ. Сливен, ЕКАТТЕ 15206 за сумата общо от 929 лв.

С Нотариален акт № 15, том XXVI, дело № 4898/23.12.2009г., са закупени ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 036011, представляващ ОВОЩНА ГРАДИНА с площ от 4. 000 кв.м. - 4 дка., четвърта категория, находяща се в местността К., в землището на С.Г., общ. Сливен, ЕКАТТЕ 15206. Имотът е образуван от имот № 036004 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 035003, представляващ ОВОЩНА ГРАДИНА с площ от 3,400кв.м., четвърта категория, находяща се в местността К., в землището на С.Г., общ. Сливен, ЕКАТТЕ 15206. Общата данъчна оценка на двата имота е 2 181,90 лв., Имотите са закупени общо за сумата от 2 181,90 лв.,- 9,09 МРЗ.

Освен недвижимите имоти „ДЖОРДАНС” ЕООД е придобило през проверявания период 02.05.1988 г. - 16.03.2011 г. и следните МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА:

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „ПРАГА ВЗС", с рег.№ СН 2765 НС, рама № 1061744, двигател № 138975, цвят - зелен, дата на регистрация - 26.11.1981 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ", придобит с Договор за покупко-продажба на МПС от 15.01.2004 г. за сумата от 350 лв.

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „КАМАЗ 5511", с рег.№ СН 2994 ВВ, рама № *511000323307, двигател № *4010342617, цвят - оранжев, дата на регистрация - 09.01.1989 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор„ПП-КАТ";

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „ШКОДА 110054", с рег.№ СН 5535 АН, рама № 00388492021, двигател № 116580249, цвят - син, дата на регистрация - 24.09.1992 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ", придобит от с Договор за покупко-продажба на МПС от 17.09.2006 г. за сумата от 1 000 лв.

ПОЛУРЕМАРКЕ марка и модел „ПР 29", с рег.№ СН 5032 ЕЕ, рама № 24880029, двигател - без номер, цвят - сив, дата на регистрация - 01.01.1988 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ", придобито с договор за покупко-продажба на МПС от 31.07.2006 г. за сумата от 2 800 лв. без ДДС.

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „УАЗ 3303", с рег.№ СН 2012 НС рама № ХТТ330300Р0238391, двигател № *1112332, цвят - маслено зелен, дата на регистрация - 28.03.1995 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ", придобит от с Договор за покупко-продажба на МПС от 15.01.2004 г. за сумата от 500 лв.

РЕМАРКЕ   ЗА   ТОВАРЕН   АВТОМОБИЛ   марка   и   модел   „РЕМАРКЕ КЕСБОРЕР", с рег.№ СН 1891 ЕЕ, рама № 104194200, двигател -без номер, цвят - бял, дата на регистрация - 14.11.1995 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ";

ЛЕК АВТОМОБИЛ марка и модел „ВАЗ 21061 1500 С", с рег.№ СН 0357 СА, рама № ХТА210610О0894432, двигател № 21036761607, цвят - тъмножълт, дата на регистрация - 25.08.1983 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП- ГР.С., сектор „ПП-КАТ", придобит с Договор за покупко-продажба на МПС от 05.02.2007 г. за сумата от 300 лв.

РЕМАРКЕ   ЗА   ТОВАРЕН   АВТОМОБИЛ   марка   и   модел   „РЕМАРКЕ ПЛАТФОРМА", с рег.№ СН 4832 ЕЕ, рама № М0760605888М, двигател -без номер, цвят - оранжев, дата на регистрация - 01.01.1989 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ", придобито с Договор за покупко-продажба на МПС от 20.12.2006 г. за сумата от 6 000 лв.

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „КАМАЗ 53212", с рег.№ СН 6552 СС, рама № *3212003027286, двигател № 891860, цвят - червен, дата на регистрация - 30.06.1987 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ";

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „ШКОДА ЕВРОПА 100", с рег.№ СН 2764 НС, рама № 1993М088, двигател № LВ14601657, цвят - бял, дата на регистрация - 13.02.1991 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП- ГР.С., сектор „ПП-КАТ", придобит с Договор за покупко-продажба на МПС от 25.03.2004 г. за сумата от 1 500 лв.

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „ПРАГА ВЗС", с рег.№ СН 1117 АН, рама № 117367, двигател № 117367, цвят - зелен, дата на регистрация - 01.01.1988 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ";

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „ЗИЛ 131", с рег.№ СН 1848 АН, рама № *17044, двигател № 114776, цвят - тъмно зелен, дата на регистрация - 01.01.1988 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ";

ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ марка и модел „РЕМАРКЕ ТРАКТОРНО", с рег.№ СН 4641 ЕЕ, рама № 06107671, двигател -без номер, цвят - сив, дата на регистрация - 25.02.1991 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ", придобито с Договор за покупко-продажба на МПС от 05.06.2006 г. за сумата от 500 лв.

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „МАН 26.292 ДФ", с рег.№ СН 3357 СА, рама № WМАF090389М084729, двигател № *78582701Ш111, цвят - син, дата на регистрация - 14.11.1990 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП- ГР.С., сектор „ПП-КАТ";

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „МАН 24.292", с рег.№ СН 3013 АН, рама № WMAF080806М096820, двигател № *786000053D111, цвят - бял, дата на регистрация - 25.07.1989 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП- ГР.С., сектор „ПП-КАТ";          

През проверявания период ”ДЖОРДАНС” ЕООД е придобило, но е отчуждило възмездно следните моторни превозни средства:

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „ЗИЛ 555", с рег.№ СН 2913 НН, дата на регистрация - 01.01.1969 г., отч. на 25.06.2009 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ";

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „КРАЗ 256 Б 1", с рег.№ СН 2729 НН, дата на регистрация - 02.01.1990 г., собственост до 23.06.2006 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ";

ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ марка и модел „РЕМАРКЕ ТРАКТОРНО", с рег.№ СН 4642 ЕЕ, дата на регистрация - 27.02.1995 г., собственост до 16.06.2006 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ", придобито с Договор за покупко-продажба на МПС от 05.06.2006 г. за сумата от 500 лв.

СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „КРАЗ 257 К 1", с рег.№ СН 2493 СС, дата на регистрация - 26.08.1991 г., отч. на 02.03.2006 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. а ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ", придобит с Договор за покупко-продажба на МПС от 17.12.2004 г. за сумата от 400 лв.

        ЛЕК АВТОМОБИЛ марка и модел „УАЗ 452", с рег.№ СН 0376 АН, дата на регистрация - 01.01.1967 г., отч. на 05.03.2008 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ";

Пазарна оценка на стойност 2 800 лв. към датата на придобиване, изготвена от оценител със сертификат № 1/20.03.2007 г.

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „ГАЗ 53", с рег.№ СН 5734 НН, дата на регистрация - 18.08.2006 г., собственост до 01.03.2007 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ";

През проверявания период 02.05.1988 г. - 16.03.2011г. "ДЖОРДАНС 2" ООД е придобило в собственост и притежава до настоящия момент следните недвижими имоти:

С Нотариален акт № 170, том XI, рег. № 14458, н.дело № 1887/29.12.2004 г. – от ЕТ „ДЖОРДАНС-Й.Б." - МАГАЗИН № *, с идентификатор 67338.528.51.1.14, застроен върху 60.49 кв.м., ведно с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ под него /магазин № */ с полезна площ от 41.73 кв.м., ведно с 30.68 % идеални части от общите части сградата, находяща се в УПИ № ІХ-7403, кв. 384 по плана на кв. „Н.С." в ГР.С., с площ на целия имот 543 кв.м., ведно с отстъпеното право на строеж;

С Нотариален акт № 171, том XI, рег. № 14459, н.дело № 1888/29.12.2004 г. от ЕТ „ДЖОРДАНС-Й.Б." - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XVII с идентификатор № 67338.603.96, кв. 22 по плана на "П.З." в ГР.С., с площ на имота 1 132 кв.м., ведно с построения в имота СКЛАД със застроена площ 864 кв.м. И ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № LV с идентификатор № 67338.603.95, кв.22 по плана на "П.З." в ГР.С., с площ на имота 865, ведно с построения в имота СКЛАД с идентификатор № 67338.603.95.1 със застроена площ от 865 кв.м., придобит с Нотариален акт № 150, том X, рег. № 10542, н.дело № 962/17.10.2003 г. от ЕТ „ДЖОРДАНС-Й.Б.", за сумата от 25 000 лв.

С Нотариален акт № 169, том XI, рег. № 14457, н.дело № 1886/29.12.2004 г. отв. Б. и съпругата му продават на „ДЖОРДАНС 2" ООД, собствените си недвижими имоти, придобити като незастроени от Й.Г.Б. с нотариален акт № *2, том X, рег. № 9824, н.дело № 841/30.12.2003 г., закупени общо за сумата общо от 10 000 лв., а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.518.225, находящ се в ГР.С., кв. „Н.С.", ул."П.Х." № *, целият с площ от 498 кв.м., съставляващ № ХVII-6898, в кв. 373 по плана на ГР.С., и УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.518.187, находящ се в ГР.С., кв. „Н.С.", ул."П.Х." №, целият с площ от 313 кв.м., съставляващ № ХI-6899 в кв. 373  по плана на ГР.С..

"ДЖОРДАНС 2" ООД е придобило през проверявания период 02.05.1988 г. - 16.03.2011 г. и е отчуждил в полза на трети лица следното недвижимо имущетво:

С Нотариален акт № 81, том VII, рег. № 8955, н.дело № 1070/25.08.2004 г., „ДЖОРДАНС 2" ООД, представлявано от управителя П.Д.Б., е закупило ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XVIII /осемнадесети/ с идентификатор № 67338.603.93, кв.22 /двадесет и втори/ по плана на „П.З." в ГР.С., с площ на имота 4 990 /четири хиляди деветстотин и деветдесет/ кв.м., при граници на имота: север - № XIII, запад- св.терен, изток - № LVI, юг - № XIX, ВЕДНО с построения в имота СКЛАД на един етаж, със застроена площ 1 458 /хиляда четиристотин петдесет и осем/ кв.м., за сумата от 75 000 лв.

Имотът е отчужден с нотариален акт № 184, том XXII, дело № 4256 от 03.12.2009г. в полза на трето лице - ГРАДИ, ЕООД, ГР.С., което не е посочено и не е конституирано като ответник в настоящото производство.

ЕТ ДЖОРДАНС-Й.Б." е придобил и е отчуждил в полза на "ДЖОРДАНС 2" ООД, като дружеството на свой ред също е отчуждило в последствие през проверявания период 02.05.1988 г. -16.03.2011 г. с нотариален акт № 176, том П, рег. № 2667, н.дело № 261/18.03.2004 г. - кафе-аперитива със застроена площ 92 кв.м. и терасата с площ от 228 кв.м. на първия етаж от сградата за търговия и услуги в УПИ, представляващ парцел I в кв. 473-а по плана на кв. „М.", ГР.С., със застроена площ от 335 кв.м. и с обща разгърната площ 732 кв.м., за сумата от 16 522.70 лв. С Нотариален акт № *8, том IV, рег. № 4910, н.дело № *76/17.06.2004 г. кафе-аперитивът и терасата са продадени от „ДЖОРДАНС 2" ООД за сумата от 58 800 лв.

Й.Г.Б. е придобил в качеството си на ЕТ „ДЖОРДАНС-ИОРДАН Б." и е отчуждил в полза на „ДЖОРДАНС 2" ООД както следва:

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „МЕРЦЕДЕС 208 Д", с рег.№ СН 6373 СС, рама № WBD6013121Р248739, двигател № 60194010230449, цвят - оранжев, дата на регистрация - 16.10.1992 г., придобит от ЕТ „ДЖОРДАНС-ИОРДАН Б." съгласно Митническа декларация от 14.11.2002 г. и собственост на Й.Б. до 14.10.2005 г. Отчужден в полза на „ДЖОРДАНС 2" ООД с Договор за покупко-продажба на МПС от 21.11.2007 г. за сумата от 800 лв., което е собственост на „ДЖОРДАНС 2" ООД до настоящия момент:

Освен това в рамките на проверявания период 02.05.1988 г. – 16.03.2011г. „ДЖОРДАНС 2" ООД е придобило и притежава към настоящия момент следните моторни превозни средства:

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „ЗИЛ 130", с рег.№ СН 2544 НС, рама № *942, двигател № 621589, цвят - син, дата на регистрация - 22.10.1973 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ";

СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „ЗИЛ 130", с рег.№ СН 2569 НС, рама № 184143, двигател № *14468, цвят - син, дата на регистрация - 21.10.1967 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ";

ЛЕК АВТОМОБИЛ марка и модел „СИТРОЕН БЕРЛИНГО”, с рег.№ СН 5252 АН, рама № VF7GJRHYB93004305, двигател № 10DYLW3000586, цвят – светло сив металик, дата на регистрация - 02.12.2002 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ", придобит с Договор за покупко-продажба на МПС от 01.02.2006 г.

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „СИТРОЕН БЕРЛИНГО", с рег.№ СН 7374 НС, рама № VF7MCWJZF65865020, двигател № 10DХСА6011686, цвят - бял, дата на регистрация - 07.08.2002 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ", придобит с Договор за покупко-продажба на МПС от 02.02.2005 г.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА М.БАГЕР марка и модел „ДЖЕЙ СИ БИ 3", с рег.№ СН 2122 ЕЕ, рама № SLP3CXTS4E0951968, двигател № RG38086U164335L, цвят - жълт, дата на регистрация - 02.02.2005 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ";

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „МАН Ф 09", с рег.№ СН 0919 СА, рама № WMAF09F403М204309, двигател № *788017026В211, цвят - жълт, дата на регистрация - 03.04.1996 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП- ГР.С., сектор „ПП-КАТ", придобит с Договор за покупко-продажба на МПС от 16.03.2007 г. за сумата от 75 000 лв. без ДДС.

ЛЕК АВТОМОБИЛ марка и модел „АУДИ ТТ", с рег.№ СН 4448 СА, рама № TRUZZZ8J87109761, двигател № ВWА 10835, цвят - червен, дата на регистрация - 08.03.2007г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ".

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „МЕРЦЕДЕС 308 Д", с рег.№ СН 8688 ВВ, рама № WBD9033121Р673396, двигател № 60194300566927, цвят- бял, дата на регистрация - 18.03.1997 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП- ГР.С., сектор „ПП- КАТ", придобит с Договор за покупко-продажба на МПС от 10.11.2008      г. за сумата от 8 790 лв.

Не се оспорва от ответниците и с оглед разкриването на банкова тайна по смисъла на чл.62, ал.6, т.4 от ЗКИ с Решение №622/11.12.2009г. по описа на РС Сливен и приложените във вързка с това справки се установява, че:

Й.Г.Б. е титуляр на:

-   банкова сметка *** № ****, открита на 22.12.2003г при: „ОББ" АД, клон Сливен, наличност - 17,33 лв.

-   банкова сметка ***, открита на 13.03.2002г. при "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК", БЦ Сливен, наличност - няма;

П.Д.Б. е титуляр на:

-   банкова сметка ***№ ***, открита на 04.08.2008г. при „ОББ" АД, клон Сливен, наличност - няма;

-   спестовна сметка BGN № ****, открита на 04.01.1999г. "ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ" АД, ФЦ -ГР.С., наличност - 5,41 лв.

"ДЖОРДАНС" ЕООД е титуляр на:                                                     |

-       разплащателна сметка в лева с IBAN ***. при "СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, клон Бургас, наличност- 55,84 лв. - разплащателна сметка в лева с IВАN ВG 20RZВВ91551062075410, открита на 20.12.2004г. при "РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД, офис Сливен, наличност - 98,70 лв.

-       банкова сметка *** ***9.02.2003г.при "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК", БЦ Сливен, наличност - 330,49 лв.

"ДЖОРДАНС 2" ООД е титуляр на: - банкова сметка № ****, открита на 02.05.2007 г.при „ОББ" АД, клон Сливен, наличност - няма;

- банкова сметка № ВG25UBBS80021419737010, открита на 25.04.2007 г. при „ОББ" АД, клон Сливен, наличност - 28,35 лв.

-                                                                                                               разплащателна сметка в лева с IBAN ***. при "СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, клон Сливен, наличност - 112,12 лв.

-       разплащателна сметка в лева IBAN ***. при „РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/" ЕАД наличност - 224,51 лв.

-       банкова сметка *** ***. При „УНИКРЕДИТ
БУЛБАНК" АД, наличност - 53,24 лв.

За установяване размера на пазарните стойности на придобитите и съответно на отчуждените от ответниците моторни превозни средства – описани по-горе, с оглед значителния брой на посочените за отнмемане моторни превозни средствасъдът – сътоветно във връзка с исканията за отнемане на сучмите, получени от извършените продажби в рамките на проверявания период 02.05.1988 г. - 16.03.2011 г.,съдът назначи съдебна автотехническа експретиза в състав инж. Т.И., инж. Х.Х. и инж. Б.А.. Въз основа на заключението на вещите лица – прието като неоспорено от страните със съответните корекции по повод момента на определяне на пазарната стойност, съдът приема за доказани следните пазарни стойности на моторните превозни средства:

МЕРЦЕДЕС 609 Д с рег.№ СН 5655 АН с година на първа регистрация 1987г. и цена в годината на регистрация 62 700,00 лева, пазарна цена на придобиване 2 800,00 лева и пазарна стойност в годината на мотивираното искане – 2500лв.

ГАЗ 66 с рег.№ СН 9848 СС с година на първа регистрация 1976г., цена в годината на регистрация 8 600,00 лева, пазарна цена на придобиване 2 000,00 лева и пазарна цена в годината на мотивираното искане – 800лв.

ОПЕЛ КАДЕТ СН 6861 СЛ с година на първа регистрация 1982г. и цена в годината на регистрация 6 500,00 лева, пазарна цена на придобиване 2 000,00 лева и пазарна цена на отчуждаване 1 800,00 лева;

ФИАТ УНО с рег.№ СН 4737 В с година на първа регистрация 1987г. и цена в годината на регистрация 13 090,00 лева, пазарна цена на придобиване 13 090,00 лева и пазарна цена на отчуждаване 2 000,00 лева;

МЕРЦЕДЕС 190 D с рег.№ СН 5134 СС с година на първа регистрация 1989г. и цена в годината на регистрация 41 484,00 лева, пазарна цена на придобиване 24 475,50 лева и пазарна цена на отчуждаване 2 903,00 лева;

АУДИ ТТ с рег.№ СН 4448 СА с година на първа регистрация 2007г. и цена в годината на регистрация 64 026,00 лева, пазарна цена на придобиване 64 026,00 лева и пазарна цена на отчуждаване 42 600,00 лева с пазарна стойност в годината на мотивираното искане – 34600лв.;

БАГЕР (данни няма) с рег.№ СН 1902 ЕЕ с година на първа регистрация 2005г., по отношение на което следва да се възприеме стойност на придобиване по документи поради липсата на други данни за извършване на оценяване от тройната експертиза;

МЕРЦЕДЕС 208 D с рег.№ СН 6373 СС с година на първа регистрация 1992г. и цена в годината на регистрация 44 091,00 лева, пазарна цена на придобиване 3 527,00 лева и пазарна цена м годината на мотивираното искане 3000лв.

УАЗ 469 с рег.№ СН 3345 НС с година на първа регистрация 1990г. и цена в годината на регистрация 10 000,00 лева, пазарна цена на придобиване 1 600,00 лева и пазарна цена в годината на мотивираното искане - 000,00 лева;

ПРАГА V3C с рег.№ СН 2765 НС с година на първа регистрация 1981г. и цена в годината на регистрация 5 800,00 лева, пазарна цена на придобиване 5 500,00 лева и пазарна цена в годината на мотивиранато искане500,00 лева;

КАМАЗ 5511 с рег.№ СН 2994 ВВ с година на първа регистрация 1989г. и цена в годината на регистрация 68 300,00 лева, пазарна цена на придобиване 4 100,00 лева и пазарна цена в годината на мотивираното искане600,00 лева;

ШКОДА 110054 с рег.№ СН 5535 АН с година на първа регистрация 1992г. и цена в годината на регистрация 73 400,00, пазарна цена на придобиване 6 606,00 лева и пазарна цена в годината на мотивираното искане 4 500,00 лева;

ПР 29 с рег.№ СН 5032 ЕЕ с година на първа регистрация 1988г. и цена в годината на регистрация 15 000,00 лева, пазарна цена на придобиване 1 500,00 лева и пазарна цена в годината на мотивираното искане 1200 лева;

УАЗ – 3303 с рег.№ СН 2012 НС с година на първа регистрация 1995г. и цена в годината на регистрация 19 855,00 лева, пазарна цена на придобиване 3 200,00 лева и пазарна цена в годината на мотивираното искане 1200лв.;

КЕСБОРЕР с рег.№ СН 1891 ЕЕ с година на първа регистрация 1995г. и цена в годината на регистрация 31 900,00 лева, пазарна цена на придобиване 5 000,00 лева и пазарна в годината н амотивираното искане200,00 лева;

ВАЗ 1500 S с рег.№ СН 0357 СА с година на първа регистрация 1983г. и цена в годината на първа регистрация 8 729,00 лева, пазарна цена на придобиване 800,00 лева и пазарна цена в годината на мотивираното искане 350,00 лева;

Ремарке тов.автомобил с рег.№ СН 4832 ЕЕ с година на първа регистрация 1989г. и цена в годината на първа регистрация 37 000,00 лева, пазарна цена на придобиване 3 700,00 лева и пазарна цена на отчуждаване 2 800,00 лева;

КАМАЗ 53212 с рег.№ СН 6552 СС с година на първа регистрация 1987г. и цена в годината на първа регистрация 67 435,00 лева, пазарна цена на придобиване 4 500,00 лева и пазарна цена в годината на мотивираното искане - 3500 лева;

ШКОДА ЕВРОПА 100 с рег.№ 2764 НС с година на първа регистрация 1991г. и цена в годината на първа регистрация 53 384,00 лева и пазарна цена на придобиване 5 380,00 лева, пазарна цена в годината на мотивираното искане000,00 лева;

ПРАГА V3C с рег.№ СН 1117 АН с година на първа регистрация 1988г. и цена в годината на първа регистрация 53 384,00 лева, пазарна цена на придобиване 4 500,00 лева и пазарна цена в годината на мотивираното искане000,00 лева;

ЗИЛ 131 с рег.№ СН 1848 АН с година на първа регистрация 1988г. и цена в годината на регистрацията 28 500,00 лева, пазарна цена на придобиване 4 000,00 лева и пазарна цена в годината на мотивираното искане700,00 лева;

Тракторно ремарке с рег.№ СН 4641 ЕЕ с година на първа регистрация 1991г. и цена в годината на регистрация 16 270,00 лева, пазарна цена на придобиване 1 800,00 лева и пазарна цена в годзината на мотивираното искане350,00 лева;

MAN 26.292DF с рег.№ СН 3357 СА с година на първа регистрация 1990г. и цена в годината на регистрация 262 568,00 лева, пазарна цена на придобиване 15 754,00 лева и пазарна цена в годината на мотивираното искане 13800 лева;

MAN 26.292 с рег.№ СН 3013 АН с година на първа регистрация 1989г. и цена в годината на регистрация 194 300,00 лева, пазарна цена на придобиване 31 100,00 лева и пазарна цена в годината на мотивираното искане 22300,00 лева;

ЗИЛ 555 с рег.№ СН 2913 НН с година на първа регистрация 1969г. и цена в годината на регистрация 19 430,00 лева, пазарна цена на придобиване 2 000,00 лева и пазарна цена на отчуждаване 2 000,00 лева;

КРАЗ 25661 с рег.№ СН 2729 НН с година на първа регистрация 1990г. и цена в годината на регистрация 46 706,00 лева, пазарна цена на придобиване 4 000,00 лева и пазарна цена в годината на мотивираното искане 400лв.;

Тракторно ремарке с рег.№ СН 4641 ЕЕ с година на първа регистрация 1991г. – ремаркето се повтаря;

КРАЗ 257К1  с рег.№ СН 2493 СС с година на първа регистрация 1991г. – липсват данни за оценка;

УАЗ 452 с рег.№ СН 0376 АН с година на първа регистрация 1967г. и цена в годината на регистрация 23 058,00 лева, пазарна цена на придобиване 1 300,00 лева и пазарна цена на отчуждаване 1 200,00 лева;

ГАЗ 53 с рег.№ СН 5734 НН с година на първа регистрация 2006г. и цена в годината на регистрация 17 000,00 лева, пазарна цена на придобиване 17 000,00 лева и пазарна цена на отчуждаване 8 900,00 лева;

ЗИЛ 130 с рег.№ СН 2544 НС с година на първа регистрация 1973г. и цена в годината на регистрация 19 000,00 лева, пазарна цена на придобиване 2 000,00 лева и пазарна цена в годината на мотивираното искане 1 500,00 лева;

ЗИЛ 130 с рег.№ СН 2569 НС с година на първа регистрация 1967г. и цена в годината на регистрация 19 000,00 лева, пазарна цена на придобиване 1 720,00 лева и пазарна цена в годината на мотивираното искане 1 500,00 лева;

СИТРОЕН БЕРЛИНГО HDI 2.0 С РЕГ.№ СН 5252 АН с година на първа регистрация 2002г. и цена в годината на регистрация 31 534,00 лева, пазарна цена на придобиване 14 500,00 лева и пазарна цена на отчуждаване 8 200,00 лева;

СИТРОЕН БЕРЛИНГО с рег.№ СН 7374 НС с година на първа регистрация 2002г. и цена в годината на регистрация 23 919,00 лева, пазарна цена на придобиване 10 100,00 лева и пазарна цена на отчуждаване 5 501,00 лева;

*По отношение на последните два автамобила се установи, че същите са придобити чрез Договор за лизинг №3691 от 20.08.2002г. между „Автомотор Корпорация” АД и ЕТ”Джордонс – Й.Б.” за отдаване под формата на лизинг товарен автомобил CITROEN BERLINGO FG, шаси VF7MCWJZF65865020, двигател 10DXCA6011686; бял с рег.№ С9246МВ на лизингова стойност 11052,00евро с включен ДДС. При получаване на лизинговия обект лизингополучателя заплаща 10% първоначална вноска в размер на 1105,00евро с ДДС и заплаща остатъка на 23 месечни равни вноски в размер на 432,00евро с ДДС всяка. И

Договор за лизинг №4030 от 09.12.2002г. между „Автомотор Корпорация” АД и ЕТ”Джордонс – Й.Б.” за отдаване под формата на лизинг лек автомобил CITROEN BERLINGO MPS, шаси VF7GJRHYB93004305, двигател 10DYLW3000586; сив с рег.№ С9052МН на лизингова стойност 15588,00евро с включен ДДС. При получаване на лизинговия обект лизингополучателя заплаща 10% първоначална вноска в размер на 1559,00евро с ДДС и заплаща остатъка на 35 месечни равни вноски в размер на 401,00евро с ДДС всяка.

БАГЕР джей си би с рег.№ СН 2122 ЕЕ с година на първа регистрация 2005г. и цена в годината на регистрация 80 000,00 лева, пазарна цена на придобиване 80 000,00 лева и пазарна цена в годината на мотивираното искане 60 000,00 лева;

MAN F 09 с рег.№ СН 0919 СА с година на първа регистрация 2005г. и цена в годината на регистрация 301 230,00 лева, пазарна цена на придобиване 36 200,00 лева и пазарна цена в годината на мотивираното искане 28120,00 лева;

МЕРЦЕДЕС 308 D СПРИНТЕР с рег.№ СН 8688 ВВ с година на първа регистрация 1997г. и цена в годината на регистрация 57 094,00 лева, пазарна цена на придобиване 7 000,00 лева и пазарна цена на отчуждаване 6 280,00 лева.

По отношение пазарните стойности на недвижимите имоти към момента на придобиване, към момента на отчуждаване и към момента навнасяне на мотивираното искане съдът назначи също тройна строително техническа експертиза в състав: инж. Ф.К., инж. З. А. и С.Р., чието заключение се прие по делото също без възражения от страните. Във връзка с обстоятелството, че в част оти имотите след придобиването им ЕТ „ДЖОРДАНС – Й.Б.”, „ДЖОРДАНС” еоод И „ДЖОРДАНС 2” ООД са извършвали строителство и подобрения на придобити в груб строеж сгради следва да се посочи, че на експретизата не са били представени строителните документи относно отделните етапи на изграждане и вложените СМР, поради което по делото не се доказва конкретия размер на разходите по периоди. Въз основа на заключението на вещите по СТЕ се установява следното:

1. Недвижим имот 126/571 м2 ид. части, дворно място от имот ІХ-7403, кв. 384, кв. „Н.С.”, ГР.С., идентификатор 67338.588.51 по КК на ГР.С.. Стойността е определена в Доклад №1, както следва:

1.1.  Стойността към момента на придобиване, н.акт № 172/03.06.2003 г. е в размер на 1 900 лв.

1.2.  Стойността към 17.03.2011 г. е в размер на 10 520 лв.

2.          Недвижим имот – апартамент А-2 на втори етаж с площ от 96,40 м2, избено помещение № * с полезна площ от 4,25 м2, ведно с 12,16% ид.части от общите части на жилищна сграда, изградена в УПИ ІХ-7403, кв. 384 по плана на ГР.С., кв. „Н.С.”. Стойността е определена в Доклад № 2, както следва:

2.1.  Стойността към момента на придобиване, н.акт № 127/18.12.1997 г. е в размер на 2 700 лв.

2.2.  Стойността към момента на отчуждаване, н.акт № 177/10.10.2005 г. е в размер на 49 400 лв.

3.          Недвижим имот – ½ ид.част от 1500/1900 м2, съставляващо част от урегулиран поземлен имот № 6702, част 13 по плана на в.з. „Изток”, ГР.С., м. „К.”. Стойността е определена в Доклад № *, както следва:

3.1.  Стойността към момента на придобиване, нот.акт № 103/04.05.2001 г. е в размер на 1 500 лв.

3.2.  Стойността към момента на отчуждаване, нот.акт № 196/15.11.2005 г. е в размер на 7 600 лв.

4.          Отстъпено право на строеж, за постояване на сграда за търговия и услуги в УПИ 1 кв. 473-А по плана на кв. „М.”, ГР.С., ведно с построената върху терена в груб строеж сграда за търговия и услуги със застроена площ от 335 м2 и с обща разгъната площ от 732 м2, състояща се от сутерен с площ от 320 м2 с разположен в него магазин № 1 с площ от 73 м2, партерен етаж с площ от 320 м2 , състоящ се от магазин № 2 с площ от 49 м2, магазин № * с площ от 60 м2 с прилежащ склад № * с площ от 36 м2, разположен в сутерена, магазин № 4 с площ от 36 м2 с прилежащ склад № 4 с площ от 36 м2, разположен в сутерена, магазин № * с площ от 48 м2 с прилежащ склад № * с площ от 48 м2 , разположен в сутерена, магазин № 6 с площ от 58 м2 с прилежащ склад № 6 с площ от 50 м2 разположен в сутерена, магазин № * с площ от 54,10 м2 с прилежащ склад № * с площ от 77 м2 разположен в сутерена, етаж І с площ от 320 м2, състоящ се от кафе-аперитив с площ от 92 м2, открита тераса с площ 228 м2. Стойността е определена в Доклад № 4, както следва:

4.1.  Кафе-аперитив:

4.1.1.                    Стойността към момента на придобиване 11.04.2001 г.. е в размер на 22 700 лв.

4.1.2.                    Стойността към момента на отчуждаване 18.03.2004 г. е в размер на 102 920 лв.

4.2.  Магазин № * и склад № *:

4.2.1.                    Стойността към момента на придобиване 11.04.2001 г. е в размер на 30 400 лв.

4.2.2.                    Стойността към момента на отчуждаване 04.11.2002 г. е в размер на 67 570 лв.

4.3.  Магазин № 6 и склад № 6:

4.3.1.                    Стойността към момента на придобиване 11.04.2001 г. е в размер на 25 380 лв.

4.3.2.                    Стойността към момента на отчуждаване 10.12.2002 г. е в размер на 62 900 лв.

4.4.  Магазин № * и склад № *:

4.4.1.                    Стойността към момента на придобиване 11.04.2001 г. е в размер на 22.780 лв.

4.4.2.                    Стойността към момента на отчуждаване 11.12.2002 г. е в размер на 60 430 лв.

4.4.3.                    Стойността към 17.03.2011 г. е в размер на 87 580 лв.

4.5.  Магазин № * и склад № *:

4.5.1.                    Стойността към момента на придобиване 11.04.2001 г. е в размер на 22 470 лв.

4.5.2.                    Стойността към момента на отчуждаване 21.01.2003 г. е в размер на 51 590 лв.

4.6.  Магазин № 2:

4.6.1.                    Стойността към момента на придобиване 11.04.2001 г. е в размер на 12 090 лв.

4.6.2.                    Стойността към момента на отчуждаване 21.01.2003 г. е в размер на 40 685 лв.

4.7.  Магазин № 1:

4.7.1.                    Стойността към момента на придобиване 11.04.2001 г. е в размер на 18 010 лв.

4.7.2.                    Стойността към момента на отчуждаване 30.01.2003 г. е в размер на 48 720 лв.

4.8.  Магазин № 4 и склад № 4:

4.8.1.                    Стойността към момента на придобиване 11.04.2001 г. е в размер на 16 855 лв.

4.8.2.                    Стойността към момента на отчуждаване 29.12.2004 г. е в размер на 55 700 лв.

5.          Нива с площ от 9,976 дка, в м. „К.”, имот № 024046, представляваща имот 046 в масив 024 по плана на землището на С.Г., община Сливен. Стойността е определена в Доклад № *, както следва:

5.1.  Стойността към момента на придобиване, нот.акт № 68/18.12.2003 г. е в размер на 2 600 лв.

5.2.  Стойността към момента на отчуждаване, нот.акт № 195/15.11.2005 г. е в размер на 3 600 лв.

5.3.  Стойността към 17.03.2011 г. е в размер на 5 500 лв.

6.          Залесена нива с площ от 1,976 дка, в м. „Д.О.”, поземлен имот № *7004 по плана на землището на С.Г., община Сливен. Стойността е определена в Доклад № 6, както следва:

6.1.  Стойността към момента на придобиване, нот.акт № 26/16.02.2006 г. е в размер на 600 лв.

6.2.  Стойността към 17.03.2011 г. е в размер на 900 лв.

7.          Залесена нива с площ от 1,980 дка в м. „Д.О.”, поземлен имот № *7005 по плана на землището на С.Г., община Сливен. Стойността е определена в Доклад № *, както следва:

7.1.  Стойността към момента на придобиване, нот.акт № 46/09.03.2006 г. е в размер на 600 лв.

7.2.  Стойността към 17.03.2011 г. е в размер на 900 лв.

8.          Нива с площ от 63,005 дка в м. „К.”, парцел 13 от масив 26 по плана на землището на С.Г., община Сливен. Стойността е определена в Доклад № 8, както следва:

8.1.  Стойността към момента на придобиване, нот.акт № 94/10.05.2006 г. е в размер на 12 200 лв.

8.2.  Стойността към 17.03.2011 г. е в размер на 17 200 лв.

9.          Поземлен имот с идентификатор 67338.605.240 по КК на ГР.С., с площ от 3094 м2 /б.УПИ VІ в б.кв. 38 по плана на ГР.С., П.З./, сграда с идентификатор 67338.605.240.2. с площ от 521 м2, ведно с всички подобрения в имота. Стойността е определена в Доклад № 9, както следва:

9.1.  Стойността към момента на придобиване, нот.акт № 24/25.10.2006 г. е в размер на 178 390 лв.

Поземлен имот с идентификатор 67338.605.240 се разделя на поземлени имоти с идентификатори 67338.605.323 с площ от 1000 м2 и 67338.605.324 с площ от 2094 м2, а сграда с идентификатор 67338.605.240.2, съответно на сгради с идентификатори 67338.605.323.1 с площ от 230 м2 и 67338.605.324.1 с площ от 291 м2. Стойността е определена в Доклад № 9, както следва:

9.2.  Общата стойност към 17.03.2011 г. на поземлен имот с идентификатор 67338.605.323 с площ от 1000 м2, сграда с идентификатор 67338.605.323.1 с площ от 230 м2, поземлен имот с идентификатор 67338.605.324 с площ от 2094 м2 и сграда с идентификатор 67338.605.324.1 с площ от 291 м2 е в размер на 168 100 лв.

10.      Нива с площ от 5,164 дка, в м. „К.Н.”, имот № 062028, представляваща парцел № 028 от масив 062 по плана на землището на С.К., община Сливен. Стойността е определена в Доклад № 10, както следва:

10.1.                        Стойността към момента на придобиван, нот.акт № 169/25.04.2007 г. е в размер на 1 940 лв.

10.2.                        Стойността към 17.03.2011 г. е в размер на 2 140 лв.

11.      Поземлен имот с идентификатор 67338.518.186 по КК на ГР.С., с административен адрес: ГР.С., ул. „П.Х.” № *, с площ от 284 м2 и сграда с идентификатор 67338.518.186.1. Стойността е определена в Доклад № 11, както следва:

11.1.                        Стойността към момента на придобиване, нот.акт № 160/18.09.2008 г. е в размер на 51 400 лв.

11.2.                        Стойността към 17.03.2011 г. е в размер на 43 500 лв.

12.      Нива имот № 018038 с площ от 5,171 дка, в м. „Т.”, по плана за земеразделяне на С.Г., община Сливен. Стойността е определена в Доклад № 12.1., както следва:

12.1.                        Стойността към момента на придобиван, нот.акт № 61/06.07.2009 г. е в размер на 2 600 лв.

12.2.                        Стойността към 17.03.2011 г. е в размер на 2 480 лв.

12.3.                        Лозе имот № 054028 с площ от 1,042 дка, в м. „З.П.Б.” по плана за земеразделяне на С.Г., община Сливен. Стойността е определена в Доклад № 12.2., както следва:

12.3.1.                Стойността към момента на придобиване, нот.акт № 61/06.07.2009 г. е в размер на 630 лв.

12.3.2.                Стойността към 17.03.2011 г. е в размер на 670 лв.

13.      Овощна градина имот № 036011 с площ от 4,000 дка, в м. „К.” в землището на С.Г., община Сливен. Стойността е определена в Доклад № 13.1., както следва:

13.1.                        Стойността към момента на придобиване, нот.акт № 15/23.12.2009 г. е в размер на 1 760 лв.

13.2.                        Стойността към 17.03.2011 г. е в размер на 2 200 лв.

13.1. Овощна градина имот № 035003 с площ от 3,400 дка, в м. „К.” в землището на С.Г., община Сливен. Стойността е определена в Доклад № 13.2., както следва:

13.1.1. Стойността към момента на придобиване, нот.акт № 15/23.12.2009 г. е в размер на 1 500 лв.

13.1.2. Стойността към 17.03.2011 г. е в размер на 1 250 лв.

14.      Магазин № * с идентификатор 67338.528.51.1.14 по КК на ГР.С., застроен на 60,49 м2, ведно с 30,68% ид.части от общите части на сградата изградена в УПИ ІХ-7403 в кв. 384 по плана на ГР.С., кв. „Н.С.”, ведно с отстъпеното право на строеж. Стойността е определена в Доклад № 14, както следва:

14.1.                        Стойността към момента на придобиване, нот.акт № 128/18.12.1997 г. е в размер на 1 700 лв.

14.2.                        Стойността към момента на отчуждаване 29.12.2004 г. е в размер на 48 240 лв.

14.3.                        Стойността към 17.03.2011 г. е в размер на 91 000 лв.

15.      Поземлен имот УПИ ХVІІ кв. 22 по плана на П.З. ГР.С., с идентификатор 67338.603.96 по КК на ГР.С., с площ от 1132 м2, склад със застроена площ от 864 м2. Стойността е определена в Доклад № 15, както следва:

15.1.                        Стойността към момента на придобиване, нот.акт № 150/03.04.2003 г. е в размер 183 220 лв.

15.2.                        Стойността към момента на отчуждаването 29.12.2004 г. е в размер на 200 095 лв.

15.3.                        Стойността към 17.03.2011 г. е в размер на 231 560 лв.

15.1.1 Поземлен имот УПИ LV кв. 22 по плана на П.З. ГР.С., с идентификатор 67338.603.95 по КК на ГР.С., с площ от 865 м2, склад с идентификатор 67338.603.95.1 със застроена площ от 865 м2. Стойността е определена в Доклад № 15, както следва:

15.1.2. Стойността към момента на придобиване, нот.акт № 150/20.10.2003 г. – 175 870 лв.

15.1.3. Стойност към момента на отчуждаването 29-12.2004 г. е в размер на 191 940 лв.

15.1.4. Стойността към 17.03.2011 г. е в размер 225 100 лв.

16.      Урегулиран поземлен имот с идентификатор 67338.518.225 по КК на ГР.С., с административен адрес: ГР.С., кв. „Н.С.”, бул. „П.Х.” № *, целият с площ от 498 м2, съставляващ УПИ ХVІІ-7898 в кв. 373 по плана на ГР.С., ведно с всички подобрения в имота. Стойността е определена в Доклад № 16, както следва:

16.1.                        Стойността към момента на придобиване, нот.акт № *2/30.12.2003 г. е в размер на 15 930 лв.

16.2.                        Стойността към момента на отчуждаване, нот.акт № 169/29.12.2004 г. е в размер на 17 990 лв.

16.3.                        Стойността към 17.03.2011 г. е в размер на 183 220 лв.

16.1.1. Урегулиран поземлен имот с идентификатор 67338.518.187 по КК на ГР.С., с административен адрес: ГР.С., кв. „Н.С.”, ул. „П.Х.” № *, целият с площ от 313 м2, съставляващ УПИ ХІ-6899 в кв. 373 по плана на ГР.С., ведно с всички подобрения в имота. Стойността е определена в Доклад № 16, както следва:

16.1.2. Стойността към момента на придобиван, нот.акт № *2/30.12.2003 г. е в размер на 10 010 лв. – придобити като незастроени

16.1.3. Стойността към момента на отчуждаване, нот.акт № 169/29.12.2004 г. е в размер на 11 310 лв.

16.1.4. Стойността към 17.03.2011 г. е в размер на 351 470 лв.,

В стойностите определин към 17.03.2011г. са включени построените в последствие – от 2005г. до 2009г. сграда в груб строеж в имот УПИ ХVІІ – 6898 в кв. 373 и построената в периода 2008 – 2011г. сграда на три нива в имот ХІ-6899 в кв. 373.

17.      Поземлен имот УПИ ХVІІІ кв. 22 по плана на П.З. ГР.С., с идентификатор 67338.603.93 по КК на ГР.С., с площ от 4990 м2 , склад със застроена площ от 1458 м2. Стойността е определена в Доклад № 17, както следва:

17.1.                        Стойността към момента на придобиване, нот.акт № 81/26.08.2004 г. е в размер на 356 220 лв.

17.2.                        Стойността към момента на отчуждаване /на частта, която е придадена по регулация/, нот.акт № 184/03.12.2009 г. е в размер на 274 960 лв.

17.3.                        Стойността на оставащата част от имота към 17.03.2011 г. е в размер на 216 935 лв.

18.      Кафе аперитив със застроена площ от 92 м2 и тераса с площ 228 м2  на първия етаж от сграда за търговия и услуги в УПИ І кв. 473-А по плана на кв. „М.”, ГР.С.. Стойността е определена в Доклад № 18, както следва:

18.1.                        Стойността към момента на отчуждаване, нот.акт № *8/17.06.2004 г. е в размер на 108 270 лв.

По отношение на приходите и разходите на ответника Й.Б. и съпругата му – отв. П.Б., вкл. за идръжка на семейството въз основа на подробно описаните и представени с мотивираното искане писмени доказателства; въз основа на писмените доказателства представени в рамките на проверката в досъдебната фаза с декларациите по чл. 17 от ЗОПДИППД (отм.); въз основа на гласните доказателства и съществено – въз основа на данните от извършените справки по повод на назначената съдебно икономическа експретиза с всичики допълнителни заключения съдът намира за установено следното:

(*с оглед значителния обем на информация по долу в мотивите към решението съдът намира, че следва да посочи съответните приложения от заключенията, които съдържат подробните данни, като конкретните размери на разходи, приходи и доходи, които съдът намира за релевантни и, които са установени в рамките на настоящото производство, са посочени в окончателната рекапутулация при съобразяване на съответните изрично посочени принципи и съображения)

При изследването на приходите и разходите на Й.Б. и семейството му за процесния период 02.05.1988г. – 16.03.2011г. съдът намира, че следва да съобрази следните данни: Относно източниците на средства на ответниците Й. Г. Б. и П. Д. Б. следва да бъдат взети предвид неоспорените данни от трудови книжки за доходи от трудови възнаграждения и приравнени на тях отношения на ответниците – посочените писмени доказателства не са оспорени; Данни от годишни и данъчни декларации от физическите лица и от стопанската им дейност и данни на НОИ; Дарените от родителите парични средства съобразно показанията на свидетелите, за които са цитирани данни по спестовни книжки и влогове – извън размерите – подкрепени с данни по спестовните влогове, съдът намира, че не е безспорно извършването на дарение, така както се поддържа от показанията на свидетелите. В тази връзка следва да се има предвид, че свидетелите са роднини на ответниците П. и Й. Б. и по делото липсват други безспорни данни, с които да се направи съпоставка, а съответно и извода, че подкрепят свидетелските показания. По същия начин като доход на ответниците съдът намира, че следва да съобрази размера на посочената в удостоверението от БСТ сума 6538лв. през 1987г. дарена от майката на отв. Й. Б.; доходи от участие в търговски дружества; приходи - от продажба на имущество по пазарните стойности определени от СТЕ за сделките с трети добросъвестни лица, а приходите  - получени от продажбата на имущество по сделки, сключени с юридическите лица – ответници по делото - съобразно стойностите отчетени в дневниците за покупки и продажби по ДДС, тъй като поради свъзаността на лицата, при липсата на други данни, не може да се приеме, че са имал интерес от кумулирането на печалба чрез цената на прехвърлените имоти.

Относно заемните средства съдът начира, че следва да отчете само тези, които са получени от физическите лица като банкови заеми, вкл. на Й. Б. като едноличен търговец. Извън тези договори, договорите за заем – сключени с физически лица са оспорени от ищеца. Поради оспорването и при съобразяване правилата на чл. 193, а. 2, пр. 2 от ГПК тежестта за установяване истинността пада върху ответниците, които представят договорите. Дори да се приеме, че волеиязвленията за сключването им – обективирани в представените преписи и оригинали за сравнение, са действителни, поради това, че договора за заем е реален по делото следваше да бъдат представени безспорни доказателства за предаване, респективно получаването на сумите – посочени в тях. В този ред по делото като получени следва да бъдат отчетени само сумите по предоставените банкови заеми.

За процесния период Б. са извършили множество сделки за учредяване на договорни ипотеки върху свои недвижими имоти, ползвайки средствата като източник за придобиване на имущество и за стопанската дейност на ЕТ. Подробните данни са представени в Приложения 35 и Приложения 42. При обработка на доказателствата по делото и последващите изчисления за приходите и разходите, не е установено спиране на плащанията по кредитите. Видно от конкретните данни за всеки кредит има вписани заличавания преди изтичане срока на договорите, т.е. независимо от начина – изплащане със собствени средства или рефинансиране - налице са предсрочно погасени кредити.

10.02.99г. от ЦКБ Сливен – 16 000 000лв., при год.лихва – ОЛП на БНБ плюс 12пункта. Договорено погасяване на главницата на 10 равни вноски по 1600 000лв. за 11.05.99г.-11.02.2000г. Вписано заличаване на 04.11.2002г.09.08.99г. от ЦКБ Сливен – 32000лв, при годишна лихва – ОЛП на БНБ плюс 12 пункта. Договорено е погасяване на главницата на 10 равни вноски за 15.11.99г.- 05.08.2000г.

Вписано заличаване на 04.12.2001г.06.04.2000г. от ЦКБ Сливен – 50000лв, при годишна лихва – ОЛП на БНБ плюс 12 пункта. Договорено е погасяване на главницата на 16 равни месечни вноски по 3125,00лв. за 06.07.2000г-06.10.2001г. Вписано заличаване на 04.11.2002г.

13.06.2001г. от ЦКБ Сливен – 32000лв, при годишна лихва – ОЛП на БНБ плюс 12 пункта. Договорено е погасяване на главницата на 8 равни вноски по 4000,00лв. за 11.11.2001г.- 11.06.2002г. Вписано заличаване – няма данни.

27.03.2003г. от Банка Хеброс АД Сливен – 35000лв., при годишна лихва – ОЛП на БНБ плюс 11 пункта. Договорено е погасяване на главницата на 41 вноски по 835 лв. и последна от 765,00лв. за 25.04.2003г.- 20.03.2007г. (*Включените в изчисленията в окончателната рекапитулация погасителни вноски са на база данните от папки „Информация от банки”(представени от КУИППД).Вписано заличаване – няма данни.

23.04.2003г. от Банка Хеброс АД Сливен – 30000лв., при годишна лихва – ОЛП на БНБ плюс 10 пункта. Срока за погасяване е 21.05.2003г. -20.10.2004г. (*Включените в изчисленията в окончателната рекапитулация погасителни вноски са на база данните от папки „Информация от банки”(представени от КУИППД). Вписано заличаване – няма данни.

18.06.2003г. от Райфайзенбанк ЕАД Сливен – 30000 € /58 674,90лв./, при годишна лихва – стойността на банковия ресурс в евро плюс 8 пункта. Срока за погасяване е 18.06.2003г.-15.05.2006г. (*Включените в изчисленията в окончателната рекапитулация погасителни вноски са на база данните от папки „Информация от банки”(представени от КУИППД).Вписано заличаване на 29.12.2003г.

29.12.2003г. от ОББ АД Сливен – 120 000,00лв, при год.лихва 12,75%, Срока за погасяване е 29.12.2003г - 10.01.2024г. Включените в изчисленията погасителни вноски са на база данните от папки „Информация от банки”(представени от КУИППД). Кредита е погасен предсрочно, чрез рефинансиране. Вписано заличаване на 20.04.2005г.

30.03.2004г. от Банка Хеброс АД Пловдив – 160 000лв, при годишна лихва – 3-месечен СОФИБОР плюс 8 пункта, но не по-малка от 11,571%. Срока за погасяване е 30.03.2004г.-20.03.2008г. Включените в изчисленията погасителни вноски са на база данните от папки „Информация от банки”(представени от КУИППД).

Несъмнено по делото следва да бъдат съобразени доходи от търговската дейност на ЕТ „Джорданс” – Й. Б. от текущо разпределение на печалби, декларации по ЗДОФЛ, доколкото такива данни са налице по делото.

Във всяко от приетите заключения по СИЕ и ДСИЕ е отбелязано, че по-голямата част от имуществото претендирано за отнемане от физическите лица, фактически е придобито, изградено и отчуждено от ЕТ ”Джорданс – Й.Б.”, като пряк резултат от осъществяваната стопанска дейност.

Данни за обстоен анализ на собствените средства от дейността липсват като доказателства по делото. Единствено са представени годишните данъчни декларации на Й.Б., в които са посочени приходите, разходите и финансовия резултат от дейността на ЕТ”Джорданс - Й.Б.” и нотариалните актове за ползвани ипотечни кредити.

   Само от тези изходни данни относно наличието или липсата на средства от собствени приходи на ЕТ анализит не е пълен и е относителен, не изяснява изчерпателно източниците на финансиране, както и наличието на свободен финансов ресурс предоставен на друг от ответниците  за придобиване на имущество. Съобразно доклада на съда обаче и разпределената доказателствена тежест, при извършване на рекапитулацията, съдът следва да се съобрази само с данните – представени по делото в изпълнение на указаната доказателствена тежест на ответниците.

Данните от ГДД са подробно представени в Приложение 6, и са:

За 1993г. - ГДД вх.№ 2713/01.04.1994г.; Декларирана дейност – търговия на дребно в два търговски обекта – магазини. Закупени ДМА през отчетния период със собствени средства за 77117,00лв. Общ годишен доход - 337 949,00лв.; Необходимо-присъщи разходи - 334 754,00лв.; Облагаем доход - 3 195,00лв.(вкл. в изчисленията за приходите и разходите на ФЛ).От декларираните данни се изчислява средно месечен приход от продажби (337 949,00/12) в размер на 28 162,42лв.

За 1994г. ГДД вх.№ 2028/31.03.1995г.; Декларирана дейност – търговия. Закупени ДМА през отчетния период със собствени средства за 46400,00лв. Общ доход от дейността - 1 844 621,00лв.; Общо необходимо- присъщи разходи - 1 732 638,00лв.; Общ облагаем доход – 111 983,00лв.; Облекчения – 46400,00лв.; Доход за облагане 65 583,00лв. (вкл. в изчисленията за приходите и разходите на ФЛ). От декларираните данни се изчислява средно месечен приход от продажби (1 844 621,00/12) в размер на 153 718,41лв.

За 1995г. ГДД вх.№ *011/16.04.1996г.; Декларирана дейност – търговия. Общ доход от дейността - 4 969 448,00лв.; Общо необходимо- присъщи разходи - 4 487 787,00лв.; Общ облагаем доход – 77 661,00лв.; Доход за облагане 77 661,00лв.(вкл. в изчисленията за приходите и разходите на ФЛ).От декларираните данни се изчислява средно месечен приход от продажби (4 969 448,00/12) в размер на 414 120,66лв.

За 1996г. ГДД вх.№ 1506/27.03.1997г.; Декларирана дейност – търговия на дребно – магазин. Закупени ДМА през отчетния период със собствени средства за 280 785,00лв. Общ доход от дейността - 11 785 967,00лв.; Общо необходимо- присъщи разходи - 11 185 134,00лв.; Общ облагаем доход – 600 833,00лв.; (вкл. в изчисленията за приходите и разходите на ФЛ). От декларираните данни се изчислява средно месечен приход от продажби (11 785 967,00/12) в размер на 982 163,91лв.

За 1997г. ГДД вх.№ 1110/12.03.1998г.; Декларирана дейност – търговия на дребно – строителни материали. Закупени ДМА през отчетния период със собствени средства за 1460 850,00лв. Общ доход от дейността - 196 309 320,00лв.; Общо необходимо - присъщи разходи - 185 440 232,00 лв.; Общ облагаем доход – 10 727 302,00лв. Облекчения /дарения за Помощно училище Сливен и Съюза на инвалидите/ – 115850,00лв.; Доход за облагане 10 611 952,00лв.; (вкл. в изчисленията за приходите и разходите на ФЛ). От декларираните данни се изчислява средно месечен приход от продажби (196 309 320,00/12) в размер на 16 359 110,00лв.

За 1998г. ГДД вх.№ *209/01.04.1999г.; Декларирана дейност – търговия. Формата на ГДД, включва деклариране само на финансов резултат от дейността и преобразуването му в увеличение и намаление по реда на ЗКПО. Т.е. не се е изисквало деклариране на приходи/доходи от дейността необходимо - присъщи разходи. Деклариран е положителен финансов резултат 13450692,00лв.; Финансов резултат след данъчно преобразуване - 13 735 584,00лв.; Общ годишен доход – 13 735 584,00лв. (вкл. в изчисленията за приходите и разходите на ФЛ). От декларираните данни не може да се изчисли средно месечен приход от продажби.

За 1999г. ГДД вх.№ 2385/01.03.2000г.; Декларирана дейност – търговия. Формата на ГДД, включва деклариране само на финансов резултат от дейността и преобразуването му в увеличение и намаление по реда на ЗКПО. Т.е. не се е изисквало деклариране на приходи/доходи от дейността необходимо - присъщи разходи. Деклариран е положителен финансов резултат 1818,00лв.; Финансов резултат след данъчно преобразуване - 2880,00лв.; Общ годишен доход – 2880,00лв. (вкл. в изчисленията за приходите и разходите на ФЛ).

От декларираните данни не може да се изчисли средно месечен приход от продажби.

За 2000г. ГДД вх.№ *634/10.04.2001г.; Декларирана дейност –търговия на дребно. Общо приходи по ОПР - 337 455,63лв.; Общо разходи по ОПР - 328 860,87лв.; Положителен финансов резултат(печалба) преди преобразуване – 8594,76лв.; Данъчна основа от дейност като ЕТ – 5835,16лв. (вкл. в изчисленията за приходите и разходите на ФЛ). От декларираните данни се изчислява средно месечен приход от продажби (337 455,63/12) в размер на 28 121,30лв.

За 2001г. ГДД вх.№ 88000333/11.04.2002г.; Декларирана дейност –търговия на дребно. Общо приходи по ОПР - 438 655,96лв.; Общо разходи по ОПР - 422 669,32лв.; Положителен финансов резултат(печалба) – 15986,64лв.; Данъчна основа от дейност като ЕТ – 12 342,59лв. (вкл. в изчисленията за приходите и разходите на ФЛ). От декларираните данни се изчислява средно месечен приход от продажби (438 655,96/12) в размер на 36 554,66лв.

За 2002г. ГДД вх.№ 2003-5402/01.04.2003г.; Декларирана дейност –търговия. Общо приходи по ОПР - 618 636,57лв.; Общо разходи по ОПР - 600 696,96лв.; Положителен финансов резултат(печалба) – 17939,71лв.; Данъчна основа от дейност като ЕТ – 15 364,23лв. (вкл. в изчисленията за приходите и разходите на ФЛ). От декларираните данни се изчислява средно месечен приход от продажби (618 636,57/12) в размер на 51 553,05лв.

За 2003г. ГДД вх.№ 20035196/30.07.2004г.; Декларирана дейност – търговия на дребно. Общо приходи по ОПР - 755 647,94лв.; Общо разходи по ОПР - 782 721,99лв.; Отрицателен финансов резултат(загуба) – 27 074,05лв.; Данъчна основа от дейност като ЕТ – 0,00лв. (вкл. в изчисленията за приходите и разходите на ФЛ). От декларираните данни се изчислява средно месечен приход от продажби (755 647,94/12) в размер на 62 970,66лв.

За 2004г. ГДД вх.№ 20005820/28.03.2005г.; Приложената по делото ГДД е непълна. Липсват данните за Общо приходи по ОПР и Общо разходи по ОПР; Отрицателен финансов резултат(загуба) – 28 513,01лв.; Данъчна основа от дейност като ЕТ – 0,00лв. (вкл. в изчисленията за приходите и разходите на ФЛ). От декларираните данни не може да се изчисли средно месечен приход от продажби.

За 2005г. ГДД вх.№ 200А3319/31.03.2006г.; Декларирана дейност –търговия. Общо приходи по ОПР - 134 824,64лв.; Общо разходи по ОПР - 259 300,60лв.; Отрицателен финансов резултат(счетоводна загуба) – 124 475,04лв.; Финансов резултат след данъчно преобразуване – отрицателен - 113 112,68лв.; Облагаем доход от дейност като ЕТ – 0,00лв. (вкл. в изчисленията за приходите и разходите на ФЛ). От декларираните данни се изчислява средно месечен приход от продажби (134 824,64/12) в размер на 11 235,39лв.

За 2006г. ГДД вх.№ 200А6817/12.04.2007г.; Декларирана дейност –търговия със строителни стоки. Общо приходи по ОПР - 47 746,67лв.; Общо разходи по ОПР - 64 147,63лв.; Отрицателен финансов резултат(счетоводна загуба) – 16 400,96лв.; Финансов резултат след данъчно преобразуване – отрицателен - 16 400,96лв.; Облагаем доход от дейност като ЕТ – 0,00лв. (вкл. в изчисленията за приходите и разходите на ФЛ).

Декларирани са и доходи от извършване на услуги с личен труд (свободни професии, занаятчийска дейност)От декларираните данни се изчислява средно месечен приход от продажби (47 746,67/12) в размер на 3 978,89лв.

За 2007г. ГДД вх.№ 2-6086/27.03.2008г.; Декларирана дейност – търговия със строителни стоки. Общо приходи по ОПР - 154 408,08лв.; Общо разходи по ОПР - 152 903,80лв.; Положителен финансов резултат(счетоводна печалба) – 1 504,28лв.; Преобразуване на счетоводния финансов резултат – увеличения: 22 046,90лв. и намаления: 23 551,18; Данъчен финансов резултат 0,00лв.; Годишна данъчна основа – 0,00лв. (вкл. в изчисленията за приходите и разходите на ФЛ). От декларираните данни се изчислява средно месечен приход от продажби (154 408,08/12) в размер на 12 867,34лв.

За 2008г. ГДД вх.№ 0020007982/25.04.2009г.; Декларирана дейност – търговия на дребно. Общо приходи по ОПР - 30 269,52лв.; Общо разходи по ОПР - 25 513,71лв.; Положителен финансов резултат(счетоводна печалба) – 4 755,81лв.; Преобразуване на счетоводния финансов резултат – увеличения: 0,00лв. и намаления: 4 755,81; Данъчен финансов резултат 0,00лв.; Годишна данъчна основа – 0,00лв. (вкл. в изчисленията за приходите и разходите на ФЛ).

От декларираните данни се изчислява средно месечен приход от продажби (30 269,52/12) в размер на 2522,46лв.

Съобразявайки изложеното по- горе съдът приема за установени следните релевантни факти и обстоятелства:

На 02.05.1988г. Й.Б. е навършил пълнолетие, като от  22.09.1988г.  до 08.06.1990г. отбива военна служба (по данни от военната книжка. Предвид обстоятелството, че за същия период издръжката е осигурена от държавата във връзка със задължителната военна служба за този период в изчисленията не се включват разходи за издръжка.

В периода 01.11.1990г.– 01.10.91г. - Й.Б. работи като шофьор на бетоновоз в ПЕП „Уникална техника”Сливен, звено”Строителна механизация”, през периода  01.11.1990г. – 01.10.91г. по данни от трудовата книжка с възнаграждение, чиито стойности са включени в изчисленията за съответните месеци.

Относно получена дарение на средства от печалба от Тотализатор по показания дадени в СЗ на 06.03.2012г., сумата е от печалба от тотото и спестявания). съдът намира, че следдва да се съобрази само с размера установен и потвърден от представените писмени доказателства. Макар същият размер да се посочва и от св. Ст. Б. – брат на отвт. Б. съдът е обвързан от задължението да извърши преценка на тези показания с останалите данни по делото. Извън ицата, които поради роздствената си връзка се считат заинтересовани по делото не се събаха доказателства за такава реализирана печалба от над 20000лв. през 1990г.

1991г. – 1992г. се поддържа, че Й.Б. е работил в Гърция в селското стопанство (по данни от свидетелските показания дадени в СЗ на 06.03.2012г.). Свидетелите Стефан Б.(брат) и П.Б.(майка) твърдят, че от работата в Гърция Й.Б. е спестил 10000-12000$; Димитър Желязков(приятел) твърди, че спестяванията са 12000-13000$ и също така, че месечно сумите са били 600-700$. Посочените суми съдът намира, че не следва да бъдат включени в реализираните от ответинка доходи. На първо място липсват други беспорни доказателства по делото, от които да се пиреме, че средствата в този размер действително са внесени и инвестирани в придобиването, респективно – разходвани за издръжка на семейството.

Същевременно относно направени от ответниците във връзка с пътуванията им извън територията на РБългария разходи единствения документ имащ отношение по този въпрос е отговор на ГДГП МВР до КУИППД - рег.№ RB202205-001-05-01-1061/10.03.2009г., който съдържа информация за периода 01.01.1998г. – 09.03.2009г. и конкретни данни само за датата и часа на влизане/излизане от страната, граничния пункт и страната от/за която се пътува. Липсва цел на пътуването – „бизнес пътуване”, „командировка”, „екскурзия”,  „гостуване” или друго. Т.е. липсват каквито и да е данни за разходите направени от ответниците за тези пътувания и при липсата на доказателства, че са направени като командировъчни, липсва основание за определянето на разходи – установени с поднормативни разходи за командировки извън страната.

При посочените по-горе съображения и извън налчините писмени доказателства – спестовни книжки, декларации и пр., във връзка с дарени на ответниците Й.Б. и П.Б. парични средставсъдът намира, че следва да приеме за доказани само тези, които са подкрепени с писмени доказателства – извлечения и справки (ползвани включително при разпита на свидетелите) по спестовни влогове.

На 21.02.1993г. е сключен граждански брак между Й. и П. Б. (Акт за брак №55/21.02.1993г. като от месец март 1993г. разходите за издръжка се изчисляват за двама души

На 13.10.1993г. е родена П. Й.Б. – дъщеря, поради което от месец 11.1993г. разходите за издръжка се изчисляват за трима души.

С оглед изложените по-горе съображения във връзка с размера на направените дарения, съдът приема за несъмнено доказани и обосновани следните дарения:

Получени от Д. П. К. /баща на П.Б./ – включени в изчисленията като приход на сем.Б. (по данни от свидетелските показания дадени в СЗ на 06.03.2012г.): 31.03.1994г. – 70 000,00лв., 20.05.1995г. – 20 000,00лв. 17.02.1995г. – 20 281,00лв., 30.11.1995г. – 33 747,00лв., 10.01.1996г. – 47 570,21лв., 17.01.1996г. – 27 103,44лв., 17.01.1996г. – 148 321,90лв.

Получени дарения от Н. И. К.а /майка на П.Б./ – включени в изчисленията като приход на сем.Б. (по данни от свидетелските показания дадени в СЗ на 06.03.2012г.): 29.07.1998г. – 31 993,00лв., 29.07.1998г. – 179 802,00лв.,

На 26.03.1999г. е родена Н. Й.Б. – дъщеря, поради което от месец април 1999г. разходите за издръжка се изчисляват за четирима души.

Съдът намира, че следва да се съобрази със следните данни от Декл. по чл.17 от ЗОПДИППД на Й.Г.Б. - Раздел II. Доходи от дейност на ЕТ т.1 Лични доходи:  Освен получената отчетна печелба за 1993г., 1994г., 1995г., 1996г. (сумите са видни и от ГДД) са посочени и получени суми от текуща печалба, а именно: 590 000лв. по РКО от 20.05.1997г., 300 000лв. по РКО от 20.07.1997г., 700 700лв. по РКО от 04.12.1997г.

Раздел IХ. Други доходи т.1 Лични други доходи: Изтеглен депозит от Търговска банка АД Сливен - 15 236,94лв. на 18.01.1993г.;  Закрит влог ЧПБ Тексим Сливен на 01.12.1995г. - 7 091,29лв.; Отпуснат кредит от Експресбанк АД Сливен през 2001г. в размер на 3200лв. и 300лв-. по кредитна карта от 2004г.

Раздел IХ. Други доходи т.2 Други доходи на членове от семейството– съпруга П.Б.: Изтеглен депозит от Търговска банка АД Сливен на04.11.1992г. - 19 166,26лв.; Изтеглен депозит от Търговска банка АД Сливен на 18.01.1993г. - 7 152,12лв.; Изтеглен депозит от Търговска банка АД Сливен на 25.01.1993г. - 6 445,84лв.;  Изтеглен депозит от Д. К. от Минералбанк Сливен на 16.11.1993г. - 50 000,00лв.

По отношение на ответника Й. Б. е установена следната данъчна и осигурителна информация за ответника Й.Г.Б. за периода 02.05.1988г. – 16.03.2011г.:

По вписаното в трудовата книжка на Й.Б. (стр.1287) се установява следния трудов стаж: За 01.11.1990г. - 01.01.1991г. – заплата в размер на 255,00лв. и от 01.01.1991г. до 01.10.1991г. заплата в размер на 285,00лв. в предприятие ПЕП Уникална  техника  ГР.С.  Строителна  механизация.

За периода 02.05.1988г.-31.12.1996г. липсват данни на НОИ Сливен за лицето, тъй като Персонален регистър на НОИ се поддържа от 01.01.1997г.

Съгласно базата данни на Персонален регистър на НОИ  Й. Г.Б.  е самоосигуряващо се лице  като ЕТ за периода 01.01.1997г. – 31.12.2005г. и самоосигуряващо се лице, с договор за управление и контрол като собственик „Джорданс” ЕООД за периода 01.01.2006г. – 28.02.2010г. За периода 01.03.2010г. – 16.03.2011г. информация е изискана от НОИ Сливен и предоставена на СИЕ с изх.№К-3850/16.05.2012г. - самоосигуряващо се лице, с договор за управление и контрол като собственик „Джорданс” ЕООД и месечен размер на осиг.доход 1000,00лв.

Конкретните суми на трудови възнаграждения ще бъдат посочени по-долу в мотивите при извършване на рекапитулацията по години.

При проверките за източници на доходи  се установява следната данъчна и осигурителна информация за ответницата П.Д.Б. за периода 21.02.1993г. – 16.03.2011г.

Съгласно приложените по делото справки от базата данни на Персонален регистър на НОИ  П.Б. за периода 01.01.1998г. – 30.09.1998г. е самоосигуряващо се лице като ЕТ; за периода 01.11.1998г. – 04.02.1999г. – на трудов договор с ЕТ”Никома- Никола Кънчев”; от 05.02.1999г. до 28.03.2001г.- получава обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете; за периода 29.03.2001г. – 28.02.2004г. – на трудов договор с ЕТ”Джорданс”; за периода 01.02.2004г. – 31.03.2011г. самоосигуряващо се лице, с договор за управление и контрол като собственик „Джорданс 2” ООД.  За периода 01.03.2010г. – 16.03.2011г. информация е изискана от НОИ Сливен и предоставена за целите на настоящата СИЕ с изх.№К-3850/16.05.2012г. - самоосигуряващо се лице, с договор за управление и контрол като собственик „Джорданс” ООД и месечен размер на осигурителен доход 800,00лв.Допълнително осигуряване като съсобственик в „Еко тур 4” ООД.

Конкретните суми на трудови възнаграждения и осигурителен доход по месеци са представени в таблица – Приложение 4 към основната СИЕ

 При проверките за източници на доходи от стопанска дейност  се установява данъчна информация за участия в търговски дружества и ЕТ на ответниците, в  хронологичен ред - в схема Приложение 5 къв основната СИЕ.

На 28.01.1993г. с Решение 282 на ОС Сливен по ФД 251/1993 ответникът Й. Ботушеве регистрирал ЕТ „Джорданс – Й.Б.”, ЕИК 829044159. Седалище - ГР.С. ул.”Владислав Очков” №33а; предмет на дейност- търговия, ресторантьорство, производство на селскостопанска продукция и други.

На 16.09.2008г. с договор за прехвърляне на предприятие Й.Б. прехвърля/продава фирмата за 1лев на ЕООД „Реалити комерс”, ЕИК 115855579, управител – А.Л.Д..Прехвърлянето е вписано в ТР по законоустановения ред на 18.09.2008г.

Във връзка с прехвърлянето с Акт №7/07.10.2008г. Й.Б., в качеството се на ЕТ, след отчуждаването дейността на ЕТ е прекратена и е вписано заличаване на едноличния търговец - извършено на 04.12.2008г.

За периода 28.01.1993г. - 18.09.2008г. (от регистрацията до продажбата) фирмата е осъществявала дейност и в тази връзка Й.Б., като физическо лице е подавал данъчни декларации по реда на ЗОДФЛ(отм.) и ЗДДФЛ. Декларирания облагаем доход е включен в изчисленията за съответните години. (Подробните данни са представени в Приложение 6)

На 05.07.1996г. е регистрирано  ЕТ„П. 93 – П.Б.”, ЕИК 119021276, с Решение 1516/05.07.1996г. на ОС Сливен по ф.д.852/1996г. Вписване 20080814154959 в ТС АВ Сливен. Седалище - ГР.С. ул.”Д.П.-Д.” БЛ.*, АП.*; предмет на дейност- търговия на дребно с ел.материали, бои,лакове,санитарен фаянс и др.; разносна търговия с твърдо гориво по заявка, и др.

За периода от регистрацията до момента фирмата е осъществявала дейност и в тази връзка П.Б., като физическо  лице е подавала данъчни декларации по реда на ЗОДФЛ(отм.) и ЗДДФЛ. Декларирания облагаем доход е включен в изчисленията за съответните години. Подробните данни са представени в Приложение 7

През периода 24.10.1996г. – 16.04.1998г. Й.Б. е участвал в управлението на „ПЛАНЕТА” ООД. Дружеството е регистрирано с ф.д.1159/1996 на ОС Сливен с предмет на дейност – търговия,товарен и автомобилен транспорт и други; капитала в размер на 5100лв./внесен/  и разпределен в три равни дяла по 1700лв. Съдружници – А.С.А., Й.Б. и К.Д.К.; управител – К.Д.К..

На 16.04.1998г. с Решение 608 на ОС Сливен  е вписано прехвърляне чрез продажба на дела от капитала на Й.Б. на новия съдружник  Ю.И.К..

В изчисленията на приходите и разходите на ответника са включени 1700лв. разход на 24.10.1996г. и приход от 1700лв. на 16.04.1998г. Няма данни лицето реализирало ли е доходи от съдружието.

На 31.01.2003г.  е регистрирано и „ДЖОРДАНС” ЕООД, ЕИК 119607403, с Решение 290/31.01.2003г. на ОС Сливен по ф.д.161/2003. Вписване 20080814111516 в ТС АВ Сливен. Седалище - ГР.С. ул.”Б.” №*;  предмет на дейност – търговия и други;  собственик на капитала в размер на 5000лв./внесен/ и управител - Й.Б.. С Решение на собственика от 05.01.2011г. Й.Б. е освободен като управител и е избран нов управител- П.Й.Б., ЕГН **********. Дружеството е действащо и към момента.

По данни на НОИ Й.Б. е с осигурителен доход от управление и контрол на търговското дружество.

В изчисленията на приходите и разходите на ответника са включени 5000лв. разход на 31.01.2003г. (Подробна информация е представена в Част IVБ на СИЕ)

На 20.01.2004г.  е регистрирано и „ДЖОРДАНС 2” ООД, ЕИК 119617397, с Решение 71/20.01.2004 на ОС Сливен по ф.д.34/2004г. Вписване 20080814094310 в ТС АВ Сливен. Седалище - ГР.С. ул.”Б.” №*;  предмет на дейност – търговия и други;  капитала в размер на 5000лв.- внесен, в два равни дяла по 2500лв.; съдружници - Й.Б. и П.Б.; управител – П.Д.Б.. Дружеството е действащо и към момента.

По данни на НОИ П.Б. е с осигурителен доход от управление и контрол на търговското дружество.

В изчисленията на приходите и разходите на ответниците са включени 5000лв. разход на 20.01.2004г. (Подробна информация е представена в Част IVВ.)

На 04.05.2007г. е регистрирано „ВЕДА ИНВЕСТ” ООД, ЕИК 119671886, с Решение № *38 от същата дата на ОС Сливен по ф.д.405/2007. Вписване 20091223132804 в ТС АВ Сливен. Седалище - ГР.С. бул.”Х.Д.” бл.*, вх.*, ет.*, ап.*;  предмет на дейност – търговия и други; капитала в размер на 5000лв.- внесен, в два равни дяла по 2500лв.; съдружници и управители, заедно и поотделно – В.А.В. и Й.Г.Б..

В изчисленията на приходите и разходите на ответника са включени 2500лв. разход на 04.05.2007г.

Няма данни ответникът е реализирал доходи от съдружието.

На 26.06.2008г.  е регистрирано и „ЕКО ТУР 4” ООД, ЕИК 200211259, - вписване 20080626172803 в ТС АВ Сливен. Седалище – с.Нейково, общ.Котел, обл.Сливен;  предмет на дейност – търговия, строително-предприемаческа, туризъм, недвижими имоти и други; капитала в размер на 5000лв.- внесен в три дяла; съдружници – П.Б. /дял 1670лв./,Д.К.К. /дял 1660лв./ и Станимир Димитров Златев /дял 1670лв./; управители – П.Б. и Даниел Кънчев.

По данни на НОИ П.Б. е с осигурителен доход от втори или допълнителен договор от търговското дружество. Същия е в размер на 793,03блв. за 2010г. и 248,09лв. за периода 01-03.2011г. и е включен в изчисленията. Включени 1670лв. разход за капитал на 26.06.2008г.

Относно издръжката на лице от домакинство съобразно минималната пенсия за проверяваният период е определен разход на база социалната пенсия, т.к държавата приема същата сума за минимум за осигуряване на живота на едно лице.

При определяне на издръжката на семейството да се вземат предвид разходите, определени по данни на НСИ за среден разход на домакинство, като за периода на съвместно съжителство с родителите на ответниците Й. и П. Б. и техните деца, предвид оказаната помощ да се пресметне разход за издръжката на ответниците в размер на минималната социална месечна пенсия.

По данни от НСИ Сливен за размера на социалната пенсия през процесния период -  изх.№668 от 08.05.2012г. НСИ отговаря, че не разполагат с обобщена информация. Предвид факта, че размера на социалната пенсия се определя с Постановления на МС, а пенсионните фондове са в компетенциите на осигурителния институт,  същата информация е изискана от НОИ Сливен. С изх.№К-1355/06.06.12г. и изх.№К-3896/19.06.12г. НОИ предоставя данни за периода април 1990г. – декември 2010г. Съгласно разясненията от НОИ Сливен, социалната пенсия като категория е регламентирана през 1973г. и за периода до април 1992г. се е определяла на база на различни нормативни документи. От май 1992г. в ЗАКОНА ЗА ПЕНСИИТЕ (Отм. ДВбр.110/17.12.1999г.) в чл.45 е приета нова ал.4 (ДВ бр.52 от 1992г.): Размерът на социалната пенсия се определя от Министерския съвет по предложение на НОИ. Подробните данни са представени в Приложение 8.

Съвкупния анализ на данните - установени при съобразяване на гореизложеното е извършен в последното по делото допълнително и подробно заключение изготвено от в.л. К.Д.. Както в основната, така и в предходни допълнителни заключения, данните са саъбразявани изключително с оглед застъпената от всяка от страните теза. Поставените от ищеца задачи и методи на изчисляване и рекапитулация не са съобразени с доказателствата – посочени от ответниците и твърденията, които съдът намира за установени, като от своя страна – задачите поставени от ответниците вклрючват като доход всички посочени от тях суми, независимо дали се подкрепят от доказателствата по делото. По посочените съображения съдът въз основа на заключението на в.л. К.Д. – прието в с.з. на 24.04.2013г. относно съпоставката на доходите и разходите на физическите лица приема за установено следното:

За периода от 02.05.1988г. до 31.12.1989г. изчисления не са правени, тъй като няма данни за приходи на ответниците, а разходи не са извършени, тъй като Й.Б. не е бил семеен и е отбивал военната си служба - бил е на държавна издръжка.

За периода от 01.01.1990г. до 31.12.1995г. няма придобиване и отчуждаване на имущество.

По отношение банковите кредити - при обработка на доказател-ствата по делото и последващите изчисления за приходите и разходите, не е установено спиране на плащанията по кредитите. Видно от конкретните данни за някои кредити има вписани заличавания преди изтичане срока   на договорите, т.е. независимо от начина – изплащане със собствени средства или рефинансиране - налице са предсрочно погасени кредити.

Съпоставката на приходите и разходите за периода 1990г. – 1995г. по делото има значение за онагледяване начина на формиране на разполагаемия остатък към 01.01.1996г.

Така за 1995 г. се установяват следните ПРИХОДИ: Реализирани приходи от трудави правоотношения - 450лв.; Дарение от П.Б. – печалба от спортния тотализатор в размер на 6538,00лв.; Общо 6988,00лв.; РАЗХОДИ: За издръжка по данни на НОИ за среден разход на човек за месец – общо 1689,00лв.; 

Общо за годината: Приходи: 6988,00лв.; 39,04МРЗ  Разходи: 1689,00лв.; 9,44МРЗ Разлика: ОСТАТЪК  5299,00лв.; 29,60МРЗ 

С натрупване за периода: Приходи: 6988,00лв.; 39,04МРЗ  Разходи: 1689,00лв.; 9,44МРЗ Разлика: ОСТАТЪК  5299,00лв.; 29,60МРЗ 

За 1991г.: ПРИХОДИ: Реализирани приходи от трудави правоотношения – 2565,00лв. и РАЗХОДИ: За издръжка по данни на НОИ за среден разход на човек за месец – общо 6808,00лв.; 

Общо за годината: Приходи: 2565,00лв.; 4,86МРЗ  Разходи: 6808,00лв.; 12,91МРЗ   Разлика: НЕДОСТИГ  -4243,00лв.; -8,05МРЗ 

С натрупване за периода: Приходи: 9553,00лв.; 43,90МРЗ   Разходи: 8497,00лв.; 22,35МРЗ  Разлика: ОСТАТЪК 1056,00лв.; 21,55МРЗ

За 1992г. ПРИХОДИ: Други приходи - на 04.11.92г. – изтеглен депозит от ТБ Сливен – 19166,26лв. (П.Б.) и РАЗХОДИ: За издръжка по данни на НОИ за среден разход на човек за месец – общо 11923,00лв.; 

Общо за годината: Приходи: 19166,26лв.; 26,08МРЗ  Разходи: 11923,00лв.; 16,22МРЗ   Разлика: ОСТАТЪК  7243,26лв.; 9,85МРЗ  

С натрупване за периода: Приходи: 28 719,26лв.; 69,98МРЗ   Разходи: 20420,00лв.; 38,57МРЗ  Разлика: ОСТАТЪК 8299,26лв.; 31,40МРЗ

 За1993г. ПРИХОДИ: Доходи от обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете – 1918,00лв.; Доходи от стопанска дейност на ЕТ „Джорданс” – 3195,00лв. Други приходи: Общо 78 834,90лв., в т.ч. на 18.01.93г. – изтеглени депозити от ТБ Сливен – 15236,94лв.(Й.Б.)  и 7152,12лв.(П.Б.); на 25.01.93г. – изтеглен депозит от ТБ Сливен – 6445,84лв.(П.Б.); на 16.11.93г. – изтеглен депозит от Минералбанк Сливен – 50000,00лв.(Д.К.). 

РАЗХОДИ: За издръжка по данни на НОИ за среден разход на човек за месец за януари и от февруари до декември в размер на една минимална социална пенсия на човек – общо 12 323,00лв.; 

Общо за годината: Приходи: 83948,12лв.; 68,20МРЗ  Разходи: 12323,00лв.; 10,01МРЗ   Разлика: ОСТАТЪК  71625,12лв.; 58,19МРЗ   

С натрупване за периода: Приходи: 112667,38лв.; 138,18МРЗ   Разходи: 32743,00лв.; 48,58МРЗ  Разлика: ОСТАТЪК  79924,38лв.; 89,60МРЗ

За 1994г. ПРИХОДИ: Доходи от обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете – 23018,64лв. ; Доходи от стопанска дейност на ЕТ „Джорданс” – 65583,00лв. Изтеглен депозит от Минералбанк Сливен на 31.03.94г.– 70000,00лв.( Д.К.)

РАЗХОДИ: За издръжка по данни на НОИ за размера на минималната социална пенсия  на човек за месец (през годината Б. са живели при родителите) – общо 29628,00лв.;  Разходи за данъци, такси и задължения към държавни институции – 8390,00лв.

Общо за годината: Приходи: 158 601,64лв.; 89,52МРЗ  Разходи: 38018,00лв.; 21,46МРЗ   Разлика: ОСТАТЪК  120 583,64лв.; 68,06МРЗ  

С натрупване за периода: Приходи: 271 269,02лв.; 227,70МРЗ   Разходи:  70 761,00лв.;  70,04МРЗ  Разлика: ОСТАТЪК  200 508,02лв.; 157,66МРЗ

За 1995г. ПРИХОДИ: Доходи от обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете за периода от януари до октомври – общо 19182,20лв. ; Доходи от стопанска дейност на ЕТ „Джорданс” . (ГДД5011/16.04.96г.) в размер на 77661,00лв.–включени в изчисленията за месец декември. Общо други приходи в размер на 102 234,92лв., в т.ч. на 01.12.95г. закрити влогове в ЧПБ Тексим Сливен - 7091,29лв.( Й.Б.) и 21115,63лв. (П. Б.); изтеглени депозити – 20281,00лв.(17.02.95г.), 20000,00лв.(20.05.95г.); 33747,00лв.(30.11.95г.) получени като дарения от  Д.К..

РАЗХОДИ: За издръжка по данни на НОИ за размера на минималната социална пенсия  на човек за месец (през периода януари – май 95г. Б. са живели при родителите)  и по данни на НСИ  за среден разход на човек за месец за периода юни – декември 95г. – общо 93729,00лв.;  Разходи за данъци, такси и задължения към държавни институции – 15210,00лв.

Общо за годината:  Приходи: 199 078,12лв.; 80,37МРЗ  Разходи: 108939,00лв.; 43,98МРЗ   Разлика: ОСТАТЪК 90139,12лв.; 36,39МРЗ  

С натрупване за периода: Приходи: 470 347,14лв.; 308,07МРЗ   Разходи: 179 700,00лв.; 114,02МРЗ  Разлика: ОСТАТЪК 290 647,14лв.; 194,05МРЗ

За 1996г. ПРИХОДИ: Доходи от стопанска дейност като ЕТ общо 616 766,00лв., като за Й.Б. (ГДД 1506/27.03.97г.)– 600 833,00лв.,и за П.Б. . (ГДД 831/12.03.97г.)– 15933,00лв. Други приходи общо в размер на 222 995,55лв. от изтеглени депозити – 47570,21лв.(10.01.96г.), 27103,44лв.(17.01.96г.); 148321,90лв.(17.01.96г.) - получени дарения от Д.К..

РАЗХОДИ: За издръжка по данни на НСИ за среден разход на човек за месец – общо 217 659,00лв.;  Разходи за данъци, такси и задължения към държавни институции – 16772,00лв. Разходи за придобиване на МПС – 2000,00лв.

Общо за годината: Приходи: 839 761,55лв.; 219,55МРЗ  Разходи: 236 431,00лв.; 61,81МРЗ   Разлика: ОСТАТЪК  603 330,55лв.; 157,73МРЗ  

С натрупване за периода: Приходи 1310 108,69лв.; 527,62МРЗ   Разходи: 416 131,00лв.; 175,83МРЗ  Разлика:  ОСТАТЪК  893 977,69лв.; 351,78МРЗ

Закупеното имущество през 1996г.:

на 16.05.96г.- закупен лек автомобил рег.№ СН6861СЛ, Опел Кадет, W0L000033C2741343 за 2000,00лв. при РАЗПОЛАГАЕМ ОСТАТЪК КЪМ 01.05.96г.: 449 203,69лв.,

За 1997г. ПРИХОДИ: Доходи от трудови правоотношения – 406 970,00лв.; от стопанска дейност като ЕТ, за Й.Б. – 12 202 652,00лв. ; РАЗХОДИ: За издръжка по данни на НОИ за среден разход на човек за месец – общо 1865 991,00лв.;  Разходи за данъци, такси и задължения към държавни институции – 1865 991,00лв. Разходи за придобиване на недвижимо имущество – 5 462 282,40лв.

Общо за годината: Приходи: 12 609 622,00лв.; 371,81МРЗ  Разходи: 7 509 970,40,00лв.; 221,44МРЗ   Разлика: ОСТАТЪК  5 099 651,60,00лв.; 150,37МРЗ  

С натрупване за периода: Приходи: 13 919 730,69лв.; 899,43МРЗ   Разходи: 7 926 101,40лв.; 397,27МРЗ  Разлика: .  ОСТАТЪК 5 993 629,29лв.; 502,16МРЗ

През 1997г. е закупено следното имущество:

• на 18.12.97г.- (ФЛ) - възмездно учредено право на строеж върху апарт. №24 ет.2 с площ 96,40м2. и изба№7- 4,25м2, находящ се в ГР.С. кв.”Н.С.” пар. ІХ, кв.384, НА 127, т.ХІХ,    дело 5812/1997, с вещна стойност по СТЕ  – 3 356 262,40лв.

• на 18.12.97г. (ЕТ) - закупен магазин №3 - 60,49м2 и изба - 41,73м2, находаящ се в сграда в УПИ IX-7403, кв.384,- 543м2;  кв."Н.С.", ГР.С. с вещна ст/ст по СТЕ – 2 106 020,00лв.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ЗАКУПЕНОТО ИМУЩЕСТВО -  5 462 282,40,00ЛВ.;  РАЗПОЛАГАЕМ ОСТАТЪК КЪМ 01.12.97г.:  358 033,69лв.; ПРЕЗ XII.97Г. ОБЩИЯ  ПРИХОД  Е 11 358152,00лв. от трудови доходи и стопанска дейност, ОСТАТЪК В РАЗМЕР НА 5 993 629,29лв.

За 1998г. се установяват следните ПРИХОДИ: Доходи от трудови правоотношения – Й.Б.  614800,00лв. и П.Б. 807800,00лв.; от стопанска дейност като ЕТ, за Й.Б. – 13 735 584,00лв.; Приходи от продажба на МПС – 2000,00лв.; Други приходи 211 795,00лв. – на 17.01.98г. изтеглени два депозити – 31 933,00лв. и 179 802,00лв.

Продадено  движимо и недвижимо имущество за 2000,00лв.:

- на 15.07.98г.- продаден лек автомобил рег.№ СН4737В, Фиат Уно, ZFA14600001422566 за 2000,00лв.

РАЗХОДИ: За издръжка по данни на НОИ за среден разход на човек за месец – общо 3154 287,00лв.;  Разходи за данъци, такси и задължения към държавни

институции – 3138 353,00лв.;

Общо за годината: Приходи: 15 371 979,00лв.; 300,04МРЗ  Разходи: 6 292 640,00лв.; 122,82МРЗ   Разлика: ОСТАТЪК 9 079 339,00лв.; 177,22МРЗ  

С натрупване за периода: Приходи: 29 291 709,69лв. 1199,47МРЗ   Разходи: 14 218 741,40лв.; 488,33МРЗ  Разлика: .  ОСТАТЪК 15 072 968,29лв.; 711,14МРЗ

За 1999г. се установяват следните ПРИХОДИ: Доходи от трудови правоотношения – Й.Б.  1536,00лв. и П.Б.  659,13лв.; от стопанска дейност като ЕТ, за Й.Б. – 2880,00лв.; Приходи от усвоени банкови кредити общо в размер на 48000,00лв.

Усвоени два ипотечни банкови кредита:

- на 10.02.99г.- за 16 000 000,00 неденом.лв. от ЦКБ Сливен; срок на погасяване 11.03.99г.- 11.02.2000г.; Вписано заличаване на 04.11.2002г.

- на 09.08.99г.- за 32 000,00лв. от ЦКБ Сливен; срок на погасяване 15.08.99г.- 05..08.2000г.; Вписано заличаване на 04.12.2001г.

РАЗХОДИ: За издръжка по данни на НСИ за среден разход на човек за месец за периода януари-май 99г. и по данни на НОИ за размера на минималната социална пенсия  на човек за месец (през периода юни-декември 95г. Б. са живели при родителите) – общо 2572,59лв.;  За погасяване на банкови кредити – 19200,00лв.; Разходи за данъци, такси и задължения към държавни институции – 6348,40лв.;

Общо за годината: Приходи: 53075,13лв.; 829,30МРЗ  Разходи: 28120,99лв.; 439,39МРЗ   Разлика: ОСТАТЪК  24 954,14лв.; 389,91МРЗ  

С натрупване за периода: Приходи: 82 366,84лв. 1096,28МРЗ   Разходи: 42 339,73лв.; 585,64МРЗ  Разлика: ОСТАТЪК 40 027,11лв.; 510,63МРЗ

За 2000г. се установяват следните ПРИХОДИ: Доходи от трудови правоотношения – Й.Б.  1808,00лв. и П.Б.  4245,32лв.; от стопанска дейност като ЕТ, за Й.Б. – 5835,16лв.; Приходи от усвоени банкови кредити общо в размер на 53200,00лв.

Усвоен  ипотечен  банков кредит: на 06.04.2000г.- за 50 000,00лв. от ЦКБ Сливен; срок на погасяване 30.06.2000г.- 06.10.2001г.; Вписано заличаване на 04.11.2002г.

РАЗХОДИ: За издръжка по данни на НОИ за размера на минималната социална пенсия  на човек за месец (Б. са живели при родителите) – общо 1920,00лв.;  За погасяване на банкови кредити – 47550,00лв.; За- данъци, такси и задължения към държавни институции – 10,32лв.;

Общо за годината: Приходи: 65 088,48лв.; 864,01МРЗ  Разходи: 49 480,32лв.; 656,82МРЗ   Разлика: ОСТАТЪК 15 608,16лв.; 207,19МРЗ  

С натрупване за периода: Приходи: 147 455,32лв. 1960,29МРЗ   Разходи: 91 820,05лв.; 1242,46МРЗ  Разлика: .  ОСТАТЪК 55 635,27лв.; 717,83МРЗ

За 2001г. се установяват следните ПРИХОДИ: Доходи от трудови правоотношения – Й.Б.  2094,00лв. и П.Б.  1992,89лв.; от стопанска дейност като ЕТ, за Й.Б. – 12342,59лв.; Приходи от усвоени банкови кредити общо в размер на 32000,00лв.

Усвоен  ипотечен  банков кредит: на 13.06.2001г.- за 32 000,00лв. от ЦКБ Сливен; срок на погасяване 15.07.2001г.- 11.06.2002г.; Вписано заличаване – няма данни.

РАЗХОДИ: За издръжка по данни на НОИ за размера на минималната социална пенсия  на човек за месец (Б. са живели при родителите) – общо 2032,00лв.;  Разходи за придобиване на имущество 172 195,00лв.; За погасяване на банкови кредити – 39250,00лв.; За- данъци, такси и задължения към държавни институции – 2002,38лв.;

Общо за годината: Приходи: 48429,48лв.; 555,07МРЗ  Разходи: 215 479,38лв.; 2469,68МРЗ   Разлика: НЕДОСТИГ  -167 049,90лв.; -1914,61МРЗ  

С натрупване за периода: Приходи: 195 884,80лв. 2515,36МРЗ   Разходи: 307 299,43лв.; 3712,14МРЗ  Разлика: .  НЕДОСТИГ за годината -111 414,63лв.; -1196,78МРЗ

През 2001г. е закупено следното имущество:

- на 11.04.01г.(ЕТ) - закупено отстъпено право на строеж в УПИ парц.І кв.473 и сграда на груб строеж ЗП 335м2 и РЗП 732м2 в ГР.С. кв.”М.”, НА 9, т.ІІІ, рег.№3741, дело 302/2001, и пазарна стойност по СТЕ – 170 695,00лв. РАЗПОЛАГАЕМ ОСТАТЪК КЪМ 01.04.01г.: 46 402,94ЛВ., приходи за месеца 373,60лв. т.е. има недостиг на средства  в размер на 128 893,76лв.

- на 04.05.01г.- закупено ½ УПИ вилен имот №6702, част 13 с площ 1500/1900 ид.ч., находящ се в ГР.С. местност „Каменарка” вилна зона „Изток”, н.а. 103, т.ІІІ, рег.№4519, дело 386/2001, и пазарна стойност на сделката – 1500,00лв. разполагаем остатък към 01.05.01г.: -128 893,76лв., приходи за месеца 373,60лв.т.е. липсват средства

За 2002г. се установяват следните ПРИХОДИ: Доходи от трудови правоотн.– Й.Б.  2040,00лв. и П.Б.  2448,00лв.; от стоп. дейност като ЕТ, за Й.Б.– 15364,23лв.; От продадено имущество –193 803,00лв.;

Продадено движимо и недвижимо имущество за 193 803,00лв.:

- на 17.09.02г.(П.Б.)- продаден лек автомобил рег.№ СН5124СС, Мерцедес 190Д, WDB2011221A285170 за 2903,00лв.

- на 14.11.02г.(ЕТ) – продаден магазин №7 – 54,10м2 и склад №7 – 77,00м2 в сутерен на сграда за търговия и услуги в УПИ парц.І кв.473 в ГР.С. кв.”М.”, НА   193, т.VІ, рег.№8616, дело 815/2002,  – 67570,00лв.

- на 10.12.02г.(ЕТ) – продаден офис – 58,00м2 в партер на сграда за търговия и услуги в УПИ парц.І кв.473 в ГР.С. кв.”М.”, НА 167, т.VІІ, рег.№9648, дело 962/2002, и пазарна стойност по СТЕ – 62900,00лв.

- на 11.12.02г.(ЕТ) – продаден магазин за строит.материали – 60,00м2 в партер  и склад – 36,00м2 в сутерен на сграда за търговия и услуги в УПИ парц.І кв.473 в ГР.С. кв.”М.”, НА 174, т.VІІ, рег.№9672,  дело 968/2002,и пазарна стойност по СТЕ 60 430,00лв.

РАЗХОДИ: За издръжка по данни на НОИ за размера на мин.социална пенсия  на човек за месец (Б. са живели при родителите) – общо 2185,92лв.;  Разходи за погасяване на банкови кредити – 24000,00лв.; За- данъци, такси и задължения към държавни институции – 3482,87лв.;

Общо за годината: Приходи: 213 655,23лв.; 2136,55МРЗ  Разходи: 38 258,80лв.; 382,59МРЗ   Разлика: ОСТАТЪК  175 396,43лв.; 1753,96МРЗ  

С натрупване за периода: Приходи: 409 540,03лв. 4651,91МРЗ   Разходи: 345 558,22лв.; 4094,73МРЗ  Разлика: ОСТАТЪК 63 981,81лв.; 557,18МРЗ

През 2002г. е придобито следното имущество: два автомобила на лизинг

- на 20.08.2002г. (ЕТ) – Договор №3691 за отдаване на лизинг товарен автомобил CITROEN BERLINGO FG, шаси VF7MCWJZF65865020, двигател 10DXCA6011686; бял с рег.№ С9246МВ на лизингова стойност 11052,00евро с включен ДДС. (21615,83лв.) При получаване на лизинговия обект лизингополучателя заплаща 10% първоначална вноска в размер на 1105,00евро с ДДС (2161,19лв.) и заплаща остатъка на 23 месечни равни вноски в размер на 432,00евро с ДДС всяка (844,92лв.)

Месец 08.02г. - първоначална вноска в размер на 2161,19лв. – липсва разполагаем остатък към 01.08.02г., приходи за месеца 374,80лв., т.е. липсват средства  за вноската

Месец 09.02г. – месечна вноска в размер на 844,92лв. липсва разполагаем остатък към 01.09.02г., но тъй като има приходи за месеца 3277,80лв. /вкл. от продажба на имущество – мпс/, т.е. има средства  за вноската

Месец 10.02г. – месечна вноска в размер на 844,92лв.: липсва разполагаем остатък към 01.10.02г.като има приходи за месеца 374,80лв. т.е. липсват средства  за вноската

Месец 11.02г. – месечна вноска в размер на 844,92лв.: липсва разполагаем остатък към 01.11.02г., но приходите за месеца са 67 944,80лв. /вкл. от продажба на недвижимо имущество/, т.е. има средства  за вноската

Месец 12.02г. – месечна вноска в размер на 844,92лв. липсва разполагаем остатък към 01.12.02г.: приходи за месеца 139 069,03лв. /вкл. от продажба на недвижимо имущество/, т.е. има средства  за вноската

- на 09.12.2002г. (ЕТ) –  Договор за лизинг №4030 за отдаване на лизинг лек автомобил CITROEN BERLINGO MPS, шаси VF7GJRHYB93004305, двигател 10DYLW3000586; сив с рег.№ С9052МН на лизингова стойност 15588,00евро с включен ДДС (30487,47лв.) При получаване на лизинговия обект лизингополучателя заплаща 10% първоначална вноска в размер на 1559,00евро с ДДС (3049,14лв.) и заплаща остатъка на 35 месечни равни вноски в размер на 401,00евро с ДДС всяка (784,29лв.)

Месец 12.02г.- първоначална вноска в размер на 3049,14лв. липсва разполагаем остатък към 01.12.02г.; приходи за месеца 139 069,03лв. /вкл. от продажба на недвижимо имущество/, т.е. има средства  за вноската

За 2003г. се установяват следните ПРИХОДИ: Доходи от трудови правоотношения – Й.Б.  2400,00лв. и П.Б.  2529,12лв.; Приходи продадено недвижимо имущество общо  – 140 995,00лв.; От усвоени банкови кредити – 243 674,90лв.

Усвоени  ипотечни  банкови кредити за 243 674,90лв.:

- на 27.03.2003г.(ЕТ)- за 35 000,00лв. от Банка Хеброс АД Сливен; срок на погасяване 25.04.2003г.- 20.03.2007г.; Вписано заличаване – няма данни.

- на 23.04.2003г.(ЕТ)- за 30 000,00лв. от Банка Хеброс АД Сливен; срок на погасяване 21.05.2003г.- 20.10.2004г.; Вписано заличаване – 08.04.2005г..

- на 18.06.2003г.(ЕТ)- за 30 000,00 евро /58 674,90лв/. от Райфайзенбанк Е АД; срок на погасяване 18.06.2003г.- 15.05.2006г.; Вписано заличаване – 29.12.2003г.,     т.е. предсрочно погасен чрез рефинансиране с кредит от ОББ АД

- на 29.12.2003г.(ЕТ)- за 120 000,00лв. от ОББ  АД Сливен; срок на погасяване до 20.04.2024г.; Вписано заличаване – 20.04.2005г.. т.е. предсрочно погасен.

Продадено  движимо и недвижимо имущество за 140 995,00лв.:

- на 21.01.03г.(ЕТ) – продадена компютърна зала – 48,00м2 в партер на сграда за търговия и услуги в УПИ парц.І кв.473 в ГР.С. кв.”М.”, НА 75, т.V, рег.№1413, дело 46/2003, и пазарна стойност по СТЕ – 51590,00лв.

- на 21.01.03г.(ЕТ) – продаден магазин за промишлени стоки – 49,00м2 в партер на сграда за търговия и услуги в УПИ парц.І кв.473 в ГР.С. кв.”М.”, НА 76, т.V, рег.№1414, дело 47/2003,  пазарна стойност по СТЕ -  40685,00лв.

- на 30.01.03г.(ЕТ) – продаден кафе-аперитив – 73,00м2 в сутерен на сграда за търговия и услуги в УПИ парц.І кв.473 в ГР.С. кв.”М.”, НА 107, т.V, рег.№1758, дело 77/2003, и пазарна стойност по СТЕ – 48720,00лв.

РАЗХОДИ: За издръжка по данни на НОИ за размера на мин.социална пенсия  на човек за месец (Б. са живели при родителите) – общо 2332,80лв.;  Разходи за покупка на имущество– 517 496,00лв.; За придобиване на МПС- товарен автомобил и лизингови вноски -  общо 21 550,52лв.; За погасяване на банкови кредити – 85 479,27лв.; За- данъци, такси и задължения към държавни институции – 7785,17лв.;

През 2003г. е придобито следното имущество  за 517 496,00лв: Общо за годината: Приходи: 389 599,02лв.; 3541,81МРЗ  Разходи: 634 643,76лв.; 5769,49МРЗ   Разлика: НЕДОСТИГ  245 044,74лв.; 2227,68МРЗ   и с натрупване за периода: Приходи: 799 139,05лв. 8193,72МРЗ   Разходи: 980 201,98лв.; 9864,22МРЗ  Разлика: недостиг 181 062,93лв.; 1670,50МРЗ, като така установеният недостиг от средства се отнася за недвижимите имоти и МПС според рекапитулацията към момента на придобиването им, както следва:

-от 01.01.03г.(ЕТ) – ежемесечни лизингови вноски за двата автомобила общо в размер на 1629,21лв.; За периода януари – септември 2003г. по рекапитулация има  разполагаеми   остатъци ,  т.е. има средства за   вноските

- на 03.04.03г.(ЕТ) - закупен ПИ № ХVII кв.22, с площ 1132м2 и склад с площ 864м2 , находящ се във вилна зона „Изток”, местността К., ГР.С., НА 150, т.VІ, рег.№3578, дело220/2003, и  вещна стойност по СТЕ – 250 410,00лв. разполагаем остатък към 01.04.03г.: 235 401,09лв. и приходи за месеца  30410,80лв., общо 265811,89лв. т.е. има средства за покупката

- на 03.06.03г.(ФЛ) - закупен ПИ № ІХ-7403, с площ 126м2, находящ се в ГР.С. кв.384, НА 172, т.VІІ, рег.№5410, дело465/2003, и пазарна стойност по СТЕ  – 1900,00лв.

Разполагаем остатък към 01.06.03г.: 3748,31лв., и приходи за месеца  59085,70лв./в т.ч. банков кредит/, т.е. има средства за покупката

- на 15.09.03г.(ЕТ) - закупен товарен автомобил рег.№ СН9848СС, Газ66, рама№1994М102  с пазарна стойност по САТЕ 2000,00лв. разполагаем остатък към 01.09.03г.: 41 349,71лв. и приходи за месеца  410,32лв, т.е. има средства за покупката

- на 17.10.03г. (ЕТ) - закупен ПИ № LV кв.22, с площ 865м2 и склад с площ 865м2 , находящ се в П.З. ГР.С., НА 150, т.Х, рег.№10542, дело962/2003, и вещна стойност по СТЕ – 236 646,00лв.

    Месец 10.03г. – месечни ЛИЗИНГОВИ вноски за двете МПС в размер на 1629,21лв. разполагаем остатък към 01.10.03г.: 33 090,97лв. и приходи за месеца  410,32лв т.е. има  недостиг на средства за покупката   на недвижимия имот и  за  вноската  общо  в размер  на  209 813,29лв.

    Месец 11.03г. – месечни ЛИЗИНГОВИ вноски за двете МПС в размер на 1629,21лв. липсва разполагаем остатък към 01.11.03г.: като приходите за месеца са 410,80лв Т.Е. липсват  средства за вноските

- на 18.12.03г. (ФЛ) - закупена нива 9,976дка ІV кат. ПИ № 024046, находяща се в местността К., С.Г., общ.Сливен,  НА 68, т. ІV, рег.№5273, дело582/2003, и  пазарна стойност по СТЕ – 2600,00лв.

- на 30.12.03г. (ФЛ) - закупен УПИ № XVII – 6898, кв.373 с площ 498м2, находящ се в ГР.С., ул.”Ч.М.” с  пазарна стойност по СТЕ - 15930,00лв. и УПИ № XI-6899, кв.373  с площ 313м2, находящ се в ГР.С., ул.”П.Х.”,  НА 72, т. Х, рег.№9824, дело841/2003, и  пазарна стойност по СТЕ - 10010,00лв. или общо за двата 25 940,00лв.    закупено имущество за м.ХІІ - общо за 28 540,00лв.,

   месец 12.03г. – месечни лизингови вноски за двете МПС в размер на 1629,21лв. липсва разполагаем остатък към 01.12.03г. ПРИХОДИ за месеца  120 410,80лв., в т.ч. ипотечен банков кредит, който в последствие е погасен предсрочно на 20.04.2005г.  т.е. има  средства  за покупките  и  за вноските, като разходите по погасяването се разпределят и имат значение относно изводите за придобитото през 2004г. и 2005г. имущество.

За 2004г. се установяват следните ПРИХОДИ: Доходи от трудови правоотношения – Й.Б.  2400,00лв. и П.Б.  2792,55лв.; Приходи от стопанска дейност като ЕТ на П.Б. – 1980,00лв.; Продадено имущество общо  за 117 336,56лв.; От усвоени банкови кредити 160 000,00лв.

Усвоен  ипотечен  банков кредит за 160 00,000лв.: на 30.03.2004г.(ЕТ)- за 160 000,00лв. от Банка Хеброс АД Пловдив; срок на погасяване до 20.03.2008г.; Вписано заличаване – няма данни.

През 2004г. е продадено  движимо и недвижимо имущество за 117 336,56лв.:

- на 18.03.04г.(ЕТ) – продадено на „Джорданс 2” ООД, кафе-аператив ет.1, 92,00м2  и открита тераса 4 – 228,00м2  в сграда за търговия и услуги в УПИ парц.І кв.664 в ГР.С. кв.”М.”, ул."Б.Ш." №*; НА 61, т.V, № от дв.вх.рег.№1474/2004, и стойност по дневник покупки по ДДС – 16 522,70лв.

- на 29.12.04г.(ЕТ) – продаден на „Джорданс 2” ООД, маг. за пром.стоки № * – 60,49м2  и изба – 41,73м2  в сграда за търговия и услуги в УПИ ІХ-7403 кв.384 в ГР.С. кв.”Н.С.”, НА 177, т.XХIХ,№ от дв.вх.рег. №9340/2004,и стойност по дневник покупки по ДДС – 10 587,69лв.

- на 29.12.04г.(ЕТ) – продадени на „Джорданс 2” ООД, ПИ №XVII, кв.22 – 865м2  и склад – 865м2  и ПИ №LVI, кв.22 – 1132м2  и склад – 864м2 в ГР.С. П.З., НА 178, т.XХIХ,№ от дв.вх.рег. №9341/2004, двата имота със стойност по дневник покупки по ДДС – 27 795,07лв.          

- на 29.12.04г.(ЕТ) – продаден маг. за пром.стоки № 4, ет.1 – 36,00м2  и склад –  36,00м2  в сграда за търговия и услуги в УПИ парц.І кв.473 в ГР.С. кв."М.”, НА 180, т.ХI, рег.№14474, дело 1897/2004 и пазарна стойност по СТЕ - 55 700,00лв.

РАЗХОДИ: За издръжка по данни на НОИ за размера на мин.социална пенсия  на човек за месец (Б. са живели при родителите) – общо 2484,00лв.;  За придобиване на МПС- лек автомобил и лизингови вноски - общо 17 770,84лв.; За погасяване на банкови кредити – 61 212,34лв.; За данъци, такси и задължения към държавни институции – 1328,44лв.;

Закупено движимо и недвижимо имущество:

-   от 01.01.05г.(ЕТ) – ежемесечни лизингови вноски за двата автомобила в размер на 1629,21лв. за периода януари – август и от септември до декември за  лекия автомобил в размер на 784,29лв.;

-   Месец 01.04г. – месечна ЛИЗИНГОВА вноска 1629,21лв. Разполагаеми към 01.01.-недостиг 181 062,93лв. И приходи за месеца  412,00лв т.е.  Липсват средства

-   Месец 02.04г. – месечна ЛИЗИНГОВА вноска 1629,21лв. Разполагаеми към 01.02.-недостиг 186 160,14лв. И приходи за месеца  612,00лв т.е.  Липсват средства;

-   Месец 03.04г. – месечна ЛИЗИНГОВА вноска 1629,21лв. Разполагаеми към 01.03.-недостиг 192 117,79лв. И приходи за месеца  177 004,52лв т.е.  Има средства;

-   Месец 04.04г. – месечна ЛИЗИНГОВА вноска 1629,21лв. Разполагаеми към 01.04.-недостиг 22 180,48лв. И приходи за месеца  486,73лв т.е.  Липсват средства;

-   Месец 05.04г. – месечна лизингова вноска 1629,21лв. Разполагаеми към 01.02.-недостиг 28 117,96лв. И приходи за месеца  400,00лв т.е.  Липсват средства

На 13.05.04г.(ЕТ) – закупен лек автомобил УАЗ 469, рег.№СН3345НС и пазарна стойност по САТЕ - 1600,00лв. Разполагаем остатък към 01.05.04г.: недостиг от 28 117,96лв., приходи за месеца 400,00лв., т.е. Липсват средства за покупката

Месец 06.04г. – месечна лизингова вноска 1629,21лв. Разполагаеми към 01.06.- недостиг 35 742,17лв. И приходи за месеца  400,00лв т.е.  Липсват

Месец 07.04г. – месечна лизингова вноска 1629,21лв разполагаеми към 01.07.- недостиг 41 778,38лв. И приходи за месеца  400,00лв т.е.  липсват средства

Месец 08.04г. – месечна лизингова вноска 1629,21лв. Разполагаеми към 01.08.- недостиг 47 814,59лв. И приходи за месеца  400,00лв т.е.  Липсват средства;

Месец 09.04г. – месечна лизингова вноска 784,29лв. Разполагаеми към 01.09.- недостиг 53 850,80лв. И приходи за месеца  400,00лв т.е.  Липсват средства

Месец 10.0г. – месечна лизингова вноска 784,29лв. Разполагаеми към 01.10.- недостиг 59 042,09лв. И приходи за месеца  400,00лв т.е.  Липсват средства

Месец 11.04г. – месечна лизингова вноска 784,29лв. Разполагаеми към 01.11.- недостиг 68 033,38лв. И приходи за месеца  400,00лв т.е.  Липсват

Месец 12.04г. – месечна лизингова вноска 784,29лв. Разполагаеми към 01.12.- недостиг 74 939,34лв. И приходи за месеца  103 193,86лв т.е.  Има средства

Общо за годината: Приходи 284 509,11лв.; 2370,91МРЗ  Разходи: 82 795,62лв.; 689,96МРЗ   Разлика: ОСТАТЪК  201 713,49лв. 1680,95МРЗ  

С натрупване за периода: Приходи 1083 648,16лв. 10564,63МРЗ   Разходи: 1062 997,60лв.; 10 554,18МРЗ  Разлика: остатък 20 650,56лв.; 10,45МРЗ

За 2005г. се установяват следните ПРИХОДИ: Доходи от трудови правоотношения – Й.Б.  2640,00лв. и П.Б.  2640,00лв.; Приходи от стопанска дейност като ЕТ на П.Б. – 5147,94лв.; Продадено имущество общо  за  94 534,00лв.;

Продадено  движимо и недвижимо имущество за 97156,00лв.:

- на 25.01.05г.(ФЛ) - продаден лек автомобил рег.№ СН6861А, Опел Кадет, W0L000033C2741243 за пазарна стойност по САТЕ  - 1200,00лв.

- на 10.10.05г. .(ФЛ) - продаден апартамент №24 ет.2 с площ 96,40м2. и изба№7- 4,25м2, находящ се в ГР.С. кв.”Н.С.” УПИ ІХ-7403, кв.384, НА 177, т.І, рег.№1978, дело156/2005, - пазарна стойност по СТЕ - 49 400,00лв.

- на 13.10.05г. .(ФЛ) -  л.а. рег.№ СН4448НС, Ауди ТТ Родстар, TRUZZZ8NX31012033 за 35356,00лв. пазарна стойност по САТЕ 35 356,00лв.

- на 15.11.05г.- .(ФЛ) - продадено УПИ №6702, част 13 с площ 950м2, находящ се в ГР.С. местност „Каменарка” вилна зона „Изток”, НА 196, т.VІІІ, рег.№12388, дело 1401/2005,– пазарна стойност по СТЕ 7600,00лв.

- на 15.11.05г. .(ФЛ) - продадена на „Джорданс” ЕООД нива 9,976дка 4кат., находяща се в местността К., С.Г., общ.Сливен, НА 195, т.VІ, рег.№12386, дело 1400/2005,– стойност по дневник покупки по ДДС -  978,00лв. 

РАЗХОДИ: За издръжка по данни на НОИ за среден разход на човек за месец – общо 7817,64лв.;  За придобиване на МПС и лизингови вноски – общо 44 767,48лв.;  За погасяване на банкови кредити – 107 569,04лв.; За- данъци, такси и задължения към държавни институции – 2278,59лв.;

Общо за годината: Приходи: 104 961,94лв.; 699,75МРЗ  Разходи: 162 432,75лв.; 1082,89МРЗ   Разлика: недостиг  57 470,81лв.; 383,14МРЗ  

С натрупване за периода: Приходи 1 188 610,10лв. 11264,38МРЗ   Разходи: 1 225 430,35лв.; 11637,07МРЗ  Разлика: недостиг 36 820,25лв.; 372,69МРЗ, който се отнася за следното закупено движимо имущество през 2005г. според рекапитулацията към момента на разходите за придобиването му:

- от 01.01.05г.(ЕТ) – ежемесечни лизингови вноски за лекия автомобил в размер на 784,29лв.; За периода януари – април 2005г. по рекапитулация има  разполагаеми   остатъци ,  т.е. има средства за   вноските

    месец 01.05г. – месечна лизингова вноска 784,29лв. Разполагаеми към 01.01.- 20 650,56лв. И приходи за месеца  1640,00лв т.е.  има средства

    месец 02.05г. – месечна лизингова вноска 784,29лв. Разполагаеми към 01.02.- 14 877,52лв. И приходи за месеца  440,00лв т.е.  има средства

    месец 03.05г. – месечна лизингова вноска 784,29лв. Разполагаеми към 01.03.- 8 836,83лв. И приходи за месеца  440,00лв т.е.  има средства

    месец 04.05г. – месечна лизингова вноска 784,29лв. Разполагаеми към 01.04.- 1 658,07лв. И приходи за месеца  440,00лв т.е.  има средства

    месец 05.05г. – месечна лизингова вноска 784,29лв. Разполагаеми към 01.05.-недостиг 50 122,05лв. И приходи за месеца  440,00лв т.е.  липсват средства

    месец 06.05г. – месечна лизингова вноска 784,29лв. Разполагаеми към 1.06.- недостиг 56 027,65лв. И приходи за месеца  440,00лв т.е.  липсват средства

    месец 07.05г. – месечна лизингова вноска 784,29лв. Разполагаеми към 01.07.- недостиг 61 941,17лв. И приходи за месеца  440,00лв т.е.  липсват средства

    месец 08.05г. – месечна лизингова вноска 784,29лв. Разполагаеми към 01.08.- недостиг 67 862,09лв. И приходи за месеца  440,00лв т.е.  липсват средства

    месец 09.05г. – месечна лизингова вноска 784,29лв. Разполагаеми към 01.09.- недостиг 73 952,27лв. И приходи за месеца  440,00лв т.е.  липсват средства

    месец 10.05г. – месечна лизингова вноска 784,29лв. Разполагаеми към 01.10.- недостиг 79 957,79лв. И приходи за месеца  85 196,00лв т.е.  има средства

    месец 11.05г. – месечна лизингова вноска 784,29лв. Разполагаеми към 01.11.- недостиг 79 957,79лв. И приходи за месеца  9018,00лв т.е.  има средства

    месец 12.05г. – месечна лизингова вноска 784,29лв. Разполагаеми към 01.12.- недостиг 79 957,79лв. И приходи за месеца  5587,94лв т.е.  има средства

- на 13.10.05г.-  л.а. Рег.№ сн4448нс, ауди тт родстар, truzzz8nx31012033 за 35356,00лв. Разполагаем остатък към 01.10.05г.: недостиг от 79 957,79лв.; приходи за месеца  85 196,00лв./вкл. От продажба на недвижим имот/, т.е. има средства  за  покупката

За 2006г. се установяват следните ПРИХОДИ: Доходи от трудови правоотношения – Й.Б.  2640,00лв. и П.Б.  2640,00лв.; Приходи от стопанска дейност като ЕТ общо 6903,97лв. - на Й.Б. – 1781,40лв. и на  П.Б. – 5122,57лв.;

РАЗХОДИ: За издръжка по данни на НОИ за среден разход на човек за месец – общо 8944,44лв.;  Разходи за погасяване на банкови кредити – 59 096,04лв.; За- данъци, такси и задължения към държавни институции – 204,64лв.;

Общо за годината: Приходи: 12 183,97лв.; 76,15МРЗ  Разходи: 68 245,12лв.; 426,53МРЗ   Разлика: НЕДОСТИГ  56 061,15лв.; 350,38МРЗ  

С натрупване за периода: Приходи 1 200 794,07лв. 11 340,53МРЗ   Разходи: 1 293 675,47лв.; 12 063,60МРЗ  Разлика: недостиг 92 881,40лв.; -723,07МРЗ, но през годината няма придобито имущество – посочено за отнемане.

За 2007г. ПРИХОДИ: Доходи от трудови правоотношения – Й.Б.  2640,00лв. и П.Б.  2640,00лв.; Приходи от стопанска дейност като ЕТ общо 5748,62лв. - на Й.Б. – 1504,28лв. и на  П.Б. – 4244,34лв.;

РАЗХОДИ: За издръжка по данни на НОИ за среден разход на човек за месец – общо 10 875,04лв.;  Разходи за погасяване на банкови кредити – 48 974,01лв.; За данъци, такси и задължения към държавни институции – 463,39лв.;

Общо за годината: Приходи: 11 028,62лв.; 61,27МРЗ  Разходи: 60 312,44лв.; 335,07МРЗ   Разлика: НЕДОСТИГ  49 283,82лв.; -273,80МРЗ

С натрупване за периода: Приходи 1 211 822,69лв. 11 401,80МРЗ   Разходи: 1 353 987,91лв.; 12 398,67МРЗ  Разлика: недостиг 142 165,22лв.; -996,87МРЗ, като през годината няма придобито имущество – посочено за отнемане.

За 2008г. се установяват следните ПРИХОДИ: Доходи от трудови правоотношения – Й.Б.  2880,00лв. и П.Б.  2880,00лв.; РАЗХОДИ: За издръжка по данни на НОИ за среден разход на човек за месец – общо 12 707,32лв.;  Разходи за погасяване на банкови кредити – 17 900,00лв.; За данъци, такси и задължения към държавни институции – 658,74лв.;

Общо за годината: Приходи: 5 760,00лв.;  26,18МРЗ  Разходи  35 026,06лв.; 159,21МРЗ   Разлика: недостиг  29 266,06лв.; 133,03МРЗ  

С натрупване за периода: Приходи 1 217 582,69лв. 11 430,98МРЗ   Разходи: 1 389 013,97лв.; 12 557,88МРЗ  Разлика: недостиг -171 431,28лв.; -1126,90МРЗ за закупеното МПС: на 17.07.08г. .(ЕТ) -  т.а. рег.№ СН5655АН, Мерцедес 609Д, двигател/рама WDB66800310782792 за пазарна стойност по САТЕ - 3760,00лв. разполагаем остатък към 01.07.08г.: недостиг от 157 575,20лв.; приходи за месеца  480,00лв., т.е. липсват  средства  за  покупката

За 2009г. се установяват следните ПРИХОДИ: Доходи от трудови правоотношения – Й.Б.  7199,11лв. и П.Б.  7200,00лв.;

РАЗХОДИ: За издръжка по данни на НОИ за среден разход на човек за месец – общо 12 990,92лв.;  Разходи за погасяване на банкови кредити – 14 550,00лв.; За данъци, такси и задължения към държавни институции – 65,76лв.;

Общо за годината: Приходи: 14 399,11лв.;  60,00МРЗ  Разходи  27 606,68лв.; 115,03МРЗ   Разлика: НЕДОСТИГ  13 207,57лв.; -55,03МРЗ  

С натрупване за периода: Приходи 1 231 981,80лв. 11 490,98МРЗ   Разходи: 1 416 620,65лв.; 12 672,91МРЗ  Разлика: недостиг 184 638,82лв.; -1181,93МРЗ, като през годината няма посочено за отнемане имущество

За 2010г. се установяват следните ПРИХОДИ: Доходи от трудови правоотношения – Й.Б.  12 000,00лв. и П.Б.  10 393,03лв.;

РАЗХОДИ: За издръжка по данни на НОИ за среден разход на човек за месец – общо 13 114,56лв.; За данъци, такси и задължения към държавни институции – 8038,00лв.;

Общо за годината: Приходи: 22 393,03лв.;  93,30МРЗ  Разходи  21 152,56лв.; 88,14МРЗ   Разлика: ОСТАТЪК  1240,47лв.; 5,17МРЗ  

С натрупване за периода: Приходи 1 254 374,83лв. 11 584,28МРЗ   Разходи: 1 437 773,21лв.; 12 761,05МРЗ  Разлика: недостиг -183 398,38лв.; -1176,76МРЗ, като през годината няма придобити недвижими имоти и МПС

За 2011г. се установяват следните ПРИХОДИ: Доходи от трудови правоотношения – Й.Б.  3000,00лв. и П.Б.  2648,09лв.; РАЗХОДИ: За издръжка по данни на НОИ за среден разход на човек за месец – общо 3 098,76лв.; За данъци, такси и задължения към държавни институции – 37,65лв.;

Общо за годината: Приходи: 5648,09лв.;  23,53МРЗ  Разходи  3136,41лв.; 13,07МРЗ   Разлика: ОСТАТЪК  2511,68лв.; 10,47МРЗ  

С натрупване за периода: Приходи: 1 260 022,92лв. 11607,81МРЗ   Разходи: 1 440 909,62лв.; 12 774,12МРЗ  Разлика: недостиг -180 886,70лв.; -1166,30МРЗ, като няма посоченто за отнемане имущество

По отношение на възможността на юридическите лица да придобият посоченото в мотивираното искане имущество, което априори изключва придобиването му и съответно внасянето му от ответника Й. Б. на съдебно икономическите експретизи съдът възлажои изследването на паричните потоци. Когато става дума за ЮЛ отчетът за паричните потоци е важно средство за финансов анализ за разлика от ФЛ, при които няма задължение за водене на лично или семейно счетоводство, респективно няма специален регламент за проследяване на паричните потоци.

СИЕ проследява нетният паричен поток (съобразно наличните доказателства) – като прави изчисления за разликата между постъпленията и плащанията. Трябва да отбележим, че аналогично на физическите лица и за стопанските субекти е възможно придобиване на активи при наличие на задължения. Поради тази причина при изчисленията за рекапитулация СИЕ използва понятието „разполагаем остатък”, който се получава като резултат от приходи намалени с разходите, без обаче приходите за даден период да покриват недостиг на средства за предишен период.

За целите на експертизата са ползвани приложените по делото документи, протоколите от СЗ и приложените доказателства. Извършени са справки в териториалните поделения на НАП, НОИ, НСИ, АВ, Агенцията по геодезия, картография и кадастър и са проверени преписки и данни, отнасящи се за „Джорданс” ЕООД и „Джорданс 2” ООД. Водена е кореспонденция с НАП Сливен и след първоначалния отказ, с изх.№ 20-18-1580/18.06.2012г. и Приемо-предевателен протокол от 19.06.2012г. са предоставени справки и копия на документи – общо над 494 листа и с писмо изпратено на 22.06.2012г. /получено на 02.07.2012г./ допълнително са предоставени още справки ДОС за задълженията на лицата, ГДД и СД по ЗДДС – общо 64 листа.  Извършена е и проверка в счетоводството на двете дружества във връзка с поставените задачи на СИЕ. Предоставени са оборотни ведомости; извлечения от счетоводни сметки и справки.

Тъй като на СИЕ е поставена задача всички данни да се обобщят и да се даде отговор година по година за проверявания период „Джорданс” ЕООД  има ли положителен финансов резултат и да ли е било възможно да придобие процесното имущество в констативно съобразителната част на СИЕ са изложението в основната експертиза общите данни за дружеството, и след това изследва конкретните сделки по години, като за целите на съдебното производство данните са съобразени в анализа за реализираните от всеки от ответниците приходи и разходи, на базата на които съдът приема, че са разполагали или не със средства от законен източник с оглед обстоятелствата, които приема за доказани.

„ДЖОРДАНС” ЕООД, е действащо и към момента и осъществяваната стопанска дейност е основно добив и търговия с твърдо гориво – дърва за огрев и транспортни услуги.

Счетоводното обслужване от регистрацията до сега се осъществява от В.С., първоначално като ЕТ „Славова- В.С.”, а след 2007г. като „ВС-Консулт” ЕООД.

По въпроса дали дружествата водят и водили ли са правилно и годно счетоводството си заключенията по СИЕ се базират на данни от проверки в НАП за процесния период, за извършени ревизии по отношение на дейността  на „Джорданс”ЕООД и „Джорданс 2”ООД и констатациите по тях.

Относно правилното водене счетоводството на фирмата:

Поради липсата на специфични знания и умения повечето търговски предприятия, както и ЕООД ”Джорданс”, възлагат воденето на счетоводствата си на специализирани счетоводни фирми.

Счетоводната  дейност е основно регламентирана в Закона за счетоводството. Той урежда изискванията към всеобхватността и достоверността на счетоводните системи (счетоводствата) в предприятията. Предприятията осъществяват счетоводното записване на стопанските операции в хронологичен ред, съответстващ на извършването им. Задължителни за спазване са счетоводните принципи: текущо начисляване; действащо предприятие; предпазливост; съпоставимост между приходите и разходите;  предимство на съдържанието пред формата; запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период;  независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс.

Текущото счетоводно отчитане се организира по реда, определен в ЗС, практически се избра от обслужващия счетоводител и се утвърждава от ръководството на предприятието (управител или собственик) чрез индивидуалния сметкоплан. Основен елемент на счетоводната политика са счетоводните документи и документооборота. Биват хартиени или технически носители на счетоводна информация, класифицирани като първични, вторични и регистри. С първичните документи обичайно борави собственика или управителя на предприятието. Вторичните документи и регистрите са носители на преобразувана (обобщена или диференцирана) информация, получена от първичните счетоводни документи и се съставят от счетоводител.

Освен текущото водене на счетоводството ангажимент на специализираното  счетоводно предприятие или обслужващия счетоводител са разчетите с държавния бюджет; деклариране на данни пред НАП и другите държавни и общински институции във връзка с дейността на обслужваната фирма/предприятие.

СИЕ не е правила пълна проверка на документацията (технически не възможно в рамките на времето и за целите на настоящото съдебнсо производство), но с оглед наблюденията по повод изисканата и предоставена информация заключението на вещото лице – потвърдено и в с.з. е, че документацията е надлежно обработена и съхранена. Проверените счетоводните операции са изпълнени в съответствие със изискванията на законодателството.

 Относно ревизии извършвани на фирмата:

 От извършената проверка в НАП Сливен е установено, че на дружеството „Джорданс” ЕООД са  извършени две данъчни ревизии, завършили с ревизионни актове, които са обжалвани по законовия ред.

Първата  ревизия е завършила с РА № 2000162/24.09.2007г.

В хода на ревизията са проверени и установени задължения по видове и периоди, както следва: Корпоративен данък – от регистрацията 2004г., 2005г. и 2006г.; ДДС – от регистрацията 12.2004г. до 03.2007г.; Вноски за ДОО – от регистрацията 01.2004г. до 03.2007г.; Вноски за НЗОК – от регистрацията 01.2004г. до 03.2007г.

Данъчните органи са констатирали, че се прилага двустранно счетоводно записване. Твърди се,  че не са отчетени приходи за 2005г. и 2006г. с което е нарушен чл.4 от ЗСч (но акт за нарушение не е съставен и няма НП за такова нарушение). Облагането е по реда на чл.122, ал.2,т.3 и т.4 от ДОПК. Основните констатации са:

По ЗДДС – не е признат данъчен кредит /16150,28лв./ за 12.2006г. по сделка с ЕТ ”Диян Николов” за покупка на производствена сграда в П.З. ГР.С. (ф-ра 95/01.12.06г. и НА № 24,т.IIІ, рег.№4605, дело255/2006), тъй като ЕООД ”Джорданс” е платило ДДС на доставчика през 05.2007г.

Корпоративен данък – за 2005г.: не признават счетоводни операции за осчетоводената загуба от патентна дейност (Дт501/Кт124) в размер на 5838,27лв. и за разчети със собственици (Дт501/Кт493) в размер на 9721,31лв. В резултат извеждат заключение, че изразходваните средства превишават тези с които дружеството е разполагало и общата сума от 15559,58лв. третират като укрит приход.

Изискана е информация относно произхода на средствата с които е финансирана дейността и освен счетоводни документи, дружеството представя и договори за заем между ЕООД ”Джорданс” и Райфайзенбанк ЕАД /за 21000лв./; „Ти Би Ай Лизинг”/за 140565,49лв./ и  ФЛ Й.Б. и ОББ АД /за 120000,00лв./-неосчетоводен. Констатациите за 2006г. са аналогични, като за укрит приход се счита сумата от 119386,71лв.  т501/Кт497)

Вноски за ДОО, ДЗПО и НЗОК – не са констатирани нарушения, за три месеца са доначислени вноски на обща стойност под 50,00лв.

Крайния резултат от ревизията, след извършено прихващане на суми от ДДС за възстановяване е задължения общо в размер на 27239,72лв. (главници - 23676,96 и лихви общо 3562,76). Главниците по видове: ДДС – 3390,04лв.; КДанък – 20241,88лв.; ДОО – 45,04лв.

Втората  ревизия е завършила с РА № 02-1101116 от 13.10.11г.  и с РА № 02-1101116 от 08.11.11г.  е извършена поправка на очевидни фактически грешки.

Проверката в НАП Сливен е установила че с РА № 02-1101116 от 13.10.11г. са установени задължения с общ размер 116270,04лв. като в голямата си част /68363,49лв./ са ДДС. Ревизията определя задължения по видове и периоди, както следва: Корпоративен данък –   2007г., 2008г.,2009г.и 2010г.; ДДС – от 04.2007г. до 02.2011г.; Вноски за ДОО и ДЗПО– от 04.2007г. до 02.2011г.; Вноски за НЗОК – от 04.2007г. до 02.2011г.

РА е обжалван, извършена е проверка за поправка на очевидна фактическа грешка и издаден нов РА № 02-1101116 от 08.11.11г. с общ размер на дължимата сума за всички видови данъци, вкл. лихвите - 111015,96лв. Основните констатации са във връзка с непризнат данъчен кредит по повод извършени насрещни проверки на доставчици във връзка със сделки за добив на дървесина и СМР.

Ревизионния акт е обжалван и потвърден изцяло с Решение 11/12.01.2012г. на Директора на ОУИ Бургас при ЦУ на НАП. Същото е обжалвано пред Административен съд Бургас и към момента е във съдебна фаза.

 ДМА са всички придобити и контролирани от предприятието ресурси, предназначени за дейността със стойност на придобиване, не по-малка от две месечни МРЗ за страната, и срок на използване няколко отчетни периода. В състава на ДМА се включват земи, гори и трайни насаждения, машини, съоръжения и оборудване, сгради и др. Най-важното за ДМА е степента на тяхната ликвидност и участието им във производствения процес. Счетоводното отразяване /сметки в група 20/ на придобиването, използването (влагането в употреба) и ликвидацията на ДМА имат самостоятелно значение, включват различни процедури и протичат в зависимост от избраната счетоводна политика. В конкретния случай са спазени изискванията на ЗС и НСС, и ДМА са отчитани по счет. сметки: 201  Земи(терени); 202  Подобрения върху земите; 203  Сгради и конструкции; 204  Машини, и оборудване; 205  Транспортни средства; 206 Стопански инвентар, офис обзавеждане; 207  Съоръжения, разходи за придобиване на ДМА; 208  Компютърна техника; 2091  Други ДМА. Активи със ст/ст на придобиване под две МРЗ са надлежно заведени в задбалансова сметка 98, подсметка 1.

При изготвяне на заключенията вещото лице се е съобразило общия размер на активите по години, които включват и други (извън процесните - агрегат, триони, компютърна система, телфер, фреза, струг и др.), които нямат отношение към настоящото производство.

По отношение ЗДДС – в дневниците за покупки е включен единствено ПИ № 67338.605.240 - 3094м2 и сграда 67338.605.240.2, - 521м2 кв. П.З., ГР.С.. Имота е закупен от ЕТ ”Диян Николов” Сливен, ЕИК 829021452, регистриран по ЗДДС. Издадени са опростена ф-ра 94/01.12.2006г. за земята на ст/ст 28959,80лв.и данъчна ф-ра 94/01.12.2006г. за сградата на обща ст/ст 96901,68лв.- 80751,40лв. данъчна основа и 16510,28лв. ДДС. Същите са включени в дневника за покупки и справката-декларация за декември 2006г.

Всички останали сделки с НИ са между дружеството и ФЛ, т.е. доставки без данък или без право на данъчен кредит. Продажби няма извършени и съответно няма вписване в дневниците за продажби.

Анализ по дневниците за продажби по ДДС на дружествата за процесния период, реализирания оборот от дружествата и съответната реализирана надценка дали е достатъчна за придобиване на активите посочени в дневниците за покупки е извършен като вещото лице е взела предвид стойностите на приходи от стоки, услуги и продукция с ДДС – отразени в дневниците за продажби и стойност на разходите за управление, финансови разходи, за материали и стоки, персонал и амортизации, които са отразени в дневниците за покупки. Съобразена е отчетената печалба и други източници на финансиране.

Тъй като ДДС е специфичен разчет между търговските предприятия и държавата механичното използване на счетоводните данни и тези от двневниците за покупки и продажби за анализ на търговски надценки и евентуална печалби, вещото лице е използвало (и това е обосновано в заключението с оглед специалните знания на експрета) данните от общото счетоводство на предприятието. Същевременно е отчетено, че в съответствие със ЗСч, приходите и разходите се признават/начисляват/ към момента на сделката, независимо от плащането по нея. Т.е. счетоводната печалба не винаги означава наличие на финансови средства и обратното счетоводната загуба не е задължително обвързана с липса на средстава.    

По отношение на паричните потоци и възможността за придобиване на имуществото в.л. е съобразило, че прякото осъществяване на дейността става чрез краткотрайните материални активи. По своята същност те представляват стоково материални запаси, използвани в дейността за сравнително кратък период от време. Характерно за материалните е, че те участват еднократно в дейността на предприятието, пренасят наведнъж и изцяло своята стойност като разход за производството или обръщението.

Изписването на материалите и стоките е в съответствие с принципа на счетоводство за съпоставимост между приходите и разходите - разходите, извършени във връзка с определена сделка или дейност, да се отразяват във финансовия резултат за периода, през който предприятието черпи изгода от тях, т.е. се отчитат се като разход при реализацията на стоките и услугите.

 „ДЖОРДАНС 2” ООД, ЕИК 119617397 е регистрирано на 20.01.2004г.   с Решение 71/20.01.2004 на ОС Сливен по ф.д.34/2004г. Вписване 20080814094310 в ТС АВ Сливен. Седалище - ГР.С. ул.”Б.” №*;  Предмет на дейност – търговия на едро и дребно със строителни материали; Капитала в размер на 5000лв.- внесен, в два равни дяла по 2500лв.; Съдружници - Й.Б. и П.Б.; Управител – П.Д.Б..

Дружеството е действащо и към момента и е регистрирано по ЗДДС с Протокол 1053 от 02.03.2004г. на НАП Сливен.

Счетоводното обслужване от регистрацията до сега се осъществява от В.С., първоначално като ЕТ „Славова- В.С.”, а след 2007г. като „ВС-Консулт” ЕООД.

Относно правилното водене счетоводството на фирмата констатациите са аналогични на изложеното по-горе за ЕООД ”Джорданс”. СИЕ не е правила пълна проверка на документацията, но наблюденията по повод изисканата и предоставена информация са, че документацията е надлежно обработена и съхранена. Проверените счетоводните операции са изпълнени в съответствие със изискванията на законодателството.

Относно ревизии извършвани на фирмата.

От извършената проверка в НАП Сливен се установява, че на дружеството „Джорданс 2” ООД са  извършени две данъчни ревизии.

Първата  ревизия е завършила с РА № *91/31.03.2005г. Ревизията  е по ЗДДС за периода от регистрацията 02.03.2004г. до ноември 2004г.вкл. и е по повод деклариран ДДС за възсттановяване. Данъчните органи не са констатирали нарушения, извършени са корекции в процедурата по приспадане на ДДС във връзка с ползван данъчен кредит и последващо сторниране на фактурата. Крайния резултат от ревизията, след извършено прихващане на суми от ДДС за възстановяване е възстановен ДДС в размер на 6506,10лв.

Втората  ревизия е завършила с РА № *17 от 12.08.05г.  Ревизията  е по ЗС, ЗКПО и ЗДДС за периода от декември 2004г. до март 2005г.вкл. и е по повод деклариран ДДС за възстановяване. Данъчните органи не са констатирали нарушения по ЗС и ЗДДС. Установено е, че ДДС за възстановяване произтича от закупени ДМА и материални запаси; извършени са насрещни проверки на доставчиците и не са открити нарушения. Начислени са лихви за просрочие на авансови вноски по ЗКПО.Крайния резултат от ревизията, след извършено прихващане на суми и е възстановен ДДС в размер на 55330,85лв.

В експертизите е извършено изследване за това дали за периода от първоначалната регистрация по ДДС на „Джорданс”ЕООД и „Джорданс 2”ООД са отразени всички предложени за отнемане активи в дневниците, по какви цени и начислен ли е ДДС за внасяне при придобивните сделки или отчуждителните сделки.

Всички платени от ответниците (в т.ч. от физическите лица) вноски по кредити съгласно представените по делото доказателства и извършени от в.л. въ връзка с поставените задачи справки ас показани в приложетние 42 към последното заключение по делото, изтготвено въз основа на поставените и обобщени от съда задачи.

По пазарната стойност определено от заключението на вещите лица по СТЕ и разход за придобиване на построените от дружествата сгради и извършените подобрения определените от вещите лица стойности по метода на вещната стойност относно разходите направени към момента на построяване.

Доколкото на съдебно-техническата експертиза не е поставена задача да направи отделно заключения относно подобренията на имотите, в приетата СТЕ при определяне на пазарната  стойност на НИ са включени и извършените подобрения в тази посока са и отговорите на вещите лица изготвили СТЕ в СЗ от 19.09.2012г./.

Като стойности на придобиване на движимите вещи и недвижимите имоти в изчисленията са взети предвид приетите заключения на вещите лица по техническата и автотехническата експертизи относно пазарната им стойност. Данните за пазарната стойност на МПС са допълнени с коригираната САТЕ. В първоначалната САТЕ е установена грешка в №37 - Ауди ТТ № СН4448 НС,  която се изразява в приемане на датата на първоначална регистрация на автомобила -2003г., за дата на придобиване. Договора за покупко-продажба е от 06.07.2005г.(стр.491); регистрацията в КАТ е 13.10.2005г.- регистрация и отписване(стр.506). Предвид факта, че МПС е било собственост на ответниците едва 4/четири/месеца съдът приема посочената в САТЕ пазарна стойност при отчуждаване.

В изпълнение на задачите е взета предвид допълнителна информация от НАП, НОИ, Община Сливен – Отдел местни данъци и такси, Окръжен съд Сливен, за платените от ответниците суми по задължения в същите институции.

Като разход на ответниците са писпаднати направените от тях вноски по ипотечни кредити, съгласно приложените по делото разпечатки от предоставената ни информация от банковите институции.

В отговор на КОНПИ, банките са посочили титуляр; № на сметка; дата на откриване и закриване на сметката.

В изчисленията като разход на ответниците са включени направените от тях вноски по ипотечни кредити, съгласно представените по делото в СЗ от 14.11.2012г. разпечатки от предоставената на КОНПИ информация от банковите институции. За кредитите по които няма конкретни данни за направените вноски в изчисленията са включени стойности, съобразно погасителните планове и нотариалните актове за учредени ипотеки. (виж Приложение 42)

Изискана е допълнителна информация от Агенцията по вписвания и Агенцията по геодезия, картография и кадастър за платените от ответниците нотариални такси и такси за нанасяне на недвижимите имоти по кадастралните карти от приложените справки е видно, че „Интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър работи от края на 2008г. в Служба по вписванията ГР.С., а от 1994г. се обработват на електронен носител сделките с недвижими имоти. Предоставянето на информация за платените такси при изповядване на сделки с имущество е невъзможно по следните причини – по нотариалните актове, съставяни преди м.октомври 1998г. не са отразени дължимите държавни такси, същите са прилагани към нотариалното досие, което се пази в срок от 5 /пет/ години;  по нотариалните актове, след м.октомври 1998г. са изписани внесените/дължимите такси по ЗННД, но по някои от тях в бланката не са отразени държавните такси по ПВп; от настоящия програмен продукт е невъзможно да се предостави такава информация, поради липса на опция за внесените такси. Единствено по справка от самите актове /съставени след м.октомври 1998г./би могло да се изчисли какви такси са платени по сделките с НИ.”

Във връзка с горното в изчисленията са включени таксите, установени по приложените нотариални актове и посочени в СИЕ. От Агенция по геодезия картография и кадастър, ГР.С. изпраща отговор с данни за извършени плащания и приложени - Приложение 34.

Така въз основа на заключението на в.л. К. Д., изготвено по поставените задачи от съда – съобразени с твърденията на страните, които намира за доказани, както и с оглед посочените принципи относно възприемането на различните стойности за придобиване на имуществото се установява следното:

За „Джорданс” ЕООД за периода  02.05.1988г. – 16.03.2011г. съобразно задачите поставени от съда в хронологична последователност на придобиване на процесното имущество – недвижими имоти и МПС, източниците на средства към момента на придобиването му, отделно за всяко от лицата, които са ги придобили, на базата на обобщените данни от изготвените заключения, към момента на придобиването следва да се има предвид, че периода от 02.05.1988г. до 31.12.2002г. не се разглежда, тъй като ЮЛ е регистрирано на 31.01.2003г.

Относно стойностите съдът възприема посочените в заключението пазарни стойности за процесното имущество, което е съобразено с мотивираното искане на КОНПИ, т.к. Държавата не е обвързана от цената на сделките посочени в нотариалните актове.

За 2004година       Годишен финансов резултат, съгласно ГДД вх.№ 20000146 от 24.02.2005г.; Общо приходи по ОПР - 50 512,08лв.; Общо разходи по ОПР - 55 838,29лв.; Счетоводен финансов резултат(загуба) – 5326,21лв.; Данъчен финансов резултат (облагаема печалба) – 5954,12лв. Корпоративен данък - 1161,05лв.

      По счетоводни данни са ползвани заемни средства - 9000,00лв. от собственика или от трети лица (с-ка49, сумата е получена и върната). Заключението е в годишен аспект, поради липса на месечни данни.

През 2004г. са закупени активи на обща пазарна стойност по САТЕ 17400,00лв.

Притежавани и към настоящия момент са:

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „ПРАГА ВЗС", с рег.№ СН 3765 НС, придобит с Договор за покупко-продажба на МПС от 15.01.2004 г. Пазарната стойност към 15.01.2004г. рег.№ СН3765НС, Товарен автомобил Прага ВЗС, рама/двигател 1061744 – 5500,00лв.(№6 от САТЕ); Стойността съгласно договора за покупко-продажба е 350,00лв. Актива е заведен в счетоводството задбалансово (с/ка 98/1001), тъй като е бил на ниска стойност. Към момента на придобиването дружеството не е било регистрирано по ЗДДС и по тази причина Товарен автомобил Прага ВЗС не фигурира в регистрите по ЗДДС.

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „УA3 3303", с рег.№ СН 2012 НС, придобит от с Договор за покупко-продажба на МПС от 15.01.2004 г. Стойността към 15.01.2004г. рег.№ СН2012НС, Товарен автомобил УАЗ 3303, е 3200,00лв. (№10 в САТЕ);  Стойността съгласно договора за покупко-продажба е 500,00лв. Актива е заведен в счетоводството задбалансово (с/ка 98/1001), тъй като е бил на ниска стойност. Към момента на придобиването дружеството не е било регистрирано по ЗДДС и по тази причина УАЗ 3303 не фигурира в регистрите по ЗДДС.

РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „РЕМАРКЕ КЕСБОРЕР", с рег.№ СН 1891 EE, с пазарна стойност –5000,00лв. (№11в САТЕ);  Стойността съгласно договора за покупко-продажба е общо 1500,00лв. Двете МПС са заведени като общ актив в счетоводството по с/ка 205/1, по придобивна стойност. Към този момент дружеството не е било регистрирано по ЗДДС и по тази причина Шкода Европа 100 и Ремарке Кресборер не фигурират в регистрите по ЗДДС.

Поискано е да се отнеме Сумата от 14 000 лв. от продажбата на СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „КРАЗ 257 К 1", с рег.№ СН 2493 СС, придобит с Договор за покупко-продажба на МПС от 17.12.2004 г. за сумата от 400 лв. Автокрана е закупен от Й.Г. Райчев и стойността съгласно договора за покупко-продажба е 400,00лв. Актива е заведен в счетоводството задбалансово (с/ка 98/1002), тъй като е бил на ниска стойност. Към момента на придобиването дружеството е било регистрирано по ЗДДС, но покупката не е включена в дневника по ДДС, тъй като продавача ФЛ не издава данъчен документ по ЗДДС.

И към настоящия момент дружеството притежава РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „РЕМАРКЕ ПЛАТФОРМА", с рег.№ СН 4832 EE, придобито с Договор за покупко-продажба на МПС от 20.12.2006 г. Пазарна стойност към 20.12.04г.– 3700,00лв. (№13 от САТЕ) Актива е закупен от „Тубелес Сервиз”ЕООД и стойността съгласно договора за покупко-продажба е 6000,00лв. Актива е заведен в счетоводството по с/ка 205/2, фактурата по сделката е включена на ред 6-ти в дневника за покупки по ДДС, за данъчен период декември 2004г. с данъчна основа 6000,00лв. и ДДС 1200,00лв.

През 2004г. дружеството е имало възможност да придобие посочените моторни превозни средства, като общо е разполагало със собствени средства - 50512,00лв. и заемни средства в размер на 9000,00лв., а са придобити активи за 17400,00лв. , т.е. в рамките на годината покупките е можело да бъдат финансирани.

За  2005година годишен финансов резултат, съгласно ГДД вх.№ 20001242 от 28.03.2006г.; Общо приходи по ОПР – 170 298,18лв.; Общо разходи по ОПР – 115 727,81лв.; Счетоводен финансов резултат(печалба) – 54 570,76лв.; Данъчен финансов резултат (облагаема печалба) – 54 570,76лв. Корпоративен данък - 8185,61лв. По счетоводни данни са ползвани заемни средства – 23 171,13лв. от собственика или от трети лица (с-ка49), като 13450,00лв са възстановени на заемодателите и в края на годината има остатък за връщане в размер на 9721,31лв.

През 2005г. са закупени активи за 9478,00лв., от които към настоящия момент дружеството притежава:

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „ПРАГА ВЗС", с рег.№ СН 1117 АН, С пазарна стойност към датата на придобиване - 01.09.05г. – 4500,00лв.(№16 от САТЕ) Активът е заведен в счетоводството по с/ка 205/5, фактурата по сделката е включена на ред 8-ми в дневника за покупки по ДДС, за данъчен период август 2005г. с данъчна основа 4000,00лв. и ДДС 800,00лв. Приходи от дейността за месец август 22809,86лв.,(покупката е на 1-во число от месеца) т.е. има средства;

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „ЗИЛ 131", с рег.№ СН 1848 АН, с пазарна стойност към датата на придобиване - 20.10.05г. – 4000,00лв.(№17 от САТЕ).    Активът е заведен в счетоводството по с/ка 205/3 на стойност 4381,20лв., не са установени данни сделката да е  включена в дневника за покупки по ДДС за месец октомври 2005г. Приходи от дейността за месеца 25775,15лв., т.е. има  средства за покупката.

 През 2005г. е придобит, но е отчужден в последствие недвижим имот НИВА с площ от 9.976 дка., четвърта категория, местността "К.", имот № 024046, по плана на землището на С.Г., общ.Сливен, придобит с Нотариален акт № 195, том VIII, per. № 12386, дело № 1400/15.11.2005 г. Иска се отнемането на сумата от 978лв. Нивата е придобита чрез продажба от Й. и П. Б.. В изпълнение на задача III.3.- разходите за придобиване на имуществото – недвижими имоти, по отношение на сделките – сключени между ЮЛ и ФЛ – ответници по делото, се вземат предвид стойностите посочени в нотариалните актове и счетоводни данни, тъй като са свързани лица и липсва основание да се приеме, че извън посочената цена за продавачите е налице спекулативен интерес.

Активът е заведен в счетоводството по с/ка 201/1 за 978,00лв., на каквато стойност е изповядана сделката по НА. Не е  включена в дневника за покупки по ДДС, защото сделките със земя са освободени, а и продавачите са ФЛ, които не биха могли да издадат данъчна фактура. Приходи от дейността за месеца 15809,33лв., т.е. има  средства.

През 2005г. дружеството общо е разполагало със собствени средства - 170 298,18лв. и заемни средства в размер на 23 171,13лв., а са придобити активи за 9478,00лв., т.е. покупките е можело да бъдат финансирани.

За 2006година е установен Годишен финансов резултат, съгласно ГДД вх.№ 2-1378 от 28.03.2007г.; Общо приходи по ОПР – 334 221,18лв.; Общо разходи по ОПР – 294 759,68лв.; Счетоводен финансов резултат(печалба) – 39461,50лв.; Данъчен финансов резултат (облагаема печалба) – 39461,50лв. Корпоративен данък - 5919,23лв. По счетоводни данни са за 2006г. са получени заемни средства  общо в размер на 313 701,59лв.

През 2006г. са закупени активи общо за 572 968,00лв., отчуждени за 5500,00лв., като дружеството притежава понастоящем

ПОЛУРЕМАРКЕ марка и модел „ПР 29", с рег.№ СН 5032 EE, придобито с договор за покупко-продажба на МПС от 31.07.2006 г. Към 19.01.06г. пазарната стойност е 1500,00лв. (№9 от САТЕ); Експертизата не е установила към коя дата активът е заведен в счетоводството (към края на годината по по с/ка 205 има заведени общо 4бр.ремаркета), фактурата по сделката е включена на ред 12-ти в дневника за покупки по ДДС, за данъчен период юли 2006г. с данъчна основа 2800,00лв. и ДДС 560,00лв. Приходите от дейността за януари 2006г. са 21389,40лв., т.е. има  средства.

ЗАЛЕСЕНА НИВА с площ от 1.975 дка, четвърта категория, находяща се в м. „Д.О.", представляваща парцел № 4 от масив № *7, образуваща поземлен имот № *7004 в землището на С.Г., община Сливен, придобита с Нотариален акт № 26, том I, per. № *75, н.дело № 19/16.02.2006 г., Пазарната стойност към 16.02.06г. е - 600,00лв. (№6 от СТЕ). Сделката е с трето добросъвестно лице, поради което съдът възприема определената от СТЕ пазарна стойност 600,00лв. В счетоводството активът е заведен по с/ка201/4 със стойността по НА 300,00лв.; В дневника за покупки по ДДС сделката е посочена на ред 15-ти в, за данъчен период февруари 2006г., като сделка без право на данъчен кредит.

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „ШКОДА 110054", с рег.№ СН 5535 АН, придобит от с Договор за покупко-продажба на МПС от 17.09.2006г., към която дата пазарната стойност е 6606,00лв. (№8 от САТЕ); В счетоводството актива е заведен по с/ка205/20 със стойността по договор 1000,00лв.; В дневника за покупки по ДДС сделката е посочена на ред 14-ти в, за данъчен период февруари 2006г., като сделка без право на данъчен кредит. Приходи от дейността за февруари 14385,33лв., закупено имущество общо за 7206,00лв.,т.е.има средства.

ЗАЛЕСЕНА НИВА с площ от 1.980 дка, четвърта категория, находяща се в м. „Д.О.", образуваща поземлен имот № *7005 в землището на С.Г., община Сливен, с пазарна стойност към датата на придобиване - 09.03.06г.– 600,00лв. (№7 от СТЕ). Експертизата не е установила актива да е заведен в счетоводството, не са установени и данни сделката да е включена в дневника за покупки по ДДС. Приходи от дейността за март 60559,63лв., т.е. има средства.

НИВА с площ от 63.005 дка /шестдесет и три цяло и пет хилядни дка/, осма категория в м. „К.", парцел № 13 от масив № 26 в землището на С.Г., общ.Сливен, придобита с Нотариален акт№ 94, том IV, per. № *157, н.дело № *84/10.05.2006 г. като към датата на придобиване пазрната стойност е –12000,00лв. по СТЕ (№8). Нивата е закупена от трето добросъвестно лице. В счетоводството активът е заведен по с/ка201/2 със стойността по НА 1900,00лв.; не са установени и данни да е включена в дневника за покупки по ДДС.

ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ марка и модел „РЕМАРКЕ ТРАКТОРНО", с рег.№ СН 4641 EE, рама № 06107671, придобито с Договор за покупко-продажба на МПС от 05.06.2006 г. към която пазарната стойност е – 1800,00лв. (№18 от САТЕ);  В счетоводството актива е заведен по с/ка205/12 със стойността по договор 2300,00лв.; В дневника за покупки по ДДС сделката не е включена.

Поискано е отнемането на получени средства от придобито, но отчуждено имущество, както следва

Сумата от 2 600 лв. от продажбата на ЛЕК АВТОМОБИЛ марка и модел „УАЗ 452", с рег.№ СН 0376 АН, дата на регистрация - 01.01.1967 г., отч. на 05.03.2008 г., С пазарна стойност към 28.05.06г– 1300,00лв. (№23 от САТЕ); В счетоводството актива е заведен по с/ка205/4 със стойността по договор 1001,50лв.; В дневника за покупки по ДДС сделката е посочена на ред 4-ти в, за данъчен период юли 2005г., с данъчна основа 1001,50лв. и ДДС 200,30лв. Приходи от дейността за май 15258,07лв., закупено имущество общо за 13300,00лв., т.е. има средства;

Сумата от 2400 лв. от продажбата на ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ марка и модел „РЕМАРКЕ ТРАКТОРНО", с рег.№ СН 4642 EE, дата на регистрация - 27.02.1995 г., собственост до 16.06.2006 г., придобито с Договор за покупко-продажба на МПС от 05.06.2006 г. за сумата от 500 лв. с пазарна стойност към 05.06.06г. – 1500,00лв. отчужден в същия месец /16.06.06г./ на същата стойност – 1500,00лв. (№22 от САТЕ);  В счетоводството актива е заведен по с/ка205/11 със стойността по договор 500,00лв. и отписан със същата стойност при отчуждаването. В дневниците по ДДС сделката не е включена.

Сумата от 7900 лв. от продажбата на ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „КРАЗ 256 Б 1", с рег.№ СН 2729 НН, дата на регистрация - 02.01.1990 г., собственост до 23.06.2006 г., като към 07.06.06г. пазарната стойност е – 4000,00лв., отчужден в същия месец /23.06.06г./ на същата стойност – 4000,00лв. (№21 от САТЕ);  В счетоводството актива е заведен по с/ка205/17 със стойността по договор 3000,00лв и отписан със същата стойност при отчуждаването. В дневниците по ДДС сделката не е включена.  

-   Приходи от дейността за юни 34224,83лв., закупено имущество общо за 7300,00лв., т.е. има  средства.

През месец август 2008г. е придобито, но е отчуждено имущество, за което се търси отнемане на полученото: Сумата от 16 000 лв. от продажбата на ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „ГАЗ 53", с рег.№ СН 5734 НН, дата на регистрация - 18.08.2006 г., собственост до 01.03.2007 г., Към 29.08.06г. пазарната стойност е 17000,00лв. (№24 от САТЕ). Не са установени данни актива да е заведен в счетоводството актива и не е включен в  дневника за покупки по ДДС.

Приходи от дейността за август 50971,79лв., т.е. има  средства.

Към 25.10.06г. е придобит ПИ №67338.605.240 - 3094м2 и сграда №67338.605.240.1 - 521м2  в П.З., ГР.С.; НА № 24,т.IIІ, рег.№4605, дело255/2006; (ДО=107 560,00лв); продавач ЕТ”Диян Николов” Сливен и вещна стойност 239578,00лв. (№9);  стойността е определена по посочената от експертизата вещна стойност за имотите, в които има извършени подобрения по стопански начи, т.к. тези стойности се приближават до стойностите на разходите за придобиването им.

Съгласно записаното в нотариалния акт, стойността по сделката 95000,00лв. (66000,00лв. сграда и 29000,00лв. земя) без ДДС е платена по банков път чрез Райфайзенбанк. В счетоводството актива е заведен по с/ка201/3 със стойността на земята 29000,00лв. и по с/ка203/2 със стойността на сградата 74200,18лв. В дневника за покупки по ДДС сделката е посочена на ред 2-ри  с 28959,80лв. земя и на ред 3-ти с 80751,40лв. сграда за данъчен период октомври 2006г. (През 2007г. имота е ипотекиран в полза на ОББ и е усвоен кредит в размер на 70 000€).

Приходи от дейността за периода януари – октомври 2006г. са общо 325563,00лв. По счетоводни данни през годината са ползвани заемни средства общо в размер на 292701,59лв. Т.е. има възможност за финансиране на покупката.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.605.324 с площ 2 094 кв.м., ведно със промишлена сграда на един етаж с идентификатор 67338.605.324.1 със застроена площ от 291 кв.м. с административен адрес - ГР.С., П.З., по кадастралната карта на ГР.С., одобрена със Заповед № РД -18-31/19.04.2006 г. на Агенцията по кадастъра, последно изменение със Заповед № КД -14-20-344/13.08.2009г. на Началника на СГКК-Сливен е БИВШ поземлен имот с идентификатор № 67338.605.240. по кадастралната карта на ГР.С., одобрена със Заповед № РД 18-31 от 19.04.2006г. на Агенцията по кадастъра, изменена със Заповед № КД - 14-20-1173/19.10.2006г. на Служба по кадастъра, /бивш имот УПИ VI /шести/- отреден "За произв. и складови дейности и търговия" в квартал 38 /тридесет и осем/ по плана на ГР.С./ при съседи съгласно документи за собственост: изток -УПИ IX /девет/ отреден "За произв. и склад, дейности и търговия", запад - улица, север - УПИ VII /седми/ - отреден "За произв. и склад, дейности и търговия", юг- улица, ведно с всички подобрения и трайни насаждения в имота, придобит с Нотариален акт № 24, том III, per. № 4605, н.дело № 255/25.10.2006 г.

През 2006г. дружеството общо е разполагало със собствени средства - 334 221,18лв. и заемни средства в размер на 313701,59лв., общо 647 922,77лв., а са придобити активи за 572 968,00лв., т.е. покупките е можело да бъдат финансирани.

За 2007година Годишен финансов резултат, съгласно ГДД вх.№ 2-01685 от 27.03.08г.; Общо приходи по ОПР – 237 695,34лв.; Общо разходи по ОПР – 300 802,77лв.; Счетоводен финансов резултат(загуба) – 63107,43лв.; Данъчен финансов резултат – 0,00лв.(облагаема печалба след данъчно преобразуване – загуба 5807,94лв.) Корпоративен данък – 0,00лв. Ползвани са Банкови ипотечни кредити в 136 908,10лв. от ОББ АД, клон Сливен на 25.06.2007г. – 70000 евро – действащ до 26.04.2010г. с цел – рефинансиране на покупката на ПИ 67338.605.240 и за рефинансиране на част от кредита 89371,54лв. -остатък по ипотечен кредит в Уникредит Булбанк АД с кредитополучател Никола П. К., обезпечен с имота. Учредена нова ипотека върху ПИ №67338.605.324 С продажбата на имота погаси предсрочно сумата 23 315€, представляваща 40% от размера на кредита, без такса предсрочно погасяване.

През 2007г. са закупени активи общо за 61 394,00лв. и  отчуждени за 8900,00лв.

Дружеството е придобило и притежава и към настоящия момент:

ЛЕК АВТОМОБИЛ марка и модел „ВАЗ 21061 1500 С", с рег.№ СН 0357 СА, придобит с Договор за покупко-продажба на МПС от 05.02.2007г., към която дата пазарната стойност е – 800,00лв. (№12 от САТЕ); В счетоводството актива е заведен по с/ка98/1004, задбалансово със стойността по договор 300,00лв.; В дневника за покупки по ДДС сделката е посочена на ред 11-ти за данъчен период март 2007г., със стойност 300,00лв. и като сделка без право на данъчен кредит. Приходи от дейността за февруари 5900,00лв., пазарна стойност по САТЕ – 800,00лв., т.е. има средства.

НИВА с площ от 5.164 дка. /пет дка сто шестдесет и четири кв.м./, трета категория, в м. „К.Н.", имот № 062028, по плана за земеразделяне на С.К., общ.Сливен, ЕКАТТЕ 40083, Към 25.04.07г. пазарната стойност на имота е– 1940,00лв. (№10 от СТЕ). Сделката е сключена с трети лица, т.е. в изчисленията се включва определената от СТЕ пазарна стойност - 1940,00лв. Не са установени данни актива да е заведен в счетоводството актива и не е включен в  дневника за покупки по ДДС. Приходи от дейността за април 4256,98лв., т.е. има  средства.

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „ШКОДА ЕВРОПА 100", с рег.№ СН 2764 НС, придобит с Договор за покупко-продажба на МПС от 25.03.2004 г. Пазарната стойност към 10.07.07г. е – 5300,00лв. (№15 от САТЕ), като по отношение на разминаването на датите се установява, че: Съгласно договор за покупко-продажба от 25.03.2004г. между ЕТ”Пласта- Николай Пенков”,ГР.С. и „Джорданс”ЕООД (стр.513 от делото) са придобити две МПС -  Товарен автомобил Шкода Европа 100, рег.№СН2764НС  и Ремарке Кресборер, рег.№ СН1891ЕЕ, общо за 1500,00лв. САТЕ посочва под № 11, като придобит на 25.03.04г. само ремаркето, а под № 15, посочва товарния автомобил и определя пазарната стойност към дата 10.07.07г.  Макар да има разминаване в годините, това заключение не е оспорено и САТЕ е приета. По тази причина от анализа в следва наличие на средства за придобиване на Т.А.Шкода Европа 100, рег.№СН2764НС, към дата 10.07.07г. Активът е заприходен в счетоводството на 25.03.2004г. по с/ка 205/1, със стойността по договора 1500,00лв.(заедно с ремаркето). Към април 2004г. дружеството не е регистрирано по ЗДДС. 

Приходи от дейността за юли 17025,52лв., определена от САТЕ пазарна стойност е 5300,00лв., т.е. има средства за покупката.

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „КАМАЗ 53212", с рег.№ СН 6552 СС, с пазарна стойност към датата на придобиване -  07.08.07г. – 4500,00лв. (№14 от САТЕ). Активът е заприходен в счетоводството през август 2006г. по с/ка 205/16, със стойност 3000,00лв. В дневника за покупки е включен с данъчна основа 3000,00лв. и ДДС 600,00лв. на ред 3-ти  за период август 2006г. (т.е. заведен в счетоводството година преди датата към която САТЕ определя пазарната стойност при придобиване)

Приходи от дейността за август 29556,00лв., определена от САТЕ пазарна стойност 4500, ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „МАН 26.292 ДФ", с рег.№ СН 3357 СА, С пазарна стойност към датата на придобиване - 13.09.07г. в размер на  – 15754,00лв. (№19). Активът е заприходен в счетоводството по с/ка 205/22, със стойност 7900,00лв. В дневника за покупки е включен с данъчна основа 7900,00лв. и ДДС 1580,00лв. на ред 1-ви  за период ноември 2007г. Приходи от дейността за септември 36082,30лв., определена от САТЕ пазарна стойност 15754,00лв., т.е. има  средства.

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „МАН 24.292", с рег.№ СН 3013 АН, С пазарна стойност към 25.03.2009 г. е 18 000 лв., а към датата на придобиване – 31100,00лв. (№20 от САТЕ);  Актива е заприходен в счетоводството през 2005г. по с/ка 205/6, със стойност 30000,00лв. (т.е. заведен в счетоводството преди датата към която САТЕ определя пазарната стойност при придобиване). Не са установени данни да  е включен в  дневника за покупки.

Приходи от дейността за ноември 34507,37лв.,определена от САТЕ пазарна стойност 31100,00лв., т.е. има средства.

Придобито е, но е отчуждено следното имущество, за което се иска отнемане на полученото по сделките:

Сумата от 1 300 лв. от продажбата на ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „ЗИЛ 555", с рег.№ СН 2913 НН, с пазарна стойност – 2000,00лв. (№25); Актива е заприходен в счетоводството през 2008г. (придобит през 2007г.) по с/ка 205/23, със стойност 2100,00лв. Тъй като в САТЕ няма посочен конкретен месец на придобиване изводът е на база на данните за годината.  Приходи от дейността за годината 237 695,34лв., т.е. общия размер на собствените средства надвишава стойността на придобитото имущество – общо за 61394,00лв., следователно дружеството е имало възможност да закупи и този актив.

Съгласно заключението на САТЕ през 2007г. е  отчуждено МПС на пазарна стойност 8900,00лв.

Автотехническата експертиза сочи, че на 01.03.2007г. е  отчужден Товарен автомобил Газ 53, рег.№ СН5734, , рама/ двигател 61114 (№24 от САТЕ). Определена е пазарната стойност при отчуждаване 8900,00лв. За месеца посочен от САТЕ /март 2007г./ не са установени счетоводни данни за такава продажба – няма отчетен приход и няма данни да е отписан такъв актив.

През 2007г. дружеството общо е разполагало със собствени средства - 237 695,34лв. и заемни средства в размер на 419605,68лв., общо 657 301,02лв., а са придобити активи за 61394,00лв., т.е. покупките е можело да бъдат финансирани.

За 2008година Годишен финансов резултат, съгласно ГДД вх.№ 0020000957 от 20.03.2009г.; Общо приходи по ОПР – 411 788,20лв.; Общо разходи по ОПР – 355 891,97лв.; Счетоводен финансов резултат(печалба) – 55 896,23лв.; Данъчен финансов резултат(облагаема печалба) – 13 606,18лв.;  Корпоративен данък – 1360,62лв.

По счетоводни данни са за 2008г. са получени заемни средства  общо в размер на 45 782,80лв.

През 2008г. са закупени активи общо за 55 500,00лв. и  отчуждени за 1200,00лв.

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „КАМАЗ 5511", с рег.№ СН 2994 ВВ, спазарна стойност4100,00лв. (№7 от САТЕ). Не са установени данни актива е заведен в счетоводството. В дневника за покупки по ДДС сделката е посочена на ред 12-ти за данъчен период юли 2008г., със стойност 3000,00лв. и като сделка без право на данъчен кредит. Приходи от дейността за юли 27423,14лв., пазарна стойност по САТЕ – 4100,00лв., т.е. има средства.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.518.186 по кадастралната карта на ГР.С., одобрена със Заповед № РД -18-31/19.04.2006 г. на Агенцията по кадастъра, с адрес: ГР.С., ул. „П.Х." № *, с площ 284, стар идентификатор № 6900 ВЕДНО с построената в имота СГРАДА с идентификатор № 67338.518.186. с адрес: ГР.С., ул. „П.Х." № *, предназначение: жилищна сграда еднофамилна, брой етажи един, застроена площ 94, придобит с Нотариален акт № 160, том VIII, per. № 13019, н.дело № 1374/18.09.2008 г. Пазарна стойност към 18.09.08г. – 51400,00лв. (№11 от СТЕ); Сделката е сключена с трети лица, т.е. в изчисленията се включва определената от СТЕ пазарна стойност - 51400,00лв. В счетоводството актива е заведен по с/ка201/5, със стойност съгласно НА - 15000,00лв.; Сделката не е включена в дневника по ДДС /сделките със земя са освободени/. Приходи от дейността за периода януари - септември 180 588,22лв., т.е. имало е възможност да се финансира покупката.

Съгласно заключението на САТЕ през 2008г. е  отчуждено МПС на пазарна стойност 1200,00лв.

Автотехническата експертиза сочи, че на 05.03.2008г. е  отчужден лек автомобил УАЗ 452, рег.№ СН0376АН, с пазарната стойност при отчуждаване 1200,00лв. По счетоводни данни актива е отписан от с/ка205/4 на стойност 1001,50лв.Прихода е отчетен.

През 2008г. дружеството общо е разполагало със собствени средства - 411 788,20лв. и заемни средства в размер на 45 782,80лв., общо 457 571,00лв., а са придобити активи за 55 500,00лв., т.е. покупките е можело да бъдат финансирани.

За 2009година: Годишен финансов резултат, съгласно ГДД вх.№ 2000002396 от 30.03.2010г.; Общо приходи по ОПР – 1190 742,27лв.; Общо разходи по ОПР – 1034 596,93лв.; Счетоводен финансов резултат(печалба) – 156 145,34лв.; Данъчен финансов резултат(облагаема печалба) – 162 432,38лв.;  Корпоративен данък – 16243,24лв.

По счетоводни данни са за 2009г. са получени заемни средства  общо в размер на 4000,00лв.

През 2009г. са закупени активи общо за 6490,00 лв. и  отчуждени за 1200,00лв.

Дружеството е придобило и притежава и към настоящия момент:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 018038, представляващ: НИВА, трета категория, в местността "Т." по плана за земеразделяне на С.Г., общ. Сливен, и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 054028, представляващ ЛОЗЕ, осма категория в местността "З.П.Б.", по плана за земеразделяне на С.Г., общ. Сливен, придобити с Нотариален акт № 61, том IV, per. № *121, н.дело № 601/06.07.2009г., с пазарна стойност към датата на придобиване на нивата – 2600,00лв. и на лозето – 630,00лв.(№12.2. от СТЕ)., Сделката е сключена с трети лица, т.е. в изчисленията се включва определената от СТЕ пазарна стойност - 3230,00лв. В счетоводството актива е заведен  съгласно НА - нива 5,171дка по с/ка 201/6 със стойност 798,00лв. и нива 1,042дка по с/ка 201/7 със стойност 131,00лв. Сделката не е включена в дневника по ДДС /сделките със земя са освободени/.Приходи от дейността за юли 159 872,80лв., пазарна стойност по САТЕ – 3230,00лв., т.е. има  собствени средства;

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 036011, представляващ ОВОЩНА ГРАДИНА с площ от 4. 000 квм. - 4 дка., четвърта категория, находяща се в местността К., в землището на С.Г., общ. Сливен, и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 035003, представляващ ОВОЩНА ГРАДИНА с площ от 3,400 квм., четвърта категория, находяща се в местността К., в землището на С.Г., общ. Сливен, придобити с Нотариален акт № 15, том XXVI, дело № 4898/23.12.2009г. с пазарна стойност към датата на придобиване  на - ПИ №036011 - 1760,00лв.(№13.1. от СТЕ).,  и на ПИ №035003 - 1500,00лв.(№13.2. от СТЕ). Не са установени данни активът да е заведен в счетоводството. Сделката не е включена в дневника по ДДС /сделките със земя са освободени/. Приходи от дейността за декември 207 154,85лв., пазарна стойност по САТЕ – 3260,00лв., т.е. има  собствени средства.

Съгласно заключението на САТЕ през 2009г. е  отчуждено МПС на пазарна стойност 1200,00лв. Автотехническата експертиза сочи, че на 25.03.2009г. е  отчужден товарен автомобил ЗИЛ 555, рег.№ СН2913НН, рама/ двигател 1516 (№25 от САТЕ). Определена е пазарната стойност при отчуждаване 2000,00лв. За месеца посочен от САТЕ /март 2009г./ не са установени счетоводни данни за такава продажба – няма отчетен приход и няма данни да е отписан такъв актив.

През 2009г. дружеството общо е разполагало със собствени средства - 1190 742,27лв. и заемни средства в размер на 4000,00лв., общо 1194 742,27лв., а са придобити активи за 6490,00лв., т.е. покупките е можело да бъдат финансирани.

ЗА „ДЖОРДАНС 2” ООД за периода  02.05.1988г. – 16.03.2011г. съобразно задачите поставени от съда в хронологична последователност на придобиване на процесното имущество – недвижими имоти и МПС, източниците на средства към момента на придобиването му, отделно за всяко от лицата, които са ги придобили, на базата на обобщените данни от изготвените до момента заключения, към момента на придобиването периода от 02.05.1988г. до 31.12.2003г. не се разглежда, тъй като ЮЛ е регистрирано 20.01.2004г.

След тази дата относно възможностите на ООД „ДЖОРДАНС 2” за придобиване на имуществото се установява следното:

На 18.03.04 е придобит Кафе-аператив в сграда за търговия и услуги ет.1 - 92 м2 открита  тераса - 228 м2 в УПИ парц.I кв.664 ул.”Б.Ш.” № 29 кв.М. ГР.С. с НА №61,т.5, № от дв.вх.рег.1474/2004      /по данни от „ИКАР”/на стойност в дневника да покупките по ДДС - 294,00 земя -16228,70 сгр. -  3245,74

На 17.06.04 - Кафе-аператив ет.1 - 92 м2 открита  тераса - 228 м2 УПИ парц.I кв.473 кв.М. ГР.С. с НА №58,т.IV,рег.№ 910,д.576/2004 със стойност по дневника за покупки 294,00 – земя р.202 -42048,33 сгр - 8409,67 ДДС 16228,70(04г-203/1)

На 25.08.04 - ПИ № XVIII кв.22 4990м2 Склад 1ет. 1458м2  ГР.С.  кв. П.З. с НА № 81,т.VIІ,рег.№8955,д.1070/2004 със стойност по дневник за покупки по ДДС р.102 -15988,00земя  р.101 -59012,00 сгр.

На 29.12.04 - УПИ № XVII-6898, кв.373, кв”Н.С.”, ул.”Ч.М.”3 - 498 м2 и УПИ № XI-6899, кв.373, кв”Н.С.”, ул.”П.Х.”5 - 313 м2 и двата в ГР.С., с НА №176,т.29, № от дв.вх.рег.9339/2004 на стойност по дневник за покупки по ДДС период 12.04г., р.82 - 6731,10 земя , 0,00 ДДС.

На 29.12.04 - Магазин № *  - 60,49м2  и изба – 41,73 м2 под магазина в сграда в УПИ IX-7403, кв.384, кв. ”Н.С.”  ГР.С. с площ 543 м2 с НА №177,т.29, № от дв.вх.рег.9340/2004 съ стойнсот по дневника за покупки по ДДС период 12.04г., р.79 -10587,69 , 4412,31 ДДС

На 29.12.04 - ПИ № XVII, кв.22 - 1132 м2 и склад  864 м2  и ПИ № LV, кв.22 - 865м2 и склад  865 м2, ГР.С. кв. П.З., с НА №178,т.29, № от дв.вх.рег.9341/2004 на стойност по дневника за покупки по ДДС период 12.04г., р.81 -6040,00земя, р.80 -21755,07 сгр.

На 03.12.09 - ПИ № 67388.603.318 - 2228/4289 ид.ч.; №67388.603.318.2 сграда 394 м2 1ет; №67388.603.318.3 сграда 548 м2 ПИ № 67388.603.317 - 2411м2 , №67388.603.317.1 сграда 449 м2 1ет; №67388.603.317.2 сграда 318 м2 1ет- кв. Промиш. Зона с НА  №195,т.VІ,рег.№12587д.1044/2009, стойност по Дневника за покупки по ДДС 12.09г. р.57 -61220,56 сгр., 13779,44 ДДС

Извършената проверка в счетоводството и НАП установи за МПС:

На 10.03.04 -  товарен автомобил ЗИЛ 130 с СН 2544 НС със стойност по дневник аза покупки по ДДС – париод 03.04. – 80лв. и 900 лв по оборотна ведомост

На 12.03.04  - Специал.автомобил ЗИЛ  с рег. № СН 2569 НС стойност по дневника за покупки 340,00 и по данни от синтетична оборотна ведомост 900,00 (04г-205/1)

На 22.08.05 - спе­ц. м. багер  Джей Си Би3 с рег. № СН 2122 ЕЕ съ стойност по дневника за покупки 5000 и по данни от синтетична оборотна ведомост 99356,16 (04г-205/7).

На 01.02.06 - лек автомобил Ситроен Берлинго, с рег. № СН5252 АН съ стойност по дневника за покупки по ДДС 603лв., а по данни от синтетична оборотна ведомост 8040,00 (05г-205/9).

На 21.03.07 - Товарен автомобил Ман Ф 09 с рег. № СН0919 СА със стойност по дневника за покупки по ДДС 5000 и по данни от синтетична оборотна ведомост 75000.

На 18.05.07 - Тов. автомобил Ситроен Берлинго с рег. № СН7374 АН съ стойност по дневника за покупки по ДДС 200 и по данни от синтетична оборотна ведомост 1200,00.

На 21.11.07 - товарен автомобил Мер­цедес 208 Д с рег. № СН 6373 СС на стойност по синтетична оборотна ведомост 800,00.

На 2.12.07 - Лек автомобил Ауди ТТ с рег. № СН4448 СА със стойност по дневника за покупки 9010 и по данни от синтетична оборотна ведомост 70813,05.

На 10.11.08 - товарен автомобил Мер­цедес 308 Д съ стойност по дневника за покупки по ДДС – 790 и по данни от синтетична оборотна ведомост 8790,00

За 2004година: Годишен финансов резултат, съгласно ГДД вх.№ 20000145 от 24.02.2005г.; Общо приходи по ОПР - 449 818,55лв.; Общо разходи по ОПР - 385 974,41лв.; Счетоводен финансов резултат(печалба) – 63 844,14лв.; Данъчен финансов резултат (облагаема печалба) – 63 844,14лв. Корпоративен данък - 12 449,61лв.

Регистрация по ЗДДС от месец март с Протокол №1053/02.03.2004г.; Няма представен регистрационен опис, т.е. не са декларирани налични към датата на регистрация активи с право на данъчен кредит.

Реализирани собствени приходи от продажби за годината по данни от оборотните ведомости общо - 449538,37лв., в т.ч. 361027,78лв.стоки;  39461,59лв. услуги и 49049,00лв. други -

Банкови ипотечни кредити – 193 627,17лв.: от 15.09.2004г, с размер на кредита 56 719,07лв. 29 000,00 € с год.лихва ст/ст на банк. ресурс в евро + 6 пункта и срок на погасяване до 25.08.2009г. а месечни вноски, обезпечен с ипотека по НА № 23, т.VIII, рег.№10058, д.1202/2004 върху ПИ№ ХVIII кв.22 - 4990м2 и склад на 1ет. - 1458м2 в П.З. ГР.С., заличен на 02.11.2007г. Целта на кредита е сумата от 22000,00€ за закупуване на ПИ № XVIII, кв.22 по плана на П.З., ГР.С. с площ на имота 4990 кв.м., в едно с построения в него склад от 1458кв.м. Остатъка до 29000€ за СМР по ремонт на склада; от 21.12.2004г с Райфайзенбанк  ЕАД, клон Сливен с размер на кредита 136 908,10лв. 70 000,00 € с год.лихва ст/ст на банк ресурс в евро + 5 пункта съ срок на погасяване до 15.11.2009г., обезпечен с ипотека по НА № *7, т.ХI, рег.№14144, д.1798/2004 върху ПИ№ ХVIII кв.22 - 4990м2 и склад на 1ет. - 1458м2 в П.З. ГР.С., заличена на 02.112007г. Целта на кредита е за закупуване закупуване на Багер JSB и Мотокар.      

Общо по счетоводни данни са ползвани заемни средства (ипотечни банкови и други кредити) – 217 370,00лв. по сметка 151 – краткосрочни заеми като в края на годината има остатък за връщане 193670,00лв. 3700 по сметка 49, като сумата е възстановена в края на годината.

 В ДСИЕ по въпроси на ищеца подробно са изследвани данните за приходите от продажби съгласно справките-декларации по ЗДДС.  В представената по-долу таблица са представени данните за данъчните основи (стойността на сделките, без ДДС) по месеци за цялата година.

Приходи от продажби, съгласно СД по ЗДДС: продажби - 449244,38, покупки - 620670,80, отрицателна разлика 171426,42

През 2004г. са закупени активи за 532 635,56лв.

10.03.04г. – рег.№СН2544НС, Товарен автомобил ЗИЛ130, рама/ двигател 3942 -  за 2000,00лв. (№25 от САТЕ);

Стойността съгласно договора за покупко-продажба е 1080,00лв. Актива е заведен в счетоводството (с/ка 205/1) на покупна стойност 900,00лв. Включен е на ред 3-ти в дневника за покупки по ДДС, за данъчен период март 2004г. с данъчна основа 900,00лв. и ДДС 180,00лв.

12.03.04г. – рег.№ СН2569НС, Специален автомобил ЗИЛ, рама /двигател 184143 -  за 1720,00лв. (№26 от САТЕ);

Стойността съгласно договора за покупко-продажба е 1608,00лв. Актива е заведен в счетоводството (с/ка 205/2) на покупна стойност 1340,00лв. Включен е на ред 3-ти в дневника за покупки по ДДС, за данъчен период март 2004г. с данъчна основа 1340,00лв. и ДДС 268,00лв.

18.03.04г. - Кафе-аператив в сграда за търговия и услуги- 92 м2 открита  тераса - 228 м2 в УПИ парц.I кв.664 ул.”Б.Ш.” №* кв.М., ГР.С., НА №61,т.5, № от дв.вх.рег.1474/2004 (инф. от система Икар на АККГ); продавач ЕТ „Джорданс” – пазарна ст/ст 102920,00лв.(№4 от СТЕ), отчуждено/17.06.04г./ за 88760,00лв. (№18 от СТЕ);

Имота е придобит чрез продажба от ЕТ „Джорданс Й.Б.”. В изпълнение на задача III.3.- разходите за придобиване на имуществото – недвижими имоти, по отношение на сделките – сключени между ЮЛ и ФЛ – ответници по делото, се вземат предвид стойностите посочени в нотариалните актове и счетоводни данни.

Стойността съгласно НА е 16522,70лв. Актива е заведен в счетоводството по с/ка 203/1 за 16228,70лв., на каквато стойност е изповядана сделката по НА. Включен в дневника за покупки по ДДС, за данъчен период април 2004г. на ред 30 – 294,00лв. земя (освободена сделка) и на ред 31 – сграда с данъчна основа 16228,70лв. и ДДС 3245,74лв.

Общо придобито имущество през март 2004г. за 20 242,70лв.

Приходи от дейността: за месеците януари и февруари – няма данни. От 02.03.2004г. дружеството е регистрирано по ДДС, но в СД е декларирало само покупки и продажби - 0лв., т.е. липсват  собствени средства за покупките.

По счетоводни данни дружеството е ползвало заемни средства общо за годината в размер на  217 370,00лв., в т.ч. ипотечни банкови кредити за 193 627,17лв. – усвоени през септември и декември същата година. Т.е. има  счетоводни данни, че са ползвани и други привлечени средства в размер на 23742,83лв. и е възможно тези активи да са закупени с тях, но по делото няма представени категорични данни (НА, договори за кредит или др.) в тази посока.

Съпоставката за разполагаем остатък към същия момент в полза на някой от другите ответници – свързани лица.

ФЛ и ЕТ: От рекапитулацията на приходите и разходите се установи, че единствено в края на 2004г. има разполагаем остатък и той е в размер на 20650,56лв. Но за разглеждания период е установен недостиг по месеци, както следва: към 01.01.2004г. – недостиг от 181062,93лв.; към 01.02.2004г. – недостиг от 186160,14лв.; към 01.03.2004г. – недостиг от 192117,79лв.; към 01.04.2004г. – недостиг от 22180,48лв.;

Няма данни по делото за предоставени/инвестирани средства от Й.Б., П.Б.  и ЕТ „Джорданс” на ООД „Джорданс 2”.

ЕООД „Джорданс”: За периода до регистрацията по ЗДДС /XII.04г./ е осъществявана транспортна дейност с товарни автомобили. Съгласно ГДД вх.№ 20000146/24.02.2005г. са декларирани общо приходи- 50 512,08лв. Има и осчетоводени 9000,00лв. заемни средства Т.е. дружеството е разполагало с финансови средства но не може да се установи размера им към определен момент, тъй като липсват месечни данни. Няма доказателства по делото за предоставени/инвестирани средства от ЕООД „Джорданс” на ООД „Джорданс 2”.

ПРОДАЖБА  НА ИМУЩЕСТВО

17.06.04г. - Кафе-аператив в сграда за търговия и услуги- 92 м2 открита  тераса - 228 м2 в УПИ парц.I кв.664 ул.”Б.Ш.” №* кв.М., ГР.С., НА №58, т.4, рег.№910, дело576/2004; Отчуждено в полза на ЕТ”Нико-Николай Кънчев”; Определената от СТЕ пазарна стойност е 88760,00лв. (№18); Съгласно НА продажната цена е 58 800,00лв. с ДДС, като плащането по сделката е 5000,00лв. в брой и 53800,00лв. след отпущане на банков кредит. Актива е отписан в счетоводството по с/ка 203/1 - 16228,70лв. за сградата и по с/ка201/1 - 294,00лв. за земята. Прихода е отчетен и продажбата е включена в дневника за продажби по ДДС, за данъчен период юни 2004г. на ред 203 – 294,00лв. земя (освободена сделка) и на ред 202 – сграда с данъчна основа 42048,33лв. и ДДС 8409,67лв.

25.08.04г. - ПИ № XVIII кв.22 4990м2 и склад 1ет. 1458м2 в кв. П.З., ГР.С., НА № 81, т.VIІ, рег.№8955, дело1070/2004; (ДО – 87108,80лв., в т.ч. 15988-земя; 59012-сграда /безДДС/); продавач АД Асеновец-АС Сливен;

Вещна стойност – 467 279,00лв. (№17 от СТЕ) ;

За придобитите имоти, в които има извършени подобрения по стопански начин се взема предвид заключението на вещите лица по СТЕ по метода на вещната стойност към момента на придобиване, която съотевства в най-висока степен на разходите за пидобиване.

Стойността съгласно НА е 75000,00лв.без ДДС (15988-земя; 59012-сграда /безДДС). Актива е заведен в счетоводството на части – по с/ка 201/2 -15988,00лв.-земя; ; с/ка201/3 -3424,00лв.; с/ка201/4 – 2616,00лв. и  на с/ка203/2 – 63252,60лв.сграда. Покупката е отразена в дневника за покупки по ДДС, за данъчен период август 2004г.: на ред 101 – сграда с данъчна основа 59012,00лв. и ДДС 12923,00лв. и на ред 102 – земя 15988,00лв.

Съгласно записаното в НА, сделката е с частично отложено плащане и е финансирана изцяло с  банков кредит от 15.09.2004г. – „… за сумата 75000,00лв., от които 59012,00лв.(без ДДС) за сградата и 15988,00лв. за земята, като продавача ще получи от купувача 45000,00лв. след отпускането на кредит от Райфайзенбанк АД Сливен, а остатъка от продажната цена в размер на 30000,00лв. до 30.03.2005г. През периода януари - август приходите от дейността са 236 944,51лв.

За финансиране на покупката е усвоен банков кредит в размер на 56 719,07лв. (29 000,00 € от Райфайзенбанк АД). Т.е. общия размер на собствените и заемните средства е 293 663,58лв. и са недостатъчни за покупка при определената вещната стойност– 467279,00лв.

Съпоставка за разполагаем остатък към същия момент в полза на някой от другите ответници – свързани лица, покзава за ФЛ и ЕТ следното: От рекапитулацията на приходите и разходите се установи, че към 01.08.04г. има недостиг от 47814,59лв. и към 01.09.04г. има недостиг от 53850,80лв. Няма данни по делото за предоставени/инвестирани средства от Й.Б., П.Б.  и ЕТ „Джорданс” на ООД „Джорданс 2”.

ЕООД „Джорданс”: За периода до регистрацията по ЗДДС /XII.04г./ е осъществявана транспортна дейност с товарни автомобили.       Съгласно ГДД вх.№ 20000146/24.02.2005г. са декларирани общо приходи- 50 512,08лв., но липсват месечни данни.  Т.е. няма данни дружеството да е разполагало със свободни финансови средства. Няма данни по делото за предоставени/инвестирани средства от ЕООД Джорданс” на ООД „Джорданс 2”.

На 29.12.2004г. са изповядани общо три сделки за покупка на недвижимо имущество, по които ООД „Джорданс 2” купува  от Й. и П. Б.  и ЕТ „Джорданс” общо пет имота.

В изпълнение на задача III.4.- разходите за придобиване на имуществото по отношение на сделките – сключени между ЮЛ и ФЛ – ответници по делото, се вземат предвид стойностите посочени в нотариалните актове и счетоводни данни.

29.12.04г. - УПИ № XVII-6898, кв.373, - 498 м2 кв.”Н.С.”, ул.”Ч.М.”3 УПИ № XI-6899, кв.373, - 313 м2 кв.”Н.С.”, ул.”П.Х.”5 ; НА №176,т.29, № от дв.вх.рег.9339 /2004 (инф. от система Икар АККГ); продавач Й.Б.; Стойност по счетоводни данни и СД по ЗДДС – 6731,10лв. за двата.Стойността съгласно НА е 2597,90лв. Актива е заведен в счетоводството – по с/ка 201/5 -4357,31лв. и по с/ка201/6 – 2821,81лв. Покупката е отразена в дневника за покупки по ДДС, за данъчен период декември 2004г.: на ред 82 – земя 6731,10лв. и 0,00лв.ДДС

29.12.04г. - Магазин № *  - 60,49м2  и изба – 41,73 м2 под магазина в сграда в УПИ IX-7403 с площ 543м2, кв.384, кв. ”Н.С.”  ГР.С., НА №177,т.29, № от дв.вх.рег.9340/2004(инф. от система Икар АККГ); продавач ЕТ „Джорданс”  Стойност по счетоводни данни и СД по ЗДДС – 10587,69лв. Стойността съгласно НА е 15000,00лв. Актива е заведен в счетовод-ството – по с/ка 203/3 -10722,31лв. Покупката е отразена в дневника за покупки по ДДС, за данъчен период декември 2004г. на ред79 с данъчна основа – 10587,69лв. и 4412,31лв.ДДС

29.12.04г. - ПИ № XVII, кв.22 - 1132 м2 и склад  864 м2  и ПИ № LV, кв.22 - 865м2 и склад  865 м2  и двата в кв. П.З., ГР.С., НА №178,т.29, № от дв.вх.рег.9341/2004 (инф. от система Икар АККГ); продавач ЕТ „Джорданс – Й.Б.”. Стойност по счетоводни данни и СД по ЗДДС – 27795,07лв. за двата. Стойността по НА е 50000,00лв. Активите са заведени в счетоводството – по с/ка203/4 -11473,06лв. и по с/ка203/5 -11473,13лв. Покупката е отразена в дневника за покупки по ДДС, за данъчен период декември 2004г. на ред81- земя 6040,00лв. и на ред80 - сграда с данъчна основа – 21755,07лв. и 22204,93лв.ДДС

Общо придобито имущество през XII.2004г. за 45 113,86лв. Собствените приходи от стопанска дейност за месеца са 68671,20лв., а от започване на дейността /април/ до края на годината, са в размер на 449244,38лв. На 21.12.04г. е усвоен ипотечен банков кредит в размер на 136908,10лв., т.е. дружеството е имало средства да придобие имуществото.

В обобщение за 2004г. за източниците на средства за придобиване на имуществото дружеството е разполагало със собствени средства - 449 818,55лв. и заемни средства в размер на 217370,00лв./в т.ч. банкови ипотечни кредити–193627,17лв./, общо 667 188,55лв., а са придобити активи за 532635,56лв., В рамките на годината  покупките е можело да бъдат финансирани, но при определяне на разполагаемите средства към момента на всяка попкупка се установява, че:

За придобитите през месец март 2004г. общо за 20 242,70лв. (Товарен автомобил ЗИЛ130, рег.№СН2544НС, пазарна стойност по САТЕ 2000,00лв.; Специален автомобил ЗИЛ, рег.№ СН2569НС, пазарна стойност по САТЕ 1720,00лв. и Кафе-аператив в сграда за търговия и услуги 92 кв.м, стойност по счетоводни данни  16522,70лв.) дружеството НЕ Е РАЗПОЛАГАЛО със собствени средства (Приходи от дейността за месеците януари и февруари – няма данни. От 02.03.2004г. дружеството е регистрирано по ДДС, но в СД е декларирало само покупки и продажби - 0лв.), има счетоводни данни за ползвани други заемни средства освен банковите кредити (заемни средства общо за годината в размер на  217 370,00лв., в т.ч. ипотечни банкови кредити за 193 627,17лв. – усвоени през септември и декември, т.е. има  счетоводни данни, че са ползвани и други привлечени средства в размер на 23742,83лв. и е възможно тези активи да са закупени с тях), но по делото няма представени категорични данни (НА, договори за кредит или др.) в тази посока.

За придобития през месец август 2004г. при определена от СТЕ Вещна стойност– 467 279,00лв. (ПИ № XVIII кв.22 4990м2 и склад 1ет. 1458м2 в кв. П.З., ГР.С.) дружеството не е разполагало със достатъчно собствени средства (През периода януари - август приходите от дейността са 236 944,51лв.), има данни за ползвани заемни средства (За финансиране на покупката е усвоен банков кредит в размер на 56 719,07лв. от Райфайзенбанк АД. Договорено е и отсрочено плащане за шест месеца за остатъка от продажната цена в размер на 30000,00лв. до 30.03.2005г. – и двете  условия са изрично посочени в НА) Но общия размер на собствените и заемните средства е 293 663,58лв. и СА НЕДОСТАТЪЧНИ за покупка при определената вещната стойност– 467279,00лв.

За придобитите през месец декември 2004г. общо за 45 113,86лв. (УПИ № XVII-6898, кв.373, - 498 м2 кв.”Н.С.”, ул.”Ч.М.”3 и УПИ № XI-6899, кв.373, - 313 м2 кв.”Н.С.”, ул.”П.Х.”5 ; Стойност по счетоводни данни и СД по ЗДДС – 6731,10лв. за двата; Магазин № *  - 60,49м2  и изба – 41,73 м2 под магазина в сграда в УПИ IX-7403 с площ 543м2, кв.384, кв. ”Н.С.”  ГР.С., Стойност по счетоводни данни и СД по ЗДДС – 10587,69лв.; ПИ № XVII, кв.22 - 1132 м2 и склад  864 м2 и ПИ № LV, кв.22 - 865м2 и склад  865 м2  и двата в кв. П.З., ГР.С., Стойност по счетоводни данни и СД по ЗДДС – 27795,07лв. за двата.) дружеството Е РАЗПОЛАГАЛО със средства (Собствените приходи от стопанска дейност за месеца са 68671,20лв., а от започване на дейността /април/ до края на годината, са в размер на 449244,38лв. На 21.12.04г. е усвоен ипотечен банков кредит в размер на 136908,10лв.), за придобиване на имуществото.

От съпоставката за разполагаеми остатъци на другите ответници – свързани лица не се установи наличие на такива, към момента на всяка от сделките. Няма данни по делото за предоставени/инвестирани средства от Й.Б., П.Б.,  ЕТ „Джорданс”  и ЕООД „Джорданс”  в полза на „Джорданс 2” ООД.

За 2005година: Годишен финансов резултат, съгласно ГДД вх.№ 20001243 от 28.03.2006г.; Общо приходи по ОПР – 657 464,94лв.; Общо разходи по ОПР – 649 753,92лв.; Счетоводен финансов резултат(печалба) – 7 711,02лв.; Данъчен финансов резултат (облагаема печалба) – 8 967,18лв. Корпоративен данък - 1 345,08лв.

Реализирани собствени приходи от продажби за годината по данни от оборотните ведомости – общо 657419,60лв., в т.ч. 536684,05лв.стоки; 120122,46лв. услуги и 613,09лв. други;

Банкови ипотечни кредити: от 28.09.2005г. с Банка Хеброс АД, Пловдив Бизнес център „МПС” – с размер на кредита 50 851,58лв. 26 000,00 €  с год.лихва  6-месечен EURIBOR  индекс на БНБ + 5%, със срок на погасяване до 20.03.2007г. с ипотекарни длъжници Й. и П. Б. съгласно НА №138,т.VII, рег.№ 10513, д.1170/2005 с ипотека върху апарт.№3 /2А/,ет.2- 96,40м2,изба 7 -4,25м2  и 12,16ид.ч. от сградата  в УПИ IХ-7403, кв.384 в кв.Н.С., ГР.С.. Цел на кредита  - оборотни средства.

Общо по счетоводни данни са ползвани заемни средства – 240 721,28лв. в това число и банковия кредит, и в края на годината има остатък за връщане в размер на 404 237,09лв.

51770,00лв. (с/ка151 Получени краткосрочни заеми), в края на годината има остатък за връщане 223792,11лв.

188951,28лв. (с/ка49 Разни дебитори и кредитори), в края на годината има остатък за връщане 180444,98лв.

В ДСИЕ по въпроси на ищеца подробно са изследвани данните за приходите от продажби съгласно справките-декларации по ЗДДС.  В представената по-долу таблица са представени данните за данъчните основи (стойността на сделките, без ДДС) по месеци за цялата година.

Приходи от продажби, съгласно СД по ЗДДС: продажби - 656807,05, покупки - 705384,04 с отрицателна разлика - 48576,99

През 2005г. са закупени активи за 81200,00лв.

Товарен автомобил CITROEN BERLINGO FG, шаси VF7MCWJZF65865020, двигател 10DXCA6011686; бял с рег.№ С9246МВ на лизингова стойност 11052,00евро с включен ДДС. При получаване на лизинговия обект лизингополучателя заплаща 10% първоначална вноска в размер на 1105,00евро с ДДС и заплаща остатъка на 23 месечни равни вноски в размер на 432,00евро с  ДДС всяка.

В изпълнение на поставените задачи настоящата ДСИЕ прие за целите на изчисляване разходите по придобиване на лизинговите автомобили, че същите са извършени: По Договор за лизинг 3691/20.08.2002г. за товарен автомобил CITROEN BERLINGO FG, ЕТ”Джорданс”  е заплатил първоначална вноска от  2161,19лв. през август 2002г. и в периода 09.2002г. – 08.2004г. още 23 вноски по 844,92лв. всяка.

Видно от договора за прехвърляне на собствеността(стр.528) и счетоводните данни, последната вноска по този договор в размер на 1200,00лв. е изплатена от ”Джордонс 2”ООД. Актива е заведен в счетоводството по с/ка 205/10 със стойност 1200,00лв. Сделката е вписана на ред 96 в дневника за покупки по ДДС, за данъчен период април 2005г. с данъчна основа 1200,00лв. и ДДС 0лв.   Приходите от продажби за януари са 3803,47лв., т.е. достатъчни за изплащане на последната вноска по лизинга и придобиване на  собствеността.

22.08.05г. - рег.№ СН2122ЕЕ, Спе­циализирана машина багер  ДжейСиБи 3, рама/двигател SLP3CXTS4E095968 – пазарна ст/ст 80000,00лв. (№*). Активът е заведен в счетоводството през 2004г.  по с/ка 205/7 със стойност 99 356,16лв. Не са установени данни за вписване в регистрите по ЗДДС. През периода януари - август приходите от дейността са 377792,81лв. Независимо от собствените приходи, за сделката е осигурено финансиране с целеви банков кредит от 21.12.2004г. от Райфайзенбанк АД в размер на 70 000 евро, с левова равностойност - 136908,10лв. Целта на кредита за закупуване закупуване на Багер JSB, и Мотокар е изрично посочена в НА, т.е. има  средства за покупката.

През 2005г. дружеството общо е разполагало със собствени средства - 657 464,94лв. и заемни средства в размер на 240 721,28лв., а са придобити активи за 81200,00лв., т.е. покупките е можело да бъдат финансирани.

За 2006година се установява годишен финансов резултат, съгласно ГДД вх.№ 2-1377 от 28.03.2007г., както следва: Общо приходи по ОПР – 731 266,14лв.; Общо разходи по ОПР – 723 818,46лв.; Счетоводен финансов резултат(печалба) – 7 447,68лв.; Данъчен финансов резултат (облагаема печалба) – 8 976,37лв. Корпоративен данък - 5919,23лв.

Реализирани собствени приходи от продажби за годината по данни от оборотните ведомости – общо 731255,46лв лв., в т.ч. 582603,17лв.стоки; 146893,48лв. услуги и 1758,81лв. други;

 Банкови ипотечни кредити: няма данни

Общо по счетоводни данни са за 2006г. са получени заемни средства  общо в размер на 140 827,10лв.

140827,10лв. (с/ка49 Разни дебитори и кредитори), като 67414,68лв са възстановени на заемодателите и в края на годината има остатък за връщане в размер на 253857,40лв.

На базата на установените данни по оборотни ведомости, от дневници за покупки и продажби по ДДС и приходи анализа показва, че: През 2006г. са закупени активи общо за 8040,00лв.:

На 01.02.06г. – Лек автомобил Ситроен Берлинго рег.№ СН5252АН, придобит с договор за покупко-продажба на МПС, след окончателно изплащане по договор за лизинг; застрахователна стойност 1000,00лв. Стойност по счетоводни данни и по ДДС – 8040,00лв.

Съгласно представените по делото Договори за лизинг, същите са сключени от Й.Б. в качеството му на ЕТ „Джорданс” и са:

Договор за лизинг №4030 от 09.12.2002г. между „Автомотор Корпорация” АД и ЕТ”Джордонс – Й.Б.” за отдаване под формата на лизинг лек автомобил CITROEN BERLINGO MPS, шаси VF7GJRHYB93004305, двигател 10DYLW3000586; сив с рег.№ С9052МН на лизингова стойност 15588,00евро с включен ДДС. При получаване на лизинговия обект лизингополучателя заплаща 10% първоначална вноска в размер на 1559,00евро с ДДС и заплаща остатъка на 35 месечни равни вноски в размер на 401,00евро с ДДС всяка.

В изпълнение на поставените задачи настоящата в ДСИЕ за целите на изчисляване са приети разходите по придобиване на лизинговите автомобили, че същите са извършени: По Договор за лизинг 4030/09.12.2002г. за лек автомобил CITROEN BERLINGO MPS, с рег.№ С9052МН ЕТ”Джордонс – Й.Б.” е  следвало да заплати първоначална вноска от  3049,14лв. през декември 2002г. и в периода 01.2003г. – 12.2005г. още 35 вноски по 784,29лв. всяка

Видно от счетоводните данни, последната вноска по този договор е изплатена през 03.2005г. от ”Джордонс 2”ООД и е в размер на 11643,00лв.(8040,00лв.ст/ст и 3603,00лв.ДДС).

Актива е заведен в счетоводството през 2005г. по с/ка 205/9 със стойност 8040,00лв. Сделката е вписана на ред 105 в дневника за покупки по ДДС, за данъчен период март 2005г. с данъчна основа 8040,00лв. и ДДС 3603,00лв.

Приходите от продажби за януари са 35736,10лв., т.е. достатъчни за изплащане на последната вноска по лизинга и придобиване на  собствеността.

През 2006г. дружеството общо е разполагало със собствени средства - 731 266,14лв. и заемни средства в размер на 140827,10лв., а са придобити активи за 8040,00лв., т.е. покупките е можело да бъдат финансирани.

За 2007година се установява Годишен финансов резултат, съгласно ГДД вх.№ 20000307 от 04.03.2008г.; Общо приходи по ОПР – 728 872,50лв.; Общо разходи по ОПР – 723 656,96лв.; Счетоводен финансов резултат(печалба) – 5 215,54лв.; Данъчен финансов резултат (облагаема печалба) – 5252,70лв. Корпоративен данък – 525,27лв.

Реализирани собствени приходи от продажби за годината по данни от оборотните ведомости – общо 727800,69лв., в т.ч. 541927,06лв.стоки; 185629,87лв. услуги и 243,76лв. други;

Банкови ипотечни кредити общо за годината в размер на 515061,75лв.: по догово от 14.03.2007г. с Райфайзенбанк ЕАД, клон Сливен размера на кредита е75 000,00лв. с год. лихва   ст/ст на банк ресурс в лева +3,5 пункта съ срок на погасяване до 25.01.2012г., с предоставено обезпечение по НА № 120,т.II,рег.№ *078, дело248/2007 с ипотека върху ПИ № 67338.603.93 -4639м2, и едноет. пром. сграда № 67338.603.93.1 - 997м2 ; промишл. сграда № 67338.603.93.2 - 713м2  ПИ XVIII, кв.22 -4990м2 и склад 1458м2 в П.З. ГР.С., заличена на 02.11.2007г.; по договор от 26.04.2007г. с Обединена българска банка АД, клон Сливен с размер на кредита 146 687,25лв. 75 000,00€ с год. лихва 6,9%, срок на погасяване до 20.04.2017г., обезпечение с НА № 165,т.III,рег.№ *954, дело366/2007г. върху Самост.обект № 67338.528.51.2.3 - Магазин №3 -60,49м2, изба-41,73м2  и 30,68ид.ч. от сградата  и отстъпеното право на строеж върху земята в имот за търг.дейност на ул.”Х.” №18, вх.Б, ет.1, ГР.С., ПИ №67338.603.95-ПИ№ LV кв.22 -865м2 и склад 865м2 в П.З. ГР.С.; по договор от  30.10.2007г. с Обединена българска банка АД, клон Сливен с размер на кредита 293 374,50лв. 150 000,00€  с год. лихва 6,9%, срока на погасяване до 25.10.2017г. на месечни вноски от 1733,91€ /равни вноски гл+лихви/ на 25-то число от месеца, обезпечен по НА №62,т.VIII,рег.№12860,дело1305/2007г. – ипотека върху ПИ №67338.603.93 -4639м2 и промишл. сгради в имота: №67338.603.93.1 -997м2 едноетажна и №67338.603.93.2 -713м2 едноетажна в П.З. ГР.С.      По счетоводни данни са за 2007г. са получени заемни средства  общо в размер на 519 279,48лв.

137,73лв. (с/ка151 Получени краткосрочни заеми), като 146944,74лв са възстановени на заемодателите и в края на годината няма остатък за връщане.

515061,75лв. (с/ка152 Получени дългосрочни заеми), като 85837,21лв са възстановени на заемодателите и в края на годината има остатък за връщане 429224,54лв.

4080,00лв. (с/ка49 Разни дебитори и кредитори), като 100058,68лв са възстановени на заемодателите и в края на годината има остатък за връщане в размер на 157878,72лв.

Въз основа и на данните от синтетичните годишни оборотни ведомости на „Джорданс” ЕООД за паричните средства, справките-декларации по ЗДДС анализа на данните показва следното:

През 2007г. са закупени активи общо за 103755,00лв.

16.03.07г. – Товарен автомобил Ман Ф 09, рег.№ СН0919СА, рама/ двигател WMAF09F403M204309 - 36200,00лв. (№30 от САТЕ);

В счетоводството актива е заведен по с/ка205/11, със стойността по договор 75000,00лв.; В дневника за покупки по ДДС сделката е посочена на ред 34-ти за данъчен период март 2007г., с данъчна основа 75000,00лв. и 15000,00лв. ДДС. За януари и февруари приходите от дейността са 79 281,66лв. Независимо от собствените приходи, за сделката е осигурено финансиране с целеви банков кредит от 13.03.07г. – 75000лв., т.е. има  средства за придобиване на актива.

21.11.07г. – Тов. автомобил Мерцедес 208Д с рег.№ СН6373СА, рама/ двигател WDB6013121P248736  - пазарна ст/ст по САТЕ  3527,00лв. (№4); 

В счетоводството актива е заведен по с/ка205/14, със стойността по договор 800,00лв.; Не са установени данни да е включена в дневника за покупки по ДДС.

Приходи от дейността за ноември 49165,68лв., т.е. има  средства за придобиване на актива.

12.12.07г. – рег.№ СН4448СА, Лек автомобил Ауди ТТ, рама/ двигател TRUZZZ8J871019761 – пазарна стойност 64028,00лв. (№27 от САТЕ) В счетоводството актива е заведен по с/ка205/15, по покупната стойност- 70813,05лв.; В дневника за покупки по ДДС сделката е посочена на ред 84-ти за данъчен период декември 2007г., с данъчна основа 59010,96лв. и 0,00лв. ДДС/сделката е без право на данъчен кредит/. Приходи от дейността за декември 104607,51лв., т.е. има  средства за придобиване на актива.

През 2007г. дружеството общо е разполагало със собствени средства - 728 872,50лв. и заемни средства в размер на 519 279,48лв.,(в т.ч. банкови ипотечни кредити 515061,75лв.) общо 1248 151,98лв., а са придобити активи за 103 755,00лв. лв., т.е. покупките е можело да бъдат финансирани.

За 2008година се установява Годишен финансов резултат, съгласно ГДД вх.№ 0020000298 от 05.03.2009г.; Общо приходи по ОПР – 774 936,57лв.; Общо разходи по ОПР – 797 386,31лв.; Счетоводен финансов резултат(загуба) – 22 449,74лв.; Данъчен финансов резултат (облагаема печалба след данъчно преобразуване/загуба – 18 257,65лв.) - 0лв.;  Корпоративен данък – 0,00лв.

Реализирани собствени приходи от продажби за годината по данни от оборотните ведомости – общо 774508,35лв., в т.ч. 592563,09лв.стоки; 162848,90лв. услуги и 19096,36лв. други;

Банкови ипотечни кредити: 78 233,20лв. по договор от 13.05.08 с Обединена българска банка АД, клон Сливен за рефинансиране, срок на погасяване до 10.06.2018г. на един транш, обезпечен по НА №154,т.IV, рег.№6226, дело635/2008 с ипотека върху ПИ №67338.603.93 -4639м2 и промишл. сгради в имота: №67338.603.93.1 -997м2 едноет. и №67338.603.93.2 -713м2 едноет в П.З. ГР.С..

Общо по счетоводни данни са за 2008г. са получени заемни средства  общо в размер на 107 741,41лв.

98160,00лв. (с/ка152 Получени дългосрочни заеми), остатък от пред-ходната година 429224,54лв.; 37643,23лв. върнати на заемодателите и остатък в края на годината в размер на 489741,31лв.

9581,41лв. (с/ка49 Разни дебитори и кредитори), остатък от предходната година 157878,72лв.; 81661,41лв. върнати на заемодателите и остатък в края на годината в размер на 85798,72лв.

Въз основа на данните от синтетичните оборотни ведомости, данните за приходите от продажби съгласно справките-декларации по ЗДДС, анализът показва, че През 2008г. са закупени активи общо за 7000,00лв.

10.11.08г. – Тов. автомобил Мерцедес 308Д с рег.№ СН8688ВВ, рама/двигател WDB9033121P673396- пазарна ст/ст 7000,00лв. (№31)

Актива е заведен в счетоводството през 2009г. по с/ка205/16 с покупната стойност 8790,00лв. В дневника за покупки по ДДС сделката е посочена на ред 54-ти за данъчен период февруари 2009г., с данъчна основа 8790,00лв. като сделка без право на данъчен кредит-ДДС 0лв. ДДС.Приходи от дейността за ноември 50884,18лв., т.е. има  средства за придобиване на актива.

През 2008г. дружеството общо е разполагало със собствени средства - 774 936,57лв. и заемни средства в размер на 107 741,41лв., /в т.ч. банкови ипотечни кредити 78233,20лв./, а са придобити активи за 7000,00лв., т.е. покупките е можело да бъдат финансирани.

За 2009година - Годишен финансов резултат, съгласно ГДД вх.№ 2000001008 от 19.03.2010г.; Общо приходи по ОПР – 582 804,65лв.; Общо разходи по ОПР – 591 674,55лв.; Счетоводен финансов резултат(загуба) – 8869,90лв.; Данъчен финансов резултат(облаг. печалба след данъчно преобразуване/загуба- 8869,90) –0лв.; Корпоративен данък – 0лв.

  В годината единствената разпоредителна сделка с имущество е отчуждаването на недвижим имот на 03.12.09г. ПИ № 67388.603.318 - 2228/4289 ид.ч.; №67388.603.318.2 сграда 394 м2 1ет; №67388.603.318.3 сграда 548 м2 ; и ПИ № 67388.603.317 - 2411м2, №67388.603.317.1 сграда 449 м2 1ет; №67388.603.317.2 сграда 318 м2 1ет кв. П.З., ГР.С., с НА №195,т.VІ,рег.№12587д.1044/2009; Отчуждено в полза на ЕООД „Гради”. Определената от СТЕ пазарана стойност е 274 960,00лв. (№17), като съгласно НА продажната цена е 75 000,00лв. с ДДС. Актива е отписан в счетоводството по с/ка 201/2 - 15988,00лв. за земята и по с/ка203/2 - 63252,60лв. за сградата. Прихода е отчетен и продажбата е включена в дневника за продажби по ДДС, за данъчен период декември 2009г. на ред 57 с данъчна основа 61220,56лв. и ДДС 13779,44 лв.

Въз основа на така установеното от фактическа страна съдът намира, че мотивираното искане на КОНПИ по чл. 28 ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.) е основателно частично и следва да се уважи по отношение на имущество на обща стойност 652926лв.; недопустимо е за имущество на стойност 356220лв., в която част след възобновяване на производството във фаза по събиране на доказателствата следва да се прекрати и е неоснователно и следва да се отхвърли за посоченото имущество над посочените стойности – определени към момента на внасяне на мотивираното искане чрез заключението на тройните СТЕ и САТЕ:

Съгласно чл. 4 ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.) по реда на този закон се отнема имущество, придобито през проверявания период от лицата, за които е установено, че са налице основанията по чл. 3 от ЗОПДИППД (отм.) и в конкретния случай може да се направи основателно предположение, че придобитото е свързано с престъпната дейност на лицата доколкото не е установен законен източник.

Възможността на проверяваното лице за установяване на законен източник за придобиване на имуществото, респективно за изключване на предположение, че придобиването на имуществото е свързано с престъпната дейност по чл. 3 от ЗОПДИППД (отм.) е установена още в предварителната фаза на производството по установения в чл. 17 от ЗОПДИППД (отм.) ред.

В случай, че ответниците не са се възползвали от тази възможност и в срока по чл. 17, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.) и не са подали декларация, изцяло в тяхна тежест е в съдебната фаза да докажат всички обстоятелства, изключващи предпоставките по чл. 4, ал. 1 и да оборят презумпцията на чл. 17, ал. 5 от ЗОПДИПП (отм.)

В случая ответниците са представили декларации по чл. 17 от ЗОПДИППД (отм.), но след изтичането на срока по чл. 17, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.), въз основа на което ищецът поддържа искане за приложение на презумпцията на чл. 17, ал. 5 от ЗОПДИППД (отм.), респективно – възлагане в тежест на ответниците да оборят същата презумпция. Във връзка с доклада на съда по делото и задължението по чл. 146, ал. 1, т. 5 от ГПК да разпредели доказателствената тежест съдът изрично се е произнесъл за това, че презумпзията на чл. 17, ал. 5 от ЗОПДИППД (отм.) не може да намери приложение, което е предвидено според текста на закона само в случай, че проверяваното лице откаже или не подаде декларация. Посочените предпоставки относно приложението на презумпцията – отказ или непредставяне на декларация, както и възможността на проверяваното лице в съдебната фаза да представи доказателства за противното, налагат извода, че двуседмичния срок не е преклузивен и пропускането му при наличие на подадена декларация не може да се приравнява на отказ или на неподаване на декларацията. Следователно в тежест на ищеца е, както съдът е указал в доклада си, да установи обстоятелствата, въз основа на които може да се направи основателно предположение, че имуществото, за което не е установен законен източник на доходи, е придобито с оглед престъпната дейност по чл. 3 от ЗОПДИППД (отм.).

Относно наличието на хипотеза по чл. 3 от ЗОПДИППД (отм.) – извършено престъпление, за което законът да предвижда осъществяването на проверка от специализирания орган – КОНПИ и отнемане на имуществото, придобито от престъпната дейност, ответниците са възразили, че престъплението, за което ответникът Б. е признат за виновен, не попада в обхвата на чл. 3 от ЗОПДИППД (отм.), т.к. към момента на извършване на проверка и към момента на внасяне на мотивираното искане за разглеждатне в съдебната фаза, съставът на престъплентието по чл. 257 от НК е отпаднал. След отмяната на текста на престъплението законодътелят не е предвидил обратно действие, от което следвало, че влязлата в сила присъда за извършено престъпрление по този текст – чл. 257 от НК, не е предпоставка за образуване на производството за проверка и отнемане на имущество.

Възражението е неоснователно.

Й.Г.Б. е бил признат за виновен с влязла в сила на 02.12.2010г. осъдителна присъда № *5 от 02.12.2009г. по НОХД № 92/2009г. на Сливенски Окръжен съд, потвърдена с Решение № 10 от 22.02.2010г. на Апелативен Съд-Бургас, потвърдена от ВКС с Решение № 286 от 02.12.2010г. за това, че при условията на продължавано престъпление за времето от 01.02.2004г. до 28.03.2005г. е избегнал плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 150 111. 85 лв., дължими по ЗДДС и ЗОДФЛ, като потвърдил неистина в подаваните от него декларации, за което е осъден на 3 години лишаване от свобода , отложено от изтърпяване за срок от 3 години и 7 000 лв. глоба. Деянието, за което ответникът е признат за виновен, представлява престъпление по чл. 257, ал. 1, пр. 1 (отм.) във вр. с чл. 255, ал. 1 от НК (ред. ДВ бр. 62/97г.) във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.

По върпосите свързани с наличието на започнало наказателно производство за престъпление п чл. 257 от НК и изменението на чл. 3, ал. 1, т. 17 от ЗОПДИППД (отм.) с ДВ, бр. 75 от 2006 г., бр. 16 от 2008 г.) е постановено Решение № *68 от 21.11.2011 г. на ВКС по гр. д. № 1129/2010 г., III г. о., ГК, докладчик съдията Таня Митова, в което се казва че „Разпоредбата на чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД е от материалноправно естество. Както се вижда от заглавието и от съдържанието й, тя урежда основанията /фактическите състави/, при които може да се отнеме в полза на държавата имущество, придобито от престъпна дейност. Поради липсата на преходни разпоредби в съответните закони измененията на т. 17 с ДВ, бр. 75/2006 г. и бр. 16 от 15.02.2008 г. ще се прилагат занапред, по силата на общото правило за действието на гражданскоправните норми във времето - арг. от чл. 14, ал. 1 ЗНА. Следователно, както започналите, но неприключили наказателни производства по чл. 257 НК, така и започналите, но неприключили производства по чл. 3, ал. 1, т. 17 ЗОПДИППД във вр. с чл. 257 НК, ще продължат и завършат по силата на закона, който е действал към момента на възникване на правото. Наличието на висящо наказателно производство и на висящо производство за реализиране на отговорността по ЗОПДИППД дерогира възможността за прекратяване на наказателното и гражданското преследване, тъй като те са започнали на предвидени в закона основания. И обратно - за тях не могат да се приложат новите правни положения, които ще действат занапред спрямо факти, които са се проявили след влизането им в сила.

Такъв е и настоящия случай. Деянието – извършено от ответника Й.Б. в периода  от 01.02.2004г. – 28.03.2005г. е извършено преди изменението на текста на разпоредбата на чл. 3, ал. 1, т. 17 от ЗОПДИППД (отм.) и отмяната на чл. 257 от НК през 2006г.. То осъществява състав на престъпление в действащия към същия момент текст предвидено в нормата на чл. 257 от НК. Текстът на престъплението по чл. 257, ал. 1 от НК е предвиден в разпоредбата на чл. 3, ал. 1, т. 17 от ЗОПДИППД (отм.) в редакцията до изменението с ДВ, бр. 75 от 2006 г. като основание за започване на проверка и при наличие на останалите предпоставки. Както отменената норма на чл. 257 НК, така и новосъздадените заместващи текстове в НК /ДВ, бр. 75/12.09.2006 г., в сила от 13.10.2006 г. и бр. 16 от 15.02.2008 г., в сила 1 месец след публикацията/, са от материалноправно естество. Те уреждат въпроси, свързани с наказателната отговорност на лицата, с наказанието и с останалите последици от осъждането им - виж ТР № 1 от 17.06.2010 г. по тълк. д. № 1/2010 г., ОСНК. Съгласно чл. 2, ал. 1 НК за всяко престъпление се прилага онзи закон, който е бил в сила по време на извършването му. Възможността за обратно действие на наказателния закон се отнася до прилагането на по-благоприятната уредба /чл. 2, ал. 2 НК/, но не и до отпадането на наказателното преследване и носенето на последиците от него. Съответна последица от извършеното деяние по чл. 257, ал. 1 от НК (отм.) към момента на извършването му е и предвидената възможност по чл. 3, ал. 1, т. 17 от ЗОПДИППД (отм.) да бъде извършена проверка, която да приключи с внасяне в съдебна фаза на искане за отнемане на придобитото от посочената престъпна дейност. Сроковете за образуване и приключване на проверка не са преклузивни, като правата на държавата се погасяват с изтичането на предвидения в разпоредбата на чл. 11 от ЗОПДИППД (отм.) 25 – годишен давностен срок, който тече от придобиване на имуществото. Следователно при наличието на извършено престъпление, предвидено към момента на извършването му като основание за започване на проверка и за отнемане на имуществото придобито от престъпната дейност, производството не е недопустимо и е изпълнено изискването да са налице услоивята по чл. 3 от ЗОПДИППД (отм.). В конкретния случай основанието по чл. 3 от ЗОПДИППД (отм.) е още повече на лице, т.к. престъплението по чл. 257, ал. 1 от НК е във вр. с престъпление по чл. 255 от НК, което изрично е предвидено като основание по чл. 3 от ЗОПДИППД (отм.).

С оглед гореизложеното мотивираното искане е основателно и по делото не се установява източник на законни доходи по отношение на:

- посочените за отнемане от Й.Г.Б.: сумата от 67570 лв. от продажбата на магазин № *, ведно с прилежащия му склад № *, отчужден с нотариален акт № 193, том , рег. № 8616, н.дело № 815/04.11.2002г.; сумата 62900лв. от продажбата на магазин № 6 с прилежащия му склад № 6, отчужден с нотариален акт № 167, том vii, рег. № 9648, н.дело № 962/10.12.2002 г.; сумата от 51590лв. от продажбата на магазин № * с прилежащия му склад № *, отчужден с нотариален акт № *5, том v, рег. № 1413, н.дело № 46/21.01.2003 г.; сумата от 40685лв. от продажбата на магазин № 2, отчужден с нотариален акт № *6, том v, рег. № 1414, н.дело № 47/21.01.2003 г.; сумата от 43 900 лв. от продажбата на магазин № 1, отчужден с нотариален акт № 107, том v, рег. № 1758, н.дело № *7/30.01.2003 г.; сумата от 55 700 лв. от продажбата на магазин № 4 с прилежащия му склад № 4, отчуждени с нотариален акт№ 180, том ХІ, рег. № 14474, н.дело № 1897/29.12.2004 г. – за посочените имоти от доказателствата по делото и заключенията на в.л. К. Дечава по назначената основна СИЕ и допълнителни СИЕ се установи, че  в качеството си на едноличен търговец с фирма ЕТ „ДЖОРДАНС – Й.Б.” ответникът към момента на придобиване на правото на строеж не е разполагал с достатъчно средства – лични доходи и търговска дейност, като е разполагал с достатъчно средства за придобиването само на два от обектите в имота – кафе – аператив и магазин № *.;

Подлежи на отнемане и сумата от 73 400 лв. от продажбата на поземлен имот с идентификатор № 67338.603.95, кв.22 по плана на "П.З." в ГР.С., с площ на имота 865  кв.м.,  ведно с построения в имота склад с идентификатор № 67338.603.95.1 със застроена площ от 865 кв.м., отчужден с нотариален акт № 171, том ХІ, рег. № 14459, н.дело № 1888/29.12.2004 г., за който се установява, че също не са били налични средства за финансиране на сделката за придобиване на имота.

- посочените за отнемане от Й. и П. Б.: СУМАТА от 7600лв. от продажбата на УПИ № 6702 с площ от 950 кв.м. по плана на Вилна Зона "Изток" на ГР.С., м. „К.", отчужден с Нотариален акт№ 196, том VIII, рег. № 12388, н.дело № 1401/15.11.2005г. и на ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „МЕРЦЕДЕС 609 Д", с рег.№ СН 5655 АН, за придобиването на които липсват средства от законен източник.

- на посочения за отнемане от „ДЖОРДАНС” ЕООД лек автомобил марка и модел „УАЗ 469", с рег.№ СН 3345 НС – същият автомобил е бил придобит от Й.Б. през м. май 2004г., към който момент не се доказа наличието на средства от законен източник и, който автомобил е бил внесен като част от имеществото на дружеството.

- на посочените за отнемане от „ДЖОРДАНС 2” ООД: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № LV / с идентификатор № 67338.603.95, кв.22 по плана на "П.З." в ГР.С., с площ на имота 865 / кв.м., ведно с построения в имота СКЛАД с идентификатор № 67338.603.95.1 със застроена площ от 865 придобити с Нотариален акт № 171, том XI, рег. № 14459, н.дело № 1888/29.12.2004г. – имотът е бил закупен първоначално с н.а. № 150/03.04.2004г. от Й. Б. в качеството му на ЕТ „ДЖОРДАНС – Й.Б.” заедно с имот с ид. № 67338.603.96 в кв. 22 по плана на „П.З.”, ГР.С. – продадени в последствие на дружеството, като разполагаемия остатък на средствата към 01.04.2004г. е бил достатъчен за придобиване само на имота с № 96. Сумата от продажбата на този имот – посочена по-горе, също подлежи на отнемане, поради липсата на основание за увеличаване на доходите на физическото лице с тази сума, поради липсата на доказан законен източник на доходи за прехвърленото имущество.

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „ЗИЛ 130", с рег.№ СН 2544 НС,; СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „ЗИЛ 130", с рег.№ СН 2569 НС – за придобиването и на двата леки автомобила – за посочените автомобили не се доказа наличието на достатъчно средства за финансиране на сделките, като подлежат на отнемане и следните МПС придобити на лизинг -  ЛЕК АВТОМОБИЛ марка и модел „СИТРОЕН БЕРЛИНГО", с рег.№ СН 5252 АН, и ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „СИТРОЕН БЕРЛИНГО", с рег.№ СН7374 НС – от заключенията по СИЕ и ДСИЕ се установява, че липсва законен източник на средста за заплащането на всички лизингови вноски. Договорите за лизинг са сключени от физическото лице Й. Б. и са прехвърлени на дружеството в последствие. Макар да са налице средства за част от вноските, законът не прави разграничение в случаите, когато е налице недостиг на средства от законен източник за цялата или за част от стойността на имуществото. Следователно, независимо в каква част е налице недостиг на средства от законен източник за придобиване на дадено имущество, ако от данните по делото не може да се заключи, че проверяваното лице би придобило имуществото въпреки този недостиг, то следва, че не е налице законен източник за придобиването му и щом са налице останалите предпоставки на чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.)  имуществото подлежи на отнемане, като към неговата стойност като значителна има отношение само критерия по §1, т. 2 от ДР на ЗОПДИППД (отм.)

Критерият по §1, т. 2 от ДР на ЗОПДИППД е налице с оглед стойността на имуществото, по отношение на което съдът достигна до извод, че подлежи на отнемане. Същото е на стойност надвишаваща повече от 10 пъти размера от 60000лв. посочен в §1, т. 2 от ДР на ЗОПДИППД (отм.) Стойността на имуществото, като сбор от реалните пазарни стойности на съставките в случая е съпоставена с друга обективна величина - тази на доходите на ответниците от законен източник към момента на придобиване. Единственото изключение от правилото за определяне стойността на имуществото по установените пазарни цени при възмездни сделки – каквито са всички сделки на придобиване, са тези възмездни сделки, които са сключени с държавата, тъй като посочената там цена й е противопоставима. За сключените възмездни сделки с други субекти обаче, държавата е трето лице и удостоверената в нотариалните актове цена не установява с обвързваща за нея сила стойността на сделката, респ. на имуществото. Критерият "значителна стойност" на имуществото по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗОПДИППД във вр. с § 1, т. 2 от ДР на ЗОПДИППД е величина, независима от волята на страните по възмездните сделки за имотите и не съвпада с цената по нотариалните актове.

По-горе в изложението относно фактическите обстоятелства цената по нотариалните актове е възприета от съда само в случаите на сключени сделки между свързани лица. В тези случаи съпоставката между пазарната стойност на имуществото с доходите на проверяваното лице следва е извършена само относно критериите по чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД спрямо ответника Й. Б. за придобиване на имуществото. По отношение на сделките, чрез които имуществото се внася и подлежи на отнемане в случаите на чл. 6 от ЗОПДИППД, не е необходимо повторното извършване на такава съпоставка с пазарната стойност – установена чрез назначените в производството експретизи. Това се налага още повече с оглед преценката за възможността на отвентика да реализира доход от подобна сделка, което е неоправдано.

По отношение на посоченото по-горе имущество, за което съдът намира, че искането е основателно, в хода на производството ответниците не представиха доказателства относно наличието на средства от ответника Й. Б. за придобиването му, което изпълва една от съществените предпоставки по чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.), към което се наслагва наличието на основателно предположение, че придобиването на имуществото е свързано с престъпната дейност на ответника.

Във връзка с изискването за основателно предположение, че придобитото е свързано с престъпната дейност установена присъда № *5 от 02.12.2009г. по НОХД № 92/2009г. на Сливенски Окръжен съд, потвърдена с Решение № 10 от 22.02.2010г. на Апелативен Съд-Бургас, потвърдена на ВКС с Решение № 286 от 02.12.2010г., възражението на ответниците се свежда до навеждането на правоизключващия факт, че имуществото е придобито със средства от законен източник. При липсата на доказателства за законен източник на доходи, аргументите на ищеца, че това е достатъчно, за да се предположи придобиването от престъпна дейност, имат резон само в обсега на действие на презумпцията на чл. 17, ал. 5 от ЗОПДИПП (отм.) и доколкото в съдебното производство не е оборена от ответниците. Извън това, съгласно задължителната практика по чл. 290 от ГПК,  съдът изгражда изводите си, налице ли е връзка между престъпната дейност и доходите, послужили за придобиване на имуществото въз основа на конкретиката на случая; въз основа на фактите, свързани с естеството на престъплението и цялостните данни за характера на осъществявана престъпна дейност.

С оглед характера на престъпната дейност в случая и предвид периода на придобиване на имуществото, подлежащо на отнемане, такова предположение може да се направи с основание. Престъпната дейност е по чл. 257, ал. 1 от НК (отм.) във вр. с чл. 255, ал. 1 от НК – избягване на плащане на данъчи в големи размери – в слчая над 150000лв. Естеството на деянията е свързано с генерирането по незаконен начин на парични средства в значителен размер, от което и при липсата на достатъчно други законни източници на средства с висока степен на вероятност може да се предположи, че имуществото - посочено по-горе, за което съдът намира мотивираното искане за основателно, е придобито с оглед на престъпната дейност.

Липсва изискване на закона придобиването на имуществото да е в пряка и непосредствена връзка с установената престъпна дейност, респективно престъпната дейност да е педхождаща спрямо момента на придобиване на имуществото. Деянието на отв. Й. Б. е в условията на продължавано престъпление в периода от 01.02.2004г. до 28.03.2005г., който в случая съвпада или следва непосредствено момента на придобиване на имуществото, респективно – внасянето му в имуществото на дружествата. Наличието на основателно предположение по смисъла на чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД е налице както, когато може да се предположи, че имуществото е придобито като последица от генерирането на средства от перстъплението, така и когато е извършено с оглед на предхожщо престъпната дейност придобиване на имуществото при липса на законен източник на доходи и/или с цел прикриване на липсата на такъв източник. Прави впечатление, че имуществото, за което съдът достигна до извод, че подлежи на отнемане, е придобито с оглед търговската дейност на отв. Й. Б. като ЕТ „ДЖОРДАНС – Й.Б.”, във връзка с която е извършено престъплениети, което е и допълнителен аргумент към наличието на предпоставките по чл. 6 от ЗОПДИППД (отм.) Съгласно задължителната практика по чл. 290 от ГПК - Решение № 287 от 10.09.2012 г. на ВКС по гр. д. № 1782/2010 г., IV г. о., ГК, докладчик съдията Борислав Белазелков, „..когато се претендира отнемане на имущество от контролирано лице, съгласно чл. 6 ЗОПДИППД (отм.) се предполага, че придобиването е финансирано със средства, предоставени от контролиращия. Контролираното лице може да се брани, като докаже, че е разполагало със средства от своята дейност и те са вложени в придобиване на имуществото. Обстоятелството че контролираното лице не е разполагало със свои средства и е придобило имущество със средства на контролиращия не е основание, само по себе си, за отнемане на имуществото. Имуществото подлежи на отнемане от контролираното лице, ако по отношение на контролиращия може да се направи основателно предположение, че придобиването на средствата, с които той е финансирал придобиването са свързани с неговата престъпна дейност. Ако законният източник на предоставените от контролиращия средства е установен, придобитото чрез контролирано лице имущество не подлежи на отнемане.

Така и в случая – юридическите лица се явяват контролирани от отв. Й. Б. по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗОПДИПД (отм.) с оглед възможонстта му за назначаване и освобождаване на управителния орган на дружеството предвид дяловото участие от 50 %, от което следва несъмнено необходимостта от съгласието му за назначаване на управителя и на двете дружества. От обобщения анализ по заключенията от съдебно икономическата експертиза за посоченото по – горе имущество не се доказа наличие на законне източник на средства за придобиването му и, както се посочи във връзка с наличието на предпоставките по чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД, т.к. по отношение на контролиращия може да се направи основателно предположение, че придобиването е финансирано със средства – свързани с неговата перстъпна дейност.

Имуществото като придобито по време на брака и при липсата на установените предпоставки по чл. 20 и чл. 21 във вр. с чл. 19, ал. 3 от СК (отм.) е в режим на съпружеска имуществена общност и следва да намери приложение презумпцията на чл. 9 от ЗОПДИППД (отм.) Не е основателно в тази връзка възражението на ответницата П. Б., че ищецът следва да обори презумпцията, че съпругата не е имала достатъчно доходи, за да придобие имуществото на свое име, при което то да се счита придобито за сметка на проверяваното лице. В тежест на ищеца е да установи предпоставките за приложение на презумпцията по чл. 9 от ЗОПДИППД, а именно, че съпругата е придобила имущество от трети лица на свое име, че то е на значителна стойност и надхвърля нейните доходи през проверявания период и не може да се установи друг източник на средствата.

Посочените предпоставки са налице. Отв. П. Б. от своя страна не е изпълниле възожената доказателствена тежест да установи, че за придобиването на имещество на свое име е разполагала с достатъчно доходи от законен източник или да установи друг идточник на средства.

Що се отнася до презумпцията на чл. 10 от ЗОПДИППД (отм.), следва да се има предвид, че в тази хипотеза  приносът на другия съпруг в придобиването на имуществото не може да се изрази чрез личен труд, грижи за децата или работа в домакинството. Предмет на изследване в случая са доходите на другия съпруг, които следва да са в размер – достатъчен за придобиването на имуществото, за което проверяваното лице не установява доходи. По делото се установиха доходи на отв. П.Б. извън подобен принос. Съответно касателно имущестовто, което следва да се отнеме по настоящото дело са налице предпоставките и на чл. 10 от ЗОПДИППД, т.к. установения личен принос от страна на съпругата е недостатъчен, за придобиването му.

По отношение на сумите, които съдът намира, че подлежат на отнемане на основание чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД (отм.) при липсата на достатъчно докозателства за точния размер на действително полученото съдът приложи правилото на чл. 162 от ГПК като възприе установените от СТЕ и САТЕ, съобразявайки наличието на законно основани за уважаване на мотивираното искане. В тежест на ответинците е представянето на безспорни доказателства, като в тази насока не може да се позовават на начина на осчетоводяването на сделките. По тези въпроси междувпрочем следва също да се държи сметка за обстоятелството, че държавата не е обвързана от посочените в писмените договори и/или нотариални актове цена.

Възражението на ответницата П. Б. за несеквистируемост на посоченото за отнемане имущество също е неоснователно. Без да е необходимо извършването на коментар относно липсата на всякакви предпоставки за несеквистируемост, следва да се посочи, че правилата за несеквистируемост на имуществото намират приложение само относно реализирането на права за събиране на парични вземания. Правото на държавата да отнеме имуществото по реда на ЗОПДИППД не е такова, поради което, дори да са налице критериите за несеквистируемост, възражението е непротивопоставимо на Държавата в лицето на КОНПИ в рамките на това производство. Нормата на чл. 23, ал. 7 от ЗОПДИППД (отм.) е относима към условията и обема на обезпеченията, но не и към основанията за отнемане на имуществото в полза на държавата.

Извън изложеното по-горе касателно приложението на закона възраженията на ответниците са свързани с твърдения относно фактическите обстоятелства, въз основа на които следва да се прецени основателността на мотивираното искане. По тези възражения съдът е изложил подробни мотиви в частта относно фактическите обстоятелства, които намира за доказани, поради което, както и с оглед значителния обем от данни и анализи, намира, че не е необходимо тяхното повтарянето.

По отношение на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XVIII с идентификатор № 67338.603.9, кв.22 по плана на „П.З." в ГР.С., с площ на имота 4 990 кв.м., ВЕДНО с построения в имота СКЛАД на един етаж, със застроена площ 1 458 кв.м., отчужден и съответно придобит от ГРАДИ, ЕООД, ГР.С., ЕИК 119606803 с нотариален акт № 184, том XXII, дело № 4256 от 03.12.2009г. производството е недопустимо ив тази част то следва да се прекрати.

Сделката на отчуждаване е сключена след образуването на производство за установяване на имущество придобито от престъпна дейност, съответно – след налагане допускане на обезпечителната мярка. Дори при наличието на така допуснато обезпечение и индиции за недобросъвестност на третото лице – приобритател по сделката, липсва правен интерес и производството по чл. 28, ал. 1 от ЗОПДИППД е недопустимо. За да мога да бъдат противопоставени правата на държавата спрямо приобритателя по сделката, същият следва да бъде конституиран като страна – необходим другар в производството. Съгласно разпоредбата на § 2 от ДР на ЗОПДИППД за неуредените в този закон случаи се прилагат разпоредбите на ГПК. По аргумент от разпоредбата на чл. 226, ал. 3 от ГПК постановеното решение има сила на присъдено нещо и спрямо приобретателя, но само след прехвърляне на спорното право в течение на съдебното производство по мотивираното искане на основание чл. 28, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.) Както самият ищец е посочил и се установява от доказателствата, правата върху имот с идентификатор № 67338.603.9, кв.22 по плана на „П.З." в ГР.С. са прехвърлени преди образуване на съдебното произвоводство, поради което пиобритателят е следвало да бъде конституиран като страна. придобитото имущество не е свързано с престъпната дейност и че няма причинна връзка между придобитото имущество и престъпната дейност, както и че са налице достатъчно законни доходи.

Извън посоченото по-горе, за останалото имущество, по отношение на което се установи наличието на законен източник на средства за  придобиването му мотивираното искане е неоснователно и следва да се отхвърли.

Основното възражение на ответника в производството по искането на основание чл. 28, ал. 1 от зОПДИПП (отм.), което изключва кумулативното наличие на предпоставките по чл. 4, ал. 1то ЗОПДИППД (отм.) е наличието на законен източник на средства за придобиването му.

Без да бъдат преповтаряни данните и анализа, въз основа на които съдът формира извод за наличие на средства от законен източник, съдът намира за необходимо да изложи само пирнципните си съображения по приложението на закона досежно извода за наличие на средства от законен източник.

По отношение на имуществото – посочено за отнемане от физическите лица и за което съдът намира искането за неоснователно, анализа на доходите, които следва да бъдат взети предвид се подкрепя от безспорни писмени доказателства. Съществена част от доходите на физическите лица е тази с оглед търговската дейност на едноличния търговец, във връзка с която и при липсата на счетоводни данни, съдът взе предвид изключително декрларираната печалба, която следва да се вземе предвид като доход на ответника, който надхвърля разходите за доставка на продадените стоки и производствените разходи на търговеца. При това положение, за всеки един от компонентите на имуществото на ответника Б. и неговата съпруга, както и това – прехвърлено на дружествата, са изключени предпоставките по чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.) както във вр. с чл. 6, така и във вр. с чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД – досежно имуществото притежавано към настоящия момент от дружествата с ограничена отговорност или сумите, които са получени от отчуждаването му. За една част от имотите се установи, че са придобити като незастроени и/или със сгради в груб строеж, като след внасянето им в имуществото на дружествата са извършени подобрения. Извършването на подобренията е съобразено с вещната стойност на имотите, която в заключенията по основната и допълнителните икономически експертизи е отчетена посредством анализа за наличие на средства за дружества за финансиране на сделките.

Изводите за наличие на средства от законен източник – осъществената търговска дейност, са формиран посредством подробното изследване на паричните потоци. Паричните потоци – отчетени във връзка с придобиването на имуществото вещото лице е установило, че са формират от прякото осъществяване на дейността чрез краткотрайните материални активи, които по своята същност представляват стоково материални запаси, използвани в дейността за сравнително кратък период от време. Характерно за материалните е, че те участват еднократно в дейността на предприятието, пренасят наведнъж и изцяло своята стойност като разход за производството или обръщението. Изписването на материалите и стоките е в съответствие с принципа на счетоводство за съпоставимост между приходите и разходите - разходите, извършени във връзка с определена сделка или дейност, да се отразяват във финансовия резултат за периода, през който предприятието черпи изгода от тях, т.е. се отчитат се като разход при реализацията на стоките и услугите.

Във връзка с това се установи, че търговската дейност е реална, чрез нея са формирани от законен източник средства за финансирането на всяка от сделките по отношение на имуществото, за което мотивираното искане следва да се отхвърли и във ръзка с която единственият въпрос, който евентуално може да се разглежда като спорен е този, касателно външните източници на финасиране.

За всеки от източниците на финансиране извън приходите от осъществената търговска дейност вещото лице е установило възстановяването на получените средства, като в значителна част това се отнася за получените банкови кредити.

По отношение банковите кредити - при обработка на доказателствата по делото и последващите изчисления за приходите и разходите, не е установено спиране на плащанията по нито един от кредитите в рамките на проверявания период, независимо от наличието или липсата на заличаване на ипотеките – предоставени за тяхното обезпечаване. Видно от конкретните данни за някои кредити има вписани заличавания преди изтичане срока   на договорите, т.е. независимо от начина – изплащане със собствени средства или рефинансиране - налице са предсрочно погасени кредити. Поради това кредитирането на дейността на дружествата следва да се съобрази като законен източник на средства, какъвто е изключен само, ако липсва погасяване и от данните по делото не може да се направи извод, че дружествата разполагат със съответиня ресурс за погасяване. Липсват данни, които да мотивират подобен извод и погасяването на средствата от кредитиране е отчетено при изследването на начина на придобиване на следващия във времето значим имуществен обект.

Разноските за държавна такса в настоящото производство следва да бъдат понесени от ответниците съобразно пазарната стойност на имуществото, подлежащо на отнемане, установена чрез заключението на вещите лица към момента на внасяне на мотивираното искане, която стойност е определяща за цената на материалния интерес.

Водим от гореизложеното съдът

 

Р  Е   Ш  И   :

 

ОТНЕМА от Й.Г.Б., ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес: ГР.С., ул. „Х.” № *, ет. *, ап. *: на основание чл.4, ал.2 от ЗОПДИППД (отм.):

СУМАТА от 67570 лв. (шетдесет и седем хиляди петстотин и седемдесет лева) от продажбата на магазин № *, ведно с прилежащия му склад № *, отчужден с Нотариален акт № 193, том VI, рег. № 8616, н.дело № 815/04.11.2002г., като ОТХВЪРЛЯ  мотивираното искане над този размер до пълния размер от 78800лв. като НЕДОКАЗАНО И НЕОСНОВАТЕЛНО.

СУМАТА 62900лв. (шестдесет и две хиляди и деветстотин лева) от продажбата на магазин № 6 с прилежащия му склад № 6, отчужден с Нотариален акт № 167, том VII, рег. № 9648, н.дело № 962/10.12.2002 г. като ОТХВЪРЛЯ мотивираното искане над този размер до пълния размер от от 64 900 лв. като НЕДОКАЗАНО И НЕОСНОВАТЕЛНО.

СУМАТА от 51590лв. (петдесет и една хиляди петстотин и деветдесет лева) от продажбата на магазин № * с прилежащия му склад № *, отчужден с Нотариален акт № *5, том V, рег. № 1413, н.дело № 46/21.01.2003 г. като ОТХВЪРЛЯ мотивираното искане над този размер до пълния размер от 57 700лв. като НЕДОКАЗАНО И НЕОСНОВАТЕЛНО.

СУМАТА от 40685лв. (четиридесет хиляди шестстони осемдесет и пет лева) от продажбата на магазин № 2, отчужден с Нотариален акт № *6, том V, рег. № 1414, н.дело № 47/21.01.2003 г. като ОТХВЪРЛЯ мотивираното искане над този размер до пълния размер от 55 700 лв. като НЕДОКАЗАНО И НЕОСНОВАТЕЛНО.

СУМАТА от 43 900 лв. (четиридесет и три хиляди и деветстотин лева) от продажбата на магазин № 1, отчужден с Нотариален акт № 107, том V, рег. № 1758, н.дело № *7/30.01.2003 г.

СУМАТА от 55 700 лв. (петдесет и пет хиляди и седемстотин лева) от продажбата на магазин № 4 с прилежащия му склад № 4, отчуждени с Нотариален акт№ 180, том XI, рег. № 14474, н.дело № 1897/29.12.2004 г.

СУМАТА от 73 400 лв. от продажбата на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № LV / петдесет и пети/ с идентификатор № 67338.603.95, кв.22 /двадесет и втори/ по плана на "П.З." в ГР.С., с площ на имота 865 /осемстотин шестдесет и пет/ кв.м., при граници: север - имот № XIІІ, изток - имот № XVIІ, юг - път, запад - имот № LVI, ведно с построения в имота СКЛАД с идентификатор № 67338.603.95.1 със застроена площ от 865 кв.м., отчужден с Нотариален акт № 171, том XI, рег. № 14459, н.дело № 1888/29.12.2004 г.

 

ОТНЕМА от Й.Г.Б. с ЕГН **********, и П.Д.Б., ЕГН **********, на основание чл.9 и чл.10. във вр. чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД (отм.):

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „МЕРЦЕДЕС 609 Д", с рег.№ СН 5655 АН, рама № WDВ66800310782792, двигател № *6490610014222, цвят - оранжев, дата на
регистрация - 28.04.1987 г., на стойност 2500лв.

 

ОТНЕМА от Й.Г.Б. с ЕГН ********** и П.Д.Б., ЕГН **********,   на основание чл.9 и чл.10. във вр. чл.4. ал.2 от ЗОПДИППД (отм.):

СУМАТА от 7600лв. (седем хиляди и шестстотин лева) от продажбата на УПИ № 6702 с площ от 950 кв.м. по плана на Вилна Зона "Изток" на ГР.С., м. „К.", с обща площ на имота от 1 900 кв.м., незастроен, при граници: север- № 6700, изток - № 6704, юг- 6703, запад-път, отчужден с Нотариален акт№ 196, том VIII, рег. № 12388, н.дело № 1401/15.11.2005г. като ОТХВЪРЛЯ мотивираното искане  над този размер до пълния размер от  8 400 лв. като НЕДОКАЗАНО И НЕОСНОВАТЕЛНО.

 

ОТНЕМА от "ДЖОРДАНС" ЕООД. ЕИК 119607403, със седалище и адрес на управление: ГР.С., ул. „Х.” №*, ап. * на основание чл.6. във вр. чл.4. ал.1 от ЗОПДИППД (отм.):      

ЛЕК АВТОМОБИЛ марка и модел „УАЗ 469", с рег.№ СН 3345 НС, рама № 257396, двигател № 208392, цвят - зелен, дата на регистрация - 18.09.1990 г., на стойност 1100лв.

 

ОТНЕМА от "ДЖОРДАНС 2" ООД, ЕИК 119617397, със седалище и адрес на управление: ГР.С., ул. „Б.” №* на основание чл.6, във вр. чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № LV /петдесет и пети / с идентификатор № 67338.603.95, кв.22 /двадесет и втори/ по плана на "П.З." в ГР.С., с площ на имота 865 /осемстотин шестдесет и пет/ кв.м., при граници: север - имот № XIII, изток - имот № XVII, юг - път, запад - имот № LVI, ведно с построения в имота СКЛАД с идентификатор № 67338.603.95.1 със застроена площ от 865 /осемстотин шестдесет и пет/ кв.м., придобити с Нотариален акт № 171, том XI, рег. № 14459, н.дело № 1888/29.12.2004г. на стойност 225100лв.

 

МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „ЗИЛ 130", с рег.№ СН 2544 НС, рама № *942, двигател № 621589, цвят - син, дата на регистрация - 22.10.1973 г., на стойност 1500лв.

СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „ЗИЛ 130", с рег.№ СН 2569 НС, рама № 184143, двигател № *14468, цвят - син, дата на регистрация - 21.10.1967 г., на стойност 3527лв.

ЛЕК АВТОМОБИЛ марка и модел „СИТРОЕН БЕРЛИНГО", с рег.№ СН 5252 АН, рама № VF7GJRHYВ93004305, двигател № 10DYLW3000586, цвят - светло сив металик, дата на регистрация - 02.12.2002 г., на стойност 8200лв.

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „СИТРОЕН БЕРЛИНГО", с рег.№ СН7374 НС, рама № VF7MCWJZF65865020, двигател № 10DXCА6011686, цвят - бял, дата на регистрация - 07.08.2002 г., на стойност 7700лв.

 

ОТХВЪРЛЯ мотивираното искане по чл. 28, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.) на КОНПИ – ТД – гр. Бургас за отнемане от Й.Г.Б. с ЕГН **********, на основание чл.4. ал.1 от ЗОПДИППД (отм.):

СУМАТА от 5 000 лв., равностойност на 500 дружествените дяла по 10 лв. всеки, притежавани от Й.Г.Б. в капитала на "ДЖОРДАНС" ЕООД, ЕИК 119607403,

СУМАТА от 2 500 лв., равностойност на 25 дружествените дяла по 100 лв. всеки, притежавани от Й.Г.Б. в капитала на "ДЖОРДАНС 2" ООД, ЕИК 119617397,

СУМАТА от 2 500 лв., равностойност на 250 дружествените дяла по 10 лв. всеки,притежавани от Й.Г.Б. в капитала на "ВЕДА ИНВЕСТ" ООД, ЕИК 119671886,

СУМАТА от 17,33 лв. наличност по банкова сметка *** № ВС45UBВ880021023453917, открита на 22.12.2003г при: „ОББ" АД, клон Сливен;

 

ОТХВЪРЛЯ мотивираното искане по чл. 28, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.) на КОНПИ – ТД – гр. Бургас за отнемане от Й.Г.Б. с ЕГН **********, на основание чл.4, ал.2 от ЗОПДИППД (отм.):

СУМАТА от 17 лв. от продажбата на 1 дял от капитала на „ПЛАНЕТА" ООД, ЕФН 1996011591,;

СУМАТА от 235 600 лв. от продажбата на кафе-аперитива със застроена площ 92 кв.м. и терасата с площ от 228 кв.м. на първия етаж от сградата за търговия и услуги в УПИ, представляващ парцел I в кв. 473-а по плана на кв. „М.", ГР.С., със застроена площ от 335 кв.м. и с обща разгърната площ 732 кв.м., отчужден с Нотариален акт № 176, том II, рег. № 2667, н.дело № 261/18.03.2004 г.

СУМАТА от 57 700 лв. от продажбата на магазин № * и прилежащия му склад № *, отчуждени с Нотариален акт № 174, том VII, рег. № 9672, н.дело № 968/11.12.2002 г.

СУМАТА от 978 лв. от продажбата на НИВА с площ от 9.976 дка. /девет дка деветстотин седемдесет и шест кв.м./, четвърта категория, местността "К.", имот № 024046, представляваща имот № 046 /четиридесет и шести/ от масив 024 /двадесет и четвърти/ по плана на землището на С.Г., общ.Сливен, при граници № 000086 - полски път, № 024047, № 024040, № 024041, № 024042, № 024043, № 024044, № 000400 на Общински имоти, отчуждена с Нотариален акт № 195, том VIII, рег. № 12386, дело № 1400/15.11.2005 г.

СУМАТА от 154180 лв. от продажбата на УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.518.148, находящ се в ГР.С., кв. „Н.С.", ул."Ч.М." № * /три/, целият с площ от 498 /четиристотин деветдесет и осем/ кв.м., съставляващ № XVII -6898 /седемнадесети - шест хиляди осемстотин деветдесет и осем/, в кв. 373 /триста седемдесет и три/ по плана на ГР.С., при граници: парцели № XV-общ, №IХ -6884, № Ш-6883, № VI-6904, № XI -6899, № ХII-6898, № XVI- общ. и улица, ведно с всички подобрения в имота; и 2. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.518.187, находящ се в ГР.С., кв. „Н.С.", ул."П.Х." № * /пет/, целият с площ от 313 /триста и тринадесет/ кв.м., съставляващ № XI-6899 /единадесети - шест хиляди осемстотин деветдесет и девет/ в кв. 373 /триста седемдесет и три/ по плана на ГР.С., при граници: парцели № X -6900, № XVII-6898, № ХII-6898 и улица, ведно с всички подобрения в имота, отчужден с Нотариален акт № 169, том XI, рег. № 14457, н.дело № 1886/29.12.2004 г.

СУМАТА от 8 000 лв. от продажбата на ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „МЕРЦЕДЕС 208 Д", с рег.№ СН 6373 СС, рама № WDB6013121Р248739, двигател № 60194010230449, цвят - оранжев, дата на регистрация - 16.10.1992 г., отчужден с Договор за покупко-продажба на МПС от 21.11.2007 г.   .

СУМАТА от 1 600 лв. от продажбата на ЛЕК АВТОМОБИЛ марка и модел „УАЗ 469", с рег.№ СН 3345 НС, рама № 257396, двигател № 208392, цвят - зелен, дата на регистрация - 18.09.1990 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП- ГР.С., сектор „ПП-КАТ";

 

ОТХВЪРЛЯ мотивираното искане по чл. 28, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.) на КОНПИ – ТД – гр. Бургас за отнемане от П.Д.Б., ЕГН **********,***  на основание чл.9, във вр. чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД (отм.) на:

СУМАТА от 2 500 лв., равностойност на 25 дружествените дяла по 100 лв. всеки,, притежавани от П.Д.Б. в капитала на "ДЖОРДАНС 2" ООД, ЕИК 119617397, със седалище и адрес на управление: ГР.С., ул. "Б." №*, с капитал 5 000 лв., като Й.Г.Б. притежава 50 % или 2 500 лв. от капитала на дружеството, представлявано от П.Д.Б..

СУМАТА от 5,41 лв. наличност по спестовна сметка BGN № BG19ВРВI79364077189301, открита на 04.01.1999г. "ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ" АД, ФЦ-ГР.С.;

 

ОТХВЪРЛЯ мотивираното искане по чл. 28, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.) на КОНПИ – ТД – гр. Бургас за отнемане от Й.Г.Б. с ЕГН ********** и П.Д.Б., ЕГН **********,   на основание чл.9 и чл.10. във вр. чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД (отм.):

Реална част от 126 /сто двадесет и шест/ кв.м. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № IX -7403 /девет за седем хиляди четиристотин и трети/ с идентификатор № 67338.528.51, кв. 384 /триста осемдесет и четири/ по плана на ГР.С., целия имот с площ от 571 кв.м. по скица, при граници: север и запад - имот № IX -7403, юг - имот VIII -7402, изток - имот № III -7397, придобити с Нотариален акт № 172, том VII, рег. № *410, н.дело № 465/03.06.2003г. на стойност 10520лв.

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „ГАЗ 66", с рег.№ СН 9848 СС, рама № 1994М102, двигател № 6670691688, цвят - зелен, дата на регистрация - 01.01.1976 г., на стойност 1800лв.

 

ОТХВЪРЛЯ мотивираното искане по чл. 28, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.) на КОНПИ – ТД – гр. Бургас за отнемане от Й.Г.Б. с ЕГН **********. и П.Д.Б., ЕГН **********, на основание чл.9 и чл.10. във вр. чл.4. ал.2 от ЗОПДИППД (отм.):

СУМАТА от 44 900 лв. от продажбата на АПАРТАМЕНТ № *, на втори жилищен етаж, застроен върху 96.40 /деветдесет и шест цяло и четиридесет стотни/ кв.м., състоящ се от кухня-столова, дневна, две спални, тоалетна баня и антре, при граници: изток-външен зид, запад-външен зид, север- външен зид, юг- апартамент №2А, ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №7, с полезна площ от 4.25 кв.м., ведно с 12.16 % ид.ч. от общите части на сградата, съобразно архитектурния проект на сградата, находяща се в дворното място, състоящо се цялото от 543 /петстотин четиридесет и три/ кв.м., образуващо имот пл. № *403, представляващо парцел IX в квартал 384 по плана на ГР.С., квартал Н.С., отчужден с Нотариален акт № 177, том I, рег. № 1978, н.дело № 156/10.10.2005 г.I

СУМАТА от 1 500 лв. от продажбата на ЛЕК АВТОМОБИЛ марка и модел „ОПЕЛ КАДЕТ", с рег.№ СН 6861 А, дата на регистрация - 05.07.1982 г.;

СУМАТА от 1 121 лв. от продажбата на ЛЕК АВТОМОБИЛ марка и модел „ФИАТ УНО", с рег.№ СН 4737 В, дата на регистрация - 05.01.1987 г.,

СУМАТА от 3 400 лв. от продажбата на ЛЕК АВТОМОБИЛ марка и модел „МЕРЦЕДЕС 190 Д", с рег.№ СН 5124 СС, дата на регистрация - 26.02.1986 г. ;

СУМАТА от 58 000 лв. от продажбата на ЛЕК АВТОМОБИЛ марка и модел „АУДИ ТТ РОДСТАР", с рег.№ СН 4448 НС, дата на регистрация - 05.03.2003 г.;

СУМАТА от 101 000 лв. от продажбата на СПЕЦИАЛИЗИРАНА М.БАГЕР марка и модел „ДЖЕЙ СИ БИ 3", с рег.№ СН 1902 ЕЕ, дата на регистрация - 06.04.2004 г.

 

ОТХВЪРЛЯ мотивираното искане по чл. 28, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.) на КОНПИ – ТД – гр. Бургас за отнемане от "ДЖОРДАНС" ЕООД. ЕИК 119607403 на основание чл.6. във вр. чл.4. ал.1 от ЗОПДИППД на :                                                                                                      

СУМАТА от 55,84 лв. наличност по разплащателна сметка в лева с IВАN ВG 15ВUIВ78991012623700. при "СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, клон Бургас;

СУМАТА от 98,70 лв. наличност по разплащателна сметка в лева с IBAN ***, открита на 20.12.2004г. при "РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД, офис Сливен;

СУМАТА от 330,49 лв. наличност по банкова сметка ***, открита на 19.02.2003г.при "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК", БЦ Сливен;I

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

НИВА с площ от 9.976 дка. /девет дка деветстотин седемдесет и шест кв.м./, четвърта категория, местността "К.", имот № 024046, представляваща имот № 046 /четиридесет и шести/ от масив 024 /двадесет и четвърти/ по плана на землището на С.Г., общ.Сливен, при граници № 000086 - полски път, № 024047, № 024040, № 024041, № 024042, № 024043, № 024044, № 000400 на Общински имоти, придобит с Нотариален акт № 195, том VIII, рег. № 12386, дело № 1400/15.11.2005 г. на стойност 5500лв.

ЗАЛЕСЕНА НИВА с площ от 1.975 дка /един декар и деветстотин седемдесет и пет кв.м./, четвърта категория, находяща се в м. „Д.О.", представляваща парцел № 4 /четири/ от масив № *7 /седемдесет и седми/, образуваща поземлен имот № *7004 /седемдесет и седем хиляди и четвърти/ в землището на С.Г., ЕКАТТЕ 14800 /четиринадесет хиляди и осемстотин/, община Сливен, при граници и съседи: имоти с № *7003, № 000250, № *7005, № *7011, придобита с Нотариален акт № 26, том I, рег. № *75, н.дело № 19/16.02.2006г., на стойност 900лв.

ЗАЛЕСЕНА НИВА с площ от 1.980 дка /един декар и деветстотин и осемдесет кв.м./, четвърта категория, находяща се в м. „Д.О.", представляваща парцел № * /пети/ от масив № *7 /седемдесет и седми/, образуваща поземлен имот № *7005 /седемдесет и седем хиляди и пети/ в землището на С.Г., ЕКАТТЕ 14800 /четиринадесет хиляди и осемстотин/, община Сливен, при граници и съседи: имоти с № *7004, № *7006, № *7010, № 000250, придобита с Нотариален акт № 46, том I, рег. 830, н.дело №36/09.03.2006г. на стойност 900лв.

НИВА с площ от 63.005 дка /шестдесет и три цяло и пет хилядни дка/, осма категория в м. „К.", парцел № 13 /тринадесет/ от масив № 26 /двадесет и шест/ в землището на С.Г., общ.Сливен, ЕКНМ 15206, при граници: парцел № 189 - полски път, парцел № 14 на наел. на Г.Т.Я, парцел № 9 нива на насл. на П.М.П., парцел № 10 нива на наел. на Г.М.П., парцел № 11 нива на наел. на И.С.И., парцел № 12 нива на наел. на Г.Щ. Г., ОКЕ №184 - жил.тер., парцел № 188 - полски пътища, придобита с Нотариален акт № 94, том IV, рег. № *157, н.дело № *84/10.05.2006г. на стойност 17200лв.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.605.324 с площ 2 094 кв.м., ведно със промишлена сграда на един етаж с идентификатор 67338.605.324.1 със застроена площ от 291 кв.м. с административен адрес - ГР.С., П.З., по кадастралната карта на ГР.С., одобрена със Заповед № РД -18-31/19.04.2006 г. на Агенцията по кадастъра, последно изменение със Заповед № КД -14-20-344/13.08.2009г. на Началника на СГКК-Сливен, при съседи по кадастрална карта: поземлени имоти с идентифиатори № 67338.605.47, № 67338.605.239, № 67338.605.237, № 67338.605.323, е трайно предназначение -Урбанизирана територия, имотът представлява БИВШ поземлен имот с идентификатор № 67338.605.240. по кадастралната карта на ГР.С., одобрена със Заповед № РД 18-31 от 19.04.2006г. на Агенцията по кадастъра, изменена със Заповед № КД - 14-20-1173/19.10.2006г. на Служба по кадастъра, /бивш имот УПИ VI /шести/- отреден "За произв. и складови дейности и търговия" в квартал 38 /тридесет и осем/ по плана на ГР.С./ при съседи съгласно документи за собственост: изток -УПИ IX /девет/ отреден "За произв. и склад, дейности и търговия", запад - улица, север - УПИ VII /седми/ - отреден "За произв. и склад, дейности и търговия", юг- улица, ведно с всички подобрения и трайни насаждения в имота, придобит с Нотариален акт № 24, том III, рег. № 4605, н.дело № 255/25.10.2006г. на стойност 168100лв.

НИВА с площ от 5.164 дка. /пет дка сто шестдесет и четири кв.м./, трета категория, в м. „К.Н.", имот № 062028, представляваща парцел № 028 /двадесет и осми/ от масив 062 /шестдесет и втори/ по плана за земеразделяне на С.К., общ.Сливен, ЕКАТТЕ 40083, при граници: № 062029, нива; № 000564 и № 000604, Полски пътища на кметство Крушаре, придобит с Нотариален акт № 169, том III, рег. № *007, н.дело № 460/25.04.2007г. на стойност 2140лв.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.518.186 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и осемнадесет точка сто осемдесет и шест/ по кадастралната карта на ГР.С., одобрена със Заповед № РД -18-31/19.04.2006 г. на Агенцията по кадастъра, с адрес: ГР.С., ул. „П.Х." № *, с площ 284 /двеста осемдесет и четири/ кв.м., трайно предназначение: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, стар идентификатор № 6900 /шест хиляди и деветстотин/, при съседи: № 67338.518.188 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и осемнадесет точка сто осемдесет и осем/, № 67338.518.187 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и осемнадесет точка сто осемдесет и седем/, № 67338.518.185 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и осемнадесет точка сто осемдесет и пет/, № 67338.518.182 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и осемнадесет точка сто осемдесет и две/, № 67338.518.47 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и осемнадесет точка четиридесет и седем/, ВЕДНО   с   построената   в   имота   СГРАДА   с   идентификатор      67338.518.186.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и осемнадесет точка сто осемдесет и шест, точка едно/ по кадастралната карта на ГР.С., одобрена със Заповед № РД -18-31/19.04.2006г. на Агенцията по кадастъра, с адрес: ГР.С., ул. „П.Х." № *, предназначение: жилищна сграда еднофамилна, брой етажи един, застроена площ 94 /деветдесет и четири/ кв.м., конструкция: полумасивна и всички подобрения в имота, придобит с Нотариален акт № 160, том VIII, рег. № 13019, н.дело № 1374/18.09.2008 г. на стойност 43500лв.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 018038 /осемнадесет хиляди тридесет и осем/, с площ 5.171 дка. /пет цяло сто седемдесет и една хилядни дка./, начин на трайно ползване: НИВА, трета категория, в местността "Т." по плана за земеразделяне на С.Г., общ. Сливен, ЕКАТТЕ 15206, при граници: № 018040, нива; № 018037,нива; № 000387, Полски път на Община Сливен; № 018039, нива; и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 054028 /петдесет и четири хиляди двадесет и осми / с площ 1.042 дка. /едно цяло четиридесет и две хилядни дка./, начин на трайно ползване: ЛОЗЕ, осма категория в местността "З.П.Б.", по плана за земеразделяне на С.Г., общ. Сливен, ЕКАТТЕ 15206, при граници: № 054027, лозе; № 000254, полски път на Община Сливен; № 054031, лозе; № 054030, лозе; № 054029, лозе, придобити с Нотариален акт № 61, том IV, рег. № *121, н.дело № 601/06.07.2009г. на стойност 3150лв.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 036011, представляващ ОВОЩНА ГРАДИНА с площ от 4. 000 квм. - 4 дка., четвърта категория, находяща се в местността К., в землището на С.Г., общ. Сливен, ЕКАТТЕ 15206, при граници № 000112, полски път на община Сливен , № 036010, овощна градина № 000114, полски път на община Сливен, № 036012, овощна градина. Имотът е образуван от имот № 036004, данъчната оценка на имота е 1179,40 лв. и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 035003, представляващ ОВОЩНА ГРАДИНА с площ от 3,400 квм., четвърта категория, находяща се в местността К., в землището на С.Г., общ. Сливен, ЕКАТТЕ 15206, при граници № 035017, овощна градина, № 035018, овощна градина, № 035024, овощна градина, № 000114, полски път на Община Сливен, № 035004, овощна градина, придобити с Нотариален акт№ 15, том XXVI, дело № 4898/23.12.2009г. на стойност 1250лв.

МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „ПРАГА ВЗС", с рег.№ СН 2765 НС, рама № 1061744, двигател № 138975, цвят - зелен, дата на регистрация - 26.11.1981 г., съгласно справка рег.№ *81/11/03.02.2009 г. на ОДП-ГР.С., сектор „ПП-КАТ", придобит с Договор за покупко-продажба на МПС от 15.01.2004 г. на стойност 1600лв.

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „КАМАЗ 5511", с рег.№ СН 2994 ВВ, рама № *511000323307, двигател № *4010342617, цвят - оранжев, дата на регистрация - 09.01.1989 г. на стойност 3800лв.

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „ШКОДА 110054", с рег.№ СН 5535 АН, рама № 00388492021, двигател № 116580249, цвят - син, дата на регистрация - 24.09.1992 г., на стойност 5000лв.

ПОЛУРЕМАРКЕ марка и модел „ПР 29", с рег.№ СН 5032 ЕЕ, рама № 24880029, двигател - без номер, цвят - сив, дата на регистрация - 01.01.1988 г., на стойност 1500лв.

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „УАЗ 3303", с рег.№ СН 2012 НС, рама № ХТТ330300Р0238391, двигател № *1112332, цвят - маслено зелен, дата на регистрация - 28.03.1995 г., на стойност 2580лв.     

РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „РЕМАРКЕ КЕСБОРЕР", с рег.№ СН 1891 ЕЕ, рама № 104194200, двигател -без номер, цвят - бял, дата на регистрация - 14.11.1995 г. на стойност 3850лв.

ЛЕК АВТОМОБИЛ марка и модел „ВАЗ 21061 1500 С", с рег.№ СН 0357 СА, рама № ХТА210610D0894432, двигател № 21036761607, цвят - тъмножълт, дата на регистрация - 25.08.1983 г., на стойност 400лв.

РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „РЕМАРКЕ ПЛАТФОРМА", с рег.№ СН 4832 ЕЕ, рама № М0760605888М, двигател -без номер, цвят - оранжев, дата на регистрация - 01.01.1989 г., на стойност 2800лв.

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „КАМАЗ 53212", с рег.№ СН 6552 СС, рама № *3212003027286, двигател № 891860, цвят - червен, дата на регистрация - 30.06.1987 г. на стойност 4000лв.

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „ШКОДА ЕВРОПА 100", с рег.№ СН 2764 НС, рама № 1993М088, двигател № LB14601657, цвят - бял, дата на регистрация - 13.02.1991 г., на стойност 4200лв.

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „ПРАГА ВЗС", с рег.№ СН 1117 АН, рама № 117367, двигател № 117367, цвят - зелен, дата на регистрация - 01.01.1988 г. на стойност 3200лв.

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „ЗИЛ 131", с рег.№ СН 1848 АН, рама № *17044, двигател № 114776, цвят - тъмно зелен, дата на регистрация - 01.01.1988 г. на стойност 2800лв.

ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ марка и модел „РЕМАРКЕ ТРАКТОРНО", с рег.№ СН 4641 ЕЕ, рама № 06107671, двигател -без номер, цвят - сив, дата на регистрация - 25.02.1991 г., на стойност 2800лв.

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „МАН 26.292 ДФ", с рег.№ СН 3357 СА, рама № WMAF090389М084729, двигател № *78582701D111, цвят - син, дата на регистрация - 14.11.1990 г. на стойност 14284лв.

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „МАН 24.292", с рег.№ СН 3013 АН, рама № WMAF080806М096820, двигател № *786000053D111, цвят - бял, дата на регистрация - 25.07.1989 г., на стойност 23300лв.

 

ОТХВЪРЛЯ мотивираното искане по чл. 28, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.) на КОНПИ – ТД – гр. Бургас за отнемане от "ДЖОРДАНС" ЕООД. ЕИК 119607403. на основание чл.6. във вр. чл.4. ал.2 от ЗОПДИППД (отм.):

СУМАТА от 1 300 лв. от продажбата на ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „ЗИЛ 555", с рег.№ СН 2913 НН, дата на регистрация - 01.01.1969 г., отч. на 25.06.2009 г., ;

СУМАТА от 7 900 лв. от продажбата на ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „КРАЗ 256 Б 1", с рег.№ СН 2729 НН, дата на регистрация - 02.01.1990 г., собственост до 23.06.2006 г.;

СУМАТА от 2 400 лв. от продажбата на ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ марка и модел „РЕМАРКЕ ТРАКТОРНО", с рег.№ СН 4642 ЕЕ, дата на регистрация - 27.02.1995г;

СУМАТА от 14 000 лв. от продажбата на СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „КРАЗ 257 К 1", с рег.№ СН 2493 СС, дата на регистрация - 26.08.1991 г.;

СУМАТА от 2 600 лв. от продажбата на ЛЕК АВТОМОБИЛ марка и модел „УАЗ 452", с рег.№ СН 0376 АН, дата на регистрация - 01.01.1967 г., отч. на 05.03.2008 г.;

СУМАТА от 16 000 лв. от продажбата на ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „ГАЗ 53", с рег.№ СН 5734 НН, дата на регистрация - 18.08.2006 г., собственост до 01.03.2007г.;

 

ОТХВЪРЛЯ мотивираното искане по чл. 28, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.) на КОНПИ – ТД – гр. Бургас за отнемане от "ДЖОРДАНС 2" ООД, ЕИК 119617397. на основание чл.6, във вр. чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД (отм.) на :

СУМАТА от 28,35 лв. наличност по банкова сметка № ВG25UBBS80021419737010, открита на 25.04.2007 г. при „ОББ" АД, клон Сливен;

СУМАТА от 112,12 лв. наличност по разплащателна сметка в лева с IBAN ***. при "СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, клон Сливен;

СУМАТА от 224,51 лв. наличност по разплащателна сметка в лева IBAN *** „РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/" ЕАД;

СУМАТА от 53,24 лв. наличност по банкова сметка *** *** „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД;

 

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

МАГАЗИН № * /трети/, с идентификатор 67338.528.51.1.14, застроен върху 60.49 /шестдесет цяло и четиридесет и девет стотни/ кв.м., при граници: изток - магазин № 4, запад - магазин № 2, север външен зид, юг - външен зид, ведно с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ под него /магазин № */ с полезна площ от 41.73 кв.м., ведно с 30.68 % /тридесет цяло шестдесет и осем стотни процента/ идеални части от общите части сградата, находяща се в УПИ № 1Х-7403 /девети за седем хиляди четиристотин и трети/, кв. 384 /триста осемдесет и четвърти/ по плана на кв. „Н.С." в ГР.С., с площ на целия имот 543 кв.м., ведно с отстъпеното право на строеж, при граници на имота: север - № I, запад - улица, изток - №II-7396 и №III-73975, юг - VIII-7402., придобит с Нотариален акт № 170, том XI, рег. № 14458, н.дело № 1887/29.12.2004г. на стойност 87580лв.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XVII /седемнадесети/ с идентификатор № 67338.603.96, кв. 22 /двадесети и втори/ по плана на "П.З." в ГР.С., с площ на имота 1 132 /хиляда сто тридесет и два/ кв.м. при граници: север - имот № XIII, запад - № LV, изток - № XVI , юг-път, ведно с построения в имота СКЛАД със застроена площ 864 /осемстотин шестдесет и четири/ кв.м. на стойност 231560лв.

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.518.225, находящ се в ГР.С., кв. „Н.С.", ул."П.Х." № * /три/, целият с площ от 498 /четиристотин деветдесет и осем/ кв.м., съставляващ № ХVII-6898 /седемнадесети - шест хиляди осемстотин деветдесет и осем/, в кв. 373 /триста седемдесет и три/ по плана на ГР.С., при граници: парцели № XV- общ, №IХ -6884, №III-6883, № VI-6904, № XI -6899, № ХII-6898, № XVI- общ. и улица, ведно с всички подобрения в имота; 183220лв.

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.518.187, находящ се в ГР.С., кв. „Н.С.", ул."П.Х." № * /пет/, целият с площ от 313 /триста и тринадесет/ кв.м., съставляващ № ХI-6899 /единадесети - шест хиляди осемстотин деветдесет и девет/ в кв. 373 /триста седемдесет и три/ по плана на ГР.С., при граници: парцели № X -6900, № ХVII-6898, № ХII-6898 и улица, ведно с всички подобрения в имота, придобити с Нотариален акт № 169, том XI, рег. № 14457, н.дело № 1886/29.12.2004г. на стойност 351470лв.

 

МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „МЕРЦЕДЕС 208 Д", с рег.№ СН 6373 СС, рама № WBD6013121Р248739, двигател № 60194010230449, цвят - оранжев, дата на регистрация -16.10.1992 г. на стойност 3572лв.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА М.БАГЕР марка и модел „ДЖЕЙ СИ БИ 3", с рег.№ СН 2122 ЕЕ, рама № SLP3CXTS4E0951968, двигател № RG38086U164335L, цвят - жълт, дата на регистрация - 02.02.2005 г. на стойност 60000лв.

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „МАН Ф 09", с рег.№ СН 0919 СА, рама № WMAF09F403М204309, двигател № *788017026В211, цвят - жълт, дата на регистрация - 03.04.1996 г., на стойност 30120лв.

ЛЕК АВТОМОБИЛ марка и модел „АУДИ ТТ", с рег.№ СН 4448 СА, рама № ТRUZZZ8J871019761, двигател № BWA110835, цвят - червен, дата на регистрация - 08.03.2007г. на стойност 35356лв.

ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка и модел „МЕРЦЕДЕС 308 Д", с рег.№ СН 8688 ВВ, рама № WBD9033121Р673396, двигател № 60194300566927, цвят - бял, дата на регистрация - 18.03.1997 г., на стойност 6280лв.

 

ОТХВЪРЛЯ мотивираното искане по чл. 28, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.) на КОНПИ – ТД – гр. Бургас за отнемане от "ДЖОРДАНС 2" ООД. ЕИК 119617397. на основание чл.6. във вр. чл.4, ал.2 от ЗОПДИППД (отм.) на

СУМАТА от 235 600 лв. от продажбата на кафе-аперитива със застроена площ 92 кв.м. и терасата с площ от 228 кв.м. на първия етаж от сградата за търговия и услуги в УПИ, представляващ парцел I в кв. 473-а по плана на кв. „М.", ГР.С., със застроена площ от 335 кв.м. и с обща разгърната площ 732 кв.м., за сумата от 16 522.70 лв.,

 

ОТМЕНЯ свое протоколно определение от 25.04.2013г., с което е даден ход по същество на производството по предявеното мотивираното искане по чл. 28, ал. 1 от ЗОПДИПП на КОНПИ – ТД – гр. Бургас за отнемане на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XVIII /осемнадесети/ с идентификатор № 67338.603.9, кв.22 /двадесет и втори/ по плана на „П.З." в ГР.С., с площ на имота 4 990 /четири хиляди деветстотин и деветдесет/ кв.м., при граници на имота: север - № XIII, запад- св.терен, изток - № LVI, юг - № XIX, ВЕДНО с построения в имота СКЛАД на един етаж, със застроена площ 1 458 /хиляда четиристотин петдесет и осем/ кв.м., отчужден с нотариален акт № 184, том XXII, дело № 4256 от 03.12.2009г. в полза на трето лице - ГРАДИ, ЕООД, ГР.С., ЕИК 119606803 на стойност 356220лв. и ПРЕКРАТЯВА производството в тази му част като НЕДОПУСТИМО.

 

ОСЪЖДА Й.Г.Б., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОС – Сливен д.т. поделото за тази инстанция в размер на 15829.80лв. (петтнадесет хиляди осемстотин двадесет и девет лева и 80ст.)

 

ОСЪЖДА Й.Г.Б. с ЕГН **********, и П.Д.Б., ЕГН ********** да заплатят в полза на държавата по сметка на ОС – Сливен д.т. поделото за тази инстанция в размер на 404лв. (четиристони и четири лева)

 

ОСЪЖДА "ДЖОРДАНС" ЕООД. ЕИК 119607403 да заплати в полза на държавата по сметка на ОС – Сливен д.т. поделото за тази инстанция в размер на 44лв. (четиридесет и четири лева)

 

ОСЪЖДА "ДЖОРДАНС 2" ООД, ЕИК 119617397 да заплати в полза на държавата по сметка на ОС – Сливен д.т. поделото за тази инстанция в размер на 9841.08лв. (девет хиляди осемстотин четиридесет и един лева и 8ст.)

 

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас!

 

Окръжен съдия: