Р Е Ш Е Н И Е 

 

Гр. Сливен, 31.03.2011 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито

 заседание на…тридесет и първи март……………..…………………………

през две хиляди и единадесета година в състав:

                                                                  Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                            Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря……………и с участието на прокурора……………………..като разгледа докладваното от ………….…съдията Сн. Бакалова……… гр. дело № 148 по описа за 2011 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е по обжалване на действията на съдебния изпълнител и намира правното си основание в чл. 435 и сл. от ГПК.

Образувано е по жалбата на  Т.Т.Г., чрез процесуалния си представител адв. С.А. против действията на ДСИ при НзРС по изп.д. № 86/2009г.

В жалбата си твърди че извършения опис е незаконосъобразен. При описа били описани несеквестируеми вещи за обикновено потребление, при това нямащи никаква стойност, които в никакъв случай не могат да бъдат продадени, за да бъде удовлетворен взискателя. Тези вещи били тотално физически и морално износени. Били описани също така и вещи, изрично посочени в Постановление на МС № 113/2003г. - единствените пералня, хладилник, гардероб, както и климатика, който,освен че е единственото средство за отопление в жилището е и неработещ. Единственият диван в жилището бил описан под № 1 в протокола за описа,а след това в същия е отбелязано,че е оставен на длъжницата като неописана вещ.

Моли съда да отмените извършения на 05.01.2011г. опис на движимо имущество по изп.д.№ 86/2009г. по описа на Съдебно-изпълнителна служба при Районен съд-гр.Нова Загора,като незаконосъобразен.

Постъпило е писмено възражение от кредитора С.Т.К., в което твърди че жалбата е недопустима, тъй като адв. А. няма право да подава жалби; тъй като е просрочена и е неоснователна.

Съдебният изпълнител е изложил мотиви, съгласно изискването на чл. 436 ал.3 от ГПК, в които посочва че счита жалбата за основателна, в частта в която са описани хладилник и пералня, както и двете крила на гардероба, тъй като действително същите са несеквестируеми вещи.

Жалбата е допустима, подадена в срок от страна легитимирана да обжалва и е частично основателна.

Според чл. 435 ал.2 пр. второ от ГПК, длъжникът е легитимиран да обжалва насочването на изпълнение срещу имущество, което смята за несеквестируемо. Жалбата е подадена в срок. Описът е извършен на 05.01.2011г., като на него е присъствала длъжницата. Жалбата е подадена на 12.01.2011г., т.е. в едноседмичния срок  по чл. 436 ал.1 от ГПК. Адв. С.А. е пълномощник на длъжницата по изп. дело пълномощно на л. 85 от изп.д.№ 20092220400086 на ДСИ при НзРС), поради което е легитимиран да подаде и настоящата жалба без ново пълномощно.

Производството по делото е образувано на 27.10.2009г. по молба на кредитора С.Т.К. срещу Т.Т.Г. за събиране на сумата 4 500лв. Като способ за принудително изпълнение, след изчерпване на възможността за доброволно изпълнение, взискателят е посочил опис на движими вещи в дома на длъжницата.

На 05.01.2011г. е извършен опис на движими вещи, подробно описани в протокол от 05.01.2011г. Между тези вещи са описани и автоматична пералня „Аристон” , хладилник с фризер „Самсунг” и гардероб петкрилен, които са единствените от този вид за длъжницата. Според списъка на вещите за обикновено употребление на длъжника и на неговото семейство, върху които не може да бъде насочено принудително изпълнение чл.3 б. д са несеквустируеми една пералня и един хладилник. Не е спорно че длъжницата няма други вещи от този вид. По отношение на гардероба в чл. 3 б. б от Списъка.. . е посочено че вещ за лично потребление е двукрилен гардероб, но тъй като няма данни длъжницата да има друг гардероб и естеството на вещта е такова че тя не може да бъде разделена и тази вещ следва да бъде изключена от вещите срещу които е насочено принудителното изпълнение.

По отношение на останалите движими вещи,описани в жалба, същата е неоснователна. От обясненията на ДСИ е видно че длъжницата разполага с друг диван, който не е описан (посочен в описа като вещ оставена на разположение), а също така и с уред за отопление (ел. печка), който също не е описан, парад което вещите – ъглов диван кожен и климатик могат  да бъдат обект на публична продажба и не попадат в списъка на несеквестируемите  вещи, тъй като не са единствени от своя вид, притежание на длъжницата.

По гореизложените съображения, съдът

 

Р   Е   Ш   И  :

 

ОТМЕНЯ действията на ДСИ при НзРС по изп.д.№ 20092220400086, изразяващи се в извършване на опис движими  вещи на 05.01.2011г. за следните движими вещи: автоматична пералня „Аристон” , хладилник с фризер „Самсунг” и гардероб петкрилен.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Т.Г. ***, в останалата й част като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :