РЕШЕНИЕ №                                         

гр. Сливен, 22.06.2011г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и втори юни през две хиляди и единадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

при секретаря К.И., в присъствието на прокурора ТОДОРКА ЦОНЧЕВА, като разгледа докладваното от Хр. Марева гр.д. № 161 по описа на съда за 2011г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по искова молба, с която е предявен иск по чл. 336, ал. 1 вр. чл. 5, ал. 1 от ЗЛС.

К.П.П. твърди в исковата молба, че ответницата Н.К.П. е нейна дъщеря и от раждането й през 1868г. до сега живеят в едно домакинство. Същата е с установена 100% трайна нетрудоспособност с чужда помощ съгласно решение на ТЕЛК № 60/18.01.1989г. с диагноза „олигофрения”. За личната хигиена, облекло и храна се грижи ищцата, както и за всичко в нормалното протичане на деня. Неподвижно лежаща е като обслужването й във всяко едно отношение е зависима ат помощта на други лица

Иска се поставянето на ответницата под пълно запрещение и изпращане на решението след влизането му в сила на Кмета на Община Твърдица за определяне на настойник.

В с.з.  представителят на Окръжна прокуратура – Сливен поддържа предявения иск.

Ответницата се явява лично. В съответствие с изискването на чл. 337, ал. 1 от ГПК съдът придоби лични впечатления в дома на ответницата. Констатира, че не е ориентирана за местонахождението си и е невъзможно да разбира значението на молбата.

От събраните по делото доказателства се установява следната фактическа обстановка:

Ответницата е родена на ***г. и живее трайно и постоянно в гр. Шивачево. Съгласно представеното медицинско удостоверение страда от олигофрения. Същата диагноза – олигофрения имбицелитас гравис – еретика е посочена в решение на ТЕЛК № 60/18.01.1989г., в което е посочено пенсиониранепо социална индикация и е определена първа група инвалид с чужда помощ.

На място в дома на ответницата, съдът установи, че се касае за лице което не е в състояния да говори. Придвижва се самостоятелно, но не е адекватна. Демонстрира видим страх от присъствието на непознати хора. За да покаже страха си се хваща за главата, посяга и удря по прозорците, извършва ритащи движения с крака. В желанието си да каже нещо, посяга към устата си и издава нечленоразделни звуци. Видимо неспокойна. Настъпва успокоение на описаните реакции по-горе след извеждането й от помещението, в което се намира. Нуждае се от постоянни грижи и не може да бъде оставена самостоятелно. Не е ориентирана. По данни на ищцата в присъствието на лица, които не познава ответницата е неспокойна, като нервните движения, подскоците и посяганията с ръка се усилват при непознати хора. По данни на ищцата в присъствието на лица става и агресивна. Нуждае се от грижи за задоволяване и на най-елементарните си потребности в ежедневието.

Горните фактически обстоятелства обосновават правния извод, че предявения иск е основателен и следва да се уважи. По делото се установи наличието на всички кумулативно изискуеми от разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от ЗЛС предпоставки: наличие на олигофрения имбицелитас гравис – еретика, което е довело до пълен срив във всички аспекти на социално функциониране за ответницата. Бидейки дееспособна ответницата поради заболяването си има поведение, което застрашава както нея и имуществото й, така и околните. Това заболяване и състояние на ответницата не позволява същата да се грижи за себе си и за своите работи, вкл. за елементарни лични нужди в ежедневието, което обуславя поставянето й под пълно запрещение.

Водим от гореизложеното съдът

 

РЕШИ:

 

ПОСТАВЯ ПОД ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ Н.К.П., ЕГН ********** ***№ 24.

 

Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на Органа по настойничество и попечителство при Община – Твърдица за определяне на настойник на ответницата!

 

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас!

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: