РЕШЕНИЕ №                                         

гр. Сливен, 13.07.2011г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в съдебно заседание на шести юли през две хиляди и единадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

при секретаря М.Т., в присъствието на прокурора ТОДОРКА ЦОНЧЕВА, като разгледа докладваното от Хр. Марева гр.д. № 180 по описа на съда за 2011г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по искова молба, с която е предявен иск по чл. 336, ал. 1 вр. чл. 5, ал. 1 от ЗЛС.

П.А.К. твърди в исковата молба, че ответникът С.К. е негов син. В исковата молба като обстоятелства относно претендираното право е посочено наличието на психично заболяване на ответника „параноидна шизофрения”, установено с експертно решение на ТЕЛК от 14.03.2009 г., с което е определена и трайно намалена работоспособност 71%. Изложени са обстоятелства, че ответника живее самостоятелно, но непрекъснато влиза в конфликт с ищеца, със съседите, проси пари и цигари от непознати лица по улицата и не посещава редовно лекуващия го лекар. Отказва да приеме необходимите лекарства. Ищецът като баща на ответника му помага доколкото му е възможно и макар да не е назначен за негов попечител, се налага от негово име да извършва определи фактически и правни действия. Твърди, че е провеждано лечение по принудителен ред, но няма видим положителен резултат. Счита, че ответника заради психичното си заболяване не може да се грижи за себе си и за делата си, поради което моли съда да го постави под пълно запрещение.

Иска се поставянето на ответника под пълно запрещение.

В с.з.  ищецът лично и с рпоцесуален представител по пълномощие – адв. Костадинова поддържа исковата молба

Ответникът оспорва искането с твърдение, че не страда от психично заболяване и приема редовно назначеното медикаментозно лечение.

Представителя на ОП – Сливен дава становище за основателност на искането.

В съответствие с изискването на чл. 337, ал. 1 от ГПК съдът придоби лични впечатления като установи, че ответникът е неадекватен. Взема отношение само по някои от поставените въпроси, като на повечето от тях не реагира и е откъснат.

Представено е експертно решение № 1095 от 14.05.2009г. на ТЕЛК при олбастун диспансер за психични заболявания със стационар – гр. Стара Загора, с което на С. П. К. е определена намалена – 71 %, работоспособност поради заболяване: параноидна шизофрения, непрекъснато протичане с прогресиращ дефицит, халюцинаторни синдроми. Наличието на такова заболяване определящо способностите и поведението на ответника се установява и от заключението на в.л. д-р Ем. Г., в което се потвъждава наличието на заболяване: параноидна шизофрения – непрекъснато протичане с прогресиращ дефицит. Изразена емоционално-волева промяна на личността. Заболяването е приело хроничен вид, не се повлиява съществено от медикаментозното лечение и е довело до пълен срив в социалното функциониране на ответника на всички нива. Настъпилите нарушения са необратими и задълбочаващи се във времето, което го прави неспособен да се грижи за себе си и за делата си.

От показанията на разпитания по делото свидетел: К. Кръстев, наред със заключението на вещото лице, единствения извод, който би могъл да се направи относно ответника е, че същият несъмнено страда от психично заболяване, не разбира свойството и значението на постъпките си, не е в състояние да се грижи дори за елементарните дейности от ежедневието и още по-малко за извършването на определени правни действия.

Горните фактически обстоятелства обосновават правния извод, че предявения иск е основателен и следва да се уважи. По делото се установи наличието на всички кумулативно изискуеми от разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от ЗЛС предпоставки: наличие на психична болест – параноидна шизофрения – непрекъснато протичане с прогресиращ дефицит. Изразена емоционално-волева промяна на личността. Заболяването е приело хроничен вид, не се повлиява съществено от медикаментозното лечение и е довело до пълен срив в социалното функциониране на ответника на всички нива. Емоционално-волева промяна; неспособност на лицето да ръководи самостоятелно действията и постъпките си дори за битово обслужване, необходимост от непрестанен контрол върху постъпките и непрестанна нужда от грижи в ежедневието. Неспособността на лицето да се ориентира в обстановката, за значението на поведението си, както и ниската степен на социални умения проличава при непосредствен контакт. Заболяването е причина за невъзможност за развитие на способност за полагане на грижи за себе си и делата си, ограничава социалния контакт, което налага допълнителни специални грижи.

Водим от гореизложеното съдът

РЕШИ:

ПОСТАВЯ ПОД ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ С.П.К., ЕГН **********,***.

Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на Органа по настойничество и попечителство при Община – Твърдица за определяне на настойник на ответника!

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас!

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: