РЕШЕНИЕ

 

Гр. Сливен, 21.04.2011 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито заседание на ДВАДЕСЕТИ И ПЪРВИ АПРИЛ , ПРЕЗ ДВЕ ХИЛЯДИ И ЕДИНАДЕСЕТА година,в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   МАРТИН САНДУЛОВ

ЧЛЕНОВЕ:             АТАНАС СЛАВОВ

                      ПЕТЯ СВЕТИЕВА

 

При секретаря …………………….и в присъствието на Прокурора …………….…………… като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова гр.д. № 197/2011 г., за да се произнесе съобрази:

Производството се движи по реда на чл. 435, ал.2 и следващите от ГПК.

Производството е образувано по жалба от Г.П.Н. *** против действията на ЧСИ Н.Гангалова с рег. № 836 с район на действие Сливенски окръжен съд по изпълнително дело № 20108360400104/2010г.

Конкретно в жалбата се атакува всички до момента извършени действия  по цитираното изпълнително дело.

В жалбата си жалбоподателката твърди, че всички извършени до този момент действия на ЧСИ Н.Г. за незаконосъобразни. По силата на чл.429 ал.3 от ГПК имала качеството на длъжник по изпълнителното дело, тъй като с договор за ипотека е обезпечила /ипотекарен длъжник/ е обезпечила задължението на  длъжниците Д.Т.Н. неин син и ипотекирания длъжник Т.Д.Н. - неин съпруг. Принудителното изпълнение е насочено срещу ипотекирания имот, с които е обезпечено вземането на взискателя ПИБ-АД , но независимо от това тя не е конституирана на длъжник н производството. Не и е дадена възможност за участва в производството и да защити правата си. Моли съда да отмени изцяло всички изпълнителни действия на ЧСИ Н.Г.. Поискала е от съда спиране на изпълнителното производство на 438 от ГПК.

Жалбата е правилно администрирана от ЧСИ. Отговор на същата от страните не е постъпил в законоустановения срок.

ЧСИ е представил по делото подробни мотиви, в които оспорва изложеното в жалбата, като изрично заявява, че жалбоподателката е конституирана като длъжник в процеса и е връчена призовка за доброволно изпълнение, което е връчено на 02.03.2010  год. / л.60 от делото/.

След запознаване с доказателствата приложени по изпълнителното дело и възраженията изложени в жалбата, съдът констатира следното :

Жалбоподателката Г.П.Н. има качеството на ипотекарен длъжник, по изпълнителното дело образувано въз основа на изпълнителен лист от 15.02.2010г. издаден по ч.гр.д. № 706/2010г. по описа на РС Сливен в полза на „Първа инвестиционна банка” АД.

В молбата за образуване на изпълнителното дело, като способ за изпълнение взискателят е посочил : да бъде наложена възбрана, извършен опис и публична продан на недвижимия имот, с който е обезпечен отпуснатия кредит, подробно описан в нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 9, том ІV, дело № 3159/2008г. по описа на СлВп Сливен, собственост на Т.Д.Н.  и жалбоподателката Г.П.Н..

На осн. Чл. 428, вр. с чл. 449 ГПК са връчени покани за доброволно изпълнение на длъжниците Д.Т.Н. и Т.Д.Н.. Връчена е покана за доброволно изпълнение и на ипотекарния длъжник Г.П.Н., в качеството й на трето лице дало своя вещ, върху който е учредена ипотека за обезпечаване вземането на ПИБ АД, тъй като взискателят е насочил изпълнението върху тази вещ. В ПДИ е отразено, че е наложена възбрана върху ипотекирания имот, датата за насрочения опис и оценката на имота.

На 31.03.2010г. е извършен опис и оценка на недвижимия имот, описан в нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 9, том ІV, дело № 3159/2008г. по описа на СлВп Сливен. На този опис е присъствала лично и жалбоподателката. Видно от съставения писмен протокол за извършеното действие от ЧСИ за извършен опис подробно описан в нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 9, том ІV, дело № 3159/2008г. по описа на СлВп Сливен, собственост на Т.Д.Н.  и жалбоподателката Г.П.Н.

На описа е присъствала лично жалбоподателката, което е удостоверила с подписа си и приела недвижимия имот предмет на описа като пазач по реда на чл.486 от ГПК.

Горните констатации, мотивират следните изводи от правно естество :

Жалбата е допустима, подадена в законоустановения преклузивен срок от лице имащо правен интерес от обжалването.

Жалбоподателя има качеството на длъжник по изпълнителното дело. В разпоредбата на чл.435, ал.2 от ГПК са изброени лимитативно подлежащите на обжалване действия на съдебния изпълнител от страна на длъжника. Независимо от това, че действието, което е атакувано, а именно: насочване на изпълнението върху имущество дадено като обезпечение на договор за кредит с ипотека, то в случая жалбата е допустима, тъй като се касае действия на съдия изпълнител принудителното отнемане на този имот и наведените твърдения за допуснати нарушение във връзка осигуряване правото на защита на ипотекарния длъжник, чрез призоваването му при извършване на опис и насочване на принудително изпълнение върху ипотекирания имот.

В изложения смисъл жалбата е допустима, но разгледана по същество е неоснователна

Разгледана по същество жалбата се явява неоснователна по следните съображения :

От приложените по делото книжа е видно, че при осъществяване на принудителното изпълнение ЧСИ-Н.Г. в съответствие със закона е призовала ипотекарния длъжник за насрочения опис, на който е присъствала лично е подписала протокола като е приела задължения по чл.486 от ГПК.

В изложения смисъл наведените в жалбата твърдения не отговарят на действителното положение, ЧСИ е изпълнил добросъвестно и в съответствие със закона своите задължение и осигурил правото на защита на ипотекарния длъжник в случая жалбоподателя и поради тази причина жалбата се явява неоснователна.

По отношение на направеното искането за спиране, тъй настоящата инстанция се произнася по същество с окончателен съдебен акт, неподлежащ на обжалване на направеното искане за спиране по чл. 438 от ГПК, като преюдициален въпрос за обезпечаване правата на жалбоподателката по едно бъдещо евентуално позитивно решение е неуместно и съдът не следва да се произнася по него с оглед изхода от делото.

Предвид горното, изложеното в жалбата се явява без основание.

Мотивиран от горното, настоящия съдебен състав при Сливенски окръжен съд

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалбата на Г.П.Н. с ЕГН:**********,*** против всички извършени до момента на подаване на жалбата действията на съдия изпълнител извършени по изпълнително дело № 20108360400104 по описа на ЧСИ Н.Г. с рег. № 836 и район на действие СлОС, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

                      2.