Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 131

гр.Сливен, 14.07.2011 г.

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в публично съдебно заседание на четиринадесети юни през две хиляди и единадесета година в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВОВ

                                                       ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ СВЕТИЕВА

                                                        мл.съдия: СИЛВИЯ ХАЗЪРБАСАНОВА

                                                              

при секретаря М.Т., като разгледа докладваното от съдия СВЕТИЕВА въззивно гражданско дело № 246 по описа за 2011 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

Обжалвано е изцяло първоинстанционно решение № 11/14.03.2011 година, постановено по гражданско дело № 32/10 година на Котелски районен съд, с което е признато за установено по отношение на страните, че ищците са собственици, всеки от тях на по ¼ идеална част, на основание наследство и изтекла в тяхна полза придобивна давност на недвижим имот, находящ се в село Малко село, община Котел, представляващ дворно място с площ от 3 008 кв.м., образуващо поземлен имот с пл. № 1233, за който са отредени УПИ І-123 и УПИ ХVІ-123 в кв.4 по устройствения план на село Малко село, заедно с построените в имота паянтова жилищна сграда със застроена площ от 73 кв.м., складово помещение и полумасивна стопанска сграда със застроен обем от 64 куб.м. и са присъдени разноските по делото.

Въззивникът–ответник в първоинстанционното производство, обжалва решението изцяло, като го намира за незаконосъобразно, необосновано и неправилно, постановено при нарушение на материалните и процесуални норми. Релевирайки бланкетно оплакванията си, моли  въззивният съд да постанови съдебен акт, с който да отмени изцяло решението на РС – Котел и вместо него да постанови решение по същество, с което предявените искове да бъдат отхвърлени като неоснователни и недоказани. Претендира се за присъждане  на направените по делото разноски.

Във въззивната жалба не са направени доказателствени или процесуални искания.

В срока по чл. 263 ал. 1 от ГПК, от въззиваемите не е депозиран писмен отговор и няма направени  доказателствени или процесуални искания.

Насрещна въззивна жалба не е подадена в предвидения и предоставен срок.

В съдебно заседание, редовно призован въззивникът - Община Котел се представлява се от процесуален представител по пълномощие по чл. 32, т. 1 от ГПК, който поддържа въззивната жалба и моли съда да я уважи.

В съдебно заседание въззиваемите, редовно призовани, не се явяват и не  се представляват. Становище пред въззивната инстанция от въззиваемите няма изразено.

След докладване на жалбата от страните не са направени възражения

Въззивният съд намира въззивната жалба за редовна и допустима, отговаряща на изискванията на чл. 260 и чл. 261 от ГПК, същата е подадена в срок, от процесуално легитимиран субект, имащ интерес от обжалването, чрез постановилия атакувания акт съд.

При извършване на служебна проверка по реда на чл. 269 от ГПК, настоящата инстанция констатира, че обжалваното съдебно решение е валидно, и с оглед пълния обхват на обжалването – и допустимо.

При извършване на въззиваният контрол за законосъобразност и правилност върху първоинстанционното решение, в рамките, поставени от въззивната жалба, настоящия съдебен състав, след преценка на събраните пред инстанциите доказателства, намира, че обжалваното решение е законосъобразно и като такава следва да бъде потвърдено.

Настоящия съдебен състав на СлОС счита, че формираната и изложена в мотивите на решението на първоинстанционния съд фактическа обстановка е пълна, правилна и кореспондираща с доказателствения материал, поради което и на основание чл. 272 от ГПК, препраща своята към нея. Споделя й правни изводи на решаващия състав на РС Сливен, които са обосновани и намират опора в материалноправните норми, приложими към настоящия спор.

Първоинстанционния съд, въз основа на изложените в обстоятелствената част на исковата молба като твърдения факти и обстоятелства, на които се основават ищцовите претенции, правилно е дефинирал параметрите на спора и е дал съответстващата на твърдяните от ищците накърнени техни права, правна квалификация на исковите претенции, а именно такива по чл. 124 от ГПК.

Въззивната инстанция констатира законосъобразно процесуално процедиране, извършено от първоинстанционния съд, който е квалифицирал правилно предмета на спора, определил е подлежащите и неподлежащи на доказване относими факти, разпределил е правилно доказателствената тежест за тях и е дал възможност на страните да ангажират доказателства. Надлежно им е връчил преписи от писмения си доклад и им е осигурил в хода на процеса пълна и равна възможност за участие и защита. Районният съд е провел надлежно и пълно събиране на допустими и относими доказателства, въз основа на които е формирал обективни фактически констатации, които е привел правилно към съответните правни норми. Обсъдил е обстойно всяко от въведените  отбранителни възражения, съблюдавайки стриктно разпределената от него правилно доказателствена  тежест и по този начин е достигнал до законосъобразни правни изводи. Същите като  изцяло споделени и от въззивния съд е безпредметно да бъдат повтаряни, предвид ползваната от настоящата инстанция правна възможност по чл. 272 от ГПК.

 При констатираното съвпадение на правните изводи на двете инстанции, въззивният съд счита, че липсват отменителни основания и въззивната жалба следва да бъде оставена без уважение. Атакуваното решение следва да бъде потвърдено.

От въззиваемата страна, няма направено искане за  присъждане на  разноски, поради което произнасяне не се дължи.

С оглед изхода  на  делото  и  по правилата на процеса  въззивникът, следва  да понесе своите разноски  така  както  ги  е  направил.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

                                                         Р     Е     Ш     И  :

                                                             

ПОТВЪРЖДАВА първоинстанционно решение № 11 от 14. 03. 2011 година постановено по гражданско дело № 32 по описа на Котелски районен съд за 2010 година.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му.

                                                              

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                           2.