РЕШЕНИЕ № 181

 

Гр. Сливен, 22.11.2011 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в публично съдебно заседание на ЧЕТВЪРТИ ОКТОМВРИ ПРЕЗ ДВЕ ХИЛЯДИ И ЕДИНАДЕСЕТА ГОДИНА, в  състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  АТАНАС СЛАВОВ 

                                                  ЧЛЕНОВЕ:  ПЕТЯ СВЕТИЕВА

                                                         мл.с: СИЛВИЯ ХАЗЪРБАСАНОВА

 

при секретаря И.К. и с участието прокурор……………, сложи за разглеждане в.гр.дело № 266 по описа за 2011 година, докладвано от АТАНАС СЛАВОВ.

Производството е въззивно и протича по реда на  чл.258 и сл. от ГПК.

Обжалвано е Решение № 42 от 04.04.2011 год. постановено по гр.д.584/2010 г по описа на Районен съд гр.Нова Загора от ответника в първоинстанционото производство Ц.С.Ц., чрез процесуалния си представител по реда на чл.32 ал.1 т.1 от ГПК адв. Е.Х. ***.

С атакуваното Решението първоинстанциония съд признал за нищожен сключения на 20.06.2006 год. между на ОБЩИНА – НОВА ЗАГОРА и  Ц.С.Ц., Договор № 316 за замяна на общински земеделски земи частна собственост поради липса на съгласие, заобикаляне на закона и накърняване на добрите нрави.

В жалбата си до съда въззивника Ц.С.Ц. твърди, че обжалваното решение е недопустимо, неправилно като постановено при нарушение на материалния закон и е необосновано и при съществени процесуални нарушения. Твърди, че първоинстанциония съд се е произнесъл по непредявен иск по чл.26 от ЗЗД –нищожност поради заобикаляне на закона и в тази му част решението е НЕДОПУСТИМО.

Навеждат се твърдения за неправилността, необосноваността и незаконосъобразноста на обжалваното решение.

Моли съда да обезсили атакуваното решение, в частта в която се е произнесъл по непредявен иск, в останалата част го отмени като НЕПРАВИЛНО, НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО И НЕОБОСНОВАНО и вместо него постанови ново по същество, с което отхвърли предявения иск и присъди направените на двете инстанции разноски.

В сроковете по чл.263 от ГПК, не е постъпил отговор на въззивната жалба.

Във въззивната жалба не се правят доказателствени искания.

В сроковете по чл.263 от ГПК, не е постъпил отговор на въззивната жалба.

В съдебно заседание, редовно призован въззивника, не се явява лично, но се представлява процесуален представител по пълномощие по чл. 32, т. 1 от ГПК, адв. Е.Х. ***, която поддържа въззивната жалба и моли съда да я уважи. Претендира присъждане на разноските за двете инстанции .

В съдебно заседание въззиваемата страна, редовно призована, не се явява законен представител и не се представлява. С писмено становище законния представител на Община Нова Загора, заявява, че оспорва въззивната жалба, намира първоинстанционното решение за правилно и законосъобразно и моли въззивния съд да потвърди атакуваното решение. Претендират се разноски.

След докладване на жалбата и отговора, страните не са направили възражения.

Въззивният съд намира въззивната жалба за редовна и допустима, отговаряща на изискванията на чл. 260 и чл. 261 от ГПК, тъй като същата е подадена в срок, от процесуално легитимиран субект, имащ правен интерес от обжалването, чрез постановилия атакувания акт съд.

При извършване на служебна проверка по реда на чл. 269 от ГПК, настоящата инстанция констатира, че обжалваното съдебно решение е валидно, и с оглед пълния обхват на обжалването – и допустимо.

При извършване на въззивния контрол за законосъобразност и правилност върху първоинстанционното решение, в рамките, поставени от въззивната жалба, настоящия съдебен състав, след преценка на събраните от първоинстанционния съд доказателства, намира, че обжалваното решение е недопустимо в частта в която съдът се произнесъл по недопустим иск, а в останалите си части е незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено и съобразно правомощията си визирани в чл.271 от ГПК настоящия въззивен съд следва да постанови решение по същество.

От събраните доказателствата по делото , пред първоинстанционния съд и от представените доказателства пред въззивната инстанция съдът приема за установена следната ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА:

На 23.02.2006 год. Ц.С.Ц. въззивник в настоящото производство упълномощил с нотариално заверено пълномощно С. Ц.С. да закупува от негово име и за негова сметка недвижими имоти на територията на страната при условия и цени, каквито намери да добре, като за тази цел го представлява пред нотариус по договорите за покупко продажба.

На 28.02.2006г С. Ц.С.., в качеството си на пълномощник на Ц.С.Ц.., с пълномощно, заверено под № 1747/23.02.2006г при нотариус Д.Н. с рег.№ 092 на Нотариалната камара, закупил от името и за сметка на упълномощителя Ц.С.Ц. си земеделски земи на територията на Община гр. Нова Загора. Договорите са оформени в Нотариален акт № 164 том ІІІ рег.№ 1361 дело № 131/28.03.2006 год., Нотариален акт № 166 том ІІІ рег.№ 1364 дело № 133/28.03.2006 год., Нотариален акт № 167 том ІІІ рег.№ 1365 дело № 134/28.03.2006 год.; Нотариален акт № 168 том ІІІ рег.№ 1366 дело № 135/28.03.2006 год.,  Нотариален акт № 169 том ІІІ рег.№ 1367 дело № 136/28.03.2006 год.,

На 16.03.2006г от въззивника Ц.С.Ц..*** Загора, входирана под № 94-00-1187/16.03.2006 год. с искане да бъде извършена замяна на земеделските земи придобити от въззивника Ц.С.Ц. с посочените по-горе нотариални актове, със земеделски земи, собственост на въззиваемата страна Община Нова Загора, находящи се в землището на с.Баня общ.Нова Загора, а именно : кад.№ 000012, кад.№ 000031, кад.№ 000040,кад.№ 000041, кад.№ 000045, кад.№ 000021, кад. № 000017 и кад. № 000004.

Към молбата е представена заключение от лицензиран оценител инж.Николай Динев, които установяват, че имотите по Нотариален акт № 164 том ІІІ рег.№ 1361 дело № 131/28.03.2006 год. описан в заключението на вещото лице по абревиатурата на Службата по вписвания акт № 142, том.ІІ, дело № 363/2006 год.рег. № 1075 от 28.02.2006 год. е с оценка 16 820 лева., По Нотариален акт № 166 том ІІІ рег.№ 1364 дело № 133/28.03.2006год. описан в заключението на вещото лице по абревиатурата на Службата по вписвания акт № 144, том.ІІ, дело № 365/2006 год.рег. № 1077 от 28.02.2006 е 19 111,00 лева, Нотариален акт № 169 том ІІІ рег.№ 1367 дело № 136/28.03.2006 год., описан в заключението на вещото лице по абревиатурата на Службата по вписвания акт № 147, том.ІІ, дело № 368/2006 год.рег. № 1077 от 28.02.2006 год., Нотариален акт № 167 том ІІІ рег.№ 1365 дело № 134/28.03.2006год.; описан в заключението на вещото лице по абревиатурата на Службата по вписвания акт № 145, том.ІІ, дело № 366/2006 год.рег. № 1078 от 28.02.2006 год. , Нотариален акт № 168 том ІІІ рег.№ 1366 дело № 135/28.03.2006год., описан в заключението на вещото лице по абревиатурата на Службата по вписвания акт № 146, том.ІІ, дело № 367/2006 год.рег. № 1079 от 28.02.2006 год. обща стойност 22 162.00 лева. Общата им стойност съгласно заключението на вещото лице е 19 111,00 плюс 16 820 лева плюс 22 162.00 или общо в размер на 58 093.00 лева.

Към заявлението са представени оценка за земеделските земи на Община Нова Загора в землището на с.Баня, обща стойност 34 312,00лева плюс 21 107.00 лева обща стойност 55 419.00 лева.

Оценки за земите са заверени в ОС”Земеделие и гори”-Нова Загора, били издадени скици, били изискани и получени становища от ОС”Земеделие и гори”-Нова Загора и от кметовете на селищата в чиито землища се намирали земите, били оформени актовете за частна общинска собственост .

Кметът на община Нова Загора подал до общинския съвет Предложение № 09-00-95/21.03.2006г за замяна на описаните земеделски земи.

Заседанието на общинския съвет се провело на 30.03.2006г, и с Решение № 576/30.03.2006г, съветът упълномощил Кмета на общината да сключи договор за замяна, при условие, че община Нова Загора не изплаща суми по уравняване на дяловете, като дал съгласие да бъдат заменени :

Със заповед на областния управител № РД-11-10-16-19от 09.05.2006 год., изпълнението на решението било спряно относно имот № 000045.

На 19.06.2006г кметът на общината издал Заповед № 626 за извършване на замяната, като изключил от замяната спрения от областния управител имот № 000045 .

На 20.06.2006год. между Кмета на Община гр.Нова Загора и въззивника Ц.С.Ц.  е сключен договор № 316/ 20.06.2006 год, за замяна на недвижими имоти, в който земите били описани с посочените вече номера и с посочване на границите, без да се дължат суми за уравняване на разликата в стойностите на имотите.Вписването на договора следвало да бъде от и за сметка на Ц.С.Ц..

След датата на замяната, страните започнали да владеят заменените имоти.

Пред първоинстанционото производство е назначено вещо лице, което е дало заключение, че паричната равностойност на земите на Ц.С.Ц. през месец март на 2006год. е била 21 960 лева, а тази на Община Нова Загора е била 68 530 лева.

Заключението на вещото настоящия съдебен състав намира , че не следва да кредитира поради следните съображения.

С подзаконов нормативен акт се уреждат условията и редът за установяване на цените на земеделските земи т.е. тяхната паричната равностойност при изкупуване, продажба, замяна, учредяване на ограничени вещни права и сервитути или друга сделка между държавата и физически или юридически лица. Паричната равностойност на тези земеделската земя при замяна между държавата и физически или юридически лица се определя по НАРЕДБА за реда за определяне на цени на земеделските земи (Загл. изм. - ДВ, бр. 75 от 2006г. преди изменението Наредба за условията и реда за установяване на текущи пазарни цени на земеделските земи обн. - ДВ, бр. 64 от 1998 г.).

В настоящия случай при внасяне на предложението на Кмета на Община Нова Загора в Общински съвет, за Решение за сключване на договор за замяна въз основа на този подзаконов нормативен акт е изготвено и приложено към предложението заключението инж. Николай Динев като лице по смисъла на чл.8 от наредбата, заверени от ОбСЗГ – Нова Загора.

В заключението си вещото лице В.П.С. е използвала изравнен критерий по чл.5 от Наредбата само до толкова колкото да завиши оценките на имотите собственост на Община Нова Загора.  В чл.5 от Наредбата е въведен корекционен коефициент за определяне на паричната равностойност на земеделски имоти предмет на замяна «отдалеченост от населено място». Този корекционен коефициент вещото лице използва некоректно. В заключението си посочва корекционен коефициент за всички имоти коефициент 0.0 т.е. за отдалеченост от населено място от 3,0 до 5,0 км. В същия текст на наредбата за по-голяма отдалеченост например с отдалеченост над 5,0 до 8,0  коефициента е -0,10, от 8,0 до 10,0- коефициента е:-0,15, и съответно над 10,0- коефициента е : -0,20..

От представените по делото скици е видно че имоти предмет на договора за замяна са отдалечени повече от 5 км. и съобразно правилото на чл.5 от Наредбата, следва да се приложи отрицателен корекционен коефициент При изготвяне заключението вещото лице не се съобразило отрицателен корекционен коефициент. В изложения смисъл заключението на вещото лице не  следва да се кредитира, защото е невярно.

Съдът не следва да кредитира заключението на вещото лице и поради обстоятелството, че то е използвало при изготвяне на заключението корекционен коефициент непредвиден в Наредбата. Това е Коефициент за пазарен аналог и коригирана пазарна цена”. Такъв корекционен коефициент за «пазарен аналог и коригирана пазарна цена» в наредбата не съществува. Касае за субективен елемент определящ пазарната равностойност на земеделските земи при замяна, което е в противоречие със самия подзаконов нормативен акт. Конкретно в настоящия случай вещото лице чрез използването на този несъществуващ в подзаконовия нормативен акт субективен корекционен коефициент е завишил позорната равностойност на имотите на Въззиваемата страна Община – Нова Загора и намалил пазарната равностойност на въззивника Ц.С.Ц..

Не на последно място при договор за замяна, както е в настоящия случай паричната равностойност на земеделската земя при изкупуване, продажба, замяна, учредяване на ограничени вещни права и сервитути или друга сделка между държавата и физически или юридически лица се определя по НАРЕДБА за реда за определяне на цени на земеделските земи (Загл. изм. - ДВ, бр. 75 от 2006г.) и то само от компетентен орган ОбСЗГ.

В хода на първоинстанционното производство е прието заключението на вещото лице. В мотивите първоинстанциония съд кредитира заключението на вещото лице В.П.С., независимо от това в диспозитива на Решението е посочил  парична стойност на земеделските земи, в размер възприета от страните при договора за замяна

Поради тези причина и на основание чл. 202 от ГПК съдът не следва да кредитира заключението на вещото лице В.П.С..

Въз основа на събраните доказателства, съдът направи следните ПРАВНИ ИЗВОДИ:

Първоинстанционото Решение е частично недопустимо, като постановено „свръх петитум”. Първоинстанциония съд е постанови решение „свръх петитум”, по отношение за основанието за обявяване на нищожност на договора за замяна „заобикаляне на закона”. Такова основание като твърдение в исковата молба не е заявено от ищеца в случая въззиваемия, което прави решението недопустимо в тази му част, тъй като първоинстанциония съд се е произнесъл по един непредявен иск, то решението в тази му част следва да се обезсили и производството частично да се прекрати.

Въззивната жалба е основателна.

Първоинстанционното решение е неправилно и незаконосъобразно.

Пред първоинстанциония съд е предявен иск с правно основание чл.108 от ЗС, който е приет като основателен и доказан и е уважен.

Предявения ревандикационен иск по чл.108 от ЗС, е приет за основателен като първоинстанционния съд, е приел за установено, че договора за замяна между страните по делото подписан под № 316/ 20.06.2006 год е нищожен и е осъдил въззивника да му предаде владението на процесните земеделски земи, предмет на договора за замяна.

Ревандикационния иск с правно основание чл.108 от ЗС по своя характер е осъдителен и съдържа в себе си установителен иск по отношение правото на собственост и осъдителния иск за предаване на владението им. В практиката този иск е известен като иск на не владеещия собственик към владеещия не собственик.

В случая съдът е обосновал основателността на исковата претенция с наличието на нищожност на договора за замяна и то на няколко основания.

В чл.26 ал.1 от ЗЗД са уредени така наречените в практиката „общи „ основания за нищожност на договорите. Тези общи основания се прилагат единствено и само, когато не е налице друго основание за нищожност на договора по смисъла на чл.26 ал.2 от ЗЗД. Приложение на общите основания за нищожност на договорите е субсидиарно по отношения на „конкретните” основанията посочени в чл.26 ал.2 от ЗЗД.

Първото основание за нищожност прието от първоинстанциония съд е с основание чл.26 ал.2 от ЗЗД „липса на съгласие” по договора за замяна, като липсата на съгласие за въззиваемата страна произтича от липсата на валидно решение за замяната от Общински съвет Нова Загора, а липсата на съгласие на въззивника – заради действията на трето лице, без да притежава необходимата представителна власт за тях .  Първоинстанционото Решение в тази му част е неправилно и незаконосъобразно.

По отношение на липсата на съгласие от страна на въззивника.

В отговора на исковата молба въззивника в качеството на ответник по делото е направил признание, че Договор за замяна № 316/ 20.06.2006 год. с Община гр.Нова Загора е подписан от неговия баща С. Ц.. Пълномощникът С. Ц. е действал извън представителната си власт, като е подписал договора за замяна. В този случай се касае за особен вид „висяща” нищожност, като едно лице е сключило договор от името и за сметка на друго лице, без да е упълномощено. Липсата на представителна власт е винаги липсва на съгласие , като закона дава възможност в чл.42 ал.2 от ЗЗД, да се валидира тази нищожност. Това валидиране не отнема началната липса на съгласие, но същата нищожност съществува до потвърждаването й.

В правната теория и практика тази нищожност е известна като „висяща” нищожност. С последващите действия  на въззивника Ц.С.Ц. с които е потвърдил в същата форма, в която е сключен договора действията на своя представител, по своята правна същност представляват действия по валидиране на нищожността на договора т.е. с потвърждението на действията е санирал съществуващата до този момент недействителност. По делото е представена нотариално заверена декларация от 07.09.2010 год. на Нотариус Д.Н., с която въззивника Ц.С.Ц. е потвърдил извършените правни действия по подготовката и сключването на Договор за замяна, като е приел всички последици от този договор.

С потвърждението на действията на пълномощника тази висяща недействителност на договора за замяна е санирана, по силата на чл.42 ал.2 от ЗЗД. В този смисъл първоинстанционото решение е постановено в противоречие с материалния закон, поради и което е незаконосъобразно.

Липсата на съгласие, като основание за нищожност по чл. 26, ал. 2 ЗЗД е налице, когато изявлението е направено несериозно, без намерение за обвързване, когато лицето се е намирало в състояние на "съзнателна липса на съгласие", поради упражнено насилие или поради други причини т.е. изначало е липсвало съгласие за сключване на договора, което може да бъде както порок на волята така изобщо на липса на воля, като такива данни по делото липсват. В този смисъл е и трайната практика на ВКС.

По отношение на липсата на съгласие от страна на въззиваемата страна Община гр.Нова Загора, за сключване на договора за замяна поради съществени пороци при постановяване на Решението на Общинския съвет – Нова Загора.

Безспорно по делото се доказа, че пред Общински съвет – Нова Загора е проведена процедура и е взето решение по смисъла на чл.26 т.8 от ЗМСМА, като елемент от фактическия състав за разпореждане със общински имоти и сключване на договора за замяна. Решението на Общински съвет гр.Нова Загора е индивидуален административен акт, като властническо разпореждане на орган на власт. С неговото не обжалване той се е превърнал в стабилен административен акт.

По реда на косвения съдебен контрол съдът се произнася относно валидността на административните актове, когато този въпрос е с преюдициално значение за разрешаване на гражданскоправния спор за собственост. По материалната законосъобразност на акта съдът може да се произнесе инцидентно, само когато такъв акт се противопоставя на страна по делото, която не е била участник в административното производство по издаването и обжалването му, каквото в настоящия случай не е налице. Община Нова Загора е била страна в това административно производство по вземането на решение за замяна и не може да се позовава на неговата нищожност.

Настоящия съдебен състав не споделя изводите на първоинстанциония съд, че Решението на Общински съвет гр.Нова Загора представлява едностранна правна сделка. Решението на Общински съвет – Нова Загора е индивидуален административен акт, с който се извършва разпореждане със частна общинска собственост и елемент от сложния фактически състав на договора за замяна, по който страна е Общината.

Необосновано първоинстанциония съд е приел, че договора за замяна на общински земеделски земи със земеделска земя е нищожен, поради липса на взето решение за извършване на това разпореждане от общинския съвет – Нова Загора, като административно правен елемент от фактическия състав на договора за замяна.

По делото е представено Решение № 576 от заседание под № 35/30.03.2006 год. на Общински съвет гр.Нова Загора, в което е изразено съгласие по основни елементи на договора за замяна - посочени конкретните заменители, описана е насрещната престация, парична стойност и т.н.

От изложеното следва, че ивокираното от въззиваемата страна основание за нищожност на договора за замяна поради липса на съгласие в исковата молба е неоснователно. В случая договорът за замяна не е засегнат от порок водещ до нищожността му. В този смисъл и Решение № 593 от 19.06.2009 г. на ВКС по гр. д. № 998/2008 г., III г. о., ГК, докладчик съдията Капка Юстиниянова.

В настоящия случай не е нарушен чл. 36 от ППЗСПЗЗ в редакцията му  ДВ, бр. 31 от 2003 г.) действала към момента на сключване на договора за замяна, която определя „Замяна на земеделски земи - частна общинска собственост, със земеделски земи -собственост на граждани, се допуска при парична равностойност, определена по наредбата по чл. 36, ал. 2 ЗСПЗЗ. Съгласно разпоредбата общински съвет гр.Нова Загоре взел Решение за замяна на земеделски земи, които са парично равностойни. При вземане на Решение не е нарушена процедурата по чл.36 от ППЗСПЗЗ. Дори и да се приеме хипотетично , че е нарушена на процедурата по чл.36 ал.1 от ППЗСПЗЗ, това във никакъв случай не води до нищожност на Решението на Общински съвет гр.Нова Загора.

Второто правно основание, което е приел първоинстанциония съд за нищожност на договора за замяна е чл.26 ал.1 от ЗЗД „накърняване на добрите нрави”.

Накърняване на добрите нрави е налице, когато с оглед установените в обществото норми на поведение и общоприетия морал, договорът се явява несъвместим с тях. Добрите нрави са неписани и конкретизирани, но съществуващи като общи принципи на поведение , съобразени с господстващия морал и произтичат от него. Основните мотиви, които е изложил първоинстанциония съд е в подкрепа на тезата за накърняване на добрите нрави поради неравностойност на престациите, като се позовава на заключението на вещото лице В.П.С.. При неравностойност на престациите по договор за замяна, като основание за нищожност на договора е нищожен, като противоречащ на закона, а не на добрите нрави.

В случая Договора за замяна е сключен при изпълняване на изисквания на чл.36 ал.1 от ППЗСПЗЗ и въз основа на изготвено заключение за паричната равностойност на земеделските земи предмет на договора за замяна. Към момента на вземане на Решението на Общински съвет Нова Загора е постъпило и заключение от ОбСЗГ гр.Нова Загора, като компетентен държавен орган по смисъла на закона, който е изготвил и представил заключение относно пазарната равностойност на престации по договора за замяна. В изложения смисъл и при наличие на парична равностойност на престациите по договора за замяна, не може да се обоснове извода за накърняване на „добрите нрави”, като основание за обявяване на нищожност на договора.

С оглед изложеното и при констатираното различие в правните изводи на двете инстанции, въззивният съд счита, че са налице отменителни основания и въззивната жалба следва да бъде уважена. Атакуваното решение следва да бъде обезсилено в частта, в която съдът се е произнесъл по иск на непредявено основание за нищожност на договора поради „заобикаляне на закона”, а в останалата част следва да се отмени като неправилно и незаконосъобразно, като постанови решение по същество, с което отхвърли предявените искове, като неоснователни и недоказани.

На първоинстанционото производство първоинстанциония съд е допуснал процесуално нарушение, което не е от категорията на съществените. Въззивната инстанция като инстанция по същество по смисъла на чл.271 от ГПК може да отстрани това процесуално нарушение, като даде вярна правна квалификация на иска.

Първоинстанциония съд не е изпълнил задълженията си по чл.145 ал.2 и чл.146 ал.1 т.1 и т.2 от ГПК , като не дал правилна правна квалификация на предявените искове и не е разграничил условията при, които са предявени съединените искове. Първоинстанциония съд не е дал вярна правна квалификация дали обективно съединените искове са при условията на алтернативност, кумулативност или евентуалност. Първоинстанциония съд се е произнесъл по нищожността на договора на три различни взаимно изключващи се основания- липса на съгласие, заобикаляне на закона и накърняване на добрите нрави. В случая се касае за предявен иск по чл.108 от ЗС, като се навеждат твърдения за нищожност на сключения договор за замяна. Независимо от гореизложеното първоинстанциония съд се е произнесъл именно по иск с правно основание чл.108 от ЗС.

По отношение на разноските по делото, въззивната страна е претендирала и доказала направени пред двете инстанции разноски в размер на 962 лева.

С оглед изхода на делото и по правилата на процеса, въззиваемата страна следва да понесе своите разноски така както са направени.

По тези съображения, съдът

РЕШИ:

 

ОБЕЗСИЛВА Решение № 42 от 04.04.2011 год. постановено по гр.д.584/2010 г по описа на Районен съд гр.Нова Загора В ЧАСТА  в която е признати по отношение на Ц. С.Ц. *** с ЕГН:********** ***– НОВА ЗАГОРА представлява от Кмета Н. Г. Г. със седалище и адрес на управление гр.Н. З. Сливенска област ул.”П. Е.” № *, ЧЕ Е НИЩОЖЕН поради заобикаляне на закона ДОГОВОР № 316 от 20.06.2006г за замяна на недвижими имоти.

Прекратява производството в тази му част.

 

ОТМЕНЯ Решение № 42 от 04.04.2011 год. постановено по гр.д. № 584/2010 г по описа на Районен съд гр.Нова Загора, в останала му част като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО

 

КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от ОБЩИНА – НОВА ЗАГОРА представлява от Кмета Н.Г.Г., ПРОТИВ Ц. С.Ц., иск с право основание 108 от ЗС, с които се иска да се да се обяви за НИЩОЖЕН, че Договор № 316/20.06.2006 год. за замяна на общински земеделски земи частна собственост поради липса на съгласие и накърняване на добрите нрави ПО ОТНОШЕНИЕ  на следните земеделски земи, а именно:

1. ИМОТ кад.№ 000012 – ПАСИЩЕ, МЕРА,ІХ категория, с площ 45,256 дка, находящ се в местността”…”в землището на с.Баня общ.Нова Загора, с граници : № 065004 – дървопроизв.пл; № 000075 – полски път.Имотът е на стойност 3 983 лева

2. ИМОТ кад.№ 000031 – ПАСИЩЕ С ХРАСТИ ІV категория, с площ 55,037 дка находящ се в местността”…” в землището на с.Баня общ.Нова Загора, с граници : № 065004 – дървопроизв.пл..; № 000006 – дере;№ 000009 – полски път;№ 065001 – дървопроизв пл ;

3. ИМОТ кад.№ 000040 – ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ категория с площ 115,430 дка, находящ се в местността”…” в землището на с.Баня общ.Нова Загора, с граници : № 065001 – дървопроизв. пл.;№ 00009 – полски път,№ 000041 – пасище, мера, № 000047 – дере, № 065002 – дървопроизв. Рб.;№ 000044 – полски път, № 000043 – дере ;.

4. ИМОТ кад.№ 000041 – ПАСИЩЕ, МЕРА ІХ категория с площ от 17,299 дка находящ се в местността „…” в землището на с.Баня общ.Нова Загора, с граници : № 000009  полски път;№ 000047 – дере; № 000040 – пасище, мера ;

5. ИМОТ кад.№ 000021 – ПАСИЩЕ С ХРАСТИ,ІХ категория, с площ от 97,938 дка, находящ се в местността „…” в землището на с.Баня общ.Нова Загора, с граници : № 000020  др.дел.ст.тер.;065004 – дървопроизв. пл.; № 000019 – полски път, № 046001 – изоставена нива;№ 000019 – полски път ;

6. ИМОТ кад.№ 000017 – ПАСИЩЕ С ХРАСТИ, ІХ категория, с площ от 81,448 дка, находящ се в местността „…”в землището на с.Баня общ.Нова Загора, с граници : № 065004 – дървопроизв.пл.;№ 000010 – полски път;№ 000075 – полски път;000011 – дере ;

7. ИМОТ кад.№ 000004 – ИЗОСТАВЕНА НИВА, ІХ категория, с площ 210,773 дка, находящ се в местността „..-.” в землището на с.Баня общ.Нова Загора, с граници : № 065004 – дърпопроизв.пл.;№ 000010 – полски път;№ 000075 – полски път, № 000011 – дере и ДА ОСЪДИ Ц. С.Ц., да предаде владението им като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН

 

ОСЪЖДА ОБЩИНА – НОВА ЗАГОРА ДА ЗАПЛАТИ НА Ц. С.Ц., направените по делото разноски в размер на 962 лева.

 

РЕШЕНИЕТО, подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от редовното му връчване пред ВКС на РБ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: