Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N …..

гр. Сливен, 07.06.2011 г.

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание  в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

Мл.с. КРАСИМИРА КОНДОВА

                                                                                       

при участието на прокурора ………и при секретаря ………………………..като разгледа докладваното от М. Сандулов ч. гр.  д.  N  269  по описа за 2011   год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по обжалване действията на съдебния изпълнител и е с правно основание чл. 435 и сл. от ГПК.

Образувано е по жалба от длъжника по изп.д. №  69/2010 г. на ДСИ при НЗРС.

В жалбата се навеждат доводи, от които се прави извод, че длъжникът обжалва постановлението за възлагане на недвижим имот, поради съображения, че наддаването не е извършено надлежно, тъй като и след продажбата получената цена не покрива изцяло неговите задължения. Не са наведени конкретни съображения в тази насока, но са изложени твърдения, че са нарушени неговите права.

В мотивите, по повод подадената жалба, държавният съдебен изпълнител твърди, че тя е неоснователна, нито едно от оплакванията на длъжника не попадало в хипотезата на чл. 435 от ГПК, за всяко изпълнително действие длъжникът е бил редовно уведомяван и никое от действията не е било обжалвано своевременно. „Банка ДСК” като кредитор е била присъединена по делото по правилата на ГПК, а цената на недвижимия имот е пазарната и е била определена с помощта на вещо лице. Не са били допуснати нарушения на правилата по наддаване  и възлагане на имота.

 Изпълнителното дело е било образувано на 18.08.2010 г. по молба на взискателя И.С.И. на основание изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д.№579/2010 г. на НЗРС. На длъжника е била връчена покана за доброволно изпълнение на 23.09.2010 г. , но той не е изпълнил задължението си. Като способ за принудително изпълнение взискателят е посочил опис и продажба на недвижим имот и на 03.11.2011 г. е извършен опис на недвижимия имот, за което длъжникът е бил редовно уведомен. Оценката на имота е определена с помощта на вещо лице, а на 29.12.2010 г. е постъпила молба от „Банка ДСК” - София за присъединяване към изпълнителното дело. На  03.01.2011 г. кредиторът е бил присъединен в производството, за което страните са били надлежно уведомени. Първата по делото публична продан от 03.12.2010 г. – 03.01.2011 г. е обявена за нестанала поради неявяване на купувач. По искане на взискателя е насрочена втора продан от 28.02.2011 г. до 28.03.2011 г., която е редовно разгласена и страните са били уведомени.  За тази продан е постъпило едно наддавателно предложение и с протокол от 29.03.2011 г. е обявен купувач на имота.  Купувачът е внесъл дължимите суми, поради което на 05.04.2011 г. с постановление имотът му е възложен.

Въз основа на тази фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е неоснователна. Длъжникът твърди, че наддаването не е извършено надлежно, но е безспорно че той е бил уведомяван за всяко изпълнително действие. Постъпило е  едно единствено предложение и правилно ДСИ е обявил купувач на имота. В случая  не са били допуснати нарушения на правата на  длъжника, а извършените от ДСИ действия са напълно законосъобразни.  Не само длъжникът е бил уведомяван своевременно за всички предприети действия, но и цената на имота е пазарната, която е била определена  от вещо лице. В случая няма нарушение на правилата по наддаване и възлагане на имота и жалбата е неоснователна, поради което следва да бъде оставена без уважение.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р     Е     Ш     И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалбата на Р.Н.А. *** – длъжник по изп.д. № 69/2010 г. на ДСИ при Новозагорския районен съд против постановление изх. №645/05.04.2011 г.  за възлагане на недвижим имот: едноетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 115 кв.м., построена в жилищен имот от 1020 кв.м. , частна общинска собственост с отстъпено право на строеж в кв. 40 по ПУП на с. Езеро, общ.Нова Загора, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                         

 

         ЧЛЕНОВЕ: