Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N 152

 

гр. Сливен, 04.07. 2011 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  открито заседание на двадесет и девети юни през две хиляди и единадесета година в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА                                                 

ЧЛЕНОВЕ:                                                 МАРТИН САНДУЛОВ

           мл.с.  КРАСИМИРА КОНДОВА 

 

при участието на прокурора…………………. и секретаря П.С.,                                                        като разгледа докладваното от  младши съдия Красимира Кондова  гр. д.  N 280 по описа за 2011  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на глава тридесет и девета ГПК.

Образувано е по два броя жалби, депозирани от Н.А.И. и Н.Й. ***. Обжалват се действия на частен съдебен изпълнител /ЧСИ/ – Н.Г., с район на действие - Окръжен съд Сливен, изразяващи се в извършване на опис на движими вещи състоял се на 11.05.2011г. по изпълнително дело № 20108360400457. Жалбоподателите се явяват трети за изпълнителното производство  лица.

В жалбата си Н.И. твърди, че ЧСИ  е насочил изпълнението върху движима вещ – колесен трактор „Kioti” с рег.№ СН 01656, номер на двигател GD 4600009, която жалбоподателя счита за негова собственост. В тази връзка представя копие от договор от 08.09.2010г., с нотариално заверени подписи на 10.11.2010г. за покупко-продажба на посочената вещ, която е придобил от длъжника по изпълнението ТД”Никрас ойл”ООД-Сливен. Твърди, че е изплатил цената в деня на подписване на договора, като в същия ден получил владението.

С жалбата на втория жалбоподател Н.М. също се атакуват горепосочените действия на ЧСИ, а именно опис на  колесен трактор „ Foton” с рег.№ СН01984, номер на двигател 0818126. Твърди, че тази движима вещ е негова собственост, придобита от длъжника в изпълнителното производство ТД ”Никрас ойл”ООД- Сливен по силата на сключен помежду им договор за покупко-продажба на 07. 09.2010г. с нотариална заверка на подписите от 10.11.2010г. Твърди, че е изплатил цената в деня на подписване на договора, като в същия ден получил владението върху вещта. Прилага копие от договора. Жалбоподателите твърдят, че нито към  момента на сключване на договорите за покупко-продажба, нито към момента на нотариалната заверка на подписите им върху тези договори е имало наложен запор върху вещите предмет на изпълнението. Ето защо считат, че така извършения на  11.05.2011г. опис

 

от ЧСИ на двата колесни трактора е незаконосъобразен, като молят съда да отмени действието.

В срока по чл.436, ал.3 ГПК са постъпили два броя възражения от взискателя по изпълнителното дело „ЕАР ЛУКС-В”ООД, чрез процесуалния му представител срещу подадените жалби,  в които са изложени подробни съображения, относно неоснователността на същите. От съда се иска да постанови решение, с което да се оставят без уважение депозираните жалби.

В законоустановения срок е постъпила молба от Й.Й., в качеството му на управител на ТД „Никрас ойл”ООД-Сливен и длъжник по изпълнителното дело. В нея изразява становище за основателност на жалбите и моли съда да уважи същите и да отмени действията на ЧСИ.

Представени са мотиви  по чл. 436, ал. 3  ГПК от съдебния изпълнител, в които е изложил обстоятелствата, при които е предприето обжалваното изпълнително действие.

Съдът намира жалбите за редовни, подадени в законоустановения срок. Спазена е процедурата по администрирането им, съответно по размяната на книжа и е представено  копие от изпълнителното дело. Жалбите изхождат от легитимирани правни субекти, имащи правен интерес от обжалване, като трети за изпълнението лица, които заявяват право на собственост върху вещите, обект на принудително изпълнение, поради което са процесуално допустими.

В с.з. жалбоподателя  Н.А.И. не се явява лично, представлява се от процесуален представител по пълномощие, съгласно чл.32,т.1 ГПК.

В с.з. жалбоподателя  Н.Й.М. не се явява лично, представлява се от процесуален представител по пълномощие, съгласно чл.32,т.1 ГПК. Представителят на двамата жалбоподатели поддържа жалбите на основанията съдържащи се в тях, като изразява становище, че към датата на слкючване на договорите за покупко-продажба на процесните колесни трактори, както и към нотариалната заверка на подписите върху тях на 10.11.2010г. не е имало наложен запор, тъй като наложения такъв на 04.10.2011г. е бил отменен впоследствие с разпореждане на ЧСИ от 03.02.2011г.

В с.з.взискателя в изпълнителното производство „ЕАР ЛУКС-В”ООД-София, редовно призован / по телефона/ не се представлява от представител по закон и пълномощие. С депозирано от представителя по закон писмена молба- становище се поддържат възраженията подадени срещу жалбите и се иска тяхното отхвърляне.

В с.з. длъжникът по изпълнителното дело „НИКРАС ОЙЛ” ООД-Сливен, редовно призован, не се представлява от представител по закон или пълномощие.

След като се запозна с изпълнителното дело и извърши преценка на събраните в него материали, както и след изслушване доводите и становищата на страните, съдът намира, че жалбите, разгледани по същество са неоснователни и следва да бъдат оставени без уважение.

Изпълнителното производство е образувано по молба на взискателя „ЕАР ЛУКС-В” ООД – гр.София, ЕИК 12154687, представлявано от Е.П.Б. с приложен към молбата изпълнителен лист от 12.07.2010г., издаден по гр.д. № 1697/09г. по описа на СлРС, с който е осъден длъжника „Никрас ойл”ООД - гр.Сливен, представлявано от управителя Й.П.Й. да заплати на взискателя сумата от 16 973,47 лева, ведно със законната лихва върху нея, считано от 17.04.2009г. до окончателното заплащане, както и сумата в размер на 1640 лева, представляваща разноски по делото пред две инстанции.

ЧСИ е предприел действия по изпълнението, като е наложил запор върху движими вещи на длъжника, а именно  колесен трактор „Kioti” с рег.№ СН 01656, номер на двигател GD 4600009 и колесен трактор „ Foton” с рег.№ СН01984, номер на двигател 0818126.

Запорното съобщение е връчено на дружеството длъжник на 04.10.2010г. /л.63 от и.д./, като в него надлежно са посочени вещите върху, които се насочва изпълнението – двата гореописани колесни трактори.

От представените по делото договори за покупко –продажба се установява следното:

Длъжникът „Никрас ойл”ООД-Сливен чрез управителя си Й.Й. е сключил договор с дата 08.09.2010г., посредством който продава на жалбоподателя Н.А.И. колесен трактор „Kioti” с рег.№ СН 01656, номер на двигател GD 4600009.

Такъв договор длъжникът е сключил и с другия жалбоподател Н.Й.М. с дата 07.09.2010г., на който е продал  колесен трактор „ Foton” с рег.№ СН01984, номер на двигател 0818126.

И двата договора са с нотариална заверка на подписите от дата 10.11.2010г.

На 11.05.2011г. ЧСИ извършва опис на вещите, които се владеят към момента на налагане на запора от двамата жалбоподатели.

Установеното от фактическа страна, налага следните правни изводи:

Съгласно нормите на чл.451 и чл.452, ал.2 ГПК от момента на налагане на запора длъжникът се лишава от правото да се разпорежда с вещта и не може под страх от наказателна отговорност да изменя, поврежда или унищожава вещта. Извършените от длъжника разпореждания със запорираната вещ са недействителни спрямо взискателя, освен ако третото лице – приобретател, може да се позове на чл.78 от Закона за собствеността. Такова позоваване може да направи лице, което е придобило по възмезден начин владението на движима вещ на правно основание, макар и от несобственик, но не и когато за прехвърлянето на собствеността върху движимата вещ се изисква нотариален акт или нотариална заверка на подписите.

В конкретния случай двамата жалбоподатели не могат да се позоват на нормата на чл.78 ЗС, тъй като за да придобият собствеността върху колесните трактори е било необходимо да е спазена законовата форма, предвидена за прехвърляне на такъв вид моторни превозни средства.

Нормативната уредба в тази насока се съдържа в чл.144 от Закона за движение по пътищата и чл.11 и чл.12 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, в които е посочено, че за прехвърляне  собствеността на регистрирани колесни трактори е предвидена форма за действителност на сделката, която е писмен договор с нотариална заверка на подписите. С представените два договора е била спазена писмената форма, към датите 07.09.2011г. и 08.09.2011г., но  собствеността върху колесните трактори жалбоподателите са придобили едва на 10.11.2010г., когато е било спазено изискването за действителност на сделки от такъв вид и подписите на страните по договорите са били нотариално заверени. До този момент договорите са били нищожни, поради липса на изискуемата от закона форма за действителност / чл.26, ал.2,пр.3 ЗЗД/  и не са породили целените от страните правни последици, а именно прехвърляне на собствеността.

Въззивната съдебна инстанция намира за неоснователно възражението, релевирано от процесуалния представител на жалбоподателите за правомерно прехвърляне на собствеността върху двата колесни трактори, поради вдигнатия запор. Съгласно разпоредбата на чл.450, ал.2 ГПК запор върху движима вещ се налага с получаване на запорното съобщение, ако в него се посочи точно вещта или вземането, върху които се насочва изпълнението. Запорното съобщение е получено от длъжника на 04.10.2010г., като от този момент той не е имал право да се разпорежда с вещите. Нещо повече този запор до длъжника не е бил отменян с разпореждането на ЧСИ от 03.02.2011г. Изпратеното запорно съобщение до третото незадължено лице, каквато е в случая Регионална служба „КТИ”-Сливен, както и последващата отмяна на запора до същото това трето лице не поражда целеният от запора правен резултат, а именно невъзможност за длъжника да се разпорежда със запорираните вещи. Дори и да се приеме обратното, то с Решение № 113/07.04.2011г. на ОС-Сливен тези действия на ЧСИ /по отмяна на запора/ са били отменени от съда.

За да настъпи транслативния ефект на двата договора за покупко-продажба на колесните трактори е било необходимо да се спази законно предвидената форма - писмен договор с нотариално заверени подписи. Тъй като това условие е било спазено едва на 10.11.2010г., дата следваща датата на налагане на запора – 04.10.2010г., то собственик на тези движими вещи към момента на налагане на запора е бил длъжника „Никрас Ойл” ООД-Сливен.

Налице е хипотезата на чл.435, ал.4, изр.2 ГПК, поради което жалбите не следва да бъдат уважени.

И само за пълнота на изложението, необходимо е да се посочи, че действието на ЧСИ, изразяващо се в извършване на опис на процесните колесни трактори на 11.05.2011г. е било продиктувано и съответно предприето именно в изпълнение на Решение № 113/07.04.2011г. на СлОС.

 

 

 

 

 

 

С оглед изложените съображения и на основание чл.435, ал.4, изр.2 ГПК, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалбата на Н.А.И., ЕГН: **********,***, против действия на ЧСИ – Н.Г., с рег.№ 836 и  район на действие Сливенски Окръжен съд по изп.д.№ 20108360400457/09 по описа на ЧСИ, във връзка с извършване на опис на движими вещи на 11.05.2011г., като  НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалбата на Н.Й.М., ЕГН: **********,***, против действия на ЧСИ – Н.Г., с рег.№ 836 и  район на действие Сливенски Окръжен съд по изп.д.№ 20108360400457 по описа на ЧСИ, във връзка с извършване на опис на движими вещи на 11.05.2011г., като  НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                     2.