Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е    

                                  гр.С., 12.07.2011 г.

 

                               В   И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на дванадесети юли  през две хиляди и единадесета година в състав:

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВОВ

                                       ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ СВЕТИЕВА

мл.съдия : СИЛВИЯ ХАЗЪРБАСАНОВА

като разгледа докладваното от съдия СВЕТИЕВА въззивно частно гражданско дело № 283 по описа за 2011 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 436 и следващите от ГПК. Образувано е по жалба подадена на основание чл. 435, ал. 3 от ГПК.

 Чрез ЧСИ П.Г. от К.П.П., представител на ЕТ ”К.П. – Вектра” - длъжник по изпълнително дело № 2010 837 04 01417 по описа на ЧСИ № 837 на КЧСИ, е подадена до СлОС жалба срещу Постановление за възлагане на недвижим имот от 27. 04. 2011 година. С жалбата се оспорва, правилността на постановеният от ЧСИ акт, като се посочва като формална  причина за атакуването му обстоятелството, че имота  не  е възложен  на най – високата предложена цена, доколкото е имало предложение от страна на съсобственик. Наред с това, жалбоподателят изтъква като  безспорно основание за отмяна на обжалвания акт, факта че по реда на чл. 419 от ГПК с Определение № 2441 от 15. 02. 2011 година по ЧГД № 1212 по опис  на  СГС за 2011 година е отменено изпълнителното основание - разпореждане на Софийски районен съд от 11.05.2010 година по ЧГД № 21077 / 2009 година. Според жалбоподателя, с отмяната на това разпореждане, е било налице основание за  прекратяване на производството по  изпълнителното дело по реда на  чл. 433, ал.1, т. 3 и т. 4, пр. 1 от ГПК, респ. счита, че в същността си засяга законосъобразността на изпълнителното производство като цяло. В тази връзка прави оплакване за недопустимост на действията извършените от ЧСИ след отмяната на изпълнителното основание от където прави извод, че Постановлението за възлагане на недвижим имот следва да се отмени, а изпълнителното  производство да бъде прекратено на основание чл. 433, ал.1, т.3 и т.4, предложение 1 от ГПК.

 Считайки, че са налице предпоставки обосноваващи недопустимост на  изпълнителния процес моли СлОС, след обсъждане на сочената липса на  материалноправни предпоставки за допустимост на изпълнителния процес, да постанови съдебен акт, по силата на който да се отмени Постановление от 27. 04. 2011 година за възлагане на недвижим имот, постановено от ЧСИ № 837 в КЧСИ по изпълнително дело № 2010 837 04 01417  като незаконосъобразно и да  се  присъдят направените  деловодни  разноски.

В срока по чл. 436, ал. 3 от ГПК от насрещната страна не е депозирано пред ЧСИ писмено възражение.

С жалбата не се представени доказателства, подкрепящи направените оплаквания и не са направени доказателствени и процесуални искания.

Становище във връзка с жалбата е представено от частен съдебен изпълнител П.Г. , рег. № 837 в КЧСИ, с район на действие ОС - Сливен, който е изложил аргументи за законосъобразност и обоснованост на действията си по изпълнително дело № 2010 837 04 01417.

Сливенски окръжен съд, като взе предвид доводите на жалбоподателя, и доказателствата, намиращи се в приложеното копие от по изпълнително дело № 2010 837 04 01417  по описа на частен съдебен изпълнител П.Г., рег. № 837 в КЧСИ, с район на  действие ОС - Сливен, намира за установено следното:

Частната жалба е допустима. - Приема се, че  срока  по чл. 436, ал. 1 от ГПК е спазен. Въпреки, че този съдебен състав констатира, че Постановлението за възлагане е получено по пощата от длъжника на 04.05.2011 година /обратна  разписка и твърдение в жалбата/, поради  липса  на  достатъчно данни дали не  е изпратена по пощата /приложен плик или отразяване от ЧСИ, че постъпва по  пощата/, индиции за което има / сгъвана жалба и предпочитан начин за кореспонденция от жалбоподателя като длъжник по изпълнителното дело,/ и като се отчита, че  жалбата е подадена чрез ЧСИ и е приета от последния /входирана/ като постъпила на 12.05.2011 година, за да не се стигне до  погрешна преценка по  процесуалния  въпрос  в срок ли е депозирана жалбата се  прави изложения в началото на  пасажа извод. Жалбата  е подадена  от лице  имащо правен интерес от обжалването на атакуваното Постановление от 27.04.2011 година за възлагане на недвижим имот, постановено от ЧСИ № 837 в КЧСИ, по изпълнително дело № 2010 837 04 01417.

От данните по изпълнително дело № 2010 837 04 01417  по описа на частен съдебен изпълнител П.Г., рег. № 837 в КЧСИ се изяснява, че ИД № 2010 815 04 00627 по описа  на ЧСИ Татяна Кирилова, с район  на  действие ОС - Плевен е образувано въз основа на издаден изпълнителен лист по частно гражданско дело № 21077 по описа за 2009 година на Районен съд - София, с който длъжникът К.П.П., действащ като  едноличен търговец с фирма „К.П. *** е осъден да заплати на Р.И.Б. *** сумата 7 400 евро, дължими по договор за  наем, сключен  на 06.11.2008 година, заедно със законната лихва върху тази сума от 14. 04. 2009 година до  окончателното изплащане  и сумата  467.00 лева  разноски  по делото.

Установява се, че по молба на взискателя на 03.11.2010 година, при  ЧСИ П.Г. е изпратено  ИД № 2010 815 04 00627 по описа на ЧСИ Татяна Кирилова, с район  на  действие ОС – Плевен, с предмет на изпълнението – опис  и  продажба на секвестируем имот, собственост на длъжника, находящ се на  адрес гр.С., кв. Б., бл.*, вх. „ * ”, ет. *, ап. *. От ЧСИ П.Г. е образувано изпълнително дело № 2010 837 04 01417, за  което  са уведомени страните. По така образуваното дело от съдебния изпълнител са предприети  действия, свързани с налагане на съответните обезпечителни  мерки – възбрана на имота, предмет на изпълнението и връчване на книжа и документите по делото на длъжника - На 26.11.2010 година на последния е връчена  редовно ППИ.

На 13. 12. 2010 година е извършен опис на възбраненият имот. Изготвен е акт за обявяване на публична продан и обявления за публична продажба на недвижим имот.  Видно от надлежно оформените и приложени актове и обратни разписки изготвените обявления са поставени на съответните места - на табло в кантората на ЧСИ на 04.02.2011 година; на табло в сградата на Община Сливен  на 04.02.2011 година, на табло в сградата на СлРС на 04.02.2011 година и по местонахождение на  имота  на 04.02.2011 година.- Обявленията са поставени на всички места най - малко един ден преди започване на проданта.- Съобщенията за насрочената публична продан са  надлежно и своевременно  връчени.

 С констативен протокол от 04. 02. 2011 година, насрочена първа публична продан от 08. 02. 2011 година до  17.00 часа  на 08.03.2011 година на недвижим имот – ½ идеална част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор  № 67338.525.35.5.6, подробно описан в протокола е обявена за редовно разгласена. С протокол от 09.03.2011 година продажбата имота предмет на  изпълнението  е обявена за нестанала, поради липса на регистрирани наддавателни  предложения, респ. неявяване на  кандидати.

Надлежно насрочена е втора публична продан от 25. 03. 2011 година до 17.00 часа на 25. 04. 2011 година на същия недвижим имот – ½ идеална част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор  № 67338.525.35.5.6, подробно  описан в акта - обявлението за публична продажба на недвижим имот.

  Видно от надлежно оформените и приложени актове и обратни разписки изготвените обявления са поставени на съответните места - на табло в кантората на ЧСИ на 21. 03. 2011 година; на табло в сградата на Община Сливен  на 21. 03. 2011 година, на табло в сградата на СлРС на 21. 03. 2011 година и по местонахождение на  имота  на 21. 03. 2011 година.- Обявленията са поставени на всички места най-малко един ден преди започване на проданта.- Съобщенията за насрочената публична продан са  надлежно и своевременно връчени.

 С констативен протокол от 21. 03. 2011 година, насрочената втора по ред  публична продан от 25. 03. 2011 година до 17.00 часа на 25. 04. 2011 година на недвижим имот – ½ идеална част от самостоятелен обект в сграда  с идентификатор  № 67338.525.35.5.6, подробно  описан в протокола е обявена  за  редовно разгласена.

 На 26.04.2011 година в сградата на РС – Сливен, служба „Съдебно изпълнение” от ЧСИ рег. № 837 е  изготвен протокол за  постъпили наддавателни предложения по насрочена публична продан и обявяване на купувач, съгласно който единствено валидно наддавателно предложение и най - висока предложена цена е направено от взискателя по изпълнителното дело - Р.И.Б., която е обявена за купувач на описания в протокола недвижим имот за сумата 13.900 лева.

На 27.04.2011 година е изготвено постановление за възлагане на  недвижим имот, съгласно което недвижимия имот предмет  на  публичната  продан е възложен на Р.И.Б. за сумата 13. 900 лева.

На 29.04.2011 година от ЧСИ е приета депозираната от длъжника пред него  молба, в която позовавайки се на определение № 2441 от 15.02.2011 година,  постановено  по ЧГД № 1212 по описа Софийски градски съд за 2011 година, отменящо изпълнителното основание - разпореждане на Софийски  районен съд от 11.05.2010 година, по ЧГД № 21077/2009 година, моли ЧСИ да  предприеме съответните действия, с оглед на  постановения съдебен акт. Като  приложение към молбата е представено факсово копие на Определение от 15.02.2011 година,  заверено  от страната, на което липсва съдебно отбелязване за влизането му в сила или друг вид удостоверяване на  същото обстоятелство от  което да е видно, влязъл ли е в сила, този подлежащ на  касационно  обжалване  съдебен акт.

Законосъобразността на постановлението за възлагане  е оспорена от длъжника с бланкетно оплакване въведено по реда на чл. 435 от ГПК за нарушения при наддаването, а именно, че имота  не  е възложен  на най - високата предложена цена, доколкото е имало предложение от страна на съсобственик. Тока релевираното оплакване се приема за неоснователно, тъй като от съдържащата се в приложеното изпълнително дело документация за проданта се установява, че същата е надлежно проведена от 25.03.2011 година до 17.00 часа на 25.04.2011 година, при конкретно определена начална за проданта на имота цена. Участвалите в нея наддавачи, /свеждащи  се  до  един,а именно взискателя по делото/, са депозирали своите предложения по указаните в чл. 489, ал. 2, изр. 1 и ал. 4 ГПК начини - в запечатани пликове, в канцеларията на районния съд, с отразяване във входящия регистър. Наддавателното предложението е депозирано преди изтичането на срока за проданта и в него наддавачът е посочил предложената от него цена цифром и словом, съгласно изискването по чл. 489, ал. 2, изр. 1 ГПК. Изпълнено е и условието по чл. 489, ал. 1 изречение последно от ГПК. Въз основа на единственото  постъпило писмено  наддавателно предложения ЧСИ /и при липса  на устно такава от наддавач/ е обявил купувача на продавания имот съобразно определените с чл. 492, ал. 1 ГПК изисквания за това. Единственото направено по този ред предложение е на обявения купувач и поради липса на други устни и писмени предложения съдебният изпълнител е обявил същия за купувач като предложил най-висока цена за съответния имот. Не са релевирани твърдения и няма данни в проданта да са участвали лица от кръга на посочените в чл. 490 ГПК и чл. 185 ЗЗД без право да наддават. Така установените фактически данни за публичната продан на процесния имот обосновават извод за провеждането й при спазване на изискванията по чл. 489 и чл. 492 ГПК, при извършване на наддаването. Предвид изложеното  въведеното в  жалбата  оплакване не може  да  се  приеме  за  основателно, тъй като в чл. 492 от ГПК  е  посочено  какво  е задължителното  съдържание на протокола. Реквизитите  на  всеки  един  от  тях  са  налични и законовите изисквания са  спазени. От ЧСИ е съставен протокол, удостоверяващ извършването на публичната продан, които е надлежно подписан на мястото на извършване на проданта, станала в сградата на РС - Сливен, на отразената в протокола дата, за което сочат документите по приложеното копие от изпълнително дело. При това положение, няма основание за обосноваване на извод за незаконосъобразност на обжалваното постановление, поради опорочена процедура по наддаването при публичната продан на имота.

Другото оплакване в жалбата изведено като основно, касае обстоятелства, излизащи извън хипотезите, в които законът - чл. 435, ал. 3 ГПК, допуска обжалването на същото от длъжника - ако наддаването не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена, но доколкото  се  релевира оплакване за недопустимост на изпълнителния процес, поради отпадане на  изпълнителното основание, като  материална  предпоставка обуславяща съществуването му, този съдебен състав, счита че следва да  го  обсъди. Преценявайки направеното оплакване във връзка с фактите, установени  по делото, намира същото  за  неоснователно, тъй като  към правно  релевантния момент - датата на постановяване на атакуваното постановление, ЧСИ не е бил надлежно сезиран с искане за  прекратяване на изпълнителното производство  на основание чл. 433, ал.1, т.3 и т.4, предложение 1 от ГПК. - От длъжника пред съдебния изпълнител, нито  е ангажирано доказателство, че изпълнителния лист, въз основа на който е образувано изпълнителното дело е обезсилен /чл. 433, ал.1, т. 3 от ГПК/, нито е представено доказателство, че има влязъл в сила съдебен акт, отменящ актът въз основа, на  който е издаден изпълнителния лист /чл. 433, ал.1, т. 4, пр. 1 от ГПК/. За ЧСИ не съществува задължения сам да  проверява и установява наличие на основание за прекратяване на изпълнително производство на твърдените от жалбоподателя основания. Освен това  молбата е депозирана пред ЧСИ два дни след постановяване на атакуваното  постановление, което той сам не би могъл да отмени. В този връзка  следва  да  се  отбележи, че дори и да бе представено коментираното  по-горе доказателство за наличие  на обезсилен изпълнителен лист или влязъл в сила съдебен акт,като  се има предвид, че молбата е депозирана пред ЧСИ след издаване на обжалваното постановление, отново  и с оглед развитите по – горе  съображение би  се  стигнало до преценка, че то е  законосъобразно постановено в рамките на валиден изпълнителен процес. 

По тези съображения, съдът намира подадената жалба за неоснователна, поради което същата следва да се остави без уважение. По изложените съображения, съдът

 

Р     Е     Ш     И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на К.П.П. с ЕГН ********** *** , представител на ЕТ ” К.П. – Вектра ” - длъжник по изпълнително дело № 2010 837 04 01417, по описа на ЧСИ,  рег. № 837 на КЧСИ, срещу Постановление за възлагане на недвижим имот от 27. 04. 2011 година, по изпълнително дело № 2010 837 04 01417 по описа на ЧСИ  П.Г., рег. № 837 в КЧСИ, с район на  действие ОС - Сливен.

Решението да се съобщи на страните.

Решението не подлежи на обжалване, съгласно чл. 437, ал. 4 ГПК.

Препис от решението да се изпрати на ЧСИ  П.Г., рег. № 837 в КЧСИ, с район на  действие ОС-Сливен за сведение.

    

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                      

                                                                            ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                      2.