РЕШЕНИЕ №                               

гр. С., 13.03.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

С.СКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на тринадесети март през две хиляди и тринадесета година състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

като разгледа докладваното от  съдия Хр. Марева гр.д. № 300 по описа на съда за 2011г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по молба на основание чл. 247, ал. 1 от ГПК.

В срока за обжалване е подадена молба по делото от адв. Ел. Х. в качеството й на пълномощник на ищците, в която посочва, че е налице очевидно несъответствие между решаващата воля на съда – отразена в мотивите и отразеното в диспозитива на решението. В мотивите съдът приел, че предявеният иск е основателен изцяло, но е пропуснал в диспозитива да отрази развалянето на договора относно взаимното учредяване на право на строеж.

В срока по чл. 247, ал. 2 от ГПК насрещната страна не е изразила становище по молбата.

Съдът намира, че същата е допустима и основателна.

С решението по делото съдът е уважил предявения от  С.С., Р.С. и М.К. иск с правно основание по чл. 87 от ЗЗД – предявен спрямо „Имекс” ЕООД, като е развалил сключения на 30.06.2008г. с нотариален акт № 93, т. ІV, рег. № 5672, д. № 418 от 2008г. на Нотариус Н. С., с който С.В.С., Р.В.С. и М.С.К. са прехвърлили на „ИМЕКС” ЕООД, правото на собственост върху следния недвижим имот: 1000/1306 ид.ч. от поземлен имот с ид. № 67338.523.58 по КК одобрен със заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на АК, целия с площ от 1306 кв.м., находящ се в гр. С., кв. „С.К.”, с трайно предназначение – урбанизирана територия, начин на трайно ползване – друг вид застрояване, стар идентификатор УПИ ІІ – 586, при граници имоти с ид. № 67338.523.57, ид. № 67338.523.117, ид. № 67338.523.60, ид. № 67338.523.59, ид. № 67338.523.41. поради пълното неизпълнение на задължението на „ИМЕКС” ЕООД, гр. С., ЕИК 119030072 да изгради със свои сили и средства и за своя сметка самостоятелни обекти до обема посочен в Договор за строителство сключен между същите страни на 10.06.2008г.

В мотивите на своето решение съдът е отразил недвусмислено изпълнението на задълженията на ищците поети с договора от 10.06.2008г. във връзка с което е бил сключен и процесния договор по н.а. нотариален акт № 93, т. ІV, рег. № 5672, д. № 418 от 2008г. на Нотариус Н. С..

Приемайки, че е налице изпълнение на дължимата от ищците престация и наличие на функционална връзка между поетата и изцяло неизпълнена насрещна престация от страна на ответника, съдът и заключил, че предявения иск следва да се уважи изцяло. В съответствие с тази решаваща воля съдът е постановил и развалянето на договора по нотариален акт № 93, т. ІV, рег. № 5672, д. № 418 от 2008г. на Нотариус Н. С., като в диспозитива на решението не са отразени пълните условия на договора с оглед тяхното единство и конекситет.

Посоченото явно несъответствие между мотивировъчната и диспозитивната част на решението, при наличия на яснота относно предмета на делото във връзка решаващите мотиви на съда, подлежи на отстраняване по реда на чл. 247 от ГПК, като съдът следва да поправи наличието на очевидна фактическа грешка, чрез допълване на диспозитива с всички клаузи на разваления на основание чл. 87 от ЗЗД договор.

Водим от гореизложеното съдът

 

РЕШИ:

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В решение № 76/24.11.2011г. по гр.д. № 300/11г. по описа на ОС – С. като на стр. 4, р. 6,  след „… ид. № 67338.523.41” и преди израза „…поради пълното неизпълнение…” ДОБАВЯ „… ведно с учреденото право на строеж за изграждане на реално обособени обекти подробно описани нотариалния акт, находящи се в обема на  бъдеща „Жилищна сграда с обекти за обществено обслужване” със застроен площ 845 кв.м. и РЗП 5353 кв.м., срещу задължението на строителя да изгради със свои сили и средства обектите, за които прехвърлителите са си запазили правото на строеж…”

 

Решението представлява неразделна част от № 76/24.11.2011г. по гр.д. № 300/11г. по описа на ОС – С. и подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: