РЕШЕНИЕ №                      

гр. С., 24.11.2011г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

С.СКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и четвърти ноември през две хиляди и седма година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

при секретаря  П.С., като разгледа докладваното от Хр. Марева гр.д. № 300 по описа на съда за 2011г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по иска за разваляне на договор за продажба на недвижим имот с правно основание по чл. 87, ал. 3 от ЗЗД и цена – 27000лв.

В исковата си молба С.В.С., Р.В.С. и М.С.К. твърдят, че на 30.06.2008г. между тях като собственици на ПИ 67338.523.58 и от друга страна – ответното дружество „Имекс” ЕООД е сключен договор с нотариален акт № 93, т. ІV, н.д. № 418/08г. на Нотариус Н. С., с който ищците прехвърлят в собственост на ответното дружество 1000/1306 ид.ч. от посочения поземлен имот, целия с площ от 1306 кв.м., находящ се в гр. С., кв. „С.К.”, с трайно предназначение – урбанизирана територия, начин на трайно ползване – друг вид застрояване, стар идентификатор УПИ ІІ – 586, при граници имоти с ид. № 67338.523.57, ид. № 67338.523.117, ид. № 67338.523.60, ид. № 67338.523.59, ид. № 67338.523.41, ведно с правото на строеж за построяване на самостоятелни обекти в бъдеща „Жилищна сграда с обекти за обществено ползване”, подробно изброени в т. 1 от нотариалния акт. Първите двама ищци си запазили правото на строеж за описаните в п. 2 от договора реално обособени обекти от жилищната сграда, а третата ищца си запазила правото на строеж за изграждане на обекти описани п. 3 от договора. Ответникът „Имекс” ЕООД се е задължил като насрещна престация в срок до 16.01.2011г. да изгради със свои средства обектите, за които прехвърлителите си запазили правото на строеж и да им ги предаде в завършена степен, определена в договора за строителство, сключен на 10.06.2008г. Това задължение според договора се счита изпълнено със снабдяването на ищците с разрешение за ползване на сградата.

На 16.04.2008г. е издадено разрешение за строеж и са одобрени инвестиционни проекти, но въпреки това ответното дружество не е изпълнило задълженията си по договора. До настоящия момент не са започнали никакви строително – монтажни работи, а ответникът се е дезинтересирал напълно.

При това неизпълнение ищците считат, че имат интерес от развалянето на договора, поради което се иска съдът да постанови решение, с което да развали сключения между страните на 20.06.2008г. договор за прехвърляне правото на собственост върху 1000/1306 ид.ч. от ПИ ид. № 67338.523.58 и учредяване правото на строеж за изграждане на реално обособени обекти в бъдеща сграда в имота срещу задължението на строителя да изгради със свои средства обектите, за които прехвърлителите са запазили правото на строеж, поради виновното неизпълнение на задълженията от страна на ответното дружество.

Претендират деловодни разноски.

В с.з. за ищците се явява представител по пълномощие – адв. Ел. Х., която поддържа предявения иск на посоченото основание – пълно неизпълнение на насрещните задължения от страна на ответника, произтичащи от процесния договор.

Ответника – редовно призован по реда на чл. 50, ал. 4 и чл. 47, ал. 1 от ГПК – не изпраща свой представител в с.з., като в срока за отговор по чл. 131, ал. 1 от ГПК не е подал отговор на исковата молба.

Въз основа на представените от ищците доказателства, относими към релевантните за предмета на делото факти, се установяват следните обстоятелства:

На 10.06.2008г. между ищците като възложители и ответника „Имекс” ЕООД като изпълнител – наречен в договора „строител” е сключен договор за строителство /ДС/ в писмена форма с нотариална заверка на подписите. В чл. 2 от този договор ищците са поели задължение да прехвърлят в полза на ответника и да учредят право на строеж за построяване на „жилищна сграда с обекти за обществено обслужване” със застроена площ от 845 кв.м. и разгърната застроена площ от 5353 кв.м., 77 % равняващо се на 1000кв.м. от ПИ ид. № 67338.523.58 по КК одобрен със заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на АК, целия с площ от 1306 кв.м., находящ се в гр. С., кв. „С.К.”, с трайно предназначение – урбанизирана територия, начин на трайно ползване – друг вид застрояване, стар идентификатор УПИ ІІ – 586, при граници имоти с ид. № 67338.523.57, ид. № 67338.523.117, ид. № 67338.523.60, ид. № 67338.523.59, ид. № 67338.523.41. Срещу задължението на ищците по чл. 2 от ДС ответникът е поел задължение да построи за своя сметка жилищни и търговски обекти с паркоместа в полза на ищците, за които последните си запазват правото на собственост в размер на 23% от общата РЗП при спазване на подробно изброени в договора клаузи, индивидуализиращи всеки от самостоятелните обекти. Сградите и обектите – предмет на договора, ответникът се е задължил в чл. 11 от ДС да построи в степен на завършеност като снабди възложителите с разрешение за ползване и въведе възложителите във владение на изградените обекти в срок до 16.07.2010г., но не по-късно от 16.01.2011г.

В раздел VІ, чл. 23, ал. 1 от ДС страните са постигнали съгласие, че възложителят има интерес и право да прекрати договора едностранно в случай, че ответника забави въвеждането в експлоатация на обекта с разрешение за ползване повече от 3 месеца, считано от срока посочен в чл. 11 от ДС.

На 30.06.2008г. със сключения във формата на нотариален акт № 93, т. ІV, рег. № 5672, д. № 418 от 2008г. на Нотариус Н. С. с рег. № 123 на НК и район на действие СлРС ищците са изпълнили поетото от тях задължение в чл. 2 от договора за строителство, като са прехвърлили правото на собственост върху 1000/1306 ид.ч. от ПИ ид. № 67338.523.58, находящ се в гр. С., като в договора изрично е посочено правото на ответника да построи „Жилищна сграда с обекти за обществено обслужване” със застроена площ от 845 кв.м. и РЗП 5353 кв.м., включваща в обема си подробно описани самостоятелни обекти, индивидуализирани по начина, по който това е направено в ДС.

Освен това свое задължение, ищците надлежно и своевременно са се снабдили с разрешение за строеж за изграждането на „Жилищна сграда с обекти за обществено ползване”- първи етап в прехвърления имот, като идентичността следва от представената скица № 2283/29.03.2011г. на АГКК – С..

В чл. 4 от договора по нотариален акт № 93, т. ІV, рег. № 5672, д. № 418 от 2008г. на Нотариус Н. С. чрез препращане към ДС е посочена насрещната престация – дължима от ответника, а именно да изгради със свои сили и средства и за своя сметка до обема посочен в ДС обектите, за които в същия договор прехвърлителите са запазили правото на собственост.

Валидното прехвърляне на правото на собственост от ищците като продавачи не е оспорено. В Срока по чл. 131, ал. 1 от ГПК ответникът не е подал отговор, с което относно правото на ответника да направи възражения срещу твърденията за валидност на ДС и на договора за прехвърляне на правото на собственост, както и по останалите твърдения за изпълнение на насрещните задължения, произтичащи от договора, е настъпила процесуална преклузия.

От показанията на разпитания по делото свидетел М. М. се установява, че в имота понастоящем не са започнали никакви СМР. Мястото е тревясало, занемарено и без ограда, а управителя на ответното дружество е преустановил всякакви контакти с ищците по повод сключения между тях ДС.

Въз основа на така установеното от фактическа страна се налага извода, че предявеният иск за разваляне на договора, с който ищците са прехвърлили в полза на ответника правото на собственост върху ПИ ид. № 67338.523.58 е основателен.

Предпоставките за разваляне на договора са тези посочени в разпоредбата на чл. 87 от ЗЗД – да е налице пълно неизпълнение на задълженията от страна на приобритателя по договора или частично неизпълнение, което да е значително с оглед интересите на кредитора.

Правото за разваляне на двустранен договор възниква за неудовлетворения кредитор съгласно чл. 87, ал. 1 от ЗЗД при неизпълнение на задължението от страна на длъжника по причина, за която той отговаря.

Със сключването на договора по нотариален акт № 93, т. ІV, рег. № 5672, д. № 418 от 2008г. на Нотариус Н. С. ищците са изпълнили насрещното си задължение, поради което от своя страна и от момента на сключване на договора за ответника е възникнало задължение за извършването на строителство, съответно в установения срок – до 16.01.2011г. да предаде с надлежно разрешение за ползване, посочените и подробно описани жилищни и търговски обекти.

По делото се установи пълно неизпълнение на задължението на ответника, включително липса на намерение за изпълнение на задълженията в подходящ, допълнителен срок предоставен от кредиторите. Налице значително забавяне във времето, имайки предвид технологично необходимото време за изграждане на обектите, които е следвало да бъдат предадени, като при проявената от ответника недобросъвестност, последващо изпълнение и запазването на договора е безполезно за ищците.

Предявеният иск за развалянето на договора следва да се уважи изцяло, с произтичащите съгласно нормата на чл. 78, ал. 1 от ГПК последици и направеното искане за присъждане на деловодни разноски, изразяващи се в заплащането на държавна такса от 270,56лв. и адвокатски хонорар в размер на 990 лв. заплатен изцяло и в брой съгласно представения договор за правна помощ.

Водим от гореизложеното съдът

 

РЕШИ:

 

РАЗВАЛЯ по отношение на С.В.С., ЕГН **********, Р.В.С., ЕГН ********** ***, М.С.К., ЕГН ********** *** и съдебен адрес чрез пълномощника: адв. Е.Х. *** с адрес на адвокатска кантора: гр. С., ул. „В.” № *, вх. *, офис *, както и по отношение на „ИМЕКС” ЕООД, гр. С., ЕИК 119030072, с адресна управление: гр. С., ул. „6-ти с.” бл. *, вх. *, ап. *, сключения на 30.06.2008г. с нотариален акт № 93, т. ІV, рег. № 5672, д. № 418 от 2008г. на Нотариус Н. С., с който С.В.С., Р.В.С. и М.С.К. са прехвърлили на „ИМЕКС” ЕООД, гр. С., ЕИК 119030072 правото на собственост върху следния недвижим имот: 1000/1306 ид.ч. от поземлен имот с ид. № 67338.523.58 по КК одобрен със заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на АК, целия с площ от 1306 кв.м., находящ се в гр. С., кв. „С.К.”, с трайно предназначение – урбанизирана територия, начин на трайно ползване – друг вид застрояване, стар идентификатор УПИ ІІ – 586, при граници имоти с ид. № 67338.523.57, ид. № 67338.523.117, ид. № 67338.523.60, ид. № 67338.523.59, ид. № 67338.523.41. поради пълното неизпълнение на задължението на „ИМЕКС” ЕООД, гр. С., ЕИК 119030072 да изгради със свои сили и средства и за своя сметка самостоятелни обекти до обема посочен в Договор за строителство сключен между същите страни на 10.06.2008г.

 

ОСЪЖДА „ИМЕКС” ЕООД, гр. С., ЕИК 119030072 да заплати на С.В.С., Р.В.С., и М.С.К. деловодни разноски, изразяващи се в заплащането на държавна такса в размер на 270,56лв. и адвокатски хонорар в размер на 990 лв.

 

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: