Р Е Ш Е Н И Е № 82

 

Гр. С., 15.11.2011 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

   С.СКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение,  в публичното

заседание на двадесети октомври, през двехиляди и единадесета година в състав:

                                                               Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря………И.К.……………………………………и с участието на прокурора…………………..…………………….………..като разгледа докладваното от ………Снежана Бакалова…гр. дело № 308..по описа за 2011 година, за да се произнесе съобрази:

Предявеният иск намира правното си основание в чл.415 от ГПК.

Ищецът твърди в исковата си молба, че на 17.04.2008 г. сключил с ответника договор за строителство и продажба на апартамент в новострояща се жилищна сграда на адрес гр.С., ул.”Д.” № *, и заплатил сумата в размер на 50 500 лв. Съгласно чл.7 от договора срокът за завършване на строителството бил до 30.06.2009 г. Тъй като не бил спазил срока и към момента на подаване на исковата молба се отказал от закупуването на имота и уведомил ответника, че желае да му върне внесената сума. Същият се съгласил да прекратят договора и започнал да връща заплатената сума. На 19.01.2011 г. го уведомил с нотариална покана, че остава да му дължи сумата 15 431 евро към този момент. Твърди, че към настоящия момент ответникът му дължи сумата в размер на 14 919 евро. Моли съда да постанови решение, с което признае за установено по отношение на ответника, че сключения между тях договор е развален, поради неизпълнение от страна на ответника; да признае за установено, че ответника не дължи сума в размер на 14 919 евро ведно със законната лихва върху нея, считано от датата на завеждане на иска до окончателното изплащане на сумата и да осъди ответника да му заплати всички направени разноски. Посочва, че е образувал производство по частно гр.дело № 2546 от 2011 г. на С.ския районен съд за същата сума за издаване на Заповед аз изпълнение.

Исковата молба в частта й, в която е предявен иск за признаване за установено, че договора между страните е развален и за развалянето на същия е оставена без разглеждане с определение от 07.07.2011 г. по настоящото дело, като определението в тази му част е влязло в сила.

Ответникът е подал в срок писмен отговор, в който оспорва изцяло предявения иск. Твърди, че не дължи на ищеца исковата сума, тъй като е извършил разходи по изграждането на апартамента преди ищеца да заяви, че се отказва от договора. Алтернативно в случай, че съда уважи иска прави възражение за прихващане до пълния размер на исковата сума със задължение, което твърди, че ищеца има към него в размер на 17 942 евро и което произтича от това, че ищецът в качеството си на поръчващ се е отказал от договора и следва да му заплати в качеството му на изпълнител направените разходи, стойността на извършената работа и печалбата, която би получил от изпълнението на работата на основание чл.268 от ЗЗД. Претендира разноски.

От събраните по делото доказателства, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

Между страните по делото - А.И.Г. и ТД „Бакърджиев – 03” ЕООД бил сключен на 17.04.2008 г. договор за строителство и продажба на апартамент  и паркомясто в новострояща се жилищна сграда на адрес гр.С., ул.”Д.” № *. По силата на уговореното ответникът се задължил да извърши строителството на апартамент № 5 на втория етаж в жилищната сграда, ведно с принадлежащото избено памощение и паркомясто № 2, съгласно разработен проект. След завършване на строителството на цялата сграда, ответникът поел задължение да прехвърли правото на собственост на описаните самостоятелни обекти на ищеца. Стойността на обекта била в размер на 50 500 евро платима както следва: първа вноска – 50 % от сумата при сключването на договора, втора вноска – 40 % от сумата след шест месеца от сключването на договора, и трета вноска – 10 % от сумата преди снабдяване с нотариален акт. Срокът на завършване на строителството бил уговорен до 30.06.2009 г.

Видно от направените отбелязвания върху самия договор:

На 17.04.2008 г. ищецът заплатил на ответника сумата 23 955 евро.

На 11.07.2008 г. ищецът е заплатил на ответника сумата 15 340 евро.

На 25.07.2008 г. ищецът заплатил сумата 6 136 евро.

Видно от заключението на назначената съдебно-техническа експертиза към датата на подаване на исковата молба 13.06.2011 г. степента на завършеност на процесния апартамент и подземен гараж е в „груб строеж”. Стойността на извършените СМР по тези обекти към същата дата е 26 300 лв. Стойността на проектирането на тези обекти е 1813 лв. Размерът на печалбата за ответника от тези обекти е в размер на 2 630 лв. Размерът на дължимия ДДС за обектите е 5 786 лв.

Тъй като ответникът не е завършил строителството в уговорените срокове, ищецът поискал развалянето на договора и връщането на внесените суми. Върху самия договор било отбелязано и не се спори между страните, че ответника е върнал на ищеца на 22.03.2010 г. 18 000 евро; на 6.07.2010 г. 5 000 евро; на 09.07.2010 г. 7 000 евро и на 19.03.2011 г. 512 евро или общо сума в размер на 30 512 евро.

На 05.01.2011 г. ищецът изпратил на ответника нотариална покана, в която го уведомил, че му дължи още сумата от 15 431 евро, представляваща разлика между получените 45 431 евро и върнатите 30 000 евро и го поканил да му върне сумата. Поканата е връчена на ответника на 19.01.2011 г. Ответникът е отговорил писмено на нотариалната покана, като е посочил, че между страните е имало уговорка, че останалата сума ще се издължи след завършването и продажбата на жилище или обект от сградата находяща се на ул.”Д.” № *. Посочил е също така, че в хода на строителството са възникнали форсмажорни обстоятелства изразяващи се в претенции от собствениците на терена, което допълнително попречило за завършване на сградата.

На 25.05.2011г., ищецът изпратил на ответника нова нотариална покана, с която го уведомил че поради дългата забава изпълнението по договора за него става безполезно и на основание чл. 87 ал.2 от ЗЗД, разваля сключения между тях договор. Поканата е връчена на ответника на 09.06.2011г.

Ищецът е подал до С.ския районен съд заявление за издаване на Заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК за сумата 14 919 евро, която не му е била върната и с разпореждане от 27.04.2011 г. С.ския районен съд по ч.гр.д. № 2546/2011 г. е постановил издаването на Заповед за осъждането на ответника да заплати сумата 14 919 евро, ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението 26.04.2011 г. до окончателното изплащане на вземането и направените разноски в размер на 1633,60 лв.

Ответникът е подал в срок възражение против заповедта и на ищеца е било указано да заведе в срок настоящия иск. Съобщението до ищеца е било връчено на 20.05.2011 г., а исковата молба е подадена на 13.06.2011 г.

Горните фактически констатации, съдът прие за доказани въз основа на събраните по делото писмени доказателства, неоспорени от страните.

 На базата на приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Предявеният иск с правно основание чл. 415 от ГПК, във връзка с чл. 124 от ГПК е основателен и доказан и следва да бъде уважен в пълен размер.

Искът е допустим, тъй като е предявен в преклузивния едномесечен срок.

Между страните по делото е бил сключен, в писмена форма, договор за строителство и продажба на апартамент в новострояща се жилищна сграда. По силата на този договор ответникът е поел две задължения: на първо място да извърши строителството на самостоятелен обект апартамент № 5 и паркомясто и на второ място след завършването на сградата да прехвърли правото на собственост върху новоизградените обекти на ищеца. Договорът в частта му касаеща изграждането на обектите има характера на договор за изработка. Във втората си част договорът има характеристиките на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, като също няма вещноправно действие. Ищецът е поел задължение да заплати стойността на обектите в размер на 50 500 евро, в сроковете уговорени в договора. Ищецът е изпълнил добросъвестно задължението си за заплащане на първите две вноски от договора, като до 25.07.2008 г. е заплатил сума в размер общо 45 431 евро. Ответникът не е изпълнил задължението си по договора за завършване на строителството в срок до 30.06.2009 г. Това задължение на ответника не е изпълнено и към настоящия момент.

Ищецът е отправил изявление до ответника, че разваля договора, тъй като ответникът е изпаднал в забава и изпълнението е станало безполезно за него. Тъй като процесния договор не прехвърля, не учредява и не прекратява вещни права върху недвижими имоти, развалянето му може да стане и извънсъдебно. Спазено е изискването на чл. 87 ал.1 пр. последно от ЗЗД, предупреждението да бъде отправено писмено, щом договорът е сключен в писмена форма. Изявлението за разваляне на договора без срок за изпълнение, на основание чл. 87 ал.2 от ГПК е материализирано в нотариалната покана от 25.05.2011г.

Развалянето на договора има обратно действие по силата на чл. 88 ал.1 от ЗЗД, поради което всяка от страните дължи да върне на другата онова, което е получила по договора. Видно от събраните доказателства и от признанието на ответника, същият е изпълнил задължението си за връчване на полученото по договора частично, като е върнал на ищеца сума в размер на 30 512 евро. Ответникът не е изпълнил задължението си за връщане на сума в размер на 14 919  евро, поради което дължи на ищеца посочената сума и следва да бъде признато за установено, че дължи връщането й.

Ответникът е направил възражение за прихващане със свое вземане срещу ищеца. Същият твърди, че през времетраенето на договора, ищецът се е отказал от него и тъй като са приложими правилата на договора за изработка следва на основание чл.268 от ЗЗД да му заплати направените разходи, извършената работа и печалбата, който той би получил от изпълнението на работата. Твърди, че тази сума, формирана по посочения начин е в размер на 17 942 евро, с които следва да бъде прихванато задължението, което той има към ищеца. Възражението е неоснователно. Ответникът няма изискуемо вземане срещу ищеца с правно основание чл. 268 от ЗЗД. Цитираната разпоредба намира приложение в случай, че договора не е бил развален, а е действал и поръчващият е имал основателна причина да се откаже, макар и изпълнението да е започнало. В случая договора е развален, поради виновно неизпълнение  в срок на задължението на ответника и поради обстоятелството, че забавата е продължила достатъчно дълго, за да стане изпълнението безполезно за ищеца. При развалянето на договора не се касае за отказване от договора, който страните са изпълнявали до този момент добросъвестно, а за преустановяване на всички облигационни връзки между страните с обратна сила, именно защото едната от тях виновно не е изпълнила задължението си по договора. Разпоредбата на чл. 268 от ЗЗД регламентира уреждането на отношенията по договора за изработка при виновно поведение от страна на възложителя – негов отказ от поръчаното, но тя предполага точно изпълнение на задълженията по договора от страна на изпълнителя, каквото липсва в настоящия случай.

По изложените съображения, предявения иск следва да бъде уважен, като не бъде уважено направеното уважение за прихващане.

На ищеца се дължат направените разноски в размер на 1 683 лв.

 

Ръководен от изложените съображения, С.ския окръжен съд

 

                             Р   Е   Ш   И  :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Бакърджиев – 03” ООД, че „Бакърджиев – 03” ООД, ЕИК 119605975, със седалище и адрес на управление гр.С., ул.”С.” № * вх.*, ет.* ап.*,  дължи на А.И.Г. ЕГН ********** ***, със съдебен адрес, ул.”Г.С.Р.” № *, офис * – чрез адв.М.Д. сумата 14 919 евро )четиринадесет хиляди, деветстотин и деветнадесет евро), представляваща заплатена цена по развален договор за строителство и продажба на апартамент от 17.04.2008 г., ведно със законната лихва за забава, считано от 13.06.2011 г. до окончателното заплащане на сумата.

ОСЪЖДА „Бакърджиев – 03” ООД, ЕИК 119605975, със седалище и адрес на управление гр.С., ул.”С.” № * вх.*, ет.* ап.* да заплати на А.И.Г. ЕГН ********** ***, със съдебен адрес, ул.”Г.С.Р.” № *, офис * – чрез адв.М.Д., направените от него разноски в размер на 1 683 лева.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: