Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

Гр. Сливен, 02.11.2011 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА.

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в публичното заседание на трети октомври през две хиляди и единадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

при секретаря М.Т. и  с участието  на  прокурора  Тодорка Цончева като разгледа докладваното от Председателя гр. дело № 311 по описа за 2011 година, за да се произнесе съобрази :

РЕШИ:

ПОСТАВЯ ПОД ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ В.В.Б. с ЕГН ********** ***.

 

Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на Органа по настойничеството и попечителството при Община град - Сливен за определяне на настойник.

 

 

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд - Бургас.

ОКРЪЖЕН   СЪДИЯ: