Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

гр. С., 27.07.2011 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на двадесет и седми юли през две хиляди и единадесета година, в състав: 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ :  СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

                                                                           КРАСИМИРА КОНДОВА

 

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова ч. възз.гр.д. № 339 по описа за 2011г., за да се произнесе съобрази следното:

 

         Производството се движи по реда на чл. 435, ал.3 от ГПК.

         Постъпила е жалба от М.Т.В. и В.Ж.В., в качеството им на длъжници, против Постановление на ЧСИ Н.Г. с рег. № 836 на КЧСИ с район на действие Окръжен съд – Сливен по изп. дело № 20108360400160, с което е бил възложен на „Първа инвестиционна банка” АД – Сливен, собствения им недвижим имот, находящ се в гр. С., ул.”Г.Д.” бл.*, ет.*, обект № *. Твърдят, че атакуваното постановление е незаконосъобразно и неправилно по следните съображения : наддаването на публичната продан не е извършено редовно, като умишлено е била занижена стойността на имота при допуснат само един кандидат, а проявен интерес от много желаещи да участват в наддаването. Считат, че неправилно съдебния изпълнител е насочил изпълнението именно към този недвижим имот, при наличието на достатъчно друго имущество.

         Предвид горното, молят съда да постанови решение, с което отмени атакуваното постановление за възлагане на процесния недвижим имот, като неправилно и незаконосъобразно.

         На осн. чл.436, ал.2 от ГПК препис от жалбата е връчен на взискателя по делото „ПИБ” АД, като възражения по нея в указания три дневен срок не са постъпили.

         По делото са представени подробни писмени обяснения от ЧСИ Н.Г., в които се излага подробно хронологията по извършените действия по движението на изп. дело и провеждане на публичната продан.

         След анализ на приложените писмени доказателства, настоящия съдебен състав констатира следното :

         Изпълнителното производство е образувано по повод подадена молба от Първа Инвестиционна банка АД – София, с приложен към нея изпълнителен лист от 24.02.2010г. издаден по ч.гр.д. № 955/2010г. по описа на РС – Сливен, с който са осъдени В.Ж.В. и М.Т.В. солидарно да заплатят на „ПИБ” АД посочените в изп. лист суми.

         В молбата за образуване на изпълнителното дело, като способ за изпълнение Взискателят е посочил: да бъде наложена възбрана, извършен опис, оценка и публична продан на недвижим имот, находящ се в гр. С., ул.”Ген. Д.”, бл.*, ет.*, обект *, представляващ  Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.548.38.1.9 върху който за обезпечаване на вземанията на „ПИБ” АД, длъжниците В.Ж.В. и М.Т.В. са учредили договорна ипотека с акт № 196 том ІV, дело № 4927/2007г. на АВ Сливен.

         На осн. чл.428, вр. чл.449 ГПК са връчени покани за доброволно изпълнение на длъжниците. На 21.04.2010г. е извършен опис и оценка на посочения недвижим имот.

         В едноседмичния срок след извършване на описа е изготвено обявление и насрочена публична продан на описания недвижим имот, която следва да се проведе от 01.06.2010г. до 01.07.2010г. На осн. чл.485 вр. чл.468 ГПК СИ е определил начална цена от която да започне наддаването - 202 050 лева, която съгласно чл.468 ГПК е 75 % от стойността на вещта 269 400 лева /съгласно приложеното по делото заключение на вещо лице/ На осн. чл.487, ал.3 от ГПК е съставен протокол за разгласяване на публичната продан.

         След изтичане на срока за подаване на писмени наддавателни предложения, на осн. чл. 492 и сл. от ГПК на определеното за това място – в сградата на РС е изготвен протокол от 02.07.2010г. за обявяване на постъпили наддавателни предложения, постъпили и отразени във входящия регистър на РС – Сливен, с който е обявен купувач – взискателя „ПИБ” АД по предложена цена 202 200 лева.

         На 05.07.2010г. по изп. дело е постъпила молба от пълномощника на „ПИБ” АД с която се заявява , че се оттегля предложението за сумата 202 200 лева и се декларира изричен отказ за придобиване на собствеността върху посочения недвижим имот. Моли се, на осн. чл.494 ГПК да се извърши нова публична продан.

         По повод постъпилата молба и на осн. чл. 494 ГПК е насрочена нова публична продан от 08.10.2010г. до 08.11.2010г. при начална цена в размер 80 % от началната цена по първата продан 161 640 лева.

         След изтичане на срока за подаване на писмени наддавателни предложения на осн. чл. 492 и сл. ГПК на определеното за това място – в сградата на РС Сливен е изготвен протокол от 09.11.2010г. за обявяване на постъпили наддавателни предложения, постъпили и отразени във входящия регистър на РС – Сливен, с който е обявен купувач – взискателя „ПИБ” АД по предложена цена 162 000 лева.

         На 12.11.2010г. по делото е постъпила молба от купувача – взискател „ПИБ” АД, с която се заявява, че се оттегля предложението за сумата от 162 000 лева и се декларира изричен отказ за придобиване на собствеността върху процесния недвижим имот. Моли се на осн. чл.494 ГПК да се извърши нова публична продан, като се определи нова начална цена.

         СИ е насрочил отново на осн. чл.494 ГПК нова публична продан от 13.05.2011г. до 13.06.2011г. при начална цена 80 % от предходната продан, а именно 129 312 лева.

         След изтичане на срока за подаване на писмени наддавателни предложения, с протокол от 14.06.2011г. съставен в сградата на РС гр. С. на осн. чл.492 ГПК е обявено подаденото едно наддавателелно предложение и е обявен за купувач на недвижимия имот – взискателя „ПИБ” АД за предложената от него цена 130 000 лева.

         На 20.06.2011г. е изготвено атакуваното Постановление за възлагане на недвижим имот, с което е възложен недвижимия имот находящ се в гр. С., ул.”Ген. Д.”, бл.*, ет. *, обект * представляващ самостоятелен обект в сграда индетификатор 67338.548.38.1.9 върху взискателя „ПИБ” АД за сумата 130 000 лева.

         На длъжниците са връчени уведомления за изготвеното постановление за възлагане на 21.06.2011г.

         Установеното от фактическа страна мотивира следните изводи от правно естество, а именно :

         Жалбата е подадена в предвидения от закона срок и от легитимирани страни, имащи правен интерес от обжалването. Изложените в жалбата твърдения и основания са сред посочените в разпоредбата на чл.435 ГПК, в която лимитативно са изброени подлежащите на обжалване действия на СИ от страна на длъжника.

         Разгледана по същество се явява основателна и като такава следва да бъде уважена, по следните съображения :

         За обезпечаване вземанията на взискателя „ПИБ” АД длъжниците В.Ж.В. и М.Т.В. са учредили договорна ипотека с акт № 196, том ІV, дело № 4927/07 на АВ Сливен върху собствения си недвижим имот, находящ се в гр. С., ул.”Ген Д.” бл.*, ет.*, обект *, представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.548.38.1.9. С оглед на това, в молбата си за образуване на изпълнителното дело Взискателят е избрал способ на изпълнение – възбрана, опис, оценка и публична продан именно на този имот, служещ за обезпечение на неговото вземане.

         Установява се още, че на проведените публични продани на процесния недвижим имот, не е имало друга по – висока цена, тъй като са подавани писмени наддавателни предложения и се е явявал купувач – единствено и само взискателя – „ПИБ” АД. Това се установява и от подадените и отразени във входящия регистър на РС – Сливен писмени наддавателни предложения.

         Констатира се обаче, че при провеждане на публичната продан, обявена от 13.05.2011г. до 13.06.2011г. ЧСИ незаконосъобразно е определил първоначалната цена на имота от която ще започне наддаването. Изрично разпоредбата на чл. 494, ал.2 от ГПК сочи, че след като при втората продан имотът не е продаден, следва по молба на взискателя да бъде определена нова начална цена. Тази нова начална цена по никакъв начин не е обвързана в процентно съотношение към определената такава по първоначалната продан. Неправилно в конкретния случай ЧСИ е определил цена в размер на 80% от цената по втората продан. За определянето на новата начална цена следва да бъде приложена разпоредбата на 485 във връзка с чл.468, ал.2 от ГПК като се използват специалните знания на вещо лице. Констатирания порок в действията на ЧСИ пряко рефлектира върху процеса на наддаването, тъй като началната цена е неговата основа от която ще се развие надлежното наддаване. Именно незаконосъобразното определяне на началната цена при публичната продан, опорочава и проведеното наддаване, поради което атакуваното постановление за възлагане на недвижимия имот – като краен акт на проведената публична продан, следва да бъде отменено.

         Мотивиран от горното, настоящия съдебен състав на Сливенски Окръжен съд

 

                                       Р   Е   Ш   И

 

         ОТМЕНЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.06.2011г. за ВЪЗЛАГАНЕ на недвижим имот, постановено по изп. дело № 20108360400160 на ЧСИ Н.Г. с район на действие СлОС, с което е възложен върху „Първа Инвестиционна банка” АД – София следния недвижим имот, представляващ : Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.548.38.1.9, с адрес на имота гр. С., ул.”Г.Д.”, бл.*, етаж *, обект *.

         Решението не подлежи на обжалване.

        

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ :

 

                                                                            2.