Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Сливен, 21.10.2011г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ на ЕДИНАДЕСЕТИ ОКТОМВРИ ДВЕХИЛЯДИ И ЕДИНАДЕСЕТА ГОДИНА в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ СВЕТИЕВА

        МЛ.С.: СИЛВИЯ ХАЗЪРБАСАНОВА

 

като разгледа докладваното от АТАНАС СЛАВОВ гр.д. № 349 по описа на съда за 2011 г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по жалба на А.Д.М. действащ лично и със съгласието на своята майка и законна представителка С.Б.М. подадена на основание чл.435 ал.4 от ГПК и подлежи на разглеждане по реда на чл. 437 ал.2 от ГПК.

Обжалвани са действия на ДСИ при РС-Сливен по изпълнително дело № 20102230400130 по описа на ДСИ при Районен съд гр.Сливен по насочване на принудително изпълнение, върху движима вещ. МПС – лек автомобил „Мерцедес” с рег.№ СН0909АН, който към момента на налагане на запора е собственост на третото лице и се намирал в негово владение.

В жалбата се твърди, че длъжниците по изпълнително дело № 20102230400130 С.Б.М. и Д.Х.М. са негови родители. Предмет на изпълнението е осъдително решение на Сливенски районен съд, потвърдено и частично изменено от Сливенски окръжен съд. Предмет на изпълнителното производство е принудително събиране на присъдена парична сума. Тази дължима сума е предмет на обезпечение по реда на чл.282 от ГПК и взискателя е гарантиран за осъществяване на вземането си по това обезпечение. Независимо от това ДСИ при Районен съд Сливен е наложил запор на имущество на непълнолетния жалбоподател А.Д.М. действащ лично и със съгласието на своята майка и законна представителка С.Б.М. на собствения му лек автомобил „Мерцедес” с рег.№ СН0909АН, за задължение на неговите родители.

Моли съда да отмени действията на ДСИ при Районен съд Сливен, като неправилни и незаконосъобразни и присъди направените по делото разноски.

В срока по чл.436 ал.2 от ГПК е постъпила възражение от ВЗИСКАТЕЛЯ по изпълнението К.А.К., с което оспорва твърденията в жалбата. Моли съда да остави без уважение жалбата, като неоснователна и недоказана.

Представени са и обяснения на ДСИ, с които твърди, че запора е наложен по искане на взискателя. ДСИ е нямал информация за собствеността на запорираното МП и с отказа на МВР сектор „Пътна полиция” да наложи запора с мотив, че е собственост на друго лице, такъв няма да се счита наложен и третото лице няма да понесе никакви вредни последици.

Като постави на разглеждане депозираната молба, Сливенски окръжен съд прима за установена следната ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА:

Изпълнително дело № 20102230400130 по описа на ДСИ при Районен съд гр.Сл е образувано по молба на взискателя К.А.К. в полза на който е издаден изпълнителен лист по в. гр. д. № 694/2009 г. на Окръжен съд гр.Сливен срещу длъжниците Д.Х.М. за сумата 3 304 лева, ведно със законната лихва считано от 12.02.2009 год. до окончателното й изплащане  и длъжника С.Б.М. за сумата 2 340 лева, ведно със законната лихва считано от 12.02.2009 год. до окончателното й изплащане .

Изпълнителното производство е спряно след внесено с платежно нареждане определеното по чл.282 от ГПК обезпечение в размер на 5 644 лева по сметка на ВКС на РБ.

Изпълнителното производство е спряно с Определение № 389/18.05.2010 год. на ВКС на РБ.

С Определение № 355/17.05.2011 год. по т.д № 648/2010 год. на ВКС на РБ не е допуснато касационно обжалване на Решение № 23 по в.гр.д. № 694 /2009 год. на СлОС.

Изпълнителното производство по изпълнителното дело е възобновено от 30.05.2011 год.

Със запорно съобщение до длъжника Д.Х.М. е наложен запор на МПС марка „Мерцедес” с рег. № СН0909АН връчено на 14.07.2011 год.  Подобно запорно съобщение е изпратено и Началника на сектор ПП КАТ при ОДП Сливен връчено на 14.07.2011 год.

Видно от приложените към жалбата и препис от изпълнително дело № 20102230400130 по описа на ДСИ при Районен съд гр.Сливен, молителя е трето на изпълнението лице.

От представеното по делото свидетелство за регистрация под № 00074669504.08.2005 год.  митническо ограничение до 26.07.2008 год., собственик на лек автомобил „Мерцедес” с рег.№ СН0909АН,  е А.Д.М. *** с ЕГН:**********

Тази фактическа обстановка съдът установи от събраните поделото писмени доказателства и представеното по делото препис от изпълнително дело 20102230400130 по описа на ДСИ при Районен съд гр.Сл.

От така установената фактическа обстановка съдът прави следните ПРАВНИ ИЗВОДИ:

Жалбата е ДОПУСТИМА.

Жалба е постъпила на 18.07.2011 год. след връчване на запорно съобщение на длъжника по изпълнението Д.М. баща на жалбоподателя  и е подадена в срока по чл.436 ал.1 от ГПК.

В случая жалбата е подадена от трето за изпълнителното производство лице, с която се обжалва изпълнително действие на съдебния изпълнител изразяващо се в налагане на запор на негова собствена движима вещ, която се е намирала в негово владение т.е. подадена от процесуално легитимирана страна, имаща правен интерес от обжалваното действие и е в срока по чл.436 ал.1 от ГПК и поради тази причина тя е допустима.

Разгледана по същество жалбата е и ОСНОВАТЕЛНА.

Изпълнително дело № 20102230400130 по описа на ДСИ при Районен съд гр.Сл е образувано по молба на взискателя К.А.К. в полза на който е издаден изпълнителен лист по в. гр. д. № 694/2009 г. на Окръжен съд гр.Сливен срещу длъжниците Д.Х.М. за сумата 3 304 лева, ведно със законната лихва считано от 12.02.2009 год. до окончателното й изплащане

Като един от способите за изпълнение Взискателя е посочи и поискал от съдия изпълнител да насочи изпълнението към движими вещи собственост на третото лице представляваща лек автомобил „Мерцедес” с рег.№ СН0909АН.

Съдия изпълнител е наложил и запор на тези движима вещ, като е изпратил запорно съобщение до Началник сектор „Пътна полиция” при ОДП гр.Сливен връчено на 14.07.2011 год.

Съдът намира, че съобразно нормата на чл.450 от ГПК този запор не е породил своето правно действие. Запор се налага в два алтернативно предвидени в чл.450 ал.2 от ГПК случая, а именно : с описване на вещта от съдебния изпълнител или със връчване на съобщението за описа или запора, ако в него се посочи точно вещта, върху които се насочва изпълнението. Връчването на запорното съобщение на трето не задължено в случая лице не е породило целения правен резултат, длъжникът да се лиши от правото да се разпорежда с вещта.

Независимо от горното до длъжника Д.Х.М. връчено запорно съобщение на 14.07.2011 год.

Към този момент 14.07.2011 год. е наложен запор върху вещата предмет на изпълнението, представляваща лек автомобил „Мерцедес” с рег.№ СН0909АН.

Собственик на веща предмет на изпълнението е третото за изпълнението лице, жалбоподател в настоящото производство, които легитимира правото си на собственост с представените поделото писмени доказателства. Липсват доказателства, които да сочат, че веща не е във владение на третото лице.

В изложения смисъл жалбата е основателна, тъй като веща предмет на запора е била собственост  на третото за изпълнението лице и към момента на налагане на запора т.е. към 14.07.2011 год. е била във негово владение.

Съдът следва за правна яснота да посочи, че правото на собственост е неотменимо право и то се придобива или губи по предвидените в закона способи. Не съществува забрана в закона малолетни лица да придобиват правото на собственост, чрез своите родители и законни представители.

Що се касае за владението на веща, то като правен акт не се свързва единствено и само със управлението на лекия автомобил а и с други действия с които се осъществява фактическата власт върху вещо при наличието на субективния елемент на владението.

Предвид гореизложеното настоящия съдебен състав намира, че изразените във възражение на взискателя доводи са неоснователни.

Не на последно място, следва да се отбележи, че към момент на налагане на запора веща е била собственост на третото за изпълнението лице и съгласно чл.435 ал.4 от ГПК, жалбата следва да се уважи

Предвид изложеното, съдът намира, че действията на съдебния изпълнител с налагане на запор на движима вещ лек автомобил „Мерцедес” с рег.№ СН0909АН, собственост и във владение на третото лице А.Д.М. действащ лично и със съгласието на своята майка и законна представителка С.Б.М. са незаконосъобразни и следва да бъдат отменени.

По отношение на разноските, съдът следва да присъди по правилата на чл.81 от ГПК в тежест на взискателя, направените по делото разноски, възлизащи на 25 лева.

         Водим от гореизложеното и на основание чл.431 от ГПК, Сливенски окръжен съд

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ като НЕПРАВИЛНИ И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ действията на ДСИ по Изпълнително дело № 20102230400130 по описа на ДСИ при Районен съд гр.Сливен , с което е наложен ЗАПОР на лек автомобил „Мерцедес” с рег.№ СН0909АН, по жалба на А.Д.М. действащ лично и със съгласието на своята майка и законна представителка С.Б.М., като трето за изпълнението лице.

 

 Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: