РЕШЕНИЕ №                               

гр. Сливен, 18.05.2012г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на осемнадесети май през две хиляди и дванадесета година състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

като разгледа докладваното от  съдия Хр. Марева гр.д. № 378 по описа на съда за 2011г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по чл. 247, ал. 1 от ГПК.

С определение по гр.д. № 116/12г. по описа на Апелативен съд – Бургас производството е прекратено и делото е върнато за поправка на очевидна фактическа грешка, изразяваща се в посочването на годината на постановяване на решението, съответстваща на датата след приключване на устните състезания. Констатирано е, че е посочено 23.01.2011г. вместо 23.01.212г.

В срока по чл. 247, ал. 2 от ГПК страните не са взели становище относно наличието на посочената фактическа грешка.

С оглед задължителния характер на съдебните актове на горестоящата инстанция, съдът следва да се произнесе относно допускането на поправка в решението относно датата на неговото постановяване.

В решението с думи и цифри е посочено, че е постановено на 23.01.2011г.

Производството по делото е образувано по исковата молба на В. Иванова Ц. от 09.08.2011г., която дата е последваща тази, посочена в решението. В самото решение са съобразени обстоятелствата и засегнатите права – предмет на защита, съобразно петитума на исковата молба. Обсъдени са всички доводи на страните по повод на тази искова молба, взети са предвид процесуалните действия на страните и събраните по делото доказателства до приключване на производството в с.з. на 07.12.2011г.

Предвид гореизложеното се налагат следните правни изводи:

Следва да се допусне поправка на грешката, изразяваща се в неправилно посочване на годината в датата на постановяване на решението. Грешката е техническа, а не фактическа, т.к. не засяга по никакъв начин исканията на страните по делото и фактите на които те са основани, вкл. няма отношение към процеса на мотивиране на решението и формиране на решаващата воля на съда.

Доколкото все пак е поставен на съмнение момента на постановяване на решението, грешката следва да се отстрани. На базата на всички обсъдени в съдържанието на решението доводи, обстоятелства , факти и права – предмет на защита в съдебното производство, няма съмнение, че е обективно невъзможно да бъдат взети предвид в решение, предхождащо датата на образуване на делото. Несъмненият извод е, че решението е постановено на 23.01.2012г., която дата е посочена и в електронното досие на делото водено чрез САС „Съдебно деловодство” при ОС – Сливен.

Водим от гореизложеното съдът

 

РЕШИ:

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ГРЕШКА В решението по гр.д. № 378/11г. по описа на ОС – Сливен, съдържащата се в посочената дата на постановяване „23.01.2011г.”, като вместо 2011г., следва да се чете 2012г.

 

Решението представлява неразделна част от решението по гр.д. №  378/11г. по описа на ОС – Сливен и подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: