Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр. С., 13.01.2012 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в открито заседание на двадесет и осми ноември през две хиляди и единадесета година, в състав : 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ : СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

         КРАСИМИРА КОНДОВА

 

в присъствието на секретаря П.С.,

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова възз.гр.д. № 405 по описа за 2011г., за да се произнесе съобрази следното:

 

         Производството се движи по реда на чл. 435, ал.4 във вр. с чл. 436 и чл. 437 от ГПК.

         Постъпила е жалба от Р.Г.Д. – трето лице в изпълнителния процес против действията на ЧСИ с рег. № 837 П.Г., с район на действие СлОС, изразяващи се в отказ за спиране на принудително изпълнение по ЧСИД № 20108370400746.

В жалбата се сочи, че на 09.08.2011г. Р.Д. научила от един от съсобствениците на процесния недвижим имот, а именно : В.Ф., че същия е получил призовка от ЧСИ за извършване на въвод във владение на купувач след проведена публична продан на имоти с идентификатори 67338.508.14.2.6 – апартамент и № 67338.508.14.2.20 – гараж.

Жалбоподателката твърди, че е съсобственик на имотите, за установяването на което е предявила искова молба образувана в гр.д. № 102/2011г. по описа на СлРС. По цитираното гр.д. е било допуснато обезпечение чрез спиране на изпълнението по ЧСИД № 20108370400746 и на 10.08.2011г. издадена обезпечителна заповед за това, която е влязла в сила. Същата била представена на 11.08.2011г. пред ЧСИ с молба за спиране на изпълнението, но последвал изричен отказ обективиран в разпореждане от 11.08.2011г.

Атакува се разпореждането на ЧСИ от 11.08.2011г. с искане за неговата отмяна.

Препис от жалбата е връчен на страните по изпълнителното производство.

Постъпил е отговор от процесуалния представител на взискателя по изп. дело, в който се твърди, че жалбата е неоснователна. Навеждат се доводи, че продажбата на имота е окончателно приключила, като купувачът е придобил собствеността върху жилището с Постановление за възлагане от 06.07.2011г., влязло в сила. Взискателят бил изцяло удовлетворен, с което бил изчерпан предмета на изпълнението. Твърди се, че налагането на обезпечението е поискано пред ЧСИ твърде късно, когато вече страните са уведомени за свършването на делото. Сочи се още, че спирането на изпълнението е целяло да не се продава имота с оглед претендираните права върху него. Но след като имотът е вече притежание на трето лице, то същото не може да бъде приложено.

Длъжниците по изпълнителното дело не са депозирали отговор на жалбата.

Купувачът на процесния имот, в отговор на жалбата, заявява че счита същата за неоснователна. Твърди, че е придобил имота без всякакви тежести и представената по – късно обезпечителна заповед не може да му бъде противопоставена, тъй като се отнася до правоотношения между длъжниците и трето лице. Твърди още, че третото лице може да оспорва продажбата само по исков ред, ако е придобило права върху имота преди продажбата – чл. 496, ал.2, изр.2 от ГПК.

         По делото са приложени и обстойни обяснения от ЧСИ П.Г., в които се сочи, че жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

В с.з. жалбопадателят, чрез процесуалния представител, поддържа изложените факти и обстоятелства в жалбата и моли същата да бъде уважена. Представя подробни писмени бележки в този смисъл.

В с.з. длъжниците се явяват лично, като заявяват, че считат жалбата за основателна и молят съда да я уважи. Представят писмено становище.

В с.з. взискателят, чрез процесуален представител, изразява становище за неоснователност на жалбата. Поддържат се изцяло изложените доводи в отговора по жалбата.

В с.з. купувачът, чрез процесуален представител изразява становище за недопустимост на жалбата, поради неправилният процесуален ред на защита предприет от третото лице. Представя писмени бележки.

         След преценка и анализ на представените писмени доказателства, събраните гласни доказателства и при извършената прецизна и пълна преценка на обстоятелствата и фактите, настоящия съдебен състав констатира следното от фактическа страна  :

Производството по изпълнително дело2010 837 04 00746 по описа на ЧСИ П.Г., рег № 837, с район на действие - ОС Сливен, е образувано на 20.07.2010г. по повод подадена молба от взискателя В.В.Д. против длъжниците В.Д.Ф. и Е.д.Ф., като наследници на починалия длъжник димитър В.Ф., въз основа на изп. лист, издаден на 06.07.2010г. по гр.д. № 3932/2008г. на СлРС.

На 16.09.2010г. е извършен опис на недвижимия имот, находящ се в гр. С., ул.”А.”, бл.*, вх.”*”, ет.*, ап.*.

Обявена е публична продан на недвижимия имот, приключила с  протокол от 11.01.2011г. за обявяване на постъпили наддавателни предложения, с който за купувач на имота е обявен Б.С.С.. Извършено е пълно плащане и съответно издадени постановления за възлагане на процесните недвижими имоти, представляващи Апартамент от 74.50 кв.м. в гр. С., ул.”А.”, бл.*, вх.”*”, ап.* и Гараж № 20 в същата сграда с площ от 19.00 кв.м.

Тези недвижими имота са предмет на съдебна делба по гр.д. № 102/2011г. на СлРС, със страни : ищец – Р. Господинева Д. и ответници : В.В.Д., В.Д.Ф. и Е.Д.Ф..***011г. на СлРС е допуснато обезпечение на предявеният иск за делба с определение № 190 от 18.01.2011г., с обезпечителна мярка : Спиране на изпълнението по изп. дело № 2010 837 04 00746 на ЧСИ П.Г.. Обезпечението е допуснато при парична гаранция. На 10.08.2011г. Р.Д. се е снабдила с обезпечителна заповед, представена пред ЧСИ на 11.08.2011г.

Постановлението за възлагане на НИ е влязло в сила на 30.06.2011г.

Отправено е служебно искане за неговото вписване в АВп при СлРС на 06.07.2011г.

На 08.07.2011г. е постъпила молба за извършване на въвов на купувача Б. Стойчев.

На 12.07.2011г. длъжниците, чрез проц. представител, а взискателя чрез обратна разписка, са уведомени за свършване на делото, поради изплащане на цялото задължение.

На 12.07.2011г. е постъпила и молба от взискателя за прекратяване на изпълнителното производството.

На 25.07.2011г. на длъжниците, чрез процесуалния представител е връчена призовка за принудително изпълнение – въвод във владение на 11.08.2011г.

На 11.08.2011г. пред ЧСИ е представена молба от Р.Д. за спиране на изпълнението с приложена обезпечителна заповед, издадена по гр.д. № 102/2011г. на СлРС, с обезпечителна мярка : Спиране на изпълнението по изп. дело № 2010 837 04 00746 на ЧСИ П.Г..

На 11.08.2011г. ЧСИ П.Г. е издал атакуваното разпореждане, с което е отказал спиране на изпълнението – въвод във владение на купувач по публична продан.

На 11.08.2011г. е депозирана е жалба от Р.Г.Д. против цитираното по горе разпореждане, предмет на разглеждане в настоящето производство.

Установеното от фактическа мотивира следните изводи от правно естество, а именно :

Жалбата е процесуално допустима, но неоснователна по следните съображения :

Действията на ЧСИ по провеждане на публичната продан са извършени при липса на издадена от СлРС обезпечителна заповед за спиране на изпълнителното дело.

Постановлението за възлагане е влязло в законна сила на 30.06.2011г. От този момент насетне за купувача е възникнало правото на собственост върху възложения му имот.

Или, след влизането в сила на постановлението за възлагане на имота купувачът има право и следва да бъде въведен в имота от съдия-изпълнителя. За да бъде въведен в имота, купувачът следва да изпълни няколко условия, а именно да поиска въвеждане във владение с писмено молба, да представи на СИ документ за платени такси за прехвърляне на имота и постановлението за възлагане да бъде вписано. Видно от всички събрани по делото доказателства е, че по изпълнителното дело са били изпълнени тези условия, поради което ЧСИ е насрочил въвод във владение на купувача, за което са били уведомени страните в изпълнителния процес. С разпореждане от 11.08.2011г. ЧСИ е отказал спиране на изпълнителното производство, въз основа на обезпечителната заповед, като именно това разпореждане е предмет на настоящата жалба.

По дефиниция, Постановлението за възлагане на имот при публична продан е пряко изпълнително основание и се ползва с особена изпълнителна сила, която се разпростира по отношение на всички. Това прави възможно осъществяването на въвода, както срещу длъжника, така и срещу всяко друго лице, заварено в имота.

Издаденото от ЧСИ Постановление за възлагане по своето правно естество е едностранен властнически акт и в този смисъл за ЧСИ остава единствено и само да извърши въвода на купувача, който е станал собственик на имота. Въводът следва да се извърши безусловно срещу всяко лице, което се намира във владение на имота, като това лице може да се защити само с иск за собственост / чл. 498, ал. 2 от ГПК/.

Налагането на обезпечението е поискано пред ЧСИ твърде късно, когато вече страните са уведомени за свършването на изп. дело. Това обезпечение, към момента на допускането му е целяло да не се продава имота с оглед претендираните права върху него. Но след като имотът е вече притежание на трето лице, то същото не може да бъде приложено.

 

 

         Мотивиран от горното, настоящия съдебен състав при Сливенски окръжен съд

 

 Р    Е    Ш    И

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Г.Д. с ЕГН ***********,***, чрез адв. М. С. против Разпореждане от 11.08.2011г. по ЧСИД № 20108370400746 на ЧСИ П.Г. с рег. № 837 в Камарата на ЧСИ, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                                               ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

                                                                   2.